Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
(EDUKACJA PERMANENTNA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDER Tadeusz : Kształcenie ustawiczne // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozszerzone i poprawione. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 295-318

BANACH Czesław : Pozaszkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwań i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki opartej na wiedzy // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 13-26

ŁAPA Andrzej : Wpływ edukacji ustawicznej doby globalizacji na tworzenie się struktur społecznych // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 15-22

POTOCZNY Jerzy : Nauczyciel w edukacji ustawicznej i pozaszkolnym kształceniu dorosłych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 187-198

RUSAK Andrzej : Informacja i wiedza w życiu współczesnych społeczeństw - od poliprofesjonalizacji do edukacji ustawicznej // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 60-65

SOCHA Dariusz : Edukacja ustawiczna w procesie globalizacji : wybrane aspekty na przykładzie spółki energetycznej // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 55-59

SZTABA Mariusz : Permanentna edukacja rodziców pilnym wyzwaniem doby współczesnej w świetle nauczania Jana Pawła II // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / pod red. Danuty Opozdy. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 57-80

SZYMCZAK Izabela : Samokształcenie a edukacja permanentna dorosłych // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 23-28

WIKTOROWICZ Monika : Wiedza jako wartość. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe wobec koncepcji uczenia się // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 29-35

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALHEIT Peter : "Podwójne oblicze" całożyciowego uczenia się : dwie analityczne perspektywy "cichej rewolucji". - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja / Ryszard Małachowski. - 1998, nr 1, s. 115-125
Koncepcja ustawicznego kształcenia i doskonalenia - zadanie współczesnej edukacji.

ALHEIT Peter : Ponowoczesne wyzwania "społeczeństwa uczącego się". Podejście krytyczne // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 4, s. [7]-2
Dominujące typy rozumienia społeczeństwa uczącego się, europejska edukacja dorosłych.

ARCKENS Erik, GUSTAVI Adelina : Kompetencje trenerów ustawicznej edukacji zawodowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 32-40

BASIL Tony, KACPRZAK Małgorzata : Centra Kształcenia Ustawicznego w Stanach Zjednoczonych. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 79-84

BEDNARCZYK Henryk : Polska strategia rozwoju kształcenia ustawicznego // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 126-127

BEDNARCZYK Henryk : Polska ustawiczna edukacja zawodowa w europejskiej przestrzeni badań i kształcenia. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 3, s. 29-37

BEDNARCZYK Henryk : Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 3, s. 40-47

BEDNARCZYK Henryk, RELIGA Jolanta : Międzynarodowe projekty naukowo-badawcze jako czynnik rozwoju edukacji ustawicznej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 2, s. 17-23
Globalizacja systemów edukacji zawodowej.

BOS Dominique, SANQUER Claudie : Rola partnerów społecznych w systemach kształcenia ustawicznego pracowników w krajach Unii Europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 7-15
Francja, Szwecja, Szkocja, Irlandia, Portugalia.

BOS Dominique, MAES Claudine, GUTH Jean-Pierre : Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych Krajach Unii Europejskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

BRONK Aleksandra, SAWISKA Joanna : Współczesne strategie kształcenia zawodowego // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2-3, s. 51-58

BUDZEŃ Henryk : System kształcenia ustawicznego w Słowacji Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2005, nr 1, s. 32-38

BUTKIEWICZ Michał : Kształcenie zawodowe, edukacja ustawiczna i służby zatrudnienia w Polsce -"Joint Assessment Paper" - monografia Komisji Europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 13-18
Wzmocnienie związków między kształceniem zawodowym a rynkiem pracy.

CZERNIAWSKA Olga : Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 15-18

CZERNIAWSKA Olga : Nowe tendencje w uniwersytetach III wieku // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 67-71

CZYSZEWICZ-STANIAK Lidia : Edukacja ustawiczna w XXI wieku // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 27-29
Idea edukacji przez całe życie w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej.

DOBRZENIECKI Romuald, SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Józefa Półturzyckiego wizja edukacji ustawicznej // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 17-30

DOLATOWSKA Magdalena : Motywacja osób dorosłych do podejmowania kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy defaworyzowanej // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 91-100

DROGOSZ-ZABŁOCKA Elżbieta : Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dorosłych w opinii kuratorów i dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego // Edukacja. - 1996, nr 2, s. 51-60

DURIS Milan : Problematyka kształcenia ustawicznego nauczycieli specjalistycznych przedmiotów technicznych w społeczeństwie informacyjnym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 58-61

FIELD John : Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych : tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [63]-81

GAWLIK Tadeusz, KUPIDURA Tomasz : Problematyka kształcenia ustawicznego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 2, s. 35-48
Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

JARECKI Wojciech : Poziom wykształcenia a kształcenie ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej. - Summ. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 8, s. 5-9

JUSZCZYK Stanisław : Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się społeczeństwie. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2007), s. 16-36

KACZOR Stanisław : Ekologia i edukacja ustawiczna dorosłych w rozwoju społeczności lokalnych / // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 14-17

KACZOR Stanisław : Wyższe szkoły zawodowe w realizacji idei kształcenia ustawicznego // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 46-49

KAPŁUN Andriej : Uczelnie techniczno-zawodowe w systemie kształcenia ustawicznego Ukrainy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 22-26

KARCZ Eugenia : Kształcenie ustawiczne a potrzeba doskonalenia nauczycieli w dobie reformy edukacji // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 4, s. 67-74

KARAŚ Stanisław : Wokół problemów kształcenia ustawicznego // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 9, s. 39-40
Rec. pracy: Wokół problemów kształcenia ustawicznego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom, 1999

KŁAK Ryszard, SZPARA Ireneusz : Nowoczesna strategia zdobywania wiedzy - LONE // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 28-30
Liceum Ogólnokształcące - Nauczanie Elastyczne - kurs przygotowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu dla osób dorosłych i młodzieży.

KNOLL Joachim H. : Edukacja dorosłych/kształcenie ustawiczne - perspektywa narodowa i międzynarodowa // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 83-100

KONTKIEWICZ Anna : Wyrównywanie szans - centra kształcenia ustawicznego // Biblioteka. - 2008, nr 3, s. 13-16

KORDZIŃSKI Jarosław : Kształcenie ustawiczne. System doskonalenia nauczycieli // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 6, s. 8
Podział ról w funkcjonowaniu systemu, priorytety w kształceniu, źródła finansowania.

KOSTRZEWA Bronisława : Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - sukces w zarządzaniu jakością // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 101-108

KRAMEK Zbigniew, SUŁKOWSKI Tomasz : Stan i możliwości rozwoju e-learningu w kształceniu ustawicznym. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 2, s. 70-79

KRAWCZYŃSKI Cezary Andrzej : Innowacje w edukacji ustawicznej dorosłych - rotacja pracy i walidacja kompetencji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 32-43

KWIATKOWSKI Stefan M. : Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie . - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 2006, [nr] 48, s. 27-29

ŁYSEK Jan : Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zmieniającej się Europie. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [118]-129
Integracja kształcenia formalnego, kształcenia nieformalnego oraz kształcenia incydentalnego.

ŁOPACIŃSKA-KUPIDURA Ludmiła : Kompetencje w kształceniu ustawicznym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 93-96

ŁYSEK Jan : Kształcenie ustawiczne w zmieniającej się Europie // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 118-129

MAKSIM Aleksandra, WOJNOWSKA Magdalena : Motywacja osób dorosłych do podejmowania dalszego kształcenia. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. [73]-80

MARCISZEWSKA Małgorzata, RZYMSKA Agnieszka : Jak to robią we Flandrii? : kształcenie ustawiczne w Belgii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 10-14

MATLAKIEWICZ Alina, SOLARCZYK Hanna : Sprawozdanie ze spotkania Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Ustawicznego Wielkiej Brytanii // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 126-129

MICHALAK Joanna M. : Być profesjonalistą. Uwagi zainspirowane rozprawą Christophera Daya : Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie // Rocznik Pedagogiczny. - 2006, nr t. 29, s. 139-153

NAJDA Kamila : Doskonalenie nauczycieli jako czynnik warunkujący zawodowe przetrwanie // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 69-76

NOWACKA-POTAŻ Ewa : Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy : doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego // Bibliotekarz. - 2005, nr 4, s. 10-13

NOWAKOWSKI Stanisław : Studia podyplomowe w procesie kształcenia ustawicznego nauczyciela // Pedagogika Pracy. - 2004, [nr] 44, s. 147-151
Dodatkowym bodźcem do ustawicznego kształcenia się i doskonalenia zawodowego jest zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu.

PANEK Anna, SZAROTA Zofia : Czas wolny imperatywem rozwoju człowieka - kontekst edukacji całożyciowej // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 97-109

PIOTROWSKI Marian : Modele uczenia się w ustawicznej edukacji zawodowej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 66-72

POGORZELSKA Dorota : Kształcenie ustawiczne a organizacyjno-prawne aspekty podejmowania nauki przez pracowników // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 37-40

PÓŁTURZYCKI Józef : Aktualność problemów edukacji ustawicznej. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2005), s. [16]-38

PÓŁTURZYCKI Józef : Zadania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego w Stanach Zjednoczonych. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 68-71

PRZYBYLSKA Ewa : Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 2, s. 7-16
Kierunki rozwoju europejskiej polityki oświatowej.

PRZYBYLSKA Ewa : Integracja społeczna w lustrze edukacji ustawicznej czyli gra w "najsłabsze ogniwo". - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2005), s. [39]-49
Edukacja ustawiczna dorosłych, nierówności w dostępie do edukacji, problem grup poszkodowanych społecznie, wykluczonych i zmarginalizowanych.

PRZYBYLSKA Ewa : Zdolność kształtowania przyszłości poprzez kształcenie ustawiczne w Europie // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 3, s. 35-39

RELIGA Jolanta : Finansowanie edukacji ustawicznej dorosłych jako temat debaty międzynarodowej i działań sieciowych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 30-33

RELIGA Jolanta : Nowe umiejętności i kwalifikacje nauczycieli i szkoleniowców wspierające rozwój kształcenia ustawicznego - program COST // Pedagogika Pracy. - 2002, [nr] 41, s. 143-[149]

RELIGA Jolanta, WAWRZYŃSKI Rafał : Projektowanie i wdrożenie opartego na kompetencjach systemu zarządzania dla trenerów ustawicznej edukacji zawodowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 41-45

RĘKAWEK Anna : System kształcenia ustawicznego nauczycieli - ocena i kierunki zmian // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 20-24

SACIO-SZYMAŃSKA Anna : System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 39-43

SARAN Jan : Tradycja i współczesne przemiany pracy inspiracją dla edukacji ustawicznej na wsi. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 22-27
Aktywizowanie ludzi do podejmowania różnych form edukacji ustawicznej oraz stwarzanie im perspektyw życiowych i budzenie wiary w sens i znaczenie kształcenia, jak też podejmowanie pracy.

SCHULZ Anna, PIETRZAK Ewa : Rozwój kształcenia ustawicznego na rynku pracy subregionu płockiego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 85-93

SIELATYCKI Mirosław : Dyrektor szkoły doskonalący się ustawicznie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 34-36

SIUDA Tadeusz : Kształcenie ustawiczne nauczycieli // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 103-107

SKWAREK Janusz : Edukacja ustawiczna w regionie lubelskim i zamojskim w świetle badań. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 59-65

SOKOŁOWICZ Natalia : Edukacja całożyciowa : zarys pola problemowego // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 44-49
Kształcenie ustawiczne w podstawowych dokumentach Unii Europejskiej.

SOLARCZYK Hanna : Jak sprawdzi rezultaty nieformalnej edukacji? - zagraniczne inspiracje // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 37-42

STRYKOWSKI Wacław : Jak zmienia edukację? W świetle raportów oświatowych. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 5-11

SUCHY Stanisław : Edukacja ustawiczna w Ochotniczych Hufcach Pracy // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 2, s. 100-105

SUCHY Stanisław : Tendencje i koncepcje w kształceniu ustawicznym pracowników // Służba Pracownicza. - 2003, nr 1, s. 9-13

SYSŁO Maciej M. : Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie. - Bibliogr. // Meritum. - 2007, nr 4, s. 4-7
Szybkie zmiany w technologii informatycznej i ich wpływ na inne dziedziny zmieniają podejście do edukacji. Raz otrzymane wykształcenie staje się niewystarczające i musi zostać zastąpione przez proces ciągłego dostosowywania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji do zmieniających się warunków życia.

SZLACHCIC Alina, LIPIŃSKI Krzysztof : Geografia w Centrum Kształcenia Ustawicznego - przykład konsultacji międzyprzedmiotowej z geografii i historii // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 154-157
Procesy integracyjne na świecie na przykładzie ONZ i UE. Szanse i zagrożenia Polski z UE.

SZLOSEK Franciszek : Kształcenie ustawiczne a doskonalenie nauczycieli // Pedagogika Pracy. - 2004, [nr] 44, s. 70-72

ŚLĘCZKOWSKA Jolanta, STRUŻYNA Krystyna : Tradycja i nowoczesność w kształceniu ustawicznym dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 4, s. 60-64

TEYSZERSKI Romuald : Skandaliczne kształcenie ustawiczne // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 22, s. 4, 15

WESOŁOWSKA E. Anna : Kształcenie ustawiczne w polityce edukacyjnej państwa. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. [23]-33
Państwa europejskie.

WĘGLARZ Józef : O edukacji permanentnej : w kulturze fizycznej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 26-28

WOŁK Zdzisław : E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007 nr 2 s. 72-79

WOŹNIAK Witold : Jakość kształcenia ustawicznego i praktycznego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 36-37

WOŹNIAK Ireneusz, BEDNARCZYK Henryk : Z badań nad diagnozą stanu edukacji ustawicznej w Polsce. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 1, s. 7-17

WROCZYŃSKI Ryszard : Edukacja permanentna, jej źródła i konsekwencje. - (Ryszard Wroczyński : żyć w ludziach i dziełach / red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch) // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 2, s. [231]-241

WROCZYŃSKI Ryszard : Komeńskiego koncepcja kształcenia przez całe życie. - (Ryszard Wroczyński : żyć w ludziach i dziełach / red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch) // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 2, s. [126]-133

WSTĘP do projektu ustawy o edukacji ustawicznej / Andrzej Jopkiewicz [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 93-101

ZYCH Andrzej : Koncepcja kształcenia modułowego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 21-24

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna