Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANCARZEWSKA Wiesława : Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : ekologia, postawy antyalkoholowe. - Toruń : "Temat", 1999

BALCEREK-KAŁEK Anna : Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

BĄK Joanna, WIEWIÓRA-PYKA Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. - Kraków : "Rubikon", 2003

BLEJA-SOSNA, Barbara, OPORSKA, Jadwiga, SKŁADANOWSKA, Maria : Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w szkole podstawowej w klasach IV-VI. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [2000]. - S. 49-50 : Przyczyny i skutki nałogów
Propozycje zajęć lekcji wychowawczej w klasie V

BLEJA-SOSNA, Barbara, OPORSKA, Jadwiga, SKŁADANOWSKA, Maria : Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w szkole podstawowej w klasach IV-VI. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [2000]. - S. 78-79 : Dlaczego nałogi są szkodliwe?
Propozycje zajęć lekcji wychowawczej w klasie VI

BOCIAN Beata, Matysiuk Renata : Szkolny program profilaktyki - szansą spójności dla podejmowanych działań profilaktycznych // Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademiii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 216-225

BORUCKA Anna, PISARSKA Agnieszka, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Szkolna interwencja profilaktyczna // W : Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joannay Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - S. 52-67

BORUCKA Anna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, PISARSKA Agnieszka : Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Etapy opracowywania programu / W : Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 238-252

CEKIERA Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1993

CHLEBIO-ABED Dorota : Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów. - Katowice : "Śląsk", 2000

CHWASZCZ Joanna, PIETRUSZKA Małgorzata, SIKORSKI Dariusz : Media. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - S. 139-148 : Profilaktyka nadużywania środków masowego przekazu

DIMOFF Timothy, CARPER Steve : Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. -Warszawa: PARPA, 1994

DRUGI elementarz czyli Program Siedmiu Kroków : program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. - Wyd. 2. - Warszawa : PARPA, 1995
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

DZIEWIECKI Marek : Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 200?
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

DZIEWIECKI Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. - Wyd. 2. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2001

GAŚ Zbigniew B. : Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1999

GAŚ Zbigniew : Pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1995

GAŚ Zbigniew : Profilaktyka uzależnień. - Warszawa : WSiP, 1993

GAŚ Zbigniew B. : Profilaktyka w szkole. - Warszawa : WSiP, 2006. -

GAŚ Zbigniew B. : Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - S. 25-31 : Konstruowanie wielopoziomowego programu profilaktyki uzależnień

GAŚ Zbigniew B. : Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki. - Warszawa : WSiP, 1994
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 21-23 : Uwarunkowania i skutki uzależnień

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno - wychowawczy. - Warszawa : WSiP, 2002

HANULEWICZ Mirosław :Programy profilaktyczne w pracy edukacyjnej // W : Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków: "Impuls", 2006. - S. 211-222

JAKUBOWSKA Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. - Warszawa; Łódź: Wydaw. Szk. PWN, 1999.

KARASOWSKA Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005
Książka adresowana do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz osób profesjonalnie zajmujących się profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

KISIO Beata : Zagrożenia uzależnieniami : szkolne programy profilaktyczne // W : Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademiii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 216-225

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Poznaję - wybieram : [programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 61-73 : Rozpoznaję uzależnienia
Scenariusze zajęć

KOSIŃSKA Ewa : Mądrze i skutecznie - zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki. - Kraków : Rubikon, 2002

KOSIŃSKA Ewa, ZACHARA Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 97-105 : Zachowania ryzykowne i asertywne reagowanie

KOZAK, stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzież : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informcji Difin, 2007
Zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie narkotykowe, nikotynizm

KWIEK, Wiesława : Lepiej zapobiegać niż leczyć : scenariusze imprez szkolnych. - Sokołów Podlaski : F.P.U.H. "WIWA" Waldemar Kwiek, 2005. - S. 8-82 : W Służbie profilaktyki
Scenariusze : Złodziej, Znaczek, Zakład czyli Nowy w szkole, Przeczucie, Koszmary, Telewija, Uśmiech losu, Siniaki, Mała ciemna plamka, Taniec śmierci
Scenariusze dotyczą wyłudzania pieniędzy i akoholizmu, uzależnienia od telewizji i środków masowego przekazu, problemy niepełnosprawnych, przemocy w rodzinie oraz choroby nowotworowej

LESZTO Stanisław : Programy profilaktyczne podstawą walki z uzależnieniem od środków odurzajacych // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 9 / pod red. Teresy Wróblewskiej. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - S. 167-176

ŁAKOMSKI Maria : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktycznowychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. - Karków : "Impuls", 2004
Program dotyczy profilaktyki uzależnienia alkoholowego wśród dzieci i młodzieży oraz współpracy szkoły, rodziny i instytucji w realizacji programu.

ŁAKOMSKI Marian : Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
Program obejmuje formy współpracy szkoły, rodziny i instytucji wspomagających szkołę i rodzinę (samorządy lokalne, kościół, służba zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ruchy samopomocowe, ośrodki pomocy społecznej, prokuratura, policja, sądy rodzinne, mass media

MARCZAK Halina : Narkomania : przykłady profilaktyki i metod resocjalizacji // W : Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / red. Stanisław Kawula, Henryk Machela - Wyd. 4 uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. - 129-146

MARGASIŃSKI Andrzej : Charakterystyka gminnych programów profilaktyki przeciwalkoholowej // Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademiii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 182-201

MŁODZIEŻ z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki . - Warszawa : Państ. Agencja Rozw. Problemów Alkoholowych, 2003

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2006. - S. 31-48 : Profilaktyka uzależnień

NIEWIADOMSKA Iwona, BRZEZIŃSKA Małgorzata, LELONEK Bernadeta : Hazard. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - S. 163-204 : Profilaktyka i terapia uzależnienia

NIEWIADOMSKA Iwona, KALINOWSKI Mirosław, SIKORSKI Dariusz : Kulty publiczności. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - S. 139-170 : Profilaktyka angażowania się w kulty publiczności
Zabobony, amulety, astrologia, radiestezja i różdkarstwo, wróżbiarstwo, wiedza uprzednia, egzoteryka, okultyzm, medycyna niekonwecjonalna, magia, demonologia

OSTASZEWSKI Krzysztof : Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2003
Filia w Radomsku
Gimnazjum

OSTASZEWSKI Krzysztof : Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych // W : Woynarowska Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 471-482 :

PIOTROWSKI Przemysław, ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. - Kraków "Impuls", 2003. - S. 32-44 : Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki) ; S. 45-54 : Profilaktyka

POĆWIARDOWSKA Blanka : Program profilaktyczny "Puzzle" dla uczniów gimnazjum // W : Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 204-213
Program profilaktyczny dotyczy używania substancji psychoaktywnych.

PRACA / Mirosław Kalinowski [i in.]. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - S. 133-173 : Profilaktyka uzależnienia od pracy

PROGRAM Domowych Detektywów i program Fantastyczne Możliwości. Dwuletni program profilaktyki alkoholowej dla szkół podstawowych / Agnieszka Pisarska [i in.] // W : Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 194-203

PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002

RESOCJALIZACJA : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. stanik. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 20-56 : Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja

SŁONINA Wojciech, KNEZ Renata  : Poznaję - wybieram : programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydaw. Rubikom, 2003
Książka zawiera dwa programy pt.: "Ja i świat" oraz "W drodze". Przy każdym programie są propozycje ćwiczeń, które mogą być realizowane w ramach szkolnego programu profilaktyki.

SIKORSKI Dariusz, BUKALSKI Sławomir : Sekty : destrukcyjne grupy kultowe. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004. - S. 161-196 : Profilaktyka uzależnienia od destrukcyjnych grup kultowych

SIMM Małgorzata, WĘGRZYN-JONEK Ewa : Budowanie szkolnego programu profilaktyki. - Kraków : Rubikon, 2002

STĘPIEŃ Ewa : O piciu alkoholu przez młodzież szkolną przez młodzież szkolną // W : Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - S. 167-186

SZKOLNY program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. -S. 29-30
Publikacja zawiera przykładowe narzędzia badawcze (ankiety), scenariusze zajęć z uczniami różnych typów szkół, scenariusze spotkań z rodzicami, szkolne programy profilaktyczne. Programy dotyczą uzależnień (alkoholu, nikotyny), agresji, promocji zdrowia.

SZPRINGER, Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce. - Wydaw. Akademii Świętkorzyskiej, 2004

SZYMAŃSKA Ewa : Zanim zostanę narkomanami // W : Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - S. 155-166

WOJCIESZEK Krzysztof Andrzej : Na początku była rozpacz... : antropologiczne podstawy profilaktyki. - Kraków : Wydaw. Rubikon, cop. 2005

WOJCIESZEK Krzysztof : Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

WOJCIESZEK Krzysztof : Wygrać życie : szkolny program profilaktyki. - Kraków : "Rubikon", 2002

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka uzależnień a wartości. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2002

ZANIM spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994
Filia w Bełchatowie

ZANIM w szkole będzie źle - profilaktyka zagrożeń / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa: CMPPP, 1996

"ŻYJ zdrowo i szczęśliwie" : szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : Wydaw. BEA-BLEJA, 2003. - S. 14-15, 21-44
Program zawiera informacje na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków. Przedstawia krótką charakterystykę narkotyków, środki odurzające jak również adresy instytucji wspierających

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOBROWSKI Krzysztof : Sport i inne alternatywy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 12-15
Alternatywne formy aktywności dzieci i młodzieży jako element profilaktyki uzależnień

BOBROWSKI Krzysztof, OSTASZEWSKI Krzysztof : Ocena skuteczności programu profilaktyki alkoholowej "Noe + Drugi Elementarz" // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 7, s. 6-9

BORKOWSKA Anna, SZYMAŃSKA Joanna : Standaryzacja, selekcja i rekomendowanie programów profilaktycznych // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 4-6
Edukacyjne programy profilaktyczne  

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna, NOSZCZYK Monika : Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów jako element profilaktyki uzależnień // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 23-27
Wprowadzenie do szkół wielostronnych programów interwencyjnych zorientowanych na zmianę zachowania. Trening Zastępowania Agresji (ART), opracowany przez A.P. Goldsteina, opierający się na założeniu, że każde agresywne zachowanie uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi  

CECH Tomas : Realizacja wczesnej profilktyki narkotykowej w szkołach czeskich // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [67]-75
Realizacja prewencji uzależnień narkotykowych w Republice Czeskiej. Czynności i kroki przy realizacji pierwszorzędowej profilaktyki narkotykowej w szkołach. Profilaktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych. Edukacja przeciwnarkotykowa  

CEKIERA Czesław M. : Wychowanie ku wyższym wartościom : profilaktyka uzależnień // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 5-8
Kształtowanie dojrzałych postaw człowieka, pozwalajęcych na realizację w życiu różnych wartości

DEPTUŁA Maria : Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34

DODZIUK Anna : Profilaktyka na Przystanku Woodstock // Świat Problemów. - 2004, nr 9, s. III-IV okł.
Profilaktyka uzależnień (alkoholizm, narkomania) na cyklu imprez muzycznych dla młodzieży w ramach Przystanku Woodstock.  

DZIECIĘCY teatr profilaktyczny // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, s. 19-20
Działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie zespół teatralny specjalizujący się w inscenizacjach teatralnych o tematyce profilaktyki uzależnień i problemów społecznych dotyczących dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia  

DZIEWIECKI Marek : Integralna profilaktyka uzależnień // Remedium. - 2001, nr 6, s. 8-11  

DZIEWIECKI Marek : Profilaktyka skuteczna, czyli jak pomagać młodym, by uczyli się kochać i pracować // Katecheta. - 2005, [nr] 10, s. 68-70
Działania profilaktyczne w dziedzinie uzależnień młodzieży od alkoholu i narkotyków  

ESMUND Małgorzata, ESMUND Kazimierz : Realizacja programu NOE. - Programy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 17-24
Program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży  

ESMUND Małgorzata, ESMUND Kazimierz : Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży : propozycje pracy z uczniami // Programy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 19-24
Dotyczy programu Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków  

FALGOWSKA E., NOWAKOWSKA S. : "Śnieżna kula" // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 10-11, s. 30
Dotyczy narkomanii  

FIAŁKIEWICZ Jerzy : Rola Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce i terapii uzależnień // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 41-45
Działalność organizacji.  

FRANUSZ Barbara : Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 44-46
Program profilaktyki uzależnień skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli mający na celu przeciwdziałanie paleniu papierosów, piciu alkoholu i używaniu narkotyków

GABRYSIAK Janusz, PYCH Magdalena : Program "Zintegrowany system środowiskowej profilaktyki uzależnień" - podstawowe założenia, dotychczasowe efekty // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 1, s. 7-40

GABRYSIAK Janusz, PYCH Magdalena : Zintegrowany system oddziaływań środowiskowej profilaktyki uzależnień w gminie Warszawa Centrum. [Cz. 1] // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 2, s. 31-67
Wstępne założenia gminnej strategii w zakresie profilaktyki uzależnień  

GABRYSIAK Janusz, PYCH Magdalena : Zintegrowany system oddziaływań środowiskowej profilaktyki uzależnień w gminie Warszawa Centrum. [Cz. 2] // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 5-21
Analiza wyników pomiarów ilości wykonawców działań profilaktycznych w poszczególnych dzielnicach

GACEK Maria : Ocena programu profilaktyki przeciwalkoholowej "Elementarz 1" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 65-71

GAŚ Zbigniew B. : Programy profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro // Remedium. - 2003, nr 12, s. 1-3
Podsumowanie ostatniej dekady działań profilaktycznych w zakresie uzależnień  

GAWROŃSKI Błażej : Sport jako ważny element profilaktyki dzieci i młodzieży // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 7-11
Aktywność fizyczna jako element profilaktyki uzależnień  

GAWROŃSKI Błażej : Sport jako ważny element profilaktyki // Remedium. - 2006, nr 11, s. 4-5
Pozalekcyjne zajęcia sportowe. Doświadczenia Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

GAWRYŁOW Grażyna : Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków - sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w klasie VI // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 20-21
Program profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki) dla młodzieży i rodziców

GAWRYŁOW Grażyna : "Spójrz inaczej" : realizacja programu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 21-22

GAŚ Zbigniew B. : Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 32-33  

GŁOMSKA Maria : Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 43-44
Trudności związane z niską samooceną, nieumiejętnością radzenia sobie z nieśmiałością, zniechęcenie, apatia. Profilaktyka uzależnień. Scenariusze  

GŁOŚNICKA Dorota : Decyzja należy do ciebie...- propozycja debaty // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. s. VII-IX

GŁOŚNICKA Dorota : Decyzja należy do ciebie... : propozycja programu profilaktycznego "Stop przemocy i uzależnieniom" // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 23-25

GRODZKI Lech SZCZEPKOWSKI Jacek : Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień : charakterystyka programu wychowawczo-resocjalizacyjnego // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 17-21
Opisano powstanie CMOLU, założenia programu wychowawczo-terapeutycznego, jego organizację i strukturę  

GRZELAK Szymon : Seksualność a alkohol // Remedium. - 2000, nr 9, s. 22-24
Psychoedukacja w zakresie miłości i seksualności w profilaktyce w dziedzinie uzależnień.  

HABRAT Bogusław : Programy redukcji szkód // Remedium. - 2002, nr 4, s. 16-17
Programy profilaktyczne redukcji szkód zdrowotnych uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki)  

IŁENDO Agnieszka : Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem // Opieka Wychow. Terapia. - 2002, nr 1, s.14-17

JANIK Małgorzata : Profilaktyka uzależnień // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 17-18 Scenariusz zajęć do wykorzystania na lekcji wychowawczej

JARCZYŃSKA Jolanta : Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 23-27
"Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków", "Noe", "Zanim spróbujesz", "Dziękuję, nie" 

JASTRZĄB Jadwiga : Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. s. I-III
Profilaktyka uzależnień w programach szkoły, edukacji, wychowaniu i terapii pedagogicznej  

JĘDRZEJKO Mariusz : Resocjalizacja przez edukację (wiedzę) // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 47-50
Propozycja prowadzenia resocjalizacji wśród młodzieży wykluczonej społecznie, zażywającej narkotyki, poprzez edukację o następstwach działania narkoty ków  

KAMROWSKA Bożena : Scenariusz przedstawienia profilaktycznego :"Narkotykom mówimy STOP" // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 16-17 

KOCZUROWSKA Jolanta : Odnaleźć siebie. Program terapeutyczno - wychowawczy dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej od środków odurzających // Świat Problemów. - 1999, nr 7-8, s. 41 - 44

KOŁACZ Mieczysława : Profilaktyka uzależnień w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 41  

KONDRATIUK Irena, SKIEPKO Barbara : "Zdrowa szkoła jest wesoła" w Bielsku Podlaskim // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, s. 23-24
Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim  

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 30-31
Dzieci i młodzież  

KOSEK-NITA Bogumiła : Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych // Chowanna. - 2000, t. 1, s. 88-101

KOWAL Anna, ZIELIŃSKA Daria : ,,Konar'' - program profilaktyki uzależnień alkoholowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 28-30  

KRAJEWSKA-CYRWUS Edyta, STALKOWSKA Violetta : Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych // "Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. I-VII

MALINOWSKA Janina, TAŃSKA Monika : Profilaktyka uzależnień w obszarze zainteresowań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 6-9
Omówiono profilaktykę uzależnień od narkotyków i alkoholu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego  

MARKIEWICZ Aleksander : Rozpoznawanie osób przyjmujących substancje psychoaktywne // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 4, s. 55-60
Środowiskowa profilaktyka uzależnień. Rola nauczyciela i rodziców. Narkotyki przyjmowane przez młodzież.  

MORAWSKI Jacek : Szkoła bez narkotyków // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 5-17
Artykuł mający na celu pomóc we wdrożeniu odpowiedniej polityki wobec narkotyków tym szkołom, które zdecydują się przyjąć regułę "zero tolerancji dla narkotyków" w swojej działalności wychowawczej i profilaktycznej

MORAWSKI Jacek : Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 20 - 22
Narkomania 

MYSZKA Grażyna : Profilaktyka uzależnień a rzeczywistość szkolna // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 11
Refleksje z anonimowej ankiety na temat uzależnień, przeprowadzonej w jednej ze szkół. Przyczyny sięgania młodzieży po narkotyki i alkohol    

OCHRIN Irena, RUDNICKA Grażyna, KAKOWSKA Bożena : Konkurs : uzależnieniom - Nie // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-13
Zajęcia w bibliotece szkolnej dla uczniów klas I gimnazjum

OSTASZEWSKI Krzysztof : Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program ? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 22-25

OWIERCZUK G. : Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy 3 i przykłady jego realizacji // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 46-55

PACYNA Helena : Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych "Życie bez nałogów" // Lider. - 2001, nr 6, s. 6-7

PATENA Alina : Profilaktyka uzależnień - zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. s. XV-XVI
Materiały repertuarowe, programy profilaktyczno-wychowawcze  

PERKOWSKA B. : Domowi Detektywi w środowisku wiejskim // Remedium. - 2002, nr 5, s. 6-7
Program będący adaptacją amerykańskiego programu "Slick Tracy" dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej, mający na celu profilaktykę antyalkoholową  

PODLEWSKI A.: Program dla setek tysięcy // Świat Problemów. - 1996, nr 7, s. 4-15
Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków  

PORZAK Robert : Profilaktyka uzależnień na uczelniach świata - wybrane przykłady : (streszczenie wykładu wygłoszonego na konferencji inaugurującej program "Uczelnie wolne od narkotyków" 11 listopada 2001 w Warszawie) // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 1, s. 12-19
Doświadczenia uczelni działających na terenie USA - omówienie badań  

PORZAK Robert : Profilaktyka uzależnień na uczelniach // Remedium. - 2004, nr 9, s. 6-8 Prowadzenie działań profilaktycznych na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (USA).
Dane dotyczące picia alkoholu i zażywania narkotyków przez studentów .  

PUZA Anna : Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 5-6 Scenariusz dwóch spotkań dla rodziców uczniów klas IV-VI  

ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta : Rodzinna profilaktyka uzależnień // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 34-35
Profilaktyka rodzinna. Profilaktyka nastawiona na przeciwdziałanie  

ROSA-CHŁOBOWSKA Renata : Profilaktyka uzależnień : ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli // Gestalt. - 2001, nr 2, s. 17-18
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim  

ROSIŃSKA Elżbieta, SZCZĘSNA Lidia : Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 36

SIEROSŁAWSKI Janusz : Program Zapobiegania Narkomanii "Odlot" // Świat Problemów. - 1997, nr 7-8, s. 53 - 56

SIUDEM Ireneusz : ,,Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień'' w strategii rozwoju województwa lubelskiego // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 1, s. 41-53  

SŁYK Małgorzata : Jak korzystam z programu ,,Spójrz inaczej'' // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 27-28
Program wychowawczo-profilaktyczny w zakresie uzależnień dla szkół podstawowych  

SPANDOWSKA Zofia : Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych : (scenariusz inscenizacji) // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, dod. s. VIII-X
Scenariusz inscenizacji dotykający problematyki uzależnień  

STRAUB Renata : Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej - profilaktyka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 3, s. 24-27
Propozycja programu z profilaktyki uzależnień pt. "Czuję, wiem, potrafię" do wykorzystania na godzinie wychowawczej lub zajęciach pozalekcyjnych  

ŚWIAT bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum metodą projektu / oprac. Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 9, s. 13-14
Debata przygotowana dla uczniów gimnazjum w ramach programu profilaktycznego ,,Jak ustrzec młodzież przed uzależnieniami''  

ŚWIĄTEK Beata : Profilaktyka uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 37-39  

TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata : Młody człowiek wolny od uzależnień // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 10-11, dod. s. I-III
Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klsie V  

TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata : Nikotyna - najczęstsze uzależnienia młodego człowieka. Jak temu zapobiec? // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. s. III-VII
Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V  

TO dopiero pierwszy etap : rozmowa z Mirosławem Sawickim, ministrem edukacji narodowej / rozm. przepr. Anna Dodziuk // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, s. 4-5
Profilaktyka uzależnień prowadzona przez szkoły  

TROJANOWSKA Anna : Szkoła bez uzależnień // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 17-19
Projekt pt. Nasza szkoła - szkołą bez uzależnień, realizowany w ramach programu profilaktycznego szkoły  

TROJANOWSKA Anna : Szkoła bez uzależnień : kilka słów o autorskim projekcie profilaktycznym // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 20-21
Realizacja programu "Nasza szkoła - szkołą bez uzależnień" w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie  

TUMIŁOWICZ Maria : Decyzja należy do ciebie // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 23
Scenariusz inscenizacji na temat uzależnień  

WALECKA-TROCHA Grażyna : Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 22-26
Broszury, plakaty, artykuły, czasopisma, filmy - uzależnienia młodzieży

WALIGÓRA Danuta : Trudne zadania - profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 4/5, s. 10-15.

WALIGÓRA Danuta : Trudne zagadnienia profilaktyki uzależnień w szkole podstawowej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 4/5, s.10-15

WĘGLARCZYK G. : Program "Bez ryzyka"// Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 20
Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: profilaktyka zakażeń HIV i uzależnień  

WIĘCH Walerian : Koszykówka przeciw narkotykom // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. - 2000, nr 6, s. 25-26   WIĘCH Walerian : "Nie narkotykom" // Lider. - 2000, nr 11, s. 8
Realizacja programu profilaktycznego "Koszykówka przeciw narkotykom" w Krośnie

WIĘCH Walerian : "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : program zajęć profilaktyczno-wychowawczych // Lider. - 2000, nr 7/8, s. 15-16

WIŚNIEWSKA Hanna, WIECZOREK Beata : Używasz - przegrywasz (refleksje na temat programu obejmującego profilaktykę uzależnień realizowanego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Ostródzie) // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 198-200
Program profilaktyczny ,,Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków'' realizowany w świetlicy terapeutycznej w Ostródzie

WILCZYŃSKA Irena : Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 18-20
Profilaktyka uzależnień prowadzona już od przedszkola  

WILCZYŃSKA Irena : Dobra - to wczesna profilaktyka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 47-49
Profilaktyka uzależnień  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Mity i zasady profilaktyki uzależnień // Remedium. - 2002, nr 5, s. 16-17
Narkomnia  

WOJCIESZEK Krzysztof A. : Między Scyllą a Charybdą : profilaktyka sportowa // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 16-18
Sport wyczynowy i rekreacyjny - jego rola w profilaktyce problemów alkoholowych  

WOJCIESZEK Krzysztof : Program "Noe" w profilaktyce szkolnej. - Remedium. - 2004, nr 2, s. 20-21  

WOJCIESZEK Krzysztof A. : Profilaktyka kompletna // Świat Problemów. - 2007, nr 2/3, s. 10-15
Profilaktyka uzależnień osób dorosłych  

WOJTASIK Jolanta, ZAZULA Wiesława : Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów kla V-VI // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 6-7
Profilaktyka uzależnień  

ŻURAKOWSKA Barbara : Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 1-3
Uzależnienia młodzieży

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Alkoholizm - problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Dziecko w rodzinie alkoholowej

Narkomania

Narkomania - problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Nikotynizm - problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Nikotynizm (2004-2006)

Uzależnienie od komputera i Internetu

Pracoholizm

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna