Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A RYNEK PRACY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARCZYŃSKI Andrzej : Koszty i korzyści w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych // W: Niepełnosprawność a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - S. 99-117

BOREK Jolanta : Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy (na przykładzie Radomia) // W:Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 217-230

CHUDZIK Edward : Niewidomy na rynku pracy - szanse i zagrożenia. Zatrudnienie pomimo czy dzięki niepełnosprawności? // W: Niepełnosprawność a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - S. 131-134

ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / pod red. Danuty Lalek, Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - S. 200-202 : Praca chroniona

GARABAT Marcin : Programy celowe PFRON szansą osób niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia // W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / red. nauk. Helena Ochonczenko, Grażyna Miłkowska; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

JESIONEK Aneta : Zjawisko bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 269-277
Charakterystyka osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bezrobocia.

KLEMENTOWSKA Aneta : Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubuskim rynku pracy // W:Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 231-235

MAGNUSZEWSKA-OTULAK Grażyna : Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy w Polsce // W: Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny; Inst. Polit. Społ. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Polit. Uniw. Warsz.. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1999. - S. 105-115

MAJEWSKI Tadeusz : Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych // W : Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998. - S. 347-257

MANDUK Jerzy, OBSTAWSKI Zdzisław : Kierunki zmian systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnopsarwnych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską // W : Niepełnosprawność a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - S. 119-129

MIGAS Agata : Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych // W:Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 29-49

OCHONCZENKO Helena : Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gopsodarczych w Polsce // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 225-243

OLAK Anna : Pub integracyjny - pomysł na działalność gospodarczą // W: Niepełnosprawność a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - S. 135-136

OSTROWSKA Antonina, SIKORSKA Joanna : Syndrom niepełnosprawności w Polsce : bariery integracji. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 1996. - S. 148-151 : Zakłady pracy

OTRĘBSKI Wojciech : Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007

PICHALSKI Ryszard : Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 48-82 : Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ; S. 83-120 : Nauczanie zawodu osób niepełnopsrawnych

POLITYKA społeczna wobec osób niepełnosprawnych - drogi do integracji / red. Jerzy Mikulski, Julian Auleytner. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedag. Tow. Wiedzy Powszechnej, 1996

SPECK Otto : Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 484-498 : Kształcenie i włączanie zawodowe

SZCZUPAŁ Bernadeta : Nauczyciel niepełnosprawny na rynku pracy - szanse i zagrożenia // W:Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 207-216

TADEUSIEWICZ Grażyna, STOLIŃSKA-POBRALSKA Nella : Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych // W : Niepełnosprawność a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - S. 95-98

WAPIENNIK Ewa, PIOTROWICZ Radosław : Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - (Biblioteka Europejska / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 24). - S. 49-53 : W jaki sposób Unia Europejska przeciwdziała dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w dziedzinie zatrudnienia ; S. 53-55 : Polityka zatrudnienia osób z niepełnopsarwnością w krajach Unii Europejskiej

WYCZESANY Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. - Wyd. 4 poszerz. i zm.. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 128-129 : Zespoły przygotowania do pracy ; S. 129-131 : Zakłady pracy chronionej ; S. 132-134

ZABŁOCKI Jacek : Wprowadzenie do rewalidacji. - Wyd. 3 rozsz. i uakt.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. - S. 81-110 : Praca i zatrudnienie ludzi niepełnosprawnych ; S. 115-213 : Uwarunkowania rehabilitacji zawodowej inwalidów

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995

ŻURAW Hanna : Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. - Warszawa : "Żak", 2008. - S. 152-160 : Zatrudnienie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AREND Łukasz : Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 208, nr 4, s. 36-37

BARCZYŃSKI Andrzej : Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 16-19

BARCZYŃSKI Andrzej : Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11-14

BRZESIŃSKI Robert : Telepraca - program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2002, nr 1, s. 9-11

CHOMA Robert : Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych a doświadczenia urzędów pracy // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 41-42

CZERWIŃSKA Kornelia : Projekt Per lingua mundi ad laborem // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 3, s. 83-89

CZERWIŃSKA Kornelia, ŻEJMIS Michał : Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie Per linguas mundi ad laborem // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 76-86
M.in. bariery w zatrudnianiu osób niewidomych i słabo widzących - aspekt psychologiczny

FRĄCZAK P. : Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11-12, s. 10-14

GIERMANOWSKA Ewa : Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej // Remedium. - 2007, nr 8, s. 21-23

GOLACH Urszula : Zmiany w przepisach o warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2001, nr 11, s. 24-26

HEBDA-CZAPLICKA Izabela : Niepełnosprawni powodzianie - miejsce na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 1999, nr 3, s. 39-40

JARUGA Laura : Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - co oznacza i jak jest realizowana w Polsce i we Włoszech // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 45-47

KAPELSKI Arkadiusz : Osoba niepełnosprawna na rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 82-86

KARPIŃSKA Joanna. "Junior" program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2003, nr 4, s. 5-10

KARPIŃSKA Joanna : Pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2003, nr 7, s. 21-22

KARPIŃSKA Joanna : Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : nowe zadania dla powiatu // Służba Pracownicza. - 2002, nr 10, s. 9-13

KOŁACZEK Bożena : Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 7-10

KOŁACZEK Bożena : Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 4-8

KOŁACZEK Bożena : Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy : uwarunkowania i skutki // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 14-16

KORADECKA Danuta, KURKUS-ROZOWSKA Bożena : Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 13-15

KRÓL Małgorzata, PRZYBYŁKA Arkadiusz : Rynek pracy osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2002, nr 2, s. 7-12

KUKLA Daniel : Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 65-70

MAŁYSZ Franciszek : Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 16-19

PAŃKÓW Włodzimierz : Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudniania // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 102-106

PASZKOWICZ Maria Agnieszka : Aktywne programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, 90-105

PRZYBYŁA Arkadiusz : Praca osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 43-46

SROCZYŃSKI Roman : Musimy bardziej udostępnić otwarty rynek pracy niepełnosprawnym / rozm. przepr. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 196-203

SZYMANOWSKA Joanna : Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 5-9

ŚWIĄTEK Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 35-40
Praca w systemie wartości niepełnosprawnej młodzieży. Edukacja niepełnosprawnej młodzieży a wymagania rynku pracy.

ZYCH A. : Zakłady pracy chronionej // Polityka Społeczna. - 1997, nr 9, s. 26-28

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.01.2009


© Biblioteka Pedagogiczna