Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RODZINA WSPÓŁCZESNA - funkcje i znaczenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2007

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARAN Dariusz : Szkoła dla rodziców - trwająca całe życie nauka dialogu z dziećmi // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik, - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 202-213

BIEDROŃ Małgorzata : Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

CZEREDEREDKA Barbara : Rodzina jako środowisko życia i wychowania // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik, - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 11-17

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-Sk / red. nauk. i przew. kom red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : wydaw. Akademickie "Żak", 2006. - S. 309-378

GRUCA-MIĄSIK Urszula : Rola rodziny w rozwoju i wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik, - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 11-17

IZDEBSKA Jadwiga : Rodzina - podstawowe środowisko życia dziecka // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003. - S. 70-83

JOHN-BORYS Maria: Spójność jako wymiar funkcjonowania rodziny // W: Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / red. Maria John-Borys. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004 - S. 10-19

KAWULA Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familiologiczne. - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. 137-151 : Ojciec i matka w wychowaniu rodzinnym

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2007. - S. 137-139 : Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dzieci - funkcje rodziny

LALAK Danuta : Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska, cop. 2007. - S. 221-229

PLOPA Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania. - Wyd. 2. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 19-30 : Zadania i strategie rodziny

PROBLEMY rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007

PRZYWARKA Irena : Rodzina w sytuacji choroby psychicznej // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska, cop. 2007. - S. 207-218

REMISZ Magdalena : Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2006

RODZICIELSTWO : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007

RODZINA : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2006

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005

WINOGRODZKA Lidia : Rodziny zastępcze i ich dzieci. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 13-55 : Rodzina i jej znaczenie w życiu dziecka

ŻUREK Aldona : Relacje łączące młodych singli z ich rodzicami // W: Wrzesień Witold, Żurek Aldona, Przybył Iwona : Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - S. 71-122

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BREJNAK Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20

CHOMICZ Roman : Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6/7, s. 39-41
Rola rodziny w krzewieniu kultury fizycznej.

CUDAK Henryk : Konsekwencje zubożenia funkcji ekonomicznej we współczesnej rodzinie polskiej // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6 (2003), s. 33-39

DONIEC Renata : Rodzicielstwo a wychowanie - zagrożenia rodziny XXI wieku. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 101-112
Role rodzicielskie a przemiany modelu rodziny. Nowe modele rodzicielstwa. Kompetencje rodzicielskie a środowisko.

GRANIEWSKA Danuta : Praca a rodzina. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 19-21
Realizacja funkcji rodziny w aspekcie materialnych warunków bytowania.

IŁENDO-MOLEWSKA Agnieszka : Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 16-18

KARGUL Józef : Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2005), s. 50-55

ŁOZOWSKA Katarzyna : Rola rodziny w profilaktyce domowej // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 77-79

MIELCZAREK Andrzej, CZARNECKA Agnieszka : Rola rodziny w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 48-60

PAWELEC Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 21-25

SEGIET Waldemar : Makrostrukturalne uwarunkowania edukacyjnych funkcji rodziny // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 17-27

SPRINGER Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 29-46

Szabała Beata : Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 37-47
Charakterystyka wybranych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z cukrzycą typu 1.

WILK Marta : Rodzina jako środowisko profilaktyki uzależnień // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 34-40

WROŃSKA Katarzyna : Rodzina jako wspólnota wartości. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 113-126
Rodzina jako podstawowe środowisko bytowania człowieka na tle przemian we współczesnym świecie i jako wspólnota wartości i miejsce pielęgnowania przekonań moralnych i religijnych. Rola rodziny w przekazie wartości młodemu pokoleniu

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Rodzina - znaczenie i funkcje

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna