Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADZIUKIEWICZ, Beata SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

DUDZIKOWA Maria : Pomyśl siebie : minieseje dla wychowawcy klasy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

FIDELUS Anna : Wychowawca potrzebny inaczej // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 11 / red. Michał Pindera, Irena Motow. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świękorzyskiej, 2005. - S. 175-181

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, REWIŃSKA Elżbieta : Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej. - Zielona Góra : "Gaja", 2004

HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

KOSYRZ Zdzisław : Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. - Warszawa : "Pedagogium", 2005

KOŹMIŃSKI Grzegorz J., KITOWSKA Danuta : Nauczyciel - wychowawcą. - Wyd. 2 uzup. - Piła : Pracowania Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2004

KUTRZYK-JURKÓW, Iwona CHARĄŻKA Aleksandra : Wychowywać, ale jak? : przewodnik dla nauczyciela - wychowawcy. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, cop. 2005

NAPIÓRKOWSKA Zofia : Samorządna organizacja życia klasy (z doświadczeń klas freinetowskich. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

PIEKARSKA Lucyna, SZYMCZAK Izabela : Sylwetka współczesnego nauczyciela wychowawcy na tle przewartościowań systemowych : ujęcie pedagogiczno-socjologiczne // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 89-94

PORADNIK dydaktyczny : godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane klasa III, technikum klasa III/IV : materialy pomocnicze dla nauczycieli wychowawców do realizacji ns godzinach z wychowawcą w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi / [red.] Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Baea-Bleja", 2004

SEWERYŃSKA Anna Maria : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2004
Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.

SOWISŁO Maryla : Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

TRACZYŃSKA Hanna, WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Umieć żyć : podręcznik dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia lekcji wychowawczych w szkołach średnich. - Warszawa : Wydawnictwo "WGP", 2004
Filia w Tomaszowie Maz.

WOLLMAN Lidia : Nauczyciel wychowawca jako drugi rodzic // W: Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Oszuścik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 209-214

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

BRZEZIŃSKA Alina : Trudny początek // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 44(4280-45(429)
Praca wychowawcza z pierwszą klasą w pierwszych dniach nauki: poznawanie dzieci, przyzwyczajanie do norm społecznych w środowisku szkolnym.  

BUSS Renata : Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 27-32  

CELARY Ireneusz : Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [9]-18
Zadania nauczyciela i wychowawcy w wychowaniu do pełni człowieczeństwa przez wartości, wychowaniu do miłości, w wychowaniu religijnym.  

CĘCELEK Grażyna : Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [49]-57

DENIZIAK Ewa : Portret współczesnego nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 32-39  

DŁUGOSZ Marzena, GOSEK Agnieszka : "Dialog" z Januszem Korczakiem // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 21
Korczakowskie "rady" dla nauczycieli i wychowawców. Ideał mistrza-wychowawcy - zasady moralne - postawa szacunku nauczyciela wobec dziecka.  

DZIEWECKI Marek : Odpowiedzialny wychowawca //Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 5-6  

DZIEWIECKI Marek : Pedagogiczne komunikowanie tożsamości // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 9
Chrześcijańska tożsamość wychowawcy w sytuacjach i interakcjach komunikacyjnych z młodzieżą.  

DZIEWIECKI Marek : Wychowawca-personalista // Wychowawca. - 2004, nr 12, s. 15 Pedagogika personalistyczna.  

DZIKOWSKA Antonina : Alfabet wychowawcy // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 48-50  

GROENWALD Maria : Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 3-6
Odpowiedzialność wychowawcy za pracę z osobami uzależnionymi. Postawy wychowawców wobec uzależnionych wychowanków.  

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Rola i zadania wychowawcy w klasie III gimnazjum // Remedium. - 2005, nr 6, s. 8-9  

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Rola i zadania wychowawcy w klasie I gimnazjum. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 3, s. 8-9  

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Rola i zadania wychowawcy w klasie II gimnazjum // Remedium. - 2004, nr 5, s. 8-9  

HOŁODIUK Joanna : Osobowość nauczyciela wychowawcy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9
Cechy osobowości.  

KOZIOREK Paweł : Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusz Korczaka //Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33  

ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym //Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53  

ŁUKASIK Joanna : Nauczyciel wychowawca we współczesnej szkole // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 35-40
Rola nauczyciela jako wychowawcy dzieci i młodzieży na podstawie badań sondażowych.  

MAKANK Joanna : Wolność w prawdzie. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 2, s. 8-11
Rola wychowawcy w wychowaniu do poznania prawdy, wolności, dobra.  

MANTURZEWSKA-GRZEGORCZYK Anna SACHANOWSKA Kamila : Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-103
Współpraca wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami agresywnego ucznia.  

NAROŻNA Danuta : Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24
Osobowość i autorytet wychowawcy klasy.  

PODOLAK-ZAJĄC Jolanta : Wychowawcy o prawach dziecka. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [104]-121
Zadania i rola nauczyciela-wychowawcy. Prawa dziecka w opinii nauczycieli-wychowawców - analiza na podstawie badań.  

POLKOWSKI Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35  

RĘKAWEK Anna : Bycia wychowawcą można się nauczyć! : o konferencji z okazji 10-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 26-30  

RĘKAWEK Anna : O potrzebie wsparcia : dialogi o wychowaniu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 6
Wsparcie wychowawcy klasy w pracy wychowawczej przez dyrektora szkoły i innych nauczycieli (szczególnie tych, którzy uczą w tej samej klasie), rodziców.  

RUSIECKI Mieczysław : Nauczyciel - przewodnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
Model osobowości nauczyciela wychowawcy.  

RYSZKA Rafał : Mistrz i przewodnik // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7
Wzór osobowy nauczyciela - wychowawcy. Relacje mistrz - uczeń.  

SMOLIK Sylwia : Inspirujący dialog // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 5-7
Rola dialogu w komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Partnerskie relacje. Zadania i kompetencje wychowawcy. Zasady prawidłowej komunikacji. Trudności i bariery. Błędy wychowawcze.  

 

STASIAK Mariola : Rodzice idą do szkoły // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 59-60
Scenariusz wywiadówki  

 

STUDENSKI Marek : Wychowawca - człowiek nieobojętny // Katecheta. - 2004, nr 7/8, s. 77-81  

 

TROJAN Elżbieta : Wychowawca XXI wieku // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 58-60  

TRZASKA Leszek : Rola wychowawcy // Remedium. - 1998, nr 7-8, s. 5-11  

WOJCIECHOWSKA Anna, SOKOŁOWSKA Elżbieta : Jak wychować wychowawcę? // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 11, s. 8-9  

ZAJDEL Krzysztof : Wychowawca - pośrednik i adwokat klasy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 2-3  

ZAREMBIŃSKA-HEINSCH Kinga : Ściąga dla belfra // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 48-49  

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Integrowanie zespołu klasowego : (opis działań wychowawczych) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-32

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna