Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

INFORMATYZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Józef, LUBINA Ewa : Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Filia w Bełchatowie

BOGACZ Mirosława : Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza . - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2005

BOGDANOWSKA, Zenobia : Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Suświłło Małgorzata. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - S. 329-337

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
Filia w Radomsku

MEDIA, kultura popularna, edukacja / red. Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2005

METODY komputerowe w badaniach i nauczaniu historii / red. Krzysztof Narojczyk, Bohdan Ryszewski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005

PEDAGOGIKA a środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2004

PEDAGOGIKA medialna. Podręcznik akademicki. Cz. 2 / pod red. B. Siemienieckiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AFTAŃSKI Andrzej : Edukacja humanistyczna w kształceniu otwartym na nowe technologie. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 73-78
Wprowadzenie mediów elektronicznych i technologii informatycznej otworzyło nowe możliwości w procesie kształcenia.

BARON-POLAŃCZYK Eunika : Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze potrzeb edukacyjnych uczniów - doniesienie z badań. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 2, s. 86-94

BERNACZYK Leszek : Multimedialne Centrum Informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 2-6

BOBRYK Jerzy : Internet w każdej szkole. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52 (2007), nr 3, s. [83]-100
Możliwości, jakie daje Internet w procesie samokształcenia czy uczenia innych, są o wiele większe niż te możliwości, które stworzył druk, radio czy telewizja.

BROM Florian : Komputer w pokoju nauczycielskim. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 11-12
Dokształcanie i doskonalenie się nauczycieli w wykorzystaniu technologii komputerowych na lekcjach.

DAWIDOWSKA-LANGER Bożena : Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Meritum. - 2007, nr 4, s. 103-104

DZIAK Aleksandra : E-dziennik lekcyjny // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 1, s. 157-160
Omówienie użycia narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

DZIAK Aleksandra : E-konferencje 2007 // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 1, s. 145-156
Popularyzacja technologii informacyjnej wśród polonistów oraz nauczycieli innych przedmiotów humanistycznych.

FILICIAK Mirosław : Zabawa naszych czasów // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 9-11
Miejsce gier komputerowych w życiu młodzieży. Zalety gier. Możliwości wykorzystania ich w celach edukacyjnych.

GREGORCZYK Grażyna : Europejskie projekty edukacyjne - z doświadczeń OEIiZK // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 107-112
W artykule omówiono m. in. następujące projekty edukacyjne: MATCOMP, WWW Train, IDWBL, COLABS, Projekt ICTime, IT for US oraz ich wpływ na rozwój Ośrodka Edukacji i zastosowań Komputerów.

GREGORCZYK Grażyna, KAWECKA Elżbieta : Akcja eTwinning - europejska współpraca szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem mediów elektronicznych // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 113-115
Artykuł omawia Akcję eTwinning, która jest jednym z programów polecanych przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji. Skierowana jest do szkół różnych szczebli, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Autorki omawiają formy, jakie mogą przybrać poszczególne projekty tworzone w ramach programu oraz procedurę przystąpienia do programu. Wymieniają korzyści dla uczniów i nauczycieli wynikające z uczestnictwa w programie.

GREGORCZYK Małgorzata : "Reporterzy ekozespołów" - edukacja dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii informacyjnych w szkole // Meritum. - 2007, nr 4, s. 65-74
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie dotyczy wyłącznie działań chroniących przyrodę przed destrukcją. Cele jej obejmują też rozwój człowieka. W artykule dołączono arkusz z zadaniami dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt. "Rozwoju zrównoważonego" do wykorzystania np. na lekcji biologii.

JANCZAK Dorota : Edukacja medialna w praktyce : ze wspomnień nauczyciela informatyki // Meritum. - 2007, nr 1, s. 71-73
Omówienie zrealizowanych projektów edukacyjnych: - "Rola czytelnictwa i multimediów", mającego na celu przygotowanie młodzieży do krytycznego odbioru mediów oraz tworzenie przez uczniów własnych, różnorodnych komunikatów medialnych;- "Festiwal filmów animowanych", w ramach którego uczniowie przygotowali animowane teledyski;- "Porozumienie mimo różnic", którego celem było stworzenie multimedialnego komiksu promującego pozytywne zachowania.

JANCZAK Dorota : Europejski projekt ICTime-TI jako narzędzie edukacji interkulturowej i medialnej // Meritum. - 2006/2007, nr 3/4, s. 85
Charakterystyka programu ICTime-TI, którego realizacje przewidziano w trzech etapach na lata 2006-2009, a którego celem jest wspieranie nauczycieli, edukatorów oraz innych osób związanych z oświatą poprzez przedstawienie sposobu użycia cyfrowych mediów w ramach edukacji interkulturowej.

KWIATKOWSKI Stefan M. : Dydaktyczne zastosowania komputerów - rys historyczny. - Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 47, nr 3/4 (2004), s. [41]-52

MACHAŁEK Małgorzata : Internet jak uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35

MIŁOSZEWSKA Ewa, STRUŻYNA : Krystyna Klik! i wynik // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 5, s. 6
Elektroniczna rekrutacja.

NURCZYŃSKA-FIDELSKA Ewelina : Nowe media w dydaktyce // Zeszyty Szkolne. - 2005, nr 1, s. 120-124

OLEŚ Elżbieta : Za i przeciw technologii informacyjnej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 66-67
Edukacyjne zastosowanie komputera.

OLEŚ Elżbieta : Zastosowanie informatyki w pedagogice // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 3, s. 60-64
Obszary pedagogiki w których mogą znaleźć zastosowanie komputery. Techniki komputerowe stosowane w diagnostyce, terapii pedagogicznej dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu .

PŁOSZYŃSKI Zygmunt : Zastosowanie komputera w edukacji i wychowaniu. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 94 -102

SALAŃSKI Witold : Matura w sieci? // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 6, s. 11
Nowatorski system Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet w Tarnowie.

SIERADZAN Wiesław : Internetowe portale historyczne // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 28-31
Edukacyjne wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu historii.

STANISZEWSKA Grażyna : e-Senator / rozm. przepr. Sebastian Matuszewski // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 22-27
Wywiad z senator Grażyną Staniszewską na temat komputeryzacji szkół. Program Interkl@sa.

STRADOWSKI Jan : Szkoła bez zeszytów // Wprost. - 2005, nr 35, s. 70-[71]
Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy ucznia.

SUROWANIEC Józef : Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 146-152

WEŁNOWSKI Jakub : Bibliotekarz potrafi : darmowe programy dla szkoły // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 5, s. 10
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole (www.fwioo.pl). Projekt skierowany jest do szkół i dotyczy głównie systemu operacyjnego Linux i pakietu biurowego Open-Office.

WIŚNIEWSKA Anna : Nie tylko podręcznik i tablica... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 45-48
Media w edukacji. Klasyfikacja mediów, kryteria podziału, rozróżnienia terminologiczne. Kształcenie multimedialne. Strategia nauczania wspomaganego komputerem.

WOLNIAK Monika : Internetowy dzienniczek ucznia // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 7, s. 12
Dzienniczek ucznia Optivum firmy VULKAN, dzięki któremu rodzice mają szybki dostęp do informacji o swoich dzieciach.

 

Zobacz także zestawienia:

Komputer w nauczaniu języków obcych

Komputer w nauczaniu języka polskiego

Internet jak narzędzie edukacyjne

Internet jako narzędzi edukacyjne i źródło informacji

Komputer w nauczaniu specjalnym

Komputer w nauczaniu matematyki

Technologia informacyjna w szkole

Technologie informatyczne i komunikacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość (za lata 2003-2006)

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna