Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2009

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AGRESJA w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

CUDAK Sławomir : Rozmiary i przejawy przestępczości dziewcząt // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 2007. - S. 71-77

FIDELUS Anna : Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008

FIDELUS Anna : System wartości dziewcząt przestępczych i nieprzestępczych // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 2007. - S. 79-97

GUERIN Suzanne, HENNESSY Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / przeł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

HAŁAJ Joanna Barbara : Przestępczość nieletnich w okresie transformacji // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S.81-96

HOLLIN Clive R., BROWNE Deborah, PALMER Emma J. : Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 325-347: Motywacja zachowań przestępnych osób nieletnich

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 348-369: Zabójstwa popełniane przez nieletnich

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 805-813: Asocjalne zachowanie młodzieży

KOBYLIŃSKA-SZKATUŁA Joanna : Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępczych dzieci i młodzieży // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 281-290

KOŁODZIEJCZYK Jakub : Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Sophia", 2004
Filia w Bełchatowie

KOWALSKA-EHRLICH Barbara : Przestępczość młodzieży - rozmiary i charakterystyka zjawiska // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. -Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 389-402
Filia w Bełchatowie
Filia w Tomaszowie Maz.

KOZACZUK Franciszek : Skłonność nieletnich do zachowań amoralnych i przestępczych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 135-154

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka . - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 166-175: Przestępczość nieletnich w rodzinie - źródła tkwiące w rodzinie, w środkach masowego przekazu i Internecie

KRYMINOLOGIA i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Anetta Jaworska. - Kraków : "Impuls", 2008

MAC Aneta : Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Podstaw Wychowania i Opieki. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

MARKOCKI Zygmunt : Społeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 403-420
Filia w Bełchatowie
Filia w Tomaszowie Maz.

ORZEŁ-SKOCZYLAS Anna : Przyczyny przestępczości nieletnich w percepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 535-549

OSTRIHANSKA Zofia, GRECZUSZKIN Aneta : Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. - Wyd. 3. - Lublin : "Norbertinum", 2005

OSTROWSKA Dorota : Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 293-298

SITARCZYK Małgorzata : Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004
Filia w Bełchatowie

SOUTHALL Elizabeth, NORRIS Megan : Ofiara doskonała / przeł. Piotr Lewiński. - Warszawa : MUZA, 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

URBAN Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005

WOŹNIAKOWSKA Dagmara : Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępczość nieletnich dziewcząt // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 2007. - S. 185-214

WYLEŻAŁEK Joanna : Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej : stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄK-BUCZAK Edyta : Dziewczęta w grupach przestępczych // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 12-14
Dlaczego nieletnie dziewczęta przystępują do grup nieformalnych?

CICHOŃ Renata : Przestępczość młodego pokolenia // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 8 (2004), s. 54-55
Zawiera rec. książki: Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer. - Gdańsk, 2004

FIDELUS Anna : Holistyczna profilaktyka przemocy // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 4 (2006), s. 53-55
Zawiera rec. książki: Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków, 2005

FRUKACZ-WOLLENBERG Iwona : Zaburzona socjalizacja małoletnich prowadząca do przestępczości. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 11-17

HARASIMIAK Grzegorz : Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 2. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 13-18
Profilaktyka zapobiegania przestępczości młodzieży w środowisku lokalnym Szczecina. Instytucje społeczne. Badanie przejawów i skali patologii oraz problemów społecznych środowiska. Podejmowanie działań integracyjnych. Wnioski.

HARASIMIAK Grzegorz : Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 1 // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 12, s. 10-13
Koncepcja interwencji w obecnym stanie prawnym.

JEDYNAK Józef : Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003 // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 4 (2006), s. 4-9

KANIOWSKA Teresa : Zadania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 45-49

KOPEĆ Elżbieta : Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, s. 9-11

KORPANTY Anna : Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

KULCZYŃSKI Krzysztof : Postępowanie dyrekcji szkoły w wypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 51, s. 16
Algorytm postępowania pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

KUŁAK Maciej : Przeciw patologii // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 14, s. 9
Informacje na temat Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Probacja czyli rozbudowany system kurateli.

KUROWICKA Maria : Szkoła sportowa - gdzie mogą pojawić się problemy? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 38-45
Ryzykowne zachowania młodzieży szkół sportowych (uzależnienia, przemoc, przestępczość).

MIGAŁA Paweł : Zachowania przestępcze, aspołeczne i antyspołeczne jako przejaw niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. -  Bibliogr. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 11 (2005), s. 91-101

NATORA Halina : Nie wierzę w karę. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 24-27
Proces socjalizacji dzieci i młodzieży.

NIEPOKÓLCZYCKA-GAC Jagna : Procedury szkolne // Remedium. - 2004, nr 9, s. 10-11
W jaki sposób stosować procedury szkolne aby usprawnić i zwiększyć trafność oraz skuteczność oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.

OSTASZEWSKI Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266
Wyniki badań mających na celu ocenę związków pomiędzy posiadaniem tatuażu lub piercingu przez 15-letnich uczniów, a występowaniem zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie narkotyków, przemoc i wykroczenia.

RACZKOWSKA Jadwiga : Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
Patologiczne zachowania małoletnich i nieletnich. Obraz zagrożenia agresją kreowany przez media.

SADOWSKI Romuald : Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [31]-47
Wyjaśnienie terminu nieprzystosowanie społeczne. Podstawowe przejawy nieprzystosowania społecznego nieletnich: przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc, prostytucja, subkultury młodzieżowe.

SITARCZYK Małgorzata : Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw. -  Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - R. 3, nr 4 (2004), s. 45-50

SOKOŁOWSKA Monika : Charakterystyka zagrożeń oraz podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania i ograniczania zjawisk związanych z nieprzystosowaniem społecznym, występujących wśród dzieci i młodzieży na terenie garnizonu mazowieckiego. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [81]-101
Przemoc rówieśnicza, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, prostytucja i przestępczość nieletnich - charakterystyka zagrożeń. Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Narzędzia prawne, środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez sąd.

STELMACH Jacek : "Gniazdo rodzinne" - uwarunkowania rodzinne przestępczości nieletnich // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4-5, s. 20-22

SZUMIGALSKA Maria : Dysfunkcjonalność rodziny - efekt przemian społecznych w Polsce // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 2, s. [27]-53
Pojęcie i znaczenie rodziny w procesie wychowawczym. Przemiany polskiej rodziny w okresie transformacji. Czynniki warunkujące degradację rodziny. Zjawisko alkoholizmu w rodzinie. Uwarunkowania rodzinne nieprzystosowania społecznego oraz przestępczości młodzieży.

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 31-34

UTRAT-MILECKI Jarosław : Pojęcie zbrodni a "zbrodnie dziecięce" // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 10-20

WYSOCKA Ewa : Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy : uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 11-18
Zróżnicowane zachowania patologiczne jak: agresja i przemoc wobec rówieśników, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, uczestnictwo w sektach, podkulturach, przestępczość, prostytucja.

ZAWADZKI Patryk : Determinanty "drugiego życia" szkoły. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 20-23
Przyczyny "drugiego życia" szkoły. Wzrastająca fala przemocy i przestępczości wśród młodych ludzi. Szkoła jako instytucja totalna.

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 79-85
Wpływ trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej wielu rodzin na rozwój zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, brak pozytywnych wzorców do naśladowania, mała skuteczność w zwalczaniu przestępstw, brutalizacja stosunków międzyludzkich i życia społecznego, ukierunkowanie działań na zdobywanie wartości materialnych (szybkie bogacenie się).

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna