Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALKOHOL, alkoholizm i przemoc . - Lublin : Wydawnictwo "Polihymnia", 2004

DOMAGAŁA Barbara : Rodzina w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 284-294

DZIECI alkoholików : indywidualne plany pomocy . - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

JUNIK Wioletta : Destrukcyjne wzory przystosowania społecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2006. - S. 338-355
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

JUNIK Wioletta : Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy terapeutycznej // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesłaa Kępskiego. - Lublin : Wyda. UMCS, 2003. - S. 101-110

ROBINSON Bryan E., RHODEN Lyn J. : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC alkoholu . [Cz. 4] oprac. Janina Węgrzewska-Giluń // Remedium. - 2003, nr 4, dod. s. IV-V Przemoc domowa w rodzinie z problemem alkoholowym.

BEZPIECZEŃSTWO w rodzinie 1992-2003 - program PARPA // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 8-11
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.  

BŁASZCZYK Monika Luiza : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. - 2005 , nr 2 , s. 30-32

CHOJAK Małgorzata : Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 12, s. 26-29
Problem alkoholowy w rodzinie. Symptomy, które powinny zwrócić uwagę nauczyciela na sytuacje w których dziecko wymaga pomocy lub rozmowy ze specjalistą (psychologiem lub pedagogiem szkolnym). Przykłady zachowań i ról pełnionych przez dzieci w rodzinie alkoholowej.

CHOJAK Małgorzata : Rodzina z problemem alkoholowym. [Cz. 1.] // Wychowawca. - 2008, nr 2,
s. 16-17
Zaburzone funkcjonowanie dzieci dorastających w rodzinach alkoholowych. Wpływ wzorów postępowania reprezentowanych przez rodziców alkoholików na przyszłe dorosłe życie nastolatka.  

CHOJAK Małgorzata : Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 2 // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 16-18 Zestawienie obronnych wzorów funkcjonowania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Przykłady zachowań.   CHOJAK Małgorzata : Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 3 // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 16-19
Instytucjonalna pomoc dziecku krzywdzonemu. Procedura pomocy w placówce szkolnej.

CICHLA Joanna : Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [89]-95  

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Ryzyko zaburzeń u dzieci alkoholików // Forum Oświatowe. - 2003, T. 1, s. 123-136  

DEPTUŁA Maria : Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31
Charakterystyka Pensylwańskiego Programu Zapobiegania Depresji, opracowanego przez zespół doktora M.P. Seligmana. Program przydatny w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.  

FUDALI Maria : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 26-31  

GROMIŃSKA Anna : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 29-30  

JADCZAK-SZUMIŁO Teresa : "Tylko mnie kochaj" : sytuacja małego dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 26-30  

JAROSZ Ewa : Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 11-14   JUNIK Wioletta : Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym // Remedium. - 2005, nr 1, s. 1-3  

KLAŚ-PUPAR Kinga : Aktywność ruchowa w rozwoju dziecka z rodziny z problemem alkoholowym. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 2, s. 21 Rola aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
z podziałem na fizyczny, mentalny, emocjonalny i społeczny poziom oddziaływania.  

KLAŚ-PUPAR Kinga : Ćwiczenia oddechowe. Cz. 4 // Remedium. - 2006, nr 6, s. 21  

KLAŚ-PUPAR Kinga : Ćwiczenia profilaktyczne, kształtujące i korekcyjne. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 3, s. 21
Zaproponowano zestaw ćwiczeń opracowany pod katem profilaktyki wad postawy i schorzeń, na jakie narażone jest dziecko rozwijające się w rodzinie z problemem alkoholowym.

KLAŚ-PUPAR Kinga : Ćwiczenia rozluźniające. Cz. 3 // Remedium. - 2006, nr 5, s. 21
Ćwiczenia rozluźniające jako jedna z metod realizacji wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka z rodziny z problemem alkoholowym.

KOŁODZIEJCZYK Katarzyna : Jakość życia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 9, s. 22-23
Wpływ nadużywania alkoholu przez rodziców na jakość życia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wybranych wymiarów zdrowia psychospołecznego.  

KRASOWSKA Małgorzata : Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 34-38
Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym.  

KURZA Jerzy : W kręgu przemocy : dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 11-13
Analiza badań przeprowadzonych w ramach projektu "Zjawisko przemocy domowej na terenie m.st. Warszawy".  

ŁAKOMSKI Marian : Dziecko jako ofiara przemocy // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 14-15
Obraz przemocy i znęcania się nad dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym.  

MALINOWSKA Agata : Emocje dzieci alkoholików // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 34  

MALTRETOWANIE dzieci a alkohol : raport WHO 2006 / oprac. Maria Burek // Niebieska Linia. -2007, nr 2, s. 5-8  

PIJĄCY rodzice i dziecięce krzywdy // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 10-11  

POSPISZYŁ Beata : Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. [41]-43
Wpływ nadużywania alkoholu w rodzinie na wyniki dzieci w nauce.  

PRUSIK Anna : Wpływ ról pełnionych przez dzieci w rodzinie z chorobą alkoholową na ich dorosłe życie // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 31-33  

SIRDAK Alina : Szkolne problemy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [235]-252
Rodzina - naturalne środowisko wychowawcze. Rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcjonalna - cechy charakterystyczne. Alkoholizm jako choroba rodzinna. Problemy dzieci alkoholików w szkole. Rozpoznawanie dzieci alkoholików wśród uczniów. Pomaganie dzieciom alkoholików w warunkach szkolnych.  

STAŃCZAK Małgorzata Anna : Program Al-Anon a polepszanie relacji rodzinnych // Małżeństwo i Rodzina. - R. 4, nr 3 (2005), s. 48-50  

SZYMAŃSKA Bernadeta : Dzieci alkoholików w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 49-52

SZYMAŃSKA Bernadeta : Miłość, ciepło i trochę przestrzeni // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 31-37

SZAWDYN Lubomira : Pije matka do córki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 21-23   ŚLASKI Sławomir, JASTRZĘBSKI Jarosław : Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - Bibliogr. // Remedium. - 2008, nr 4, s. 6-7
Ochrona dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

TATALA Małgorzata : Rola rodziny w procesie wychodzenia z choroby alkoholowej // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 1, dod. s. VII-VIII  

WASILEWSKA Katarzyna : Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowywanego w rodzinie z problemem alkoholowym. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 18-20  

WÓJCIK Magda : Jak pomagać?. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 5, s. 20-21
Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, wskazówki przydatne wychowawcom i nauczycielom.  

WÓJCIK Magda : W stronę praktyki // Remedium. - 2003, nr 4, s. 20-21

WÓJCIK Magda : Drogi rozwojowe dzieci alkoholików // Remedium. - 2003, nr 11, s. 20-21

 

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna