Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI I WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BOGUSZEWSKA Anna, WEINER Agnieszka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : Edukacja plastyczno-muzyczna. - Kraków : Oficyna Wydaw. "IMPULS", 2002
Filia w Radomsku

DOBRZAŃSKA-PIĘTKOWSKA Sylwia : Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

DYLEMATY edukacji artystycznej . T. 1, : Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / red. nauk. Wiesława Limont, Kamilla Nielek-Zawadzka. - Kraków : Impuls, 2005

DYLEMATY edukacji artystycznej . T. 2, : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / red. nauk. Wiesława Limont, Kamilla Nielek-Zawadzka. - Kraków : Impuls, 2006

DZIECKO w świecie muzyki / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

DZIECKO w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1996

EDUKACJA kreatywna / red. Ewa Zwolińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006

GÓRNIEWICZ Józef : Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka : porady dla rodziców i nauczycieli. - Wyd. 2. - Warszawa ; Toruń, 1993

HORBOWSKI Adam : Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych (analiza systemowa i projekcja modelowa). - Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, 2000

JĄDER Mariola : Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

KAPŁON Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

MICHEJDA-KOWALSKA Krystyna : O dziecięcej wyobraźni plastycznej czyli Jak inspirować dziecko do twórczości. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1987

MICHEJDA-KOWALSKA Krystyna : O dziecięcej wyobraźni plastycznej : wychowanie plastyczne dziecka w początkowych latach nauki szkolnej. - Warszawa : WSiP, 1982

PUŚLECKI Władysław : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999

PSYCHOPEDAGOGIKA działań twórczych / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

ROZWIJANIE twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / red. Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

SZCZEPAŃSKA Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000

SZELIGA Katarzyna : Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. - Kraków : Impuls, 2005

SZMIDT Krzysztof J. : Pedagogika twórczości : idee - aplikacje - rady na twórczą drogę. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005.

USZYŃSKA-JAMROC Janina : Twórcza aktywność dziecka : teoria - rzeczywistość perspektywy rozwoju. - Białystok : Trans Humana, 2003
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

WARSZTATY edukacji twórczej / red. Elżbieta Olinkiewicz, Ewa Repsch. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2001

WYCHOWANIE estetyczne młodego pokolenia : Polska koncepcja i doświadczenia : praca zbiorowa / red. Irena Wojnar, Wiesława Pielasińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

ZWOLIŃSKA Ewa : Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjnomotoryczne w młodszym wieku szkolnym : badania muzycznej aktywności umysłowej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AFTANAS Małgorzata : Zabawa w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s. 537-539
Rozwijanie wyobraźni twórczej, inspirowanie do wyrażenia treści poprzez formy sceniczne.  

BARSKA Adriana : Kształtowanie kultury estetycznej // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s.17-20
Rozwijanie muzycznej wrażliwości estetycznej.  

BIELAWSKA Alina : Teatr - animator dziecięcej wyobraźni // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3. s. 29-32  

BIELSKA Beata : Twórcza wizualizacja stymulatorem rozwoju osobowości // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 42-51  

BILEWICZ-KUŹNIA Barbara : Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8 , s. 455-459  

BILEWICZ-KUŹNIA Barbara : Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 2001 , nr 7/8 , s. 23-28  

BIŁOUS Paweł : Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 33-41  

CAPIŃSKA Ewa : Wychowanie estetyczne w przedszkolu // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 59-62
Aktywne poznawanie świata przez dzieci w wieku przedszkolnym.  

CHYŁA-SZYPUŁOWA Irena : Rola sztuki w wychowaniu uczniów klas wczesnoszkolnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 3 s. 7-12
Technika dramy, muzyka, taniec, gry ruchowe jako metody integralnego oddziaływania na dziecko.  

DAMEK Bożena : Poznajemy świat poprzez sztukę // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 38(4860-39(487)
Rozwój osobowości uczniów ich wrażliwości i kultury estetycznej poprzez uczestnictwo w wystawach i spotkaniach z artystami.  

DZIUBA Iwona : Pobudzanie aktywności i inwencji twórczej uczniów w nauczaniu elementarnym // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 3, s. 104-105

FIJAŁKOWSKA Bożena : Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 34-36  

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Mam wiele do powiedzenia, lubię mówić i chcę przekazywać to, co ważne : mogę wypowiadać się malując palcami, pląsając i bawiąc się w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s. 362 (122)-(123) 363
Ćwiczenia wzbudzające dziecięcą wyobraźnię.  

GUŚPIEL Maria, DYLĄG Jerzy : Dlaczego edukacja przez sztukę // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 11(459)-16(464)
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka i jego kreatywności poprzez kontakt z utworem literackim, muzyką, piosenką, dziełem literackim.  

KASZYŃSKA Lidia : Podróż do Leśnej Krainy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 26-27
Zajęcia z pedagogiki zabawy mające na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej przez muzykę, plastykę i teatr. Przykład zajęć w grupie dzieci sześcioletnich.

KUCZYŃSKA Beata : Wyobraźnia a twórczość plastyczna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.54-56  

KURAS Bożena : Sztuka kształtuje umiejętności i charakter // Edukacja i Dialog .-2005 , nr 5 , s. 58-60

KROKOCKA Beata : Pomóżmy otworzyć im drzwi do świata wyobraźni : uwagi o pracy z najmłodszym czytelnikiem // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 11, s. 4  

LEŚNIEWSKA Bożena : Stwarzamy warunki twórczej aktywności // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 37-38  

LIMONT Wiesława : Rozwijanie wyobraźni twórczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s.409-415
Co to jest wyobraźnia twórcza. Ćwiczenia pozwalające uaktywnienie mechanizmów wyobraźni twórczej.  

ŁOJEK Anna : Rola wyobraźni w rozwoju dziecka i jego autokracji : (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 102-104  

OSZUŚCIK Urszula : Potrzeby estetyczne dziecka i ich wartość w procesach komunikowania się // Ruch Pedagogiczny. - 2005, [nr] 1/2, s. 76-86
Czy współczesna polska szkoła stwarza warunki dziecku na stawanie się twórczym. Kształtowanie percepcji wzrokowej i aktywności plastycznej. Eksperyment pedagogiczny polegający na realizacji programu plastycznego.  

PALIWODA Katarzyna : Jak nie szkodząc wspomagać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności? // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr 1, s.13-14
Rozwijanie wyobraźni plastycznej dziecka.  

SABAT Teresa Beata : Bajki a aktywność twórcza dziecka // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 18-19  

STAWECKA Anna : Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr3, s. 12-22  

STAWECKA Anna : Stymulacja postawy estetycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez percepcję dzieł sztuki współczesnej // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 13-19  

STAWINOGA Renata : Istota i mechanizmy aktywności twórczej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 73-80
Dziecko i twórczość. Związek myślenia i wyobraźni z aktywnością twórczą.  

STĘPIŃSKA-SOBOLEWSKA Danuta : Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 30-33  

SZNAJDER Anna : Na zajęciach plastycznych... // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 29-33
Praca z dziećmi młodszymi na zajęciach plastycznych. Czynniki, które należy brać pod uwagę, aby twórcza aktywnośc dzieci mogła się w pełni rozwinąć.  

SZUBERTOWSKA Elżbieta : Psychopedagogiczne uwarunkowania kształtowania postaw estetycznych uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2005 , nr 6 , s. 23-25  

ŚLIWIŃSKA Anna : Muzyczne podróże w wyobraźni - w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 23-28  

ŚWIECA Marek : Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64  

UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 394-379  

WASILEWSKA Teresa : Rozwój wyobraźni dzieci w młodszym wieku szkolnym i jej wpływ na twórczość plastyczną // Nauczanie Początkowe. - 1991/92, nr 1, s. 72-77  

WITKOWSKA Maria : Drogi kształcenia postaw twórczych przedszkolaków // Wychowanie na co Dzień. - 2003 , nr 4/5 , s. 16-17  

ZIOŁOWICZ Katarzyna : Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 30 (52), nr 3 (2006/2007), s. 52-59
Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym. Ćwiczenia plastyczne rozwijające wyobraźnię twórczą: w oparciu o ciekawą technikę, w oparciu o równoczesne postrzeganie wrażeń odbieranych przez różne zmysły, w oparciu o percepcję dzieła plastycznego.  

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna