Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Wyd. 12. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2005

GÓRALCZYK Ewa : Nauczycielem być. : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006

GUERIN Suzanne, HENNESSY Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

HERBERT Martin : Krnąbrne zachowanie / przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

JAGIEŁA Jarosław : Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

KARASOWSKA Aleksandra : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

KOLL Lea Regine : Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006

KOSYRZ Zdzisław : Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. - Warszawa : Wydawnictwo "Pedagogium" Wyższej Szkoły Resocjalizacyjnej , 2005. - S. 275-300 : Trudności w pracy wychowawczej

KOWALUK Marzena : Nauczyciel wobec trudności wychowawczych we współczesnej szkole // W: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydawnictwo. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2005. - S. 209-214

Kunikowski Jerzy : Trudności wychowawcze we współczesnej rzeczywistości społecznej // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 17-26

OLWEUS Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / przeł. Daniel Jastrun. -Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

ROGGE Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / [przekł. z niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007

ZJAWISKO niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Karolina : Zmiana kontekstu społecznego a geneza trudności szkolnych. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 5-18  

BOROWIEC Joanna : Gry psychologiczne - przyczyna i rozwiązanie trudności wychowawczych. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 1, s. 25-28

DEPTUŁA Maria : Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 3, s. 8-9

KARLYK-CWIK Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13 

KŁOSOWSKA Elżbieta : Elementarne zasady pracy nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 25-27
Typowe trudności wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Umiejętności i zasady pracy skutecznego nauczyciela.

KRAWCZYK Anna : Zrozumieć trudne dziecko // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112

LACKOWSKI Jerzy : Niebezpieczna i biurokratyczna szkoła // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 14-16
Jak należy rozwiązać problemy wychowawcze w polskiej szkole.

LIBERSKA Hanna : Problem z braku stylu // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 28-31
Źródła trudności wychowawczych w rodzinie. Style wychowania: demokratyczny, autokratyczny i liberalny.

MARCZEWSKA Krystyna : Dziecko z zaburzeniami zachowania i osobowości. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38-41

OCHWAT Paweł : Trudności wychowawcze a interwencje nauczycielskie stosowane podczas lekcji wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 11/12, s. 42-47

RURA Grażyna : Nauczycielska optyka // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 45-47
Wskazówki dla nauczycieli, jak należy postępować z dziećmi, które funkcjonują w sposób odmienny od rówieśników (nadpobudliwość, problemy w kontaktach z rówieśnikami, przyjmowanie roli lidera).

SAWICKA Katarzyna : Praca z trudnymi zachowaniami // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 54-55
Praca w grupie socjoterapeutycznej z dziećmi.

SAWICKA Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29

 

ZOBACZ TEŻ ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Trudności wychowawcze

Praca z uczniem słabym i trudnym

Wagary

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna