Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OŚWIATA POLONIJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ACHMATOWICZ-OTOK Anna, OTOK Stanisław : Polonia australijska . - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 142-151 : Oświata polonijna

ALBIN Bernard J. : Polacy w Jugosławii / Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : PCKO UMCS, 1983. - S. 70-90 : Przejawy aktywności narodowej [m. in. o oświacie polonijnej]

ALBIN Janusz : Główne kierunki rozwoju szkolnictwa polonijnego do II wojny światowej // W: Kultura skupisk polonijnych : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 22 i 23 IV 1980 / [oprac. nauk. Oskar Stanisław Czarnik, Krzysztof Groniowski]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1981. - S. 190-227

BŁESZYŃSKA Krystyna : Oświata polonijna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2004. - S. 1036-1044

BROŻEK Andrzej : Polonia amerykańska 1854-1939 . - Warszawa : "Interpress", 1977. - S. 145-152 : Szkoła

KAWECKA Krystyna : Problemy rozwoju oświaty i kultury Polonii radzieckiej w latach 1921-1929 ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi // W: Kultura skupisk polonijnych : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 22 i 23 IV 1980 / [oprac. nauk. Oskar Stanisław Czarnik, Krzysztof Groniowski]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1981. - S. 255-273

LAGZI Istvan : Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. - S. 284-294 : Wychowanie młodzieży

ŁUCZAK Czesław : Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993. - S. 640-644 : Polskie szkolnictwo podstawowe i średnie na obczyźnie ; S. 645-653 : Polskie szkolnictwo wyższe i polska nauka na obczyźnie

MIĄSO Józef : Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

PRASZAŁOWICZ Dorota : Oświata polonijna // W: Polska emigracja. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Paczkowskiego i Barbary Puszczewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (NURT), [1990?]. - S. 33-42

SPUSTEK Irena : Działalność kulturalno-oświatowa Polonii w Rosji w latach I wojny światowej // W: Kultura skupisk polonijnych : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 22 i 23 IV 1980 / [oprac. nauk. Oskar Stanisław Czarnik, Krzysztof Groniowski]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1981. - S. 228-254

TRELA Elżbieta : Polskie placówki oświatowe i wychowawcze w Związku Radzieckim w latach 1943-1946 : liczebność i rozmieszczenie. - Wrocław [i in. ] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AL-KHAMISY Danuta : Przedszkola na Litwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 141-143

BARANOWSKI Wacław, PIÓRKO Edward : Polskości odzyskiwanie / rozm. Wojciech Sierakowski // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 9, s. 1, 7
O Polakach i szkolnictwie polskim na Litwie .

BUTRYMOWICZ Maria : Polska pozostaje dla nas Macierzą a ojczyzną Litwa / rozm. Irena Kwiecień // Polonistyka. - 1991, nr 1, s. 45-49
Szkoła polska na Litwie.

BIERNAT Tomasz : Dzieci pokochały szkołę : (o polskiej szkole w Rydze) // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 586-588

BOGUTA Kazimierz : Imienia Królowej Rychezy // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 19, s.10-11
Szkoła (SP i LO) przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii kończy 25 lat.

BIERNAT Tomasz : Nauczanie w szkołach polskich na Łotwie - niektóre problemy i rozwiązania // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 10, s. 6-8

BONUSIAK Andrzej : Rodzice a szkoła polonijna w Ameryce : studium postaw na przykładzie oświaty chicagowskiej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 29-37

BUTRYMOWICZ Maria : Litewska reforma oświatowa a szkolnictwo polskie na Litwie i jego związki z macierzą // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 83-88

CIEŚLUK Ryszard : Warto uczyć się języka - szkolnictwo polonijne // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 8, s. 10
Szkolnictwo polonijne w Stanach Zjednoczonych.

CZAPUTOWICZ Jacek : Szkoły na kresach / rozm. Bogdan Krawczyk // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s. 11-13
Wywiad z wicedyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźctwa MSZ na temat odradzania się kultury polskiej i tradycji na terenie ZSRR.

DOBRYNIN Michał : Elementarz krzemieniecki // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 154-156
Elementarz Ireny Sandeckiej dla Polonii.

DOMAŃSKI Jerzy : Upowszechnianie polskości. 1994 - Rok Oświaty Polonijnej // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1994, nr 2, s. 47-48

DUDZIŃSKA Anna : Polonijne organizacje oświatowe w USA // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 37-40

FARON B. : ,,Ojczyzna - polszczyzna'' : język polski za granicą // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 18/19, s. 9
Polonia w Austrii - nauczanie języka polskiego.

GABRIELCZYK Ryszard : W duchu wiary ojców : (wywiad z prezesem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą) / [rozm. przepr.] Irena Micińska-Łyżniak // Nowa Szkoła. - 1993, nr 1, s. 46-49

GODDEERIS Idesbald : Oświata polonijna w Belgii w pierwszych latach powojennych // Dzieje Najnowsze. - 2005, nr 1, s. 79-92

GRĘDZIK Agnieszka : Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989-2001 : [ref.] // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 4, s. 221-225

GURLA Helena : Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej w XX wieku // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 3, dod. "Muzeum Szkolne" s. 35-41

HABIELSKI Rafał : Oświata i życie naukowe na obczyźnie po II wojnie światowej // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 3, s. 129-143

IGIELSKA Janina : Stan oświaty polonijnej w USA // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 11, s. 31-32

K.S. : Nieodwzajemniona miłość // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 17, s. 4
Szkolnictwo polonijne we Francji.

KACZMARCZYK Hanna : Polska szkoła / rozm. przepr. Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 46-51
Wywiad z dyrektor Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy ambasadzie Polskiej w Wiedniu z okazji 25 rocznicy istnienia szkoły.

KACZMARCZYK Hanna : Polska szkoła za granicą na przykładzie Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 20-22

KAGANEK wśród palm : polska szkoła we Włoszech // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 25, s. 10

KAPELIŃSKI F. J. : O Zrzeszeniu Nauczycielstwa Polskiego na obczyźnie // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 9, s. 4

KAPROŃ Maria : Polski...po angielsku // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 43, s. 8
O szkole polonijnej w Chicago.

KAROLAK Krzysztof : Lody zostały przełamane : polskie szkolnictwo na Łotwie wkracza w drugą fazę // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 24, s. 4

KASPRZAK Anastazja : Kanon jest niepotrzebny // Polonistyka. - 2007, nr 5, s. 44-47
Opis działalności nowej polskiej szkoły, którą utworzono w październiku 2006 przy filii Ambasady RP w Bolonii oraz sposobów zachęcania do czytania i pracy z lekturą we włoskich szkołach.

KASPRZYCKA Alicja : ,,Polish National Alliance College'' 1922-15 : karta z dziejów działalności oświatowej Związku Narodowego Polskiego w USA // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 201-205

KASPRZYCKA Alicja : O rozwój szkolnictwa polskojęzycznego w Związku Radzieckim // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 238-240

KAWAŁKO Marian Janusz : Odważ się być mądrym : 15-lecie Szkoły Polskiej nad Dunajem : [o szkole w Wiedniu kształcącej dzieci polskich dyplomatów] // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 27, s. 5

KLEWIADO Alina, STUPIENKO Agata : Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w szkołach wileńskich (klasy maturalne) // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 64-66

KNOPEK Jacek : Działalność oświatowo-wychowawcza wśród skupisk polskich w Afryce Północnej w czasie drugiej wojny światowej // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2000, nr 3/4, s. 81-94

KOŁCZ Bogusław : Nie tylko uniwersytet // Głos Nauczycielski. -1995, nr 23, s. 9
Kultura i szkolnictwo polskie na Litwie.

KOŁODZIEJCZYK Małgorzata : Do trzech razy sztuka ... nauka / rozm. przepr. Beata Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 526-527
Praca pierwszej polskiej szkoły na Łotwie.

KOPROWSKA Anna : Grodzieńskie peregrynacje // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 4, s. 23-24
Współpraca Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie z polską szkołą w Grodnie

KOZŁOWSKA Elżbieta : Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 236-237
Relacja z konferencji pt. ,,Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych'', która odbyła się w Warszawie w dniach 28-29.VI.1989 r.

KRUŻYŃSKI Wiesław, MALENDOWICZ Paweł : Współczesne tendencje przemian w oświacie polonijnej Europy i świata // Dzieje Najnowsze. - 1999, nr 4, s. 265-266

KRYSZYŃ Teresa : Podręczników głód : [Szkolnictwo polskie na Białorusi] / rozm. przepr. Krzysztof Karulak // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 48, s. 5
Wywiad z kierownikiem Działu Oświaty Związku Polaków na Białorusi o organizacji szkolnictwa polonijnego.

KRYSZYŃ Teresa : Polska oświata na Białorusi : język polski w białoruskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 509-510

KRYSZYŃ Teresa, SIENKIEWICZ Stanisław : Odrodzenie // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 48, s. 1, 5
Szkolnictwo polskie na Białorusi.

KUJAWSKA Krystyna : Obraz ojczyzny w podręcznikach polskich szkół parafialnych w Stanach Zjednoczonych // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 206-212

KULKA Bronisław : Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich na czeskim Śląsku Cieszyńskim (1920-1939) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1996, nr 1/2, s. 13-27
Szkolnictwo polskie na Zaolziu.

KUŁAK Maciej : Szklane domy // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 30, s. 5
Nauczyciele języka polskiego na Wschodzie.

KWIATEK Anna : Działalność nauczyciela polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej // Nowa Szkoła. - 1990, nr 8, s. 442-444

LEWONIEWSKA Helena : Moje polskie ognisko // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 511
Nauczanie języka polskiego. Ogniska przedszkolne, grupy polskojęzyczne przy przedszkolach w Grodnie na Białorusi.

ŁACEK Marianna : Nie ,,przerabiać''! Czytać! // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 2, s. 17-26
Rola nauczyciela w rozbudzaniu u uczniów nawyku czytania. Sposób pracy nad lekturą w szkole polonijnej w Australii (,,Latarnik'' H.Sienkiewicza).

MAŁOSZEWSKI Piotr : Nauczanie języka polskiego w Niemczech // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 24, s. 11

MARSZAŁEK Marek, MĘDELSKA Jolanta : O języku podręczników dla polskich szkół na radzieckiej Litwie // Poradnik Językowy. - 1997, z. 4, s. 8-24

MIŁOSZOWSKA Ewa : Jak tu przetrwać // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 40, s. 7
Polskie szkolnictwo w byłych republikach radzieckich.

MIODUNKA Władysław : Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii : stan i potrzeby // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 170-176

NIEWĘGŁOWSKA Aneta : Niektóre problemy dotyczące działalności Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 12, s.37-55
Kulturalno-oświatowa praca Macierzy na rzecz Polonii w latach 1885-1945. Sylwetki działaczy.

NOWICKA Dorota : Znalazłem swoje miejsce : dziewięć lat na ukraińskiej Bukowinie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 47-49
Szkoła ukraińska z obowiązkowym językiem polskim, w której uczą się m. in. dzieci Polaków.

OLSZEWSKA Maria : Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych // Poradnik Językowy. - 1990, z. 4, s. 294-302
Analiza możliwości wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu języka polskiego dzieci i młodzieży środowisk polonijnych.

ORZECH Antoni : Hipertekst w szkole // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 4, s. 20-23
Pedagogiczne konsekwencje komputeryzacji w oświacie. Przykład tworzenia hipertekstu na lekcjach języka polskiego w Szwecji.

OŚWIATA polonijna w ZSRR // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 63-65

PAWLIKOWSKA Anna : Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii : geneza, rozwój i stan obecny // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 2, s. 22-30

PODGÓRSKI Wojciech Jerzy : 2 x Polska Macierz Szkolna // Polonistyka. - 1991, nr 1, s. 63-64

PODGÓRSKI Wojciech Jerzy : ,,Piękną mamy mowę ojczystą'' : krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 177-190

PODGÓRSKI Wojciech Jerzy : Ulicą szkoły polskiej... : korespondencja z Lyonu // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 46, s. 8

PROBLEMY nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 163-240

PUSTUŁA Edyta : Działalność oświatowa Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy (1929-1934) // Dzieje Najnowsze. - 1999, nr 4, s. 3-16
Działalność oświatowa na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju.

ROZPORZĄDZENIEMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 194, poz. 1986

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 44, poz. 409

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 72, poz. 840

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 67, poz. 757

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 1992, nr 63, poz. 316

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą // Dziennik Ustaw. - 1996, nr 149, poz. 705

RUNIEWICZ Renata : Oświata polska na Białorusi // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 111-119

RUNIEWICZ Renata : Polskie instytucje przedszkolne na Litwie // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 18-20

SĘKOWSKA Elżbieta : Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (analiza wybranych edycji) // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 213-218

SIENKIEWICZ Stanisław : Odrodzenie Polski na Białorusi // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 48, s. 1, 5

STAROŃ Krystyna : Język polski na Wschodzie jako język ojczysty i obcy // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6, s. 177-189

STRUŻYNA Krystyna : Kropla w morzu : język polski za granicą // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 26, s. 8

STRUŻYNA Krystyna : Nadzieja w Polonii : język polski za granicą // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 14, s. 5
Nauczanie języka polskiego wśród polonii niemieckiej.

TURKIEWICZ Halina : Regionalne aspekty w nauczaniu maturzystów szkół polskich na Litwie // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 23(215)-27(219)
Omówiono regionalne aspekty pracy polskich szkół na Litwie, przypomniano również o odziedziczonym po romantyzmie regionalizmie wileńskim.

WALASEK Stefania : Problemy polskiego średniego szkolnictwa ogólnokształcącego na Łotwie w latach 1918-1940 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 3/4, s. 43-58

WALASEK Stefania : Problemy średniego szkolnictwa polskiego na zachodnich terenach Litwy w latach 1915-1923 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1996, nr 1/2, s. 29-39

WALCZAK Marian : Edukacja dzieci polskich w Wilnie w latach 1939-1945 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 1/2, s. 5-16

WASZKIEWICZ Jerzy : Polakom na Białorusi potrzebna jest pomoc z kraju / rozm. Alicja Kasprzycka // Polonistyka. - 1991, nr 1, s. 50-51
Rozmowa z wiceprezesem Oddziału Mińskiego Związku Polaków na Białorusi na temat warunków rozwoju kultury polskiej i szkolnictwa polskojęzycznego na Białorusi .

WOJTASZCZYK Leszek : Rodzina i szkoła polonijna jako źródło wiedzy o Polsce i wychowaniu w duchu polskości // Kwartalnik Edukacyjny. -1999, nr 4, s. 51-58

WOJTASZCZYK Leszek : Z historii szkolnictwa polonijnego w Brazylii // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 1, s. 20-28

WOŹNICKA Agnieszka : Smak dumy i pokory// Głos Nauczycielski. - 1999, nr 3, s. 1, 5
Polscy nauczyciele w Kazachstanie .

ZACHAREWICZ Julia : Oświata polonijna i polskojęzyczna w Sankt Petersburgu // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 5, s. 64-67

ZAGAJEWSKI Andrzej : Korespondencja z Kazachstanu. Cz. 4 // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 48-50

ZAGAJEWSKI Andrzej : Poczta z Kazachstanu. Cz. 1 // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 23-24
Polscy nauczyciele języka polskiego w Kazachstanie.

ZAGAJEWSKI Andrzej : Poczta z Kazachstanu. Cz. 2 // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 14-16
Nauczanie języka ojczystego Polonii w Kazachstanie.

ZAGAJEWSKI Andrzej : Poczta z Kazachstanu. Cz. 3 // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 12-14
Nauczanie języka ojczystego Polonii w Kazachstanie.

ZAGAJEWSKI Andrzej : W Kazachstanie naucza się Polski... // Nowa Szkoła. - 1998, nr 8, s. 24-27

ZAMEK-GLISZCZYŃSKA Anna : Szkolnictwo polskie w systemie oświatowym Wschodniej Syberii do 1921 roku // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1994, nr 3/4, s. 171-178

ZARZĄDZENIE Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 1991, nr 3, poz. 12

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Nauczanie języka polskiego w Szwecji // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 191-194

ZYGMUNT Tomasz : Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 195-200

ŻÓŁKIEWSKI Jerzy : Podręczniki i książki pomocnicze dla potrzeb oświaty polonijnej // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 234-235

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna