Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ŚMIERĆ, STRATA , ŻAŁOBA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARIÉS Philippe : Człowiek i śmierć. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

BINNEBESEL Józef : Społeczne aspekty umierania dzieci z chorobą nowotworową // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 281-287

BISHOP George D. : Psychologia zdrowia. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2000. - S. 355-386: Śmierć i umieranie
Śmierć jako ostatni etap życia. Opieka nad umierającym. Poradnictwo dla pacjentów chorych terminalnie. Dziecko wobec śmierci.

CHODKIEWICZ Jan : Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 116-121: Choroba terminalna, umieranie i żałoba
Filia w Radomsku

FRIESEN Astrid von : Od agresji do czułości : czyli prawie wszystko o sztuce wychowania : poradnik dla rodziców i pedagogów. - Kielce : "Jedność", 2006. - S. 208-211: Śmierć i żałoba
Filia w Bełchatowie

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. - S. 513-568: Strata osobista: żałoba i smutek po stracie

KIELANOWSKI Tadeusz : Rozmyślania o przemijaniu. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984

KOŁO życia i śmierci / wyboru tekstów [...] dokonał i wprowadzenie napisał Philip Kapleau; współpraca Paterson Simnons; tłum. Zbigniew Miłuński. - Warszawa : Wydawnictwo "Pusty Obłok", 1986
Filia w Bełchatowie

KRYSIŃSKA Karolina : Zagadnienia żałoby po śmierci samobójczej // W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - S. 217-236
Konsekwencje śmierci samobójczej dla funkcjonowania układu rodzinnego zmarłego. Psychoterapia oraz pomoc psychologiczna dla osób w żałobie po śmierci samobójczej.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacji kryzysowej. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2007. - S. 110-118: Ból po stracie

MOODY Raymond : Refleksje nad życiem po życiu / przeł. Marian Młynarczyk. - Bydgoszcz : "Limbus", 1992

MOODY Raymond : W stronę Światła / udział Paul Perry; przeł. Sławomir Studniarz. - Bydgoszcz : "Limbus", 1992

NARODZINY i śmierć : Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego / red. Mieczysław Gałuszka, Kazimierz Szewczyk. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Filia w Radomsku

O'CONNOR Nancy : Pożegnanie miłości : jak przetrwać stratę ukochanej osoby. - Warszawa : Agencja Wydaw. Jacek Santorski & CO, 1994

RUDNICKI Zbigniew : Śmierć jako kres ludzkiego życia // W: Wybrane problemy osób starszych / red. Agnieszka Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 99-119
Śmierć w aspekcie biologiczno-medycznym oraz kulturowym. Rodzaje śmierci biologicznej. Śmierć i umieranie w świetle nauk medycznych. Medykalizacja i banalizacja śmierci.

SCHELER Max : Cierpienie, śmierć, dalsze życie : pisma wybrane / przeł., wstępem i przypisami opatrzył Adam Węgrzecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

TARNAWA Józef : Cierpienie, umieranie, nadzieja. - Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2003
Filia w Tomaszowie Maz.

UMIERAĆ bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej / pod red. Mieczysław Gałuszka. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Rozmowy o przemijaniu : hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

ZYCH Adam : Rozpaczać, aby żyć - żałoba w życiu człowieka // W: Wybrane problemy osób starszych / red. Agnieszka Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 121-141
Obchodzenie żałoby w różnych kulturach i okresach historycznych. Fazy żałoby.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOWKER John : Sens śmierci. - Warszawa : PIW, 1996. - (Biblioteka Myśli Współczesnej) . - Rec.: Paweł Lisicki // Znak. - 1997, nr 9, s. 154-161
W judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i buddyzmie.

CZUDEK-ŚLĘCZKA Sonia : Śmierć : poglądy czternastolatków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 194-209

DAMAZYN Michał : Oswoić śmierć : warsztaty dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 24-26

DRAGUŁA Andrzej : Oswoić śmierć // Katecheta. - 2008, [nr] 11, s. 61-63
Formą alternatywną wobec śmierci jest wiara, że "nie żyje się po to, by umrzeć, ale umiera się, by żyć".

DURDA Renata : Dzieci w żałobie // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 11-12
Pomoc dzieciom, które przeżyły przypadek śmierci w rodzinie. Terapia psychologiczna - Wielka Brytania, Holandia.

GAJEWSKA Elżbieta : Dziewczynka z zapałkami, czyli jak mówić dzieciom o śmierci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s.543-546

KACPERCZYK Anna : Budowanie interakcji z nieuleczalnie chorym // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 2, s. 181-200
Człowiek umierający. Postawy ludzi wobec zbliżającej się śmierci.

KAPIAS Beata : Godność ostatnich chwil życia // Gestalt. - 2001, [nr] 4/5, s. 52-57
Filozofia i organizacja opieki paliatywnej i hospicyjnej.

KEMPSKA Małgorzata : Fenomen rozpaczy. Cz. 2 // Gestalt. - 1998, nr 5, s. 30-32
Rozpacz jako forma śmierci, lub droga do rozwoju duchowego.

KREMIEC Anna : Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 40-44
Analiza wierszy J.Kochanowskiego "Treny" i W.Szymborskiej "Muzeum". Konspekt lekcji - klasa VII, VIII szkoła podstawowa.

KRUSZYŃSKI Rafał : Lęk dezintegracyjny - problem ludzkiej egzystencji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. 36-39
Lęk przed śmiercią.

KRUSZYŃSKI Rafał : Śmierć - klejnot spełnionego życia? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 31-33
Stosunek do śmierci w zależności od jakości życia.

KUBIAK Anna E. : Inne śmierci : tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 169-187

ŁUCEWICZ Janina : Rozmawiajmy z dziećmi o przemijaniu i śmierci. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 17-18
Czy małe dzieci mają świadomość śmierci.

MACIEJEWSKI Zbigniew Paweł : Czy warto być gotowym na śmierć? // Katecheta. - 2008, [nr] 11, s. 39-40
Konspekt lekcji religii dla młodzieży.

MICHALSKA Teresa : Życie, umieranie, śmierć // Katecheta. - 2001, [nr] 11, s. 31-32
Konspekt lekcji katechezy dla kl. I gimnazjum.

MICHALSKI Jarosław : Smutna pedagogika // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 20-21
Eutanopedagogika

MIELCZAREK-ŻEJMO Anna : Pojęcie traumy w naukach społecznych. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 7-21
Zdarzenia traumatogenne np. śmierć, stres.

OLSZAŃSKA Magda : Oswajanie śmierci // Remedium. - 1996, nr 4, s. 26-29
Jak edukować i wychowywać wokół tematu śmierci.

OLSZEWSKA Maria : Jolanta Teatr końca czasów. Sztuka umierania // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 11, s. 10-15
Pojmowanie śmierci - historia mentalności ludzkiej.

PIEKUT-BRODZKA Danuta M. : Poglądy bezdomnych na temat śmierci // Polityka Społeczna. - 2001, nr 1, s. 1-3
Artykuł przygotowano na podst. badań przeprowadzonych w latach 1997-1999 wśród bezdomnych.

PODLEŚNA Ilona : "Życie, miłość, przemijanie... śmierć". - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. "s. X-XII"
O istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum. Scenariusz zajęć - "Wychowanie do życia w rodzinie".

RANISZEWSKA-WYRWA Agnieszka : Eutanazja w ocenie społecznej. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 4, s. [72]-86
Formy eutanazji: dobrowolna, niedobrowolna i adobrowolna.

ROGALSKA Justyna : Dziecko wobec własnej śmierci i przemijania // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 9 (2006), s. 12-15

SAŁAPATA Marta Anna : Śmierć - nieodłączny element ludzkiego istnienia // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 82-87

SAS Natalia : Opieka paliatywna i jej funkcjonowanie. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 5, s. 5-7
Terminologia i zadania opieki paliatywno-hospicyjnej.

STAROŚĆ nas (nie) dotyczy / rozm. Anna Hernik // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 13-15
Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych na temat powstania i działalności Stowarzyszenia.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Przemijanie i śmierć w refleksji andragogicznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 23-32

STROJNOWSKI Jerzy : Gdy odchodzą bliscy // Charaktery. - 1998, nr 4, s. 17-19
Fazy żałoby - przeżywanie utraty bliskiej osoby po rozwodzie lub śmierci.

SZULSKA-WYRWA Ewa : Gdy odchodzi ktoś bliski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 40[552]-42[554]
Jak dzieciom wyjaśnić i przybliżyć zagadnienia związane ze śmiercią.

SZWAJCOK Aleksandra : Chrześcijańska wartość cierpienia i śmierci // Katecheta. - 2007, [nr] 4, s. 30-33
Konspekt lekcji religii - II etap edukacyjny.

URBAŃSKA Beata : Dzieci i śmierć // Charaktery. - 1999, nr 11, s. 23-24
Korzyści płynące ze szczerej rozmowy z dziećmi o śmierci.

ZAWADZKA Dorota : Postawy ludzi starych wobec śmierci : relacja z badań // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 95-104

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna