Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
obejmuje pomoc zakładową (domy pomocy społecznej)
oraz pomoc środowiskową (ośrodki pomocy społecznej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia, CZEREDECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. - S. 132-136 : Ośrodek Pomocy Społecznej

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA Iwona : Świetlica środowiskowa // W: FORMY opieki, wychowania i wsparcia : w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 219-226

ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna XXI wieku . T. 3, M-O. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 1007-1011 : Ośrodek pomocy społecznej

KURCZ Alicja : Powiatowe centrum pomocy rodzinie // W: FORMY opieki, wychowania i wsparcia : w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 125-140

KURCZ Alicja : Poczucie osamotnienia podopiecznych domu pomocy społecznej // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 479-492

ŁÓJKO Majka, SZTACHELSKI Tomasz : Formy i zakres działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne i Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 666-675

ŁUCZYŃSKA Marta : Instytucja pomocy społecznej // W : Kaźmierczak Tomasz, Łuczyńska Marta : Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia. - Katowice : "Śląsk", 1998. - S. - 65-95

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - S. 165-254 : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
Zawiera:
Rodziny ryzyka jako obiekt działań pracy socjalnej ; Opieka i wychowanie w rodzinie berobotnej. Zakres i formy pomocy ; Formy pomocy udzielanej bezdomnym kobietom
Formy pomocy świadczone rodzinnym wielodzietnym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ; Praca socjalna z dzieckiem i rodzną dysfunkcją - w poszukiwaniu nowych rozwiązań i modeli działań ; Instytucje i organizacje społeczne wspomagające rodziny alkoholików w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych (na przykładzie badń w gminie Dębica) ; Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym świadczona przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Pińczowie ; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na przykładzie badań przeprowadzonych w punkcie interwencji kryzysowej)

NIEWCZAS Marta, WEGNER Iwona, SOBIECH Romuald : Ośrodek pomocy jako centrum polityki społecznej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 343-353

SIERPOWSKA Iwona : Prawo pomocy społecznej. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - S. 107-130 : Organizacja pomocy społecznej
Organizacja pomocy społecznej w jednostkach pomocy społecznej : ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, reginalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji społecznej, domy pomocy społęcznej

SIKORA Piotr : Dom pomocy społecznej // W: FORMY opieki, wychowania i wsparcia : w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 562-575

SIKORA Piotr : Ośrodek pomocy społecznej // W: FORMY opieki, wychowania i wsparcia : w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 141-151

SIKORA Piotr : Ośrodki wsparcia dziennego // W: FORMY opieki, wychowania i wsparcia : w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 551-561

ZAWADA Anna : Pomoc społeczna wobec prawnej przyczyny bezdomności w świetle praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bielsku-Białej // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 328-335

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej . - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002. - S. 51-93 : Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powołana do realizacji zadań pomocy społecznej
Zawiera podstawy prawne działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działalność jednostek rejonowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ADAMOWSKA Lucyna : Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego). - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 93-96  

BADURA Jolanta : Świetlice środowiskowe na Śląsku : historia i współczesność. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 4, s. 49-52
Historia świetlic na Śląsku. Obecna sytuacja świetlic śląskich na przykładzie miasta Tychy.  

BIELECKA Elżbieta : Nasz Dom : otwarta forma pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 105-110
Dom dziennego pobytu dla dzieci społecznej troski z rodzin ubogich, alkoholiczych lub z upośledzeniem umysłowym.  

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Pracownicy socjalni o klientkach ośrodków pomocy społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 71-78

DURASIEWICZ Arkadiusz : Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [93]-109
Rodzaje świadczeń rodzinnych.  

ELIAS Arleta : Świetlica środowiskowa. - (Z Nauczycielskiej Teczki) // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, dod. s. 4
Prezentacja działalności świetlicy środowiskowej w Kobylinie. W załączeniu scenariusz ogniska dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.  

GEISLER Robert : Wychowankowie i wychowawcy o placówce opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 18-22
Domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze w woj. katowickim.  

GIZA Ewa : Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowy dom samopomocy // Pracownik Socjalny. - 2007, nr 2, s. 6-8
Prezentacja, na przykładzie środowiskowego domu samopomocy, zasad organizacji i funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz metody aktywizacji ich uczestników.  

GIZA Ewa : Środowiskowy dom samopomocy - podstawy organizacji w oparciu o ustawę o pomocy społecznej // Pracownik Socjalny. - 2007, nr 8, s. 6-10
Organizacja ŚDS, procedura przyjęcia do ŚDS, personel ŚDS.  

GUT Janina : Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (z doświadczeń terapeuty). - Bibliogr. // Rewalidacja. - 1997, nr 1, s. 81-90
Dzieci głęboko upośledzone umysłowo. Terapia grupowa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci. Dzieci z mózgowym prażeniem dziecięcym (mpdz). Forma muzyczno-ruchowa .  

HUMELT Bożena, OLEJNIK Ewa : Integracja Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 29-31
Funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie, w którym jednocześnie mieści się Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku.  

MACIEJEWSKA Grażyna, LEŚNIEWSKA Mariola : Świetlice środowiskowe MOPS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 36-38
Zakres działania świetlic środowiskowych, ich wpływ na życie wychowanków.  

MARKIEWICZ Ewa : Świetlica środowiskowa w Dębostrowiu // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 27-28  

MATYJA Anna : Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 36-41
Próba wykazania nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek o charakterze socjoterapeutycznym, a także wyjaśnienia jak rodzaj placówki wpływa na modele realizowanej w niej psychokorekcji.  

NIENAŁTOWSKA-PADŁO Joanna : Codzienność niecodziennej świetlicy. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 9, s. 30-32
Świetlica środowiskowa (przy parafii) na wsi. Wspomnienie świetliczanki. Przedsięwzięcia wychowawcze związane z kalendarzem działań świetlicy.  

NIENAŁTOWSKA-PADŁO Joanna : "Moje dzieciaki". Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 60-61
Świetlica środowiskowa (przy parafii) na wsi. Wspomnienie świetliczanki.  

NOWAK Beata : Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 49-50
Ośrodki wsparcia dziennego jako jedna z instytucji pomocy społecznej, która ma działać w środowisku lokalnym dziecka i wspierać jego rodzinę emocjonalnie, instrumentalnie, poznawczo i rzeczowo.  

OSTROWSKA-IRZYK Danuta, WOJTYCZA Janusz : Ośrodek ,,quo vadis'' // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 9, s. 21-22
Świetlica środowiskowa.  

PASINI Barbara : Rozwój ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 11-19
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w systemie oświaty i w systemie pomocy społecznej.  

PIETKIEWICZ Barbara : Dwa smutki, jeden dach // Polityka. - 2004, nr 9, s. 116-121
Dom dziecka i dom opieki społecznej dla starszych osób pod jednym dachem.  

PIEKARSKI Waldemar : Z życia Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 1, s. 6-8   PODGÓRSKA Joanna : Dom niespokojnej starości // Polityka. - 2002, nr 43, s. 108-113
Dom Aktora w Skolimowie.  

POZNANIAK W. : Agresja projekcyjna u personelu i podwładnych w niektórych instytucjach totalnych. - Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - 1990, z. 4, s. 741-767
Więzienie, zakład poprawczy, szpital psychiatryczny, dom starców stwarzają swoim członkom ograniczenia.    

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizujących // Monitor Polski. - 1997, nr 26, poz. 247 Rodzinne domy dziecka, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki resocjalizacyjne. Ramowe statuty wymienionych placówek.  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 120, poz. 1293  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 81, poz. 909

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zaospodarowanie // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 6, poz. 45
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej, domu dla matek z dziećmi, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, rodzina zastępcza

ŚLASKI Sławomir : Leczenie uzależnienia od alkoholu w ośrodku pomocy społecznej // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, s. 16-18

 
TOKARZ Paweł : O Dom Bibliotekarza-Seniora. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 3, s. 10-12
Potrzeby i możliwości zorganizowania przez środowisko bibliotekarskie Domu Bibliotekarza-Seniora - dla emerytowanych pracowników bibliotek.  

WACHOWICZ Janusz : Pomoc usamodzielnianym wychowankom // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 20-24

 
WILK Ewa : To idzie starość : dom dla nestora: przytułek lub pensjonat // Polityka. - 1999, nr 20, s. 24-26
Codzienność w państwowych domach opieki społecznej (domach starców).  

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Pracownik socjalny

Pomoc społeczna

Wsparcie społeczne

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna