Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GROCHOWSKA NORA : Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. SEVENTH SEA, cop. 2001. - (Biblioteczka Wychowawcy Klasy)

HENDLER Lidia : Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci // W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 226-234

KOMPETENCJE pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

KOWALCZYK-GNYP Monika : Pedagog szkolny i pracownik socjalny wobec zadań pomocy dziecku w środowisku szkolnym // W: Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. Stanisławy Czarneckiej. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 2002-2003. - S. 183-206
Filia W RadomskU

SOWISŁO Maryla : Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 20-25 : Funkcje pedagoga szkolnego a jego plan pracy

SZCZEPANIK Renata : Elementy pedagogiki specjalnej. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistycznej-Ekonomicznej, 2007. - S. 220-226 : Sylwetyka pedagoga specjalnego

WĄTKI zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 2035). - S. 107-152 : Wokół kompetencji i postaw pedagogów specjalnych

 

ARYKUŁY Z CZASOPISM

CUDAK Henryk : Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci// Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 82-89 

GRAD Krystyna : Pedagog szkolny dziś // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 39-40
W tekście m.in. zadania pedagoga szkolnego.  

MAĆKOWICZ Jolanta : Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13 

KARŁYK- ĆWIK Anna : Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 115-129

KAWULA Stanisław : Samobójstwo : co może zrobić pedagog? //Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13 

MANTURZEWSKA-GRZEGORCZYK Anna, SACHANOWSKA Kamila : Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-103
Współpraca wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami agresywnego ucznia.  

PELIKAN Joanna : Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4  

POKINKO Julia : Pedagog wczesnego ostrzegania // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 9, s. 8-9
Ogólnopolski kongres psychologów i pedagogów szkolnych na temat radzenia sobie z przemocą i agresją we współczesnej szkole. 

SABAŁA Hanna : O pedagogu "wielu dróg" : kilka refleksji // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 47-48 

SOWA Ewa : Promować i przeciwdziałać : szkoła wobec uzależnień // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 15, s. 7-8
Działalność pedagoga szkolnego i nauczycieli. Młodzież szkolna.  

STAŃKO Bernadetta : "Szkoła dla rodziców" - w teorii i w praktyce //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 5-9 

SZYMCZAK Damian : Gdzie pedagog nie poradzi // Głos Nauczycielski. - R. 88, nr 1 (2005), s. 8-9

TANOWSKA Bożena : Uczeń to nie konspekt : sztuka kontaktów interpersonalnych // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 14-15
Rola pedagoga szkolnego w relacjach uczeń-nauczyciel  

TOMASZEWSKA Liliana, GŁOWALA Agnieszka : Kształcenie pedagogów- strategie, koncepcje, idee // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 64-66

WALC Wiesława : Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 41-46

WOJTASZEWSKA Lidia : Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 26, 29
Różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli - szkoła podstawowa.  

 

Zobacz także zestawienie bibliograficzne:

Praca pedagogoga szkolnego

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna