Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CHOROBA W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANTOSZEWSKA Beata : Wsparcie chorego i jego rodziny przez personel medyczny // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 289-297

BARTOSZEWSKA Emilia : Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 53-78
Etapy przystosowywanie się do rolo ojca dziecka chorego.

BISHOP George D. : Psychologia zdrowia. - Wrocław : Wydawnictwo ASTRUM, 2000. - S. 322-354: Jak sobie radzić z chorobą przewlekłą i upośledzeniem

BOHDAN Zbigniew : Czy dzieci mają prawo do prawdy o chorobie? // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 47-56

BUCZYŃSKI Leszek Filip : Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 1999

JANION Ewa : Świadomość opiekuńczo-wychowawcza rodziców dzieci przewlekle chorych // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 216-225

KALINOWSKI Mirosław : Rodzina środowiskiem kształtowania postaw prospołecznych na przykładzie rodzin podopiecznych hospicjum // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 145-152

KONARSKA Joanna : Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 28-42
Przeżycia rodziców a rodzaj niepełnosprawności dziecka. Fazy kryzysu psychicznego rodziców.

KORNAS-BIELA Dorota : Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca : nauczanie Jana Pawła II // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Karnas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. - S. 357-384

KOT Agnieszka : Współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : MENiS, 2005. - S. 96-100
Omówiono rodzaje postaw rodziców dziecka przewlekle chorego.

MACIARZ Aleksandra : Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 219-229
Możliwości rozwoju i formy edukacji dzieci przewlekle chorych. Udział rodziny w rehabilitacji.

OSUCHOWSKA Anna, CHARZYŃSKA Katarzyna : Zdrowe rodzeństwo osób chorych na schizofrenię // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / red. Ewa Pisula, Dorota Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 87-100

PISUAL Ewa : Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

PRZYWARKA Irena : Rodzina w sytuacji choroby psychicznej // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 207-218
Wpływ choroby psychicznej (schizofrenii) na funkcjonowanie rodziny. Zmiany w pełnieniu poszczególnych funkcji rodziny.

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnopsrawnych. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie "Trans Humana", 2005

SIDOR Bożena : Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową //W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Karnas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. - S. 393-405
Przeżycia emocjonalne rodziców po wiadomości o niepełnosprawności dziecka.

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 39-51

ŻARCZYŃSKA-HYLA Jolanta : Szkoła przyszpitalna // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefa Brągiela i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 423-436
Geneza instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w Polsce. Formy pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMCZYK Anna : Opieka domowa nad chorym onkologicznie. Opis przypadku // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 48-51

BAKA Anna : Choroba psychiczna w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3-4, s. 25-29

BAŃKA Anna : Choroba psychiczna w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 25-29
Wpływ choroby psychicznej jednego z rodziców na rozwój psychiczny dziecka.

CHODKOWSKA Maria : Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 39-56
M.in. rola opiekuna osoby dorosłej, niezdolnej do zaspokojenia własnych potrzeb ze względu na stan fizyczny lub (i) psychiczny, rola osoby zdrowej, rola chorego (niepełnosprawnego).

DZIECI Małgorzaty // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 28-30
Wychowanie w rodzinie dziecka zakażonego HIV.

KAWCZYŃSKA-BUTRYM Zofia : Wyzwania rodziny : zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. - Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2008 . - Rec.: Dorota Wolska-Prylińska // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 4, s. [136]-138

KĘDZIORA Sonia : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny / //Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/3, s. 57-66

KOWALSKA Wiesława : Dom wobec dziecka chorego na schizofrenię // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 10-14
Opieka i wychowanie dziecka chorego.

KOZIEŁ Dorota, NASZYDŁOWSKA Edyta, ZDZIEBŁO Kazimiera : Rodzina w zdrowiu i chorobie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 35-38

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga : W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20
Sytuacja rodzin dziecka z niepełnosprawnością. Formy pomocy. Pedagog specjalny - sytuacje trudne, cechy osobowości.

KWAK Anna : Chore dziecko w domu // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 27-30
Niewydolność wątroby.

LASSOTA Lucja : Proces kształtowania tożsamości dziecka chorego lub z chorobą. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 72-81
Badania dotyczące funkcjonowania społecznego dzieci z astmą, w wieku od 12 do 15 roku życia, w środowisku szkolnym.

MAZUR Beata : Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 40-44
Stosunki między rodzicami dzieci przewlekle chorych oraz stosunek rodzeństwa do dzieci przewlekle chorych.

NAJDENOWA Wiktoria : Choroba Alzheimera w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 42-45

OCHOJSKA Danuta : Człowiek chory w rodzinie - procesy zmagania się z sytuacją. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1994, nr 6, s. 19-22

OCHOJSKA Danuta, RADOCHOŃSKI Mieczysław : Choroba w rodzinie: style zmagania się z sytuacją trudną. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 39-43
Badania przeprowadzone w rodzinach pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane.

SZCZEPANIK Renata : Rodzina wobec chorego dziecka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 35-38
Wpływ chorób przewlekłych na psychofizyczny rozwój dziecka.

SZUL Magda : Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 8-9

ZUBRZYCKA Elżbieta : Rodzinne związki z chorobą // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 14-20
Modele rodzin i choroby psychosomatyczne.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna