Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CLARK Anne-Marie, DZIERZGOWSKA Irena, THOMPSON Marion : Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia : moduł 4B : materiały dla uczestnika. - Warszawa MEN, 1996

CLARK Anne-Marie, DZIERZGOWSKA Irena, THOMPSON Marion : Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia : moduł 4B : przewodnik dla edukatora. - Warszawa : MEN, 1996

CZŁOWIEK, jego wolność i prawa a polityka : tradycja i współczesność / red. Adam Hrebenda, Wojciech Kaute. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia : moduł 4B : [przewodnik dla edukatora] : suplement. - Warszawa : MEN, 1997

KONTAKTY z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś. - Wyd. 2 popr.. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

KUŹNIAR Roman : O prawach człowieka : idee, instytucje, praktyka. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

MICHAŁOWSKA Grażyna : Ochrona praw człowieka : w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007
Filia w Tomaszowie

MICHAŁOWSKA Grażyna : Prawa człowieka i ich ochrona. - Warszawa : WSiP, 2000

PRAWA człowieka : dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Wyd. 2 popr., uaktual. i uzup. (edycja szkolna). - Toruń : Wydawnictwo COMER, 1993

PRAWA człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / oprac. i przekład Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999
Filia w Radomsku

PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / red. Ewa Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996

PRAWA człowieka. Dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekład Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Wyd. 2 [ed.szkolna], popr., uaktualn. i uzup.. - Toruń : "Comer", 1993
Filia w Radomsku

PRAWA człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / red. Katarzyna Koszewska. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002

PRAWA człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / [Bożena Gronowska [i in.]]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Filia w Radomsku

RUTKOWSKA-PASZTA Małgorzata : Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
Filia w Radomsku

STADNICZEŃKO Stanisław Leszek : Zarys pedagogiki prawa : wybrane zagadnienia prawne dla pedagogów. - Wyd. 2 poszerz.. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

DZIERZGOWSKA Irena : Demokratyczna szkoła? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 8, 10-11
Czy szkoła przekazuje właściwą wiedzę na temat demokracji. Czy szkoła uczy umiejętności potrzebnych w demokratycznym życiu. Czy szkoła wyrabia właściwe demokratyczne postawy uczniów. Prawa człowieka w szkole. Samorządność uczniów.  

DZIERZGOWSKA Irena : Podstawy prawa oświatowego : lekcja 4/15 rok szkolny 2006/2007 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, dod. I-VIII
Najprostsza teoria prawa. Wyjaśnienie niektórych terminów. Akty prawne obowiązujące w oświacie. Dokumenty o nauczaniu w szkole praw człowieka.

EUROPEJSKI konkurs szkolny Europa w szkole pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Prawa człowieka i ja'' z okazji 50-lecia Rady Europy rok szkolny 1998/99 (ósma polska edycja ) // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 2, s.125-126

FLESZAR Halina : Prawa człowieka - zestawienie bibliograficzne // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 5, s. 1
Wydawnictwa książkowe i artykuły w czasopismach z lat 1980-1994

GRZEMNY Dariusz : Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 4-9
Artykuł jest omówieniem działań w ramach programu Kompas służących edukacji na rzecz praw człowieka.  

KĘDZIA Zdzisław : Współczesne wyzwania wobec praw człowieka // Sprawy Międzynarodowe. -2003, nr 3, s. 5-35
Czynniki determinujące obecną sytuację w międzynarodowej ochronie praw człowieka.

KOŁODZIEJCZYK Marta : Prawa człowieka wyznacznikiem tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 2, s. 78-98  

KOMPAS - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzież ą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24
Artykuł zawiera omówienie Konwencji o Prawach Dziecka w publikacji "Kompasu" powstałej z inicjatywy Rady Europy przy współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  

KOSOWSKA Joanna : Prawa człowieka a humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 93-98
Edukacja na rzecz praw człowieka - zajęcia.  

KOZAK Małgorzata : Edukacja o prawach człowieka - problemy realizacyjne. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18
Edukacja dzieci w zakresie znajomości ich praw. Metodyka nauczania pedagogiki praw człowieka.  

MAREK Lucyna : Scenariusz lekcji wychowawczej // Aura. - 2004, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 113, s. 10
Temat: Podstawowe prawa człowieka.

 

MARKIEWICZ Zofia : Prawa człowieka i podstawowe wolności : konkurs w szkole podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 11, s. 23-24

 

NOWICKI Marek : Co to są prawa człowieka? // Niebieska Linia. - 2000, nr 1, s. 6-9

PACHOCIŃSKA E. : Prawa człowieka a wychowanie // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 8, s. 25-28

PODSIADŁO-DACEWICZ Izabela, POLEGANOW Boris : Odkrywamy Prawo Humanitarne // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 15-28  

POGORZELSKA Marzanna : Lekcja języka - lekcją praw człowieka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100  

PRAWO do nauki - podsumowanie i rekomendacje monitringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 13-18
Dyskusja na temat, czy państwo wywiązuje się z obowiązku tworzenia warunków edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Organizacja opieki przedszkolnej. Zasady finansowania szkół. Pomoc socjalna.

STACHURA Monika : Prawa człowieka // Cogito. - 2008, nr 3, s. 96-98

STASZEWSKA Anna : Z perspektywy praw człowieka. Cz. I- II // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 16-18 ; nr 3, s. 22-24

 

SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK Joanna : Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28  

SZYMAŃSKI Radosław : Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej o prawach człowieka // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 248-253  

URKIEL Barbara : Plan wynikowy do programu Kształcenia Obywatelskiego w Szkole Samorządowej
Pierwsze cztery rozdziały planu wynikowego (rozkład materiału) obejmujący umiejętności obywatelskie, samorząd lokalny, zasady demokracji i prawa człowieka.  

WLAZŁY Danuta : Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12  

WOJTASZEWSKA Lidia : Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23
Zajęcia mogą być realizowane przez pedagoga szkolnego i nauczyciela biblioteki w ramach lekcji bibliotecznych albo na lekcjach wychowawczych. Klasy I-III i IV-V - zajęcia raz w roku 10 XII w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Klasy VI - warsztaty edukacyjne zakończone konkursem na ten temat.  

WRÓBLEWSKI Konrad : Prawa człowieka // Cogito. - 2007, nr 8, dod. "Matura" s. 76-77 Powtórzenie wiadomości z WOS-u.  

ZIĘBA Antoni : Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29  

ŻEPIELSKA Joanna : Prawa człowieka w życiu codziennym // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 47, dod. s. III
Jak wykorzystać metaplan. Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum.  

ŻYWCZOK Alicja : Poszanowanie godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2006), s. [70]-84  

 
 

 

PRAWA UCZNIA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOJARSKA Lucyna BRZEZIŃSKI Krzysztof, REK Tomasz : Dziecko w szkole. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006

CHODOROWSKA Małgorzata : Prawa dziecka-ucznia jednym z podstawowych komponentów wychowania podmiotowego // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 215-224

SOCHA Elżbieta : Prawa ucznia we współczesnej szkole // W: Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 115-124

STAFIEJ Ewa : Wpływ reformy edukacji na respektowanie praw dziecka w szkole // W: Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2006. - S. 125-135

WALC Wiesława :Prawa dziecka w polskiej szkole // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 417-426

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIEGAŃSKA Atleta : Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15
Rzecznik Praw Dziecka. Czy należy powołać rzecznika praw ucznia?

BOCIAN Beata : Prawa ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 30-39
Wyniki i analiza badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców dotyczących prawa do prywatności.

CZEGUS Elżbieta : "Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają" : scenariusz imprezy szkolnej dla klas IV-VI // Klanza w Szkole. - 2004, nr 1, s. 33-36

FLIS Renata : Prawa dziecka to też prawo // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 42-43

GAWRON Roman : Uczeń ponad prawem / rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26, s. 5

GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta : Wizyta na średniowiecznym dworze królewskim : scenariusz zajęć otwartych dla rodziców uczniów klas I połączony z tworzeniem klasowego Kodeksu Ucznia // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 15

GOLLIS Mariola : Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25

GRACKI Andrzej : Prawa ucznia : wartość czy zagrożenie?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49

JAKSIM Marianna : Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej // Wiadomości Historyczne. - 2001, [nr] 2, s. 79-81
Zagadnienia te realizowane są na lekcjach historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum oraz sztuki i godzin wychowawczych.

JANICKI Piotr : Obywatel dorosły uczeń // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 23-[25]
Relacje między uczniem pełnoletnim a szkołą.

JENDRZEJEWSKA Barbara Wiesława : Mam prawo! Asertywne prawa ucznia // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 10, s.5

KORDZIŃSKI Jarosław : Kodeks nauczyciela. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 12-13
Kodeks ucznia - powinien zawierać postawy i zachowania uczniów koniecznie akceptowane w szkole.

KOWALSKI Michał : Uczniowie chcą szkoły nowoczesnej / rozm. przepr. Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 29/30, s. 5
Prawa ucznia w polskiej szkole. Rozmowa z prof. Michałem Kowalskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego.

KUSZAK Roman : Status prawny ucznia po akcesji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 38-45
(prawa ucznia)

NOWAK Małgorzata : Dzień z rzecznikiem praw ucznia // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 44-47

OSUCH Maciej : "Rzecznicy praw ucznia" - czyli mity i fakty // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 44-48

OSUCH Maciej : Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 47-51

PASZKOWSKI Marcin, SZYMAŃSKI Tomasz : Prawa dziecka i ucznia (wybór literatury) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s.57-58
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

PIWCZYK Ewa, AMBROZIAK Iwona : Jakouczeń mam prawo... : propozycja zajęć na temat praw ucznia // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 16-17
Na lekcję wychowawczą.

PUŚLECKI Władysław : Integracja a wspieranie rozwoju ucznia // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 10 , s. 579-587
Podmiotowość i pełnomocność. Prawa i obowiązki ucznia. Zamykanie i otwieranie ośrodków tematycznych. Zadania domowe.

SAŁASIŃSKI Mirosław : Prawa ucznia, dziecka, człowieka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 4, s. 4

SAWICKI Mieczysław : Wolność i prawa ucznia // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 23

STACHURA Monika : Państwo jako podmiot prawa // Cogito. - 2007, nr 18, dod. "Matura" s. 66-67
Matura z WOS-u.

ŚLIWERSKI Bogusław : Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 3-9
Pozory tworzone przez nauczycieli w szkole, ukrywanie pseudowychowania.

TATAROWICZ Jan : Prawa ucznia w systemie edukacji // Drama. - 1992, z.4, s. 5-6

TOKARCZYK Ewa : Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc?. Cz. 2 // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 36-41
Prawa człowieka (prawa dziecka) poprzez swoją powszechność, równość pozwalają na partnerstwo w szkole, na traktowanie uczniów jako ludzi, ale i na oczekiwanie takiego samego traktowania nauczycieli.

TWORKIEWICZ Małgorzata : O granicach sprawowania władzy w szkole // Przegląd Edukacyjny. - 1996, nr 1, s.12-13
Prawa ucznia w szkole.

WALC Wiesława : Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 1, s. 3-13
Konwencja Praw Dziecka.

WALC Wiesława : Prawa dziecka a szkoła // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24

WINIARCZYK Tomasz A. : Prawo w szkole, czyli katastrofa moralna // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 16, s. 7, 13
Zawieszanie ucznia w prawie do uczęszczania do szkoły.

WRÓBLEWSKI Konrad : Prawa człowieka // Cogito. - 2007, nr 8, dod. "Matura" s. 76-77
Powtórzenie wiadomości z WOS-u.

ZIELICZ Włodzimierz : Prawa dziecka... to znaczy czyje prawa? // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 7, s. 9
Czy dyrektor szkoły ma prawo zawieszać ucznia w czynnościach szkolnych.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna