Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

STAROŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BECELEWSKA Daniela : Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej . - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 104-107 : Wsparcie osób w wieku senioralnym

BOBEŁ Bożena : Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku // W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. -
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 255-259

DOJRZEWANIE do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / red. Stefan Kruk, Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006

DZIAŁANIE społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej)

KIRKWOOD TOM : Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / przeł. [z ang.] Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kielce : Wydawnictwo "Charaktery", 2005

KOWALEWSKA Anna, JACZEWSKI Andrzej, KOMOSIŃSKA Krystyna : Problemy wieku starczego // W: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 295-315

KOWALIK Stanisław : Diagnoza poczucia jakości życia u osób w starszym wieku // W: Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / red. Włodzisław Seidler. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 245-258

KOWALIK Stanisław : Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 311-325

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga, KILIAN Marlena : Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewidomych i słabo widzących osób w starszym wieku // W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 101-107
Filia w Tomaszowie Maz.

LESZCZYŃSKA-REJCHERT, ANNA : Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
Filia w Radomsku

LUDZIE starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / red. Jerzy T. Kowaleski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

NIEWIEDZIAŁ Dorota : Poczucie jakości życia a aktywność społeczna ludzi starych - czy zawsze korelacja? // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 463-475

NIEZABITOWSKI MAREK : Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego. - Katowice : "Śląsk", 2007. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego)

NOWICKA Agnieszka : Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera
// W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 225-243

ORZECHOWSKA Grażyna : Seniorzy w rodzinie : zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : "Akapit", 2004. - S. 239-245

OGRANICZENIA poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle, Grzegorz Sędek, Ulirich von Hecker, Daniel N. Macintosh ; przeł. [z ang.] Ewa Czerniawska. - Warszawa : ACADEMICA Wydawnictwo SWPS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 12)
Filia w Radomsku

PRZECIW samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

SENIORZY w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005

STARZENIE się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2006

STUART-HAMILTON Ian : Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton; przeł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2006

SZAROTA Zofia : Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004

SZATUR-JAWORSKA Barbara, BŁĘDOWSKI Piotr, DZIĘGIELEWSKA Małgorzata : Podstawy gerontologii społecznej / Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006
Filia w Radomsku

TAN, ZALDY S. : Trenuj pamięć, zanim będzie za późno : umysł odporny na wiek/ przeł. z ang. Marta Umińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2006

WAWRZYNIAK Joanna : Przemoc w starości // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 265-274

WAWRZYNIAK Joanna : Wpływ edukacji na jakość starości : wybrane aspekty // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 182-190

WYBRANE problemy osób starszych / red. nauk. Agnieszka Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

WYSOCKA Ewa : Obraz starzenia się, postawy wobec starości i ocena jakości życia osób starszych w percepcji młodzieży szkół średnich // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 242-259

ZDROWIE człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / red. Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
Filia w Tomaszowie Maz.

ZYCH Adam A. : Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szeląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 107-117

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁĘDOWSKI Piotr : Starość na wsi // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 10-13
Omówienie warunków mieszkaniowych osób starszych żyjących na wsi.

CIEŚLIK Mariusz, BOGUSZ Anna : Siła siwych // Wprost. - 2004, nr 38, s. 58-61
Starsi ludzie jako jedni z najważniejszych grup konsumenckich w Europie.

CIEŚLIK Mariusz, GÓRECKI Paweł : Eliksir życia // Wprost. - 2004, nr 32, s. 53-58
Pozytywny stres a kwestia długości życia człowieka.

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Oblicza starości // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 62-63
Dysfunkcje związane z wiekiem. Niebezpieczeństwa wynikające z wieku.

CZERNIAWSKA Ewa : Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 17-24

DĄBROWSKA Zofia : Kondycja psychiczna mężczyzn- seniorów // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 19-35

DETTLAFF-LUBIEJEWSKA Katarzyna : Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 18-19

DURDA Renata : Krzywdzeni na starość : analiza danych telefonu "Niebieskiej Linii" // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 15-17

DURDA Renata [i in.] : Starszy Pan, Starsza Pani // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 17-20
Omówienie programu "Starszy Pan, Starsza Pani"

FLOREK Monika : Mózg jak wino // Wprost. - 2004, nr 9, s. 80-[81]
Mądrość ludzi starszych.

GŁAGOSZ Dorota : Seniorzy w Polsce : podstawowe dane statystyczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 17-21
Opis wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, stanu cywilnego, stanu zdrowia, sytuacji materialnej oraz aktywności zawodowej seniorów w Polsce, według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.

GŁĘBOCKA Alicja : Długowieczni i zadowoleni // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 3-5
Omówienie problemów związanych ze zdrowiem, długością życia, pracą zawodową oraz wsparciem społecznym ludzi starych.

GOLEC Marcin : O problemie zdrowej starości. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7
Zjawisko starzenia się społeczeństw krajów rozwiniętych.

GORCZYC Elżźbieta, JAGLEWICZ Ewa : Bal Seniora w łódzkim Pałacu Poznańskiego - przykład projektu socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 75-80
Osoba starsza jako podmiot działania socjalnego. Omówienie projektu.

HALICKA Małgorzata : Edukacja zawodowa i zarobkowanie a satysfakcja życiowa ludzi starszych. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 83-93

HALICKI Jerzy : Wyłączanie się jako czynnik ryzyka niepomyślnego starzenia. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 15-22
Przez wyłączanie się rozumiemy zaprzestanie udziału w czymś, czy też zaprzestanie zajmowania się czymś. Mimo postępującego wraz z wiekiem wyłączania się, niektóre osoby pozostały aktywne .

HERMANOWSKI Szymon : Okres późnej dorosłości. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 4-5

ILNICKA Renata : Wychowanie do starości // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72
Przygotowanie człowieka do okresu życia w wieku nieprodukcyjnym.

KILIAN Marlena : Niepełnosprawni w społeczeństwie. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11/12, s. 14-18
Sytuacja starszych osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

LEW-STAROWICZ Zbigniew: Seks w jesieni życia // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 16-18

ŁUCZYWEK Elżbieta : Żyją nam sto lat / rozm. przepr. Katarzyna Mariańczyk // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 22-24
Czynniki wpływające na jakość funkcjonowania człowieka w późnej starości.

MARCHOW Marta : Późna dorosłość. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 6, s. 4-5

MIELCZAREK Andrzej : Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 56-74

MIELCZAREK Andrzej : Domy dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych // Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 58-70

MIELCZAREK Andrzej : Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 66-78

MIELCZAREK Andrzej : O agresji w domach pomocy społecznej dla seniorów // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 40-53

MOGIELNICKA Małgorzata : Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82

NICOLE-URBANOWICZ Joanna : Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 6-8
Omówienie terminów "ageizm" oraz "dykryminacja" ze szczególnym uwzględnieniem uprzedzeń wobec ludzi starych.

NOWAKOWSKA Urszula : Starość nie radość?. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. [117]-121
Charakterystyka okresu starości. Seniorzy jako obiekt zainteresowań nauki. Uniwersytety Trzeciego Wieku.

OLEARCZYK Teresa Ewa : Potrzeby psychiczne starszego człowieka // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 16-17

PARNICKA Urszula : Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40
Przykładowy konspekt zajęć dla grupy seniorów. Aktywność ruchowa w walce z objawami starości.

PIELKOWA Józefa Anna : Nowe podejście do starszego pokolenia // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 8-12

PRUSZYŃSKI Jacek J., GĘBSKA-KUCZEROWSKA Anita : Niebezpieczna starość // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 8-10
Omówienie zjawiska przemocy wobec ludzi starych.

RYCHTER Magdalena : @Seniorzy // Wprost. - 2006, nr 41, s. 78-[79]

SADOWSKA Alicja : Agresywne zachowania chorych na Alzheimera // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 24-26

STEFANIAK-HRYCKO Agnieszka : Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością // Teksty Drugie. - 2006, nr 3, s. 202-210

SZUKALSKI Piotr : Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) - przyczyny, przejawy, konsekwencje. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15

SZUKALSKI Piotr : Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10

SZYSZKOWSKA Marta : Data urodzenia // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 3-5
Znaczenie wieku, starości w społeczeństwie polskim.

TOMCZYK Łukasz : Polski senior a społeczeństwo informacyjne // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15
Działalność edukacyjna w dziedzinie kształcenia seniorów niweluje niekorzystne zjawisko cyfrowego wykluczenia, które polega na niemożności korzystania z technologii informacyjnej (względy ekonomiczne, kompetencyjne, mentalne).

TOMSKA Justyna : My chcemy twista // Polityka. - 2006, nr 47, s. 98-100
Warsztaty tańca dla seniorów.

TWARDOWSKA-RAJEWSKA Jolanta : Edukacja w profilaktyce gerontologicznej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 30-51
Profilaktyka prozdrowotna i edukacja ludzi starych i chorych .

TYSZECKA Anna : Dom niespokojnej starości // Polityka. - 2007, nr 26, s. 52-54
Problemy związane z opieką nad seniorami w Niemczech .

WALEWSKI Paweł : To idzie starość // Polityka. - 2006, nr 21, s. 88-[91]
Polski system opieki nad ludźmi starymi. Geriatria.

WAWRZYNIAK Joanna : Rola aktywności w adaptacji do emerytury. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 105-114

WESOŁOWSKA Anna E. : Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 25-31
Pojęcie ,,bezpieczeństwo społeczne'' według francuskiego ,,Larousse'' oznacza ,,stan zapewniający egzystencję - wyżywienie, mieszkanie, edukację, opiekę zdrowotną, wolność słowa, poglądów, wyznań i inne''. Realia życia seniorów w Polsce.

WOJTCZAK Dorota : Ludzie starzy i starość w polityce społecznej // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 15-37
Starość z punktu widzenia nauk społecznych. Definicje starości i procesu starzenia się. Społeczny wymiar starości. Badania dotyczące sytuacji ludzi starych. Starość w koncepcji faz życia człowieka i rozwoju rodziny.

ZAWADA Anna : Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96

ZAWADA Anna : W trosce o godną starość // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 19-20
Zapewnianie pensjonariuszom (starszym osobom) godnego życia w domu pomocy społecznej .

ZAWADZKA Dorota, MISIAK Dawid : Starość jako ostatni etap życia człowieka. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 23-33
Zmiany fizjologiczne wieku starczego, czynniki warunkujące starzenie. Podział wieku starczego. Refleksje nad starością w ujęciu Jana Pawła II.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna