Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

 

HOSPITACJE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DURDA Marek, MACIEJEWSKA Jadwiga : Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły. - Poznań : "eMPi?", 2002. - S. 79-81 : Hospitacja diagnozująca

DZIERZGOWSKA Irena : Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / przy współpr. Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004. - S. 50-61 : Lekcja 7 - Temat: Hospitacje - ważne zadanie nadzoru

ELSNER Danuta, KNAFEL Krystyna : Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? . - Chorzów : "Mentor", 2000. - S. 71-82 : Hospitacja koleżeńska
Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.

GRUCHLIK Jolanta, ŁUKASZEWSKA Anna : ABC hospitacji : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. - Toruń : Wydawnictwo Aker, 2005

KORDZIŃSKI Jarosław : Hospitacja może być przydatna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)

MAGNUSZEWSKA Zofia : Uwagi o hospitacji lekcji języków obcych // W: Komorowska Hanna : Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) : 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" : z wyborem tekstów z lat 1957-2007. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2007. - S. 121-123

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / [zeszyt oprac. Elżbieta Kiełbasińska [i in.] pod kierunkiem Ireny Dzierzgowskiej]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. - (Biblioteczka Reformy ; 28). - S. 30-33

OLEJNICZAK Tomasz, PIELACHOWSKI Józef : Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy, procedury. - Poznań : "eMPi?", 2004. - S. 100-108 : Opracowanie szkolnych zasad procesu hospitacyjnego. Przygotowanie i prowadzenie hospitacji diagnozujących

PASEK Artur : Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny. - Toruń : "Bea", 2004. - S. 46-87: Narzędzia i procedury sprawowania nadzoru w placówce oświatowej
Zawiera m in.: procedury hospitacji, kartę obserwacji lekcji koleżeńskiej, arkusz obserwacji lekcji stażysty, arkusz przedhospitacyjny, kartę hospitacji zadania statutowego realizowanego przez nauczyciela, arkusz hospitacji diagnozującej, arkusz hospitacji zebrania z rodzicami

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań : "eMPi2", 2000. - S. 159-163 : Wewnątrzszkolne zasady procesu hospitacyjnego

SZUBAŃSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. - Wyd. 2. -Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. - S. 17-61 : Hospitacje : klasyfikacja hospitacji, dokumentowanie procesu hospitacji, plan hospitacji, arkusz hospitacji, arkusz rozmowy (pytań), protokół hospitacji, sprawozdanie

WITEK Stefan : Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 54-56 : Działalność hospitacyjna

WRAGG E. C.: Co i jak obserwować w klasie? / tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : "Żak", cop. 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCIK Zyta : Konspekt lekcji ćwiczeniowej w klasie V // Matematyka. - 2007, nr 9, s. 544-547
Lekcja przygotowana do hospitacji diagnozującej. Celem hospitacji było zmierzenie umiejętności uczniów w zakresie standardu rozumowanie, w szczególności ćwiczenie metod rozwiązywania zadań z treścią polegających na obliczaniu upływu czasu pomiędzy wydarzeniami oraz porównaniu wielkości fizycznych opisywanych za pomocą jednostek czasu.

BŁAŻUSIAK Krystyna, SOKÓŁ Małgorzata : Jak przekonać radę pedagogiczną do hospitacji diagnozującej? // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 28-30

BOGDAŁ Beata : Niektóre trudności studentów - praktykantów na lekcjach języka niemieckiego : uwagi pohospitacyjne. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 5, s. 37-41

CHODOROWSKA Barbara : Rola hospitacji w procesie nauczania // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 4/5, dod. s. VII-VIII
Rodzaje hospitacji: instruktażowe, instruktażowo-kontrolne, kontrolne.

CHODURA Małgorzata : Hospitacja diagnozująca w szkole ponadgimnazjalnej // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 26-28
Obserwacja lekcji matematyki w celu sprawdzenia jak realizowane są wybrane ogólne zadania szkoły.

CIEBIEŃ Barbara : Hospitacja diagnozująca : przeprowadzona pod koniec drugiego semestru na lekcji plastyki w klasie V. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 13-15
Artykuł zawiera scenariusz lekcji plastyki oraz informację o celu przeprowadzania hospitacji diagnozującej.

CZEROPSKA Marta : Hospitacja : czy tradycja spełni nowe oczekiwania?. - Bibliogr. // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2007, nr 14/15, s. 18, 23
Propozycja doskonalenia procesu hospitacyjnego.

CZUBAŁA Katarzyna : Hospitowana lekcja języka rosyjskiego : [Zabytki Sankt Petersburga - na podstawie tekstu z podręcznika "I snova v Rossiju"] // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 142-145

DURDA Marek : Hospitacja diagnozująca // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 5

DYMEK Anna : Hospitacja diagnozująca w szkole podstawowej // Matematyka. - 2003, nr 3, s. 149-150
Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV. Temat: Wyrażenia dwumianowane a ułamki dziesiętne.

ENCYKLOPEDIA biurokracji // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 55-63
Zawiera m.in. wzór arkusza hospitacji nauczyciela przedszkola.

FILIPOWICZ Kornel : Hospitacje - bez cierpień // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, dod. "Kierowanie Szkołą" s . 2-3
Hospitacje diagnozujące.

FOSIEWICZ Maria : Hospitacja - problem nadal otwarty // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 12-14

GŁOWACKA Małgorzata, HUSZCZA Bożena : Hospitacja diagnozująca // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 5, dod. s. X
Hospitacja diagnozująca to obserwowanie i określanie sprawności dzieci w zakresie ustalonych z nauczycielem umiejętności operacyjnych.

GORLEWSKA Anna : Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 12-16

GOSŁAWSKA Elżbieta : Hospitacja wspomagająca pracę nauczyciela : [arkusz obserwacji] // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 20-22

GÓRECZKA I., KAŹMIEROWSKA M. : Dyrektorski nadzór i ocena : sprawowanie nadzoru pedagogicznego jest najważniejszym zadaniem dyrektora szkoły i przedszkola określonym podstawą prawną, czyli ustawą o systemie oświaty // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 3, s. 9
Mierzenie jakości pracy placówki. Monitorowanie i samoocena. Hospitacja, ocena pracy nauczyciela.

GÓRKA Iwona : Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 21-23
Wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

GRODECKA Ewa, KOZAKOWSKA Danuta : Ocenianie nauczycielskiego trudu, czyli o hospitacji // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 244-246

GUŁA-KUBISZEWSKA Halina : Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s. 158-160

GUMNA Agnieszka : Lustro dla nauczyciela : [zadania i rodzaje hospitacji] // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 22, s. 16-17

HALSZKA Eugeniusz : Hospitacja diagnozująca na języku polskim // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 81-91
Konspekt otwartej lekcji języka polskiego, diagnozującej stan opanowania wybranych zagadnień przez wszystkich uczniów klasy III gimnazjum (interpretacji tekstów kultury, wyszukiwania informacji w różnych tekstach kultury, dostrzegania w odczytywanych tekstach środków wyrazu, formułowania, porządkowania, wartościowania argumentów uzasadniających własne lub cudze stanowisko).

JAŚKO Małgorzata : Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 13-17

KACZMAREK Irena : Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 17-19

KAŁAMARZ Ryszard : Od diagnozy i samooceny do doskonalenia działalności pedagogicznej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 2, s. 39-57
Zawiera protokół z obserwacji zajęć dydaktycznych .

KAMPA Alfred : Próba nowego spojrzenia na hospitację // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 16-17
Wzór arkusza hospitacyjnego.

KORDZIŃSKI Jarosław : Narzędzia obserwacji rozwoju nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 19, s. 8
Kryteria oceny pracy nauczyciela. Przykład arkusza hospitacyjnego.

KRZYŻAK-SZYMAŃSKA Ewa, SZYMAŃSKI Andrzej : Hospitacja - gościna czy kontrola, pomoc czy ocena // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 203-213
Pojęcie hospitacji. Rodzaje hospitacji. Przygotowanie hospitacji diagnostycznej.

KWIATKOWSKA Iwona, RZEMIENIUK Bożena : Hospitacja diagnozująca // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 27(411)-37(421)
Hospitacja klasy III szkoły podstawowej, realizującej autorski program nauczania z elementami edukacji europejskiej.

LORENS Roman : Nowe rozporządzenie, stary nadzór // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 32-34
Nowe rozporządzenie z 15 XII 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także prowadzenia badań i opracowywania ekspertyz. Działalność diagnostyczno-oceniająca (hospitacje, wizytacje, badania). Działalność wspomagająca - obowiązki spoczywające na kuratorze oświaty i dyrektorze szkoły. Plan

MACH Artur : Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 14-17

MIKULSKA Renata : Monitorowanie pracy szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 26-29
Obserwacja pracy szkoły, ankietowanie, samoocena, hospitacje.

NATOWSKA Anna : Ocena pracy nauczyciela : w ramach psychoterapii... // Klocki Autonomiczne w Szkole. - 2001, nr 9, s. 2-4
Psychozabawa dla hospitujących i hospitowanych .

NIEZAPOWIEDZIANE wizyty w czasie lekcji / Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 52, s. 16-17

NOWAK Małgorzata : Hospitacje porównawcze // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 41, s. 4-5
Przykład hospitowania w klasach I gimnazjum polegający na wzajemnym poznaniu się i integracji nowych zespołów klasowych

OLEJNICZAK Tomasz, PIELUCHOWSKI Józef : Hospitowanie diagnozujące, zalety i dylematy // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 7-11
Procedura hospitacji diagnozującej.

ORDOŃSKA-CIEŚLAK Aleksandra : Przegnaj strach - zbuduj zaufanie // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, dod. "Kierowanie Szkołą" s. [0]-[1]
Rozszerzenie systemu lekcji otwartych jako unikatowej strategii marketingowej.

PACH Anna : Lekcja języka angielskiego w klasie III gimnazjum podlegającej hospitacji diagnozującej // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 100-103
Mierzenie jakości kształcenia. Lekcja podsumowująca osiągnięcia uczniów. Temat zajęć - Spędzanie wolnego czasu (zastosowanie wiedzy, zintegrowanych sprawności i umiejętności w sytuacjach dnia codziennego).

PIETRUSIŃSKA Elżbieta : Wyprawa wehikułem czasu w przeszłość - konkurs // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 13-14
Lekcja została przygotowana jako hospitacja diagnozująca i przeprowadzona w klasie V na lekcji historii.

PIKULSKA Barbara : Hospitacje : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. [25]

POLECHOŃSKI Jacek, POŚPIECH Dariusz : Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 1/2, s. 15-20
Hospitacja jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.

PÓŁTORAK Witold, WARCHOŁ Krzysztof : Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, dod. s. 2-6

REJN Ewa : Lekcja diagnozująca umiejętności uczniów : wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w nowych sytuacjach // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 80-82
Konspekt lekcji dla kl. III liceum. Temat: "Reisen".

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywania ekspertyz / / Dziennik Ustaw. - 2006, nr 235, poz. 1703

SAKOWICZ E., KOŁODZIEJ W. : Lekcja bez tematu : rozmowa pohospitacyjna // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 48, s. 13

SIENKIEWICZ Małgorzata : Hospitacja jako tzw. element nadzoru pedagogicznego. - (W kręgu polityki edukacyjnej) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 12-13

SKUBIS-RAFALSKA Agnieszka : Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 19-21

SMYCZYŃSKI Wacław : Hospitacja diagnozująca w funkcji mierzenia jakości pracy szkół i placówek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 86-96
Hospitacja oceniająca i doradcza.

SOKOŁOWICZ Ewa, KOŁODZIEJ Waldemar : Lekcja bez tematu : rozmowa pohospitacyjna // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 48, s. 13

STEFAŃSKA Kazimiera : Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s.14-17
Przykładowe arkusze hospitacji diagnozującej.

STOCHEL Teresa : Hospitacje diagnozujące // Matematyka. - 2003, nr 3, s. 148-149
Rozporządzenie MEN z 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru pedagogicznego zobowiązało szkoły do mierzenia jakości pracy. Jedną z technik badawczych są hospitacje diagnozujące. Scenariusz lekcji hospitacyjnej - lekcja matematyki w klasie II gimnazjum.

STRUŻYNA Krystyna : Przyjacielska hospitacja // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 5, s. 10

SZAŁEK Marek : Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny pracy lektorów języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 5, s. 47-52

TAK chcemy być hospitowani / oprac. Beata Rokicka, Marzena Wicher, Bożena Jabłońska // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 29/30, s. 16-17
Karta hospitacji - pokazu, karta obserwacji ucznia.

TALIK Maria : Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-46
Hospitacje metodyczne a hospitacja diagnozująca. Arkusz hospitacyjny, rozmowa pohospitacyjna.

TOMALA Bożena : Hospitacja diagnozująca z języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 81-83
Schemat zajęć w kl. I gimnazjum. Arkusz hospitacji diagnozującej. Karta samooceny ucznia.

TOMANKIEWICZ-KOZACZYŃSKA Irmina : Hospitacja lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 5, s . 42-47
Procedury hospitacyjne: rozmowa przedhospitacyjna, obserwacja lekcji, rozmowa pohospitacyjna.

TUROWSKI Stanisław : Hospitacje bez ograniczeń // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 1-2
Kto może hospitować zajęcia i jak często.

WAL Iwona : Hospitacja diagnozująca - wskazówki ku lepszej praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 8-10

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 33-35

WINKLER Halina : Hospitacja diagnozująca w praktyce // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-78

WLAZŁO Stefan : Co w trawie piszczy? : hospitacja w nowo-starym nadzorze... // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 40-43

WOJCIECHOWSKA A. : Wsparcie zamiast kontroli // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 12, s. 4-5

ZELLMA Anna : Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia osiągnięć // Katecheta. - 2001, [nr] 9, s. 5-10

ZELLMA Anna : Pomiar efektywności edukacyjnej w katechezie. - Bibliogr. // Katecheta. - 2002, [nr] 1, s. 3-9

ZIENTALSKA Anna : Hospitacja koleżeńska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 14-16
Przygotowanie, przeprowadzenie, omówienie hospitacji.

ŻAK Grażyna : Konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum : [hospitacja diagnozująca] // Wiadomości Historyczne. - 2003, [nr] 4, s. 231-233

ŻARÓW Anna : Hospitacja biblioteki : poradnik. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 6, dod. s. I-XII

ŻARÓW Anna : Hospitacja diagnozująca w bibliotece. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 10, s. 2-4
Założenia przeprowadzenia hospitacji diagnozującej.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna