Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRZEMOC I AGRESJA W MEDIACH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2008

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : ULFIK-JAWORSKA Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2002

CHLASZCZ Joanna, PIETRUSZKA Małgorzata, SIKORKI Dariusz : Media. - Lublin : Wydaw. "Gaudium", 2005. - S. 109-138: Szkody wywołane używaniem i nadużywaniem mediów
M. in. o Zaburzeniach osobowości pod postacią zachowań antyspołecznych i agresywnych.

CLARKE Dawid : Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. - Gdańsk : GWP, 2005. - S. 164-169: Badanie efektów oddziaływania obrazów przemocy w telewizji

CLARKE Dawid : Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. - Gdańsk : GWP, 2005. - S. 170-171: Media alternatywne a agresja

CLARKE Dawid : Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. - Gdańsk : GWP, 2005. - S. 172-175: Skutki oglądania przemocy w telewizji

KRAJEWSKI Marek : Okrucieństwo w telewizji, okrucieństwo telewizji // W: Od kontrkultury do podkultury / red. Marian Golka. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002. - S. 29-57
M. in. o programach: Panorama, Wiadomości, Fakty, Informacje, Big Brother, Dwa Śiwaty, Agent, Ryzykanci, Zwariowana Forsa, Zerwane Więzi, Wybacz mi, 997. Formy i przyczyny okrucieństwa mediów.

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 301-311: Odbiór przez dzieci treści telewizyjnych zawierających negatywne wzorce zachowań

LEBIEDZIK Marta, ŚWIDERKA Mariola : Obrazy przemocy w komiksach // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. WSHE w Łodzi, 2007. - S. 239-243

ŁUSZCZEK Krzysztof : Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową. - Tychy : Maternus Media, 2004. - S. 61-80: Niepokojące tendencje w ofercie programowej

MEDIA elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008

SOMMER Huber, SOMMER Hanna : Media jako nośnik informacji i ich wpływ na współczesną młodzież - agresja i przemoc w środkach masowego komunikowania // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 108-121

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Rodzina wobec przemocy wewnętrznej, medialnej i propagandowej // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej. - S. 189-204

TISSERON Serge: Dziecko w świecie obrazów. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2006. - S. 96-104: Kino
M. in. o przemocy w obrazach filmowych.

TISSERON Serge: Dziecko w świecie obrazów. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2006. - S. 57-93: Telewizja

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARCIMOWICZ Krzysztof : Męska przemoc, agresja i władza // Niebieska Linia. - 2005, nr 4
Artykuł jest fragmentem książki Krzystofa Arcimowicza "Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp".

BARAN Agata : Dziecko a przemoc w mediach // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19
Zagrożenia wynikające z wpływu mediów na psychikę dziecka.

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria, GAŁA Aleksandra, UFLIK-GAŁKOWSKA Iwona : Treść audycji emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych - wyniki badań. Cz. 2 //  Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 15-22

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria, GAŁA Aleksandra, UFLIK-JAWORSKA Iwona : Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych : raport z badań. Cz. 1 // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 17-21
Analiza treści audycji emitowanych przez: TV 1, TV 2, Polsat, TVN, Plus. Przemoc i agresja w programach TV.

DROŻDŻ Mariusz : Inwazja przemocy na szklanym ekranie. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 3/4, s. 176-194

GUJSKA Barbara : Dziennikarze wobec przemocy w mediach // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 24-25
Na podstawie badań, których celem było poznanie poglądów na temat zjawiska przemocy w mediach.

KOZAK Ewa : Ekspresyjne sceny przemocy //  Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34    

KRUCZYŃSKI Wojciech : Mieć swoje piętnaście minut // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 10-13
Agresja, przemoc - drogą do osiągnięcia sławy. Przedstawianie w mediach programów(show, reportaż, film i in.) prezentujących różne formy agresji, przemocy.

ŁOJKOWSKA Małgorzata : Wolność i granice w mediach - aspekty prawne // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 18-20
Przepisy prawne regulujące zagadnienia dotyczące prezentowania przemocy na ekranie.

NOWACKI Jerzy : Przemoc czy pomoc? // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 16-17,18
Przyczyny przemocy dzieci. Media i przemoc.

OGONOWSKA Agnieszka : Przemoc w mediach // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 3, s. 43-47
Opis istoty przemocy w mediach. Charakterystyka obrazów przemocy w mediach oraz przemocy ikonicznej (przemocy obrazów).

RACZKOWSKA Jadwiga : Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
Patologiczne zachowania małoletnich i nieletnich. Obraz zagrożenia agresją kreowany przez media.

SASAL Dorota : Jak przedstawiać przemoc w rodzinie w mediach? // Świat Problemów. - 2006, nr 9, s. 29-30
Rola mediów w profilaktyce i przeciwdziałaniu przemocy.

SOSA Joanna : Czy telewizja jest reklamą przemocy? // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 109-116
Wpływ telewizji na tworzenie negatywnych wzorców zachowania wśród młodzieży.

SUŁKOWSKI Bogusław : Przemoc w telewizji polskiej - metodologia, pierwsze wyniki. - Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 221-234

SUŁKOWSKI Bogusław : Przemoc w telewizji polskiej - metodologia, pierwsze wyniki. - Bibliogr.  //  Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 221-234

TRZYDZIEŚCI agresywnych scen w jednym zwiastunie TV / Maria Braun-Gałkowska [i in.] // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 25-32
Przemoc i agresja w telewizyjnych zwiastunach filmowych.

UNIEWSKA Agnieszka : Szkoła po traumie // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 67-78
Konsekwencje negatywnego obrazu szkoły polskiej w mediach. Przykłady przemocy w szkole.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna