Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ARCHIWISTYKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

ARCHIWUM i badania nad dziejami regionu / [red. Ryszard Kotewicz, Ryszard Szwed]. - Piotrków Trybunalski : [b.w.], 1995. - (Biblioteka Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim ; Z. 1)

ARCHIWUM i badania nad dziejami regionu / [red. Aleksy Piasta]. - Piotrków Trybunalski : [b.w.], 1999. - (Biblioteka Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim ; Z. 2)

BADANIA nad dziejami regionu piotrkowskiego / [red. nacz. Aleksy Piasta; Wiesława Bogurat [i in.]]. - Piotrków Trybunalski : [b. w.], 2002. - (Biblioteka Archiwum Państwowego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim ; Z. 3)

BADANIA nad dziejami regionu piotrkowskiego / [red. Rafał Jaworski, Tomasz Matuszak]. - Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe, 2005. - (Biblioteka Archiwum Państwowego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim ; Z. 4)

DZIAŁALNOŚĆ naukowa archiwów polskich : I [pierwsza] Konferencja Krajowa pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych Poznań, 28 IV 1977 r. / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

IHNATOWICZ IRENEUSZ : Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. [T.] 1 / Ireneusz Ihnatowicz. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1967. - S. 101-143 : Archiwa

IHNATOWICZ IRENEUSZ, BIERNAT Andrzej : Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - S. 107-215 : Archiwa

METODYKA pracy archiwalnej / red. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1995

MIŚKIEWICZ BENON : Wstęp do badań historycznych. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. - S. 135-144 : Archiwum

MENCEL Tadeusz : Inwentarz archiwalny w pracy historyka // W: Nauki pomocnicze historii. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1960. - S. 29-55

PAŃKÓW Stanisława : Archiwa. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1975

PIECHOTA Regina : Archiwa państwowe w Polsce : informator. - Wyd. 3. - Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Nauk., 1979

PROBLEMY kształcenia archiwistów na uniwersytetach : materiały sesji odbytej 12 XI 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK / red. Andrzej Tomczak; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1982

PRZEWODNIK po zespołach i zbiorach Archiwum PAN : stan na dzień 1 stycznia 1977 r. / kier. oprac. zespół Zygmunt Kolankowski; Polska Akademia Nauk. Archiwum. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1978

ROMAN WANDA KRYSTYNA : Archiwistyka na studiach historycznych. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.2003

SZYMAŃSKI JÓZEF : Nauki pomocnicze historii. - Wyd. 5 nowe przejrz. i zm.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. - S. 504-534 : Nauka o archiwach

WALICHNOWSKI TADEUSZ : Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej. - Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979

WOJEWÓDZKIE Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim : informator / tekst Ryszard Szwed. - Łódź : Kraj. Agencja Wydaw., [1979]

WSTĘP do badań historycznych : nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej : materiały z ogólnopolskiej konferencji metodycznej zorganizowanej przez Zakład Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w maju 2000 r. / red. Maciej Szczurowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000

ZUBALA Halina : Mikrofilmowanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w Polsce 1950-1970 : zarys rozwoju, stan, perspektywy. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BIBLIOGRAFIA zawartości czasopisma "Kwartalnik Historyczny" za lata 1887-2004. Cz. 1 / oprac. Agnieszka Mitura Karwowska // Kwartalnik Historyczny. - 2007, nr 1, s. 7-452
Bibliografia zawartości czasopisma dotycząca bibliografii, organizacji nauk historycznych, metodologii i metodyki historii, historiografii, nauk pomocniczych historii (archiwów, bibliotek, muzeów i wystaw historycznych, poszczególnych nauk pomocniczych), historii powszechnej od starożytności po dzieje najnowsze do 1989 r., historii poszczególnych dziedzin życia (gospodarki, polityki, historii społecznej i demograficznej, historii kultury, sztuki, architektury, wojskowości, oświaty, Kościołów, wierzeń religijnych, języka, literatury, książki, prasy, nauki, teatru, muzyki, etnografii, antropologii, archeologii, biografii, wspomnień, historii regionów i miejscowości), biografii.    

HENZLER Marek : Teczkometry // Polityka. - 2007, nr 2, s. 87-89
Archiwa państwowe.  

JAROSZ Dariusz : W oczach obcych : wieś polska w okresie stalinizmu w świetle materiałów z archiwów moskiewskich i londyńskich // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 4, s. 67-76
Wieś polska w latach 1948-1956, powstanie państwowych gospodarstw rolnych, kolektywizacja.  

KOCHANOWSKI Jerzy : Zmiany w magazynie wspomnień // Mówią Wieki. - 2005, nr 7, s. 39-43
Zmiany w pracy historyków w związku z tworzeniem się nowych źródeł historycznych - zawartości komputerów, aparatów cyfrowych, Internetu, e-mailów, płyt CD itp. Charakterystyka nowych źródeł.  

LUBELSKA Krystyna : Pamiątka z celuloidu // Polityka. - 2003, nr 44, s. 90-92
Telewizyjne archiwa kryją wiele skarbów, walczą o nie nadawcy prywatni.  

MAJAK Wiesława : Dokument elektroniczny w podmiotach publicznych i archiwach państwowych // Służba Pracownicza. - 2007, [nr] 4, s. 37-40
Niezbędne elementy struktury i postępowanie z e-dokumentami w świetle przepisów wprowadzanych 18 maja 2007 r.  

MAJAK Wiesława : Przechowywanie dokumentacji firmy // Służba Pracownicza. - 2005, [nr] 10, s. 35-36
Przepisy regulujące zagadnienia dotyczące gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z działalności i kadrą firmy.  

MAJAK Wiesława : Przechowywanie dokumentacji pracowniczej // Służba Pracownicza. - 2007, [nr] 7, s. 5-6
Dotyczy przepisu z 26 kwietnia 2007 r. W treści: jak dbać o dokumentację, zabezpieczenie akt byłych pracowników.  

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 97, poz. 673  

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 171, poz. 1396  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 167, poz. 1375

USTAWA z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 202, poz. 2065  

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych // Monitor Polski. - 1997, nr 52, poz.489  

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych // Monitor Polski. - 1996, nr 53, poz.484

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.04.2008


© Biblioteka Pedagogiczna