Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANOWSKI Krzysztof : Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928-1939 . - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Szkolnictwo wyższe niepubliczne.

BARAŃSKI Andrzej, ROZWADOWSKA-SKRZECZYŃSKA Joanna : Szkoły niepubliczne : przepisy i wyjaśnienia : według stanu prawnego na dzień 1 maja 1996 roku. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

FIGIEL Monika : Szkoły autorskie w Polsce : realizacje edukacyjnych utopii. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł : Szkolnictwo niepaństwowe w Polsce : doświadczenia i refleksje / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Wyd. 2 uzup. i rozsz.. - Płock : "Novum", 2001

LORIA Jadwiga : Szkolnictwo w Anglii i jego tradycje. - Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - S. 128-135 : Szkoły niepaństwowe

PIWOWARSKI Rafał : Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. - S. 117-127 : Szkolnictwo niepubliczne

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne we współczesnych systemach edukacyjnych (polski punkt widzenia) // W: Encyklopedia XXI wieku. T. 6, Su-U / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 155-162

POPŁAWSKA Agata : Idea samorządności : podmiotowość, autonomia, pluralizm. - Białystok : Trans Humana, 2001
Filia w Bełchatowie

ROZWÓJ edukacji w Polsce : raport przygotowany przez Ministerstwo edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Red. Jadwiga Kwiatkowska. - Warszawa : Wydawnictwo TEPIS, 1996. - S. 62-64

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AKADEMIA umiejętności : ranking szkół wyższych // Wprost. - 1998, nr 21, s. 34-36,38,40,42
Polskie szkoły publiczne i szkoły niepubliczne.

AULEYTNER Julian : Kreowanie kapitału ludzkiego / rozm. przepr. Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 4-7
Rozmowa z J. Auleytnerem - rektorem niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

BARWIŃSKA Dorota, ORZECHOWSKA Regina : Niepubliczne instytucje kształcenia w Europie wschodniej : szanse i granice kształcenia publicznego 25-27 XI 2004... : [międzynarodowa konferencja] // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 175-182

BEDNARSKA Hanna : Uwarunkowania rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego w Polsce okresu transformacji. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 3, s. 5-12
Zmiany polityczno-gospodarcze w Polsce a rozwój szkolnictwa wyższego.

BEDNARSKI Henryk : Szkolnictwo niepaństwowe - szansa czy zagrożenie polskiego systemu edukacyjnego. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 2000, nr 37, s. 7-13

BOGAJ Andrzej : Szkoły alternatywne w świecie jako wyraz uspołecznienia oświaty // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 19-27

BRAŃSKA Ewa : Przedszkole publiczne i niepubliczne : zasady działania// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 264-268
Prawne zasady istnienia przedszkoli niepublicznych. Prywatyzacja przedszkola.

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56

CHILARSKA Renata : Mała szkoła w Przyczynie Górnej : [Niepubliczna Szkoła Podstawowa] // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 108-110

DĄBROWSKI Andrzej, RADIUK-STRZEŻEK Joanna : Preferencje i oczekiwania w sferze rekreacji ruchowej - studentów warszawskich wyższych szkół niepublicznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 41-44

DOŁĘGA Zofia, KUBICA Aleksandra : Psychologiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania szkół niepublicznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 146-154

ELSNER Danuta : Przygotowanie do przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 46-48

GASSEN-PIEKARSKI Mikołaj : Sokołowo: mała szkoła - duże osiągnięcia : [Niepubliczna Szkoła Podstawowa] // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 16-17

GORISZOWSKI Włodzimierz : Problemy rozwoju szkolnictwa niepublicznego w Polsce // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 29-31

IGNAR-GOLINOWSKA Barbara : Warunki nauki w szkołach publicznych i niepublicznych // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 505-506

IGNAR-GOLINOWSKA Barbara : Warunki funkcjonowania podstawowych szkół niepublicznych na tle miejskich szkól publicznych // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 53-60

JANISZEWSKI Edward : Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych // Przegląd Oświatowy. -  2000, nr 12, s. 12

JAŹWIECKA Dominika : Snobizm i postęp. Szkolnictwo niepubliczne // Tygodnik Powszechny. -1994, nr 46, s. 3

KALISZ Andrzej : Niepubliczne ośrodki adopcyjno opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 18-20

KARPIŃSKA Anna : Szkoła niepaństwowa w debacie edukacyjnej // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1996, nr 4, s. 126-130

KRAJEWSKA Ligia : Kładka ku Europie / [rozm. przepr.] Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 24-25
Rozmowa z przewodniczącą Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej o przemianach w polskiej oświacie.

KRAJEWSKA Ligia : Szkolnictwo niepubliczne - szanse i zagrożenia / [rozm. przepr.] Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 263-264
Rozmowa z przewodniczącą Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

KRAWCZYK Bogdan Jan : Kondycja szkół niepublicznych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 19-21

KUDŁA Lucyna : Szkolnictwo niepubliczne w Danii // Edukacja i Dialog. -1998, nr 10, s. 66-70

ŁAGODA Agnieszka : Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce jako środowisko tworzenia / budowania tożsamości podmiotowej // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 58-65

ŁUKASZEWSKA Anna : Toruńskie przedszkola niepubliczne : refleksje po latach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 47-48

NASALSKA Ewa : Nauczyciele szkół państwowych i niepaństwowych : porównanie charakterystyk społeczno-demograficznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 37-40

NASALSKA Ewa : Postawy nauczycieli szkół państwowych i niepaństwowych wobec liberalizacji procesu nauczania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s . 79-91

PAŚKO Zbigniew Ignacy : Niepubliczne szkolnictwo zawodowe w województwie wrocławskim (stan sprzed września 1996 r.) // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 118, s. 7

PAŚKO Zbigniew : Szansa polskiej oświaty : szkoły niepubliczne // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 12, s. 18-20

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach: [Czechy. Węgry. Słowacja. USA] // Społeczeństwo Otwarte. -1996, nr 11, s. 38-44

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne we współczesnych systemach edukacyjnych // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 38-42

PRZYBOROWSKA Beata : Autonomia zewnętrzna i wewnętrzna szkół niepublicznych // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 11-15

PRZYBOROWSKA Beata : Renesans szkół niepublicznych w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 1, s. 3-4

PRZYBOROWSKA Beata : Wyższe szkoły niepaństwowe jako nowy element rynku edukacyjnego w Polsce // Edukacja. -1998, nr 1, s. 22-33

ROLA Jarosław : Szkoła wspomagania rozwoju (na przykładzie warszawskiej Szkoły Niepublicznej). // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 170-172

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22 sierpnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. -2007, nr 159, poz. 1118

RUSAKOWSKA Daniela : Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 14-17

RUSAKOWSKA Daniela : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce na tle szkolnictwa niepublicznego w innych krajach // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s.17-20
Zasięg, sposób finansowania, rodzaje, motywy wyborów szkół niepublicznych w kraju i na świecie.

RUSIECKI Józef : Lepsze szkoły niepaństwowe? // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 7/8, s. 31-32

RUSIECKI Józef : Nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 61-65

SAWIŃSKI Zbigniew : Kto posyła dzieci do szkół niepaństwowych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 25-36

SAWIŃSKI Zbigniew : Postrzeganie roli szkól niepaństwowych w systemie nierówności edukacyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 115-123

SIEMIEŃSKA Renata : Demokratyzacja a szkoła // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 3-12
M.in. o roli szkół niepaństwowych w polskim systemie edukacyjnym.

SIEMIEŃSKA Renata : Szkoła państwowa i niepaństwowa a wartości demokratyczne // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 55-78

SZKOŁY niepaństwowe - emocje i rzeczywistość // Nowa Szkoła. - 1990, nr 1, s. 5-9

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 153-167

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja w szkołach drugiej szansy // Edukacja i Dialog. - 2004 , nr 10 , s. 64-67
Refleksje Autora dotyczące studentów uczelni niepaństwowych.

ŚWIDERSKA Eliza : Studiuj w niepaństwowej // Cogito. - 2006, nr 2, s. 26-30
Wyższe szkoły niepaństwowe. Oferta edukacyjna.

TOMCZUK Paweł : Niepubliczne czy publiczne? // Cogito. - 2007, nr 2, s. 44-47
Plusy i minusy uczelni państwowych i prywatnych.

UNIEWSKA Agnieszka : Biurokratyczno-prawne inhibitory rozwoju wolnej edukacji w Polsce // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 4, s. 95-106

URBAŃSKA Jolanta : Szkolnictwo niepubliczne jako składnik systemu oświatowego. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (1997), s. 14-24
Źródła kryzysu szkoły. Podmiotowość, samodzielność, kreatywność - zasady współczesnego wychowania. Realizacja w szkołach wyznaniowych, społecznych, publicznych. Dysfunkcjonalność szkoły.

WAGNER Iwona, URBAŃSKA Jolanta : Tolerancja w szkołach publicznych i niepublicznych // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 3-8

WALIGÓRA Jerzy : Szkolnictwo niepubliczne wobec fundamentalnych problemów edukacji // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1995, nr 2, s. 49-51

WINCENCIAK Witold : Szkoły niepubliczne w opinii uczniów i nauczycieli // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 6, s. 7-10

WIŚNIEWSKA Barbara : System edukacji niepublicznej. Szwajcaria // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 55-59

WIŚNIEWSKA- PAŹ Barbara : Edukacja Steinerowska - rozwój czy stagnacja? // Nowa Szkoła. -2004, nr 5, s. 46-49
Szkolnictwo niepubliczne Rudolfa Steinera w Szwajcarii.

WLAZŁO Stefan : Wolny rynek - zagrożenie czy szansa polskiej edukacji?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 16-19

WOJCIECHOWSKA Anna : Gorzkie prawdy // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 11, s. 14
Szkolnictwo publiczne i niepubliczne po 14 latach funkcjonowania.

WOJCIECHOWSKA Bogusława : Przedszkola niepubliczne - uwagi i refleksje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 11-13

WOJCIECHOWSKA Bogusława : Przedszkola niepubliczne w ustawach i przepisach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 10-11

WOŁOSIK Anna : Szkoły niepubliczne na rozdrożu // Społeczeństwo Otwarte. -1993, nr 3, s. 40-42

ZAHORSKA-BUGAJ Marta : Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce w latach 1989-1994 // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 13-23

ZIELIŃSKA Anna : Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich // Kwartalnik Pedagogiczny. -1996, nr 2, s. 213-221

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna