Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RODZINA WIELODZIETNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2008

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYCZEWSKI Leon : Rola rodziny i państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 211-239

FORMA Paulina : Rodzina wielodzietna a kwestie socjalne // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 111-120

FORMA Paulina : Uwarunkowania realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 13-23

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELEC Jerzy : Zaklęte koło biedy // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 10-12
Wśród rodzin wiejskich szczególnie złą sytuację maja rodziny wielodzietne. Problem ubóstwa, bezrobocia na wsi.

BORZĘCKA Bernadeta : Budżet czasu dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 2, s. 31-40

GIETKA Edyta : Pięć kropek // Polityka. - 2007, nr 42, s. 102-104

GIETKA Edyta : Przerodzenie /// Polityka. - 2006, nr 50, s. 86-87

HAŁAS Katarzyna : System wartości dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 1, s. 21-31

JAGUŚ Inga : Od wielodzietności do bezdzietności? : przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania / red. Anna Michalska). - Summ. - Bibliogr.  //  Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 16 (2005), s. [127]-139
Poglądy w kwestii posiadania dzieci w wieku XIX i XX. Postawy młodzieży wobec prokreacji.

MONIKA Florek : Dzieci sukcesu : siedem powodów, dla których warto mieć liczne potomstwo // Wprost. - 2005, nr 22, s. 64-70

PIETKIEWICZ Barbara : Dzietni, dzielni, trochę inni // Polityka. - 2006, nr 12, s. 88-90
Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 58, poz. 401
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

WRABEC Paweł : Co za ulga // Polityka. - 2006, nr 33, s. 44-[45]
Problemy rodzin wielodzietnych w Polsce. Czteroosobowej rodziny często nie stać na wspólne zwiedzanie ZOO lub wejście na basen.

 

 

Oprac.Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna