Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

POLITYKA PROEKOLOGICZNA UNII EUROPEJSKIEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABC Unii Europejskiej / oprac. Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. - Warszawa : Komisja Europejska, 2004. - S. 17 (1-4): Polityka ochrony środowiska w UE

ALBERSKI Robert, LISICKA Halina, SOMMER Jerzy : Polityka ochrony środowiska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 135-169: Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska
Dotyczy m.in. polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej.

BUDNIKOWSKI Adam : Ochrona środowiska jako problem globalny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 99-115: Ochrona środowiska a integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej

BUKOWSKI Zbigniew : Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007

KONSUMENCI, środowisko, zdrowie, żywność . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - S. 22-29: Środowisko; S. 30-37: RP a UE - środowisko

LEONARD Dick : Przewodnik po Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2003. - S. 247-251: Środowisko naturalne

MOJE środowisko bliżej Europy : ekologiczna edukacja europejska / red. Piotr Znaniecki. - Białystok : Wydawnictwo Agro - Group, [2005]
Filia w Opocznie ; Filia w Radomsku

MACHOWSKI Jacek : Ochrona środowiska : prawo i zrównoważony rozwój : stan prawny na dzień 1 stycznia 2003. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 34-40: Prawo środowiska Unii Europejskiej; S. 40-54: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie środowiska

MUSZYŃSKA - KURNIK Małgorzata : Europejska współpraca ekologiczna : aspekty instytucjonalne i prawne. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2003
Filia w Radomsku

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 1, Zagadnienia ogólne / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 2, Powietrze / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1995

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 3, Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 4, Przyroda / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1995

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 5, Hałas / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1995

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 6, Odpady / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1996

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. T. 7, Woda / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1996

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Indeks aktów prawnych / Jerzy Konieczny [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1997

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Suplement 1, Zagadnienia ogólne. Powietrze / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1997

PRAWO ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Suplement 2, Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie. Przyroda. Hałas. Odpady. Woda / Krzysztof Brzózka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1997

STYPIŃSKI Piotr : Realizacja programów rolno - środowiskowych w wybranych krajach Unii Europejskiej // W: Programy rolno - środowiskowe : założenia, realizacja, perspektywy / red. Anna Myka - Raduj, Jarosław Szymański. - Lublin : Poleski Park Narodowy, 2006. - S. 7-24

SYMONIDES Ewa : Ochrona przyrody. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - S. 154-209: Międzynarodowe aspekty ochrony przyrody
Dotyczy m.in. ochrony przyrody w Unii Europejskiej.

ŚRODOWISKO w Unii Europejskiej na przełomie stulecia : streszczenie / przeł. Beata Ciszewska, Mieczysław Metler. - Warszawa : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 1999

ZARZĄDZANIE środowiskiem / red. nauk. Bazyli Poskrobko. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 104-106: System informacji o środowisku w Unii Europejskiej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ATRAKCYJNA oferta EkoFunduszu : nowe zasady udzielania pomocy finansowej // Aura. - 2005, nr 3, s. 30-31

CIEŚLAK Marian : EkoFundusz wspiera ochronę orłów // Aura. - 2006, nr 11, s. 24-25

DWORAK Zbigniew : Ochrona atmosfery po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej // Aura. - 2005, nr 1, s. 14

DYGAS - CIOŁKOWSKA Lucyna, STAWIANY Wojciech : Europejska Agencja Środowiska // Aura. - 2006, nr 2, s. 23-24
Dotyczy m.in. Polski i wspierania zrównoważonego rozwoju.

EKOLOGIA w ramach Unii Europejskiej / oprac. Jerzy Wilkowski // Ekoświat. - 2000, nr 6, s. 28

ERECHEMLA Adam : Czy Unia Europejska obroni klimat // Ekoświat. - 2005, nr 12, s. 6-7

GRELEWSKA Anna : Pomoc Unii Europejskiej w obronie polskiej przyrody // Przyroda Polska. - 2008, nr 10, s. 18-19

GRELEWSKA Anna : Przyroda wciąż przegrywa // Przyroda Polska. - 2005, nr 8, s. 6
Dotyczy budowy drogi Via Baltica, negatywnych konsekwencji dla środowiska i stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie.

GRELEWSKA Anna : Tworzenie Sieci Natura 2000 : chronimy przyrodę dla siebie, nie dla idei // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, s. 5

GRELEWSKA Anna : Wokół obszarów Natury 2000 // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, s. 3-4

GRELEWSKA Ewa : Wokół obszarów Sieci Natura 2000 // Przyroda Polska. - 2006, nr 7, s. 7

GRUSZECKI Krzysztof : Rok w Unii : ocena i perspektywy dla biznesu // Aura. - 2005, nr 7, s. 27-29
Dotyczy przedsiębiorców i ich sposobów na ochronę środowiska.

GULIŃSKI Patryk : Unijne fundusze pomocowe // Ekoświat. - 2005, nr 11, s. 7

JAGUSIEWICZ Andrzej : Zmiany w legislacji unijnej wynikające ze Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza (STOP) // Aura. - 2006, nr 2, s. 28-30

KŁOPOTEK Beata : Wymagania Unii Europejskiej // Aura. - 2008, nr 10, s. 9-10
Dotyczy wymagań Unii Europejskiej co do gospodarki odpadami.

KOZŁOWSKI Stefan : Jak wydawać unijne pieniądze? // Aura. - 2007, nr 5, s. 10-11
Dotyczy ochrony środowiska.

M : 28 miliardów euro dla Polski w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko // Przyroda Polska. - 2008, nr 1, s. 4

M. Z. : Dolina Rospudy - kompromis pilnie potrzebny // Przyroda Polska. - 2008, nr 1, s. 3
Dotyczy m.in. Natury 2000 czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej wdrażanej przez Unię Europejską we wszystkich państwach członkowskich.

MILLER Przemysław : Europejska strategia ochrony mórz i oceanów // Przyroda Polska. - 2006, nr 4, s. 22

MILLER Przemysław : Unijny program ratowania wodniczki // Przyroda Polska. - 2005, nr 12, s. 27
Dotyczy ptaka występującego w Polsce o nazwie wodniczka.

NOWICKI Maciej : Innowacje w ochronie środowiska wspierane przez EkoFundusz // Aura. - 2006, nr 12, s. 4-6

O KLIMACIE w Brukseli // Aura. - 2008, nr 4, s. 10
Dotyczy pakietu klimatycznego przygotowanego przez Unię Europejską dla Polski i państw członkowskich.

ROGALSKI Wojciech : Gospodarka odpadami czy wywóz śmieci? : a może to jedno i to samo? // Aura. - 2005, nr 4, s. 25-27
Dotyczy konieczności uporządkowania gospodarki odpadami w Polsce zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

SMOLAK Zdzisław : Unia Europejska wymusza porządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi // Aura. - 2005, nr 5, s. 16-17

SOZAŃSKI Jarosław : Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska we Wspólnotach Europejskich // Aura. - 2003, nr 2, s. 16-18 ; nr 3, s. 13-14

SZAMAŁEK Krzysztof : EkoFundusz w ochronie klimatu i atmosfery / rozm. przepr. Walentyna Rakiel - Czarnecka // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, s. 3

TOMIAŁOJĆ Ludwik : Narodowy Plan Rozwoju a rezolucja Parlamentu Europejskiego // Aura 2005, nr 6, s. 4-6
Dotyczy polityki ekologicznej w projekcie Narodowego Planu Rozwoju i uwzględnienia w nim postulatów Strategii Lizbońskiej.

TRZECIAK Maciej : Natura 2000 - nowoczesna forma ochrony przyrody / rozm. przepr. Maciej Zdzienicki // Przyroda Polska. - 2008, nr 4, s. 4-5
Dotyczy Natury 2000 czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej wdrażanej przez Unię Europejską we wszystkich państwach członkowskich.

TRZECIAK Maciej : Równanie do Europy w ochronie przyrody / rozm. przepr. Maciej Zdzienicki // Przyroda Polska. - 2008, nr 8, s. 3-4

WILKOWSKI Jerzy : Ekologiczno - unijne dylematy // Ekoświat. - 2004, nr 2, s. 27
Dotyczy Unii Europejskiej i ekologii w Polsce oraz dylematów z tym związanych.

WOŹNIAK Adam : Wokół obszarów "Natura 2000" // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, s. 14
Dotyczy realizacji programu "Natura 2000" przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, m. in. Polskę.

ZIOLKOWSKA Jadwiga, KIRSCHKE Dieter : Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej // Aura. - 2007, nr 5, s. 13-15
Dotyczy m.in. środowiska naturalnego obszarów wiejskich.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna