Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE I PROMOWANIE UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH
Bibliografia adnotowana w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BATES Janet, MUNDAY Sarah : Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005
Filia Radomsko
Filia Tomaszów

Jest to poradnik przeznaczony dla nauczycieli i rodziców pracujących ze szczególnie uzdolnionymi i utalentowanymi dziećmi. Autorzy wyjaśniają, czemu tak ważne jest zapewnianie tej grupie dzieci ciągłych wyzwań edukacyjnych, i uczą, jak to robić.

CZAJA-CHUDYBA Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005

Książka porusza problem diagnozowania wielorakich inteligencji dzieci w sytuacjach zabawowych. W rozdziałach 1-3 przedstawiono różne aspekty rozumienia i odkrywania uzdolnień dzieci, które częściowo oparto na badaniach jednostek wybitnie uzdolnionych. W rozdziale piątym opisano podstawy autorskiego projektu zajęć, przeznaczonego dla dzieci z klas I-III.
Monografia przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają dzieci przejawiające różnorodne zdolności oraz zawiera informacje jak rozpoznać te zdolności i jak je rozwijać.

KOSSEWSKA Joanna : Wybitne zdolności ogólne // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony. - Wyd. 2 por. i posz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2004. - S. 302-309

Autorka w rozdziale przedstawiła definicje pojęcia "rozwój wybitny", wymieniła czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące rozwój wybitnych możliwości uczenia się.
Następnie scharakteryzowała wybrane grupy dzieci: uczniów o wybitnych możliwościach uczenia się, uczniów twórczych oraz uczniów utalentowanych. W dalszej części przedstawiła zadania nauczyciela w pracy z dzieckiem o wybitnych możliwościach uczenia się.

LANDAU Erika : Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 2005

Autorka w swej książce skierowanej do dzieci utalentowanych, ich rodzin i wychowawców przestrzega przed rozwijaniem u młodego geniusza jedynie jakichś szczególnych uzdolnień. Należy zajmować się całą osobowością dziecka: jego możliwościami emocjonalnymi, intelektualnymi, muzycznymi i społecznymi. Autorka powołuje się na badania naukowe, to jednak książka nie jest opracowaniem naukowym, lecz wykorzystuje swoje własne doświadczenia podczas pracy z utalentowanymi dziećmi.

PAINTER Frieda : Kim są wybitni? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenie. - Warszawa : WSiP, 1993

W pierwszej części książki zostały omówione różne znaczenia terminu "wybitny", by przybliżyć pewne konotacje tego słowa, pozwalające wybrać najbardziej odpowiednią w świetle wymagań i oczekiwań czytelnika. Druga część dotyczy identyfikacji uczniów zdolnych, m.in. prezentacji metod przydatnych nauczycielowi w rozpoznaniu dziecka zdolnego. Omówiono zasadność stosowania poszczególnych metod i ich zestawów, co może być szczególnie istotne dla nauczycieli rozpoczynających pracę szkole. Część trzecią przeznaczono na przedstawienie pewnych problemów związanych z właściwym nauczaniem dzieci wybitnie zdolnych.

PIOTROWSKI Eugeniusz : Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997. - S. 289-303

W rozdziale tym zostało wyjaśnione m.in. pojęcie zdolności i uzdolnień; autor przedstawił także psychologiczne i pedagogiczne właściwości ucznia zdolnego oraz sposoby pracy z uczniem zdolnym.

PODOLECKA Małgorzata : Edukacja matematyczna ucznia zdolnego : karty pracy indywidualnej - klasa II // W: Dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001. - S. 101-122

Autorka przedstawia wybrane karty pracy indywidualnej dla ucznia zdolnego z zakresu edukacji matematycznej dla klasy II szkoły podstawowej, które mają pomóc nauczycielowi w rozwijaniu zainteresowań i zdolności matematycznych oraz ułatwić mu prace z uczniem zdolnym podczas lekcji.

PSYCHOLOGIA zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

W pracy tej podejmowane są wybrane problemy kształcenia i stymulowania rozwoju młodzieży wybitnie zdolnej. Część druga książki "Psychospołeczne aspekty edukacji osób zdolnych" składa się z 4 rozdziałów. W pierwszym omówiono psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych, natomiast w drugim podjęto zagadnienie wyobraźni twórczej. W kolejnym rozdziale omówiono zagadnienie społecznego funkcjonowania dzieci wybitnie zdolnych, analizując popularność dzieci twórczych w grupie rówieśniczej. W ostatnim rozdziale Waldemar Klinkosz zaprezentował problematykę wybitnie zdolnych uczniów niepełnosprawnych.
Książka przeznaczona jest dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, studentów psychologii oraz kierunków nauczycielskich, a także rodziców i wychowawców dzieci wybitnie zdolnych.

WYBRANE zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1 : Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / red. nauk. Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska. - Kraków : Impuls, 2005

Tom I opracowania, zatytułowany "Zdolności i stymulowanie ich rozwoju", podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim - rozwój i kształcenie zdolności muzycznych.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli oraz studentów kierunków związanych z nauczaniem, a także psychologów

WYBRANE zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2 : Uczeń - Nauczyciel - Edukacja / red. nauk. Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska. - Kraków : Impuls, 2005

Tom II zatytułowany "Uczeń - Nauczyciel - Edukacja" zawiera artykuły napisane przez autorów z kraju i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in. z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych.

SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000

W książce przedstawiono m.in. możliwości wspomagania uczniów zdolnych, wybrane formy pracy a także wnioski dotyczące psychologicznych uwarunkowań osiągnięć uczniów zdolnych.

PARTYKA Mirosława : Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999
Filia Tomaszów,
Filia Bełchatów

Praca stanowi spójny i przejrzysty zbiór informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki zdolności, uzdolnień i twórczości. Zawiera scenariusze zajęć, które można w całości wykorzystać w pracy z dziećmi zdolnymi, bogaty wykaz literatury z zakresu tematyki zdolności oraz adresy szkół i placówek kształcących oraz wspomagających uczniów zdolnych. Podpowiada pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom, a także rodzicom, jak rozpoznać zdolności dziecka i jak z nim pracować.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMCZYK Janusz : Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18-22
Wspieranie uczniów zdolnych w szkole.  

BERNACKA Ryszarda Ewa : Szkoła nie dla Ikarów // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 81-87
Jak spostrzegają siebie uczniowie zdolni, o specyficznym typie osobowości nonkonformistycznej i konformistycznej.  

BERNACKA Ryszarda Ewa : Zdolność a uzdolnienie // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9
Uzdolnienia uczniów - ujęcie psychologiczne. Charakterystyka dziecka zdolnego. Wpływ nauczyciela na rozwój dziecka i jego uzdolnienia.  

CHMIELOWSKA Katarzyna : Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie w klasach I-III // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 2, s. 7-9  

CHRUSZCZEWSKI Michał H. : Profile aktywności twórczej : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 27-40
Psychologiczne warunki sprawnego działania w różnych dziedzinach aktywności. Wyniki badań, w którym uczestniczyli uczniowie średnich szkół muzycznych i plastycznych.  

CHRUSZCZEWSKI Michał : Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień // Ruch Pedagogiczny. - 2004 , nr 5/6 , s. 5-22  

CZEMIEROWSKI Hubert : Einstein za wszelką cenę // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 25-26
Problem nadmiernej ilości dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających zdolności dziecka.  

DOBROŁOWICZ Justyna : Uczeń zdolny w szkole // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 95-105
Jak pracować z uczniem zdolnym, jak wspomagać rozwój jego zdolności i zainteresowań.  

DOBRZAŃSKA Magdalena : Edukacja ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55 Wspomaganie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych.  

DRWIĘGA Anna : Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych // Lider. - 2006 , nr 10, s. 13-14

EJDYS Dagmara : Szlifowanie diamentu // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59
Uczeń zdolny.

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8
Przemoc symboliczna i teoria naznaczenia (samospełniających się przepowiedni) a rozwój zdolności, kreatywności i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. Negatywne oddziaływanie nauczyciela wynikające z trudności i konieczności "dostosowania" się do wiedzy i umiejętności dziecka zdolnego.

FIJAŁKOWSKA Bożena : Jak wspieram uzdolnienia uczniów. - (E - biblioteka) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 37. - s. XI
Rozwiajnie zdolności artystycznych u uczniów liceum.  

GRZECHOWIAK Dorota : Praca z dzieckiem zdolnym : opis i analiza przypadku // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 36, dod. s. 2
Dla nauczycieli przedszkoli.  

GRZEGORCZYK Małgorzata : Rozwój zdolności przez zabawę //Edukacja i Dialog.- 2004, nr 10, s. 39-42

HABERKA Jolanta : Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką. Cz. 1-2 //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 40-42 ; nr 4, s. 41-43

HŁOBIŁ Agnieszka : Pomóc zdolnemu // Życie Szkoły.- 2006 nr 2, s.44-46  

HOFMAN-LIPIŃSKA Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 24-31
Rozwijanie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach, słuchanie utworów muzycznych.  

HOFMAN-LIPIŃSKA Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci / Ewa Hoffman-Lipińska. - (Rozwój wrażliwości słuchowej Cz. 1 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 12 (140)-17 (145)
Przykłady ćwiczeń muzycznych.  

JANOWICZ Jerzy : Standardy kształcenia uczniów zdolnych // Matematyka. - 2005, nr 1, s. 19-25  

JATULEWICZ Elżbieta : O uśmiech dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 24-27
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka przez nauczyciela.  

KASZULANIS Magdalena : Zdolni na świeczniku // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 18/19, s. 8 Jak wspierać uzdolnioną młodzież. Festiwale Nauki i Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.  

KOZAK Ewa : Szybciej, więcej, na wyższym poziomie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 31-37 Uczeń zdolny.  

KRAJEWSKA Anna, KWIATKOWSKA-GÓRALCZYK Małgorzata : Kształcenie ucznia zdolnego - konieczność czy wybór? : [materiały z konferencji] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 60-64
Sprawozdanie z konferencji naukowej dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów edukacji uczniów zdolnych.

KRÓLAK Adam : Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent... // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, [nr] 1, dod. s. (2)-(13)
Próba sprecyzowania pojęcia "talent sportowy". Identyfikacja i rozwój talentu na przykładzie gry w tenisa.  

KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 51-55
Kształcenie dzieci zdolnych i młodzieży zdolnej.  

KUC-MAZUREK Beata : Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Cz. 1) // Szkolne Wieści. - 2007, nr 3, s. 16  

KUC-MAZUREK Beata : Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Cz. 2) // Szkolne Wieści. - 2007, nr 4, s. 20-21  

KUCZYŃSKA Beata : Charakterystyka ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 56-57  

KULEJ-KWAŚNIEWSKA Jolanta : Uczeń zdolny w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 5, s. 5
W bibliotece szkolnej.  

KURAS Bożena : Sztuka kształtuje umiejętności i charakter // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 58-60 Rozwój artystyczny dziecka.  

KURASZ Anna : Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48
Działalność Klubu Promocji Uzdolnionego Dziecka Wiejskiego. Klub powstał w 1998 roku z inicjatywy i pod kier. Krystyny Chałas. Zadania podjęli się studenci pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

LEWICKA Irena, OLEJNICZAK Kazimierz : Praca z uczniem zdolnym // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15
Preferencje sensoryczne uczniów a praca dydaktyczna nauczyciela - styl pracy nauczyciela, który dobierając odpowiednie metody i narzędzia uaktywnia procesy myślenia ucznia, daje możliwość uzewnętrznienia jego zdolności.  

LIMONT Wiesława : Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 83-93
Dlaczego tylko pewien procent osób wybitnie zdolnych rozwija swoje zdolności. Czy szkoła pomaga w rozwijaniu zdolności  

LIMONT Wiesława : Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2 , s. 5-19  

ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53
Scenariusz propozycji ćwiczenia inicjującego program wspierania ucznia zdolnego w szkole.  

ŁEBECKA Grażyna : Uczeń zdolny w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51  

MALADA Bożena : Skawińskie Oscary // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 3, s. 10-12 Pomysł na promocję najzdolniejszej młodzieży szkoły - konkurs.  

ŁUCZAK Agnieszka : Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 22-23  

MALEC Maria : Dostrzegajmy zdolności // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 97-101  

MIEDZIŃSKA Grażyna : Stymulowanie zdolności twórczych i werbalnych uczniów // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 1, s. 26-29  

MIŁOSZEWSKA Ewa : Zdolni zawadzają // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 15, s. 6

System kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych w Polsce. Raport NIK za 2006 rok.

NAWROT Cecylia Morela : Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci ? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11 , s. 51-53  

PIECHAL Anna : Dziecko w świecie roślin, barw i faktur : wybrane zagadnienia twórczości plastycznej // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 6, s. 22-25
Funkcje i rola twórczości plastycznej - talent, uzdolnienia, kreatywność - ich istota i sens. Analiza wytworów twórczości plastycznej dzieci klas I-III.  

PIECHAL Anna : Praca z uczniem zdolnym //Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30  

PŁAWECKA Anna : O indywidualnej pracy z uczniem // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 144-150
Ramowy program indywidualnego toku nauczania języka angielskiego dla uczniów wybitnie zdolnych. Propozycja programu z komentarzem autora.  

POKORA Małgorzata : Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 40-45  

POROZMAWIAJMY o uczniach zdolnych: rozmowa z psychologiem, specjalistą z zakresu m.in. psychologii zdolności, profesorem Andrzejem E. Sękowskim / rozm. przepr. Paulina Andrzejczyk, Michał Gumowski. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 73-81
Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Osiągnięcia szkolne a osiągnięcia życiowe. Jak pracować nad rozwojem społecznym ucznia.

PRUSKO Ludmiła : Uczeń zaciekawiony światem // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13
Wykorzystanie potencjału twórczego dziecka w zakresie posiadanych uzdolnień. Model i metody pracy z uczniem uzdolnionym.  

PUFAL-STRUZIK Irena : Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak rozwijać // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 28 (50), nr 4 (2004/2005), s. 7-12
Definicja pojęcia zdolności. Ogólny model struktury matematycznych uzdolnień.  

SALAŃSKI Witold : Mali geniusze // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 2, s. 10
Praca z uczniem zdolnym.  

SOBAŃSKA-BONDARUK Melania, LOLO Radosław : Praca z uczniem zdolnym na lekcjachhistorii //  Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 42-51

SOSNOWSKA Joanna : Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych //  Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 61-65

SYREK-KOSOWSKA Anna : "Klub Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 20-22
Autorski projekt edukacyjny opracowany przez psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 i nr 1 w Katowicach, dedykowany uczniom zdolnym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-22
Cechy charakterystyczne dzieci uzdolnionych. Zasady, metody i formy pracy z dziećmi zdolnymi.  

SZCZEKOCKA-AUGUSTYN Aleksandra : Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? // Edukacja i Dialog. - 2006 , nr 6 , s. 8-12  

SZCZEPAŃSKA Dorota : Praca z uczniem zdolnym // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8, 9, 10, 11, 12
Zajęcia twórcze dla uczniów zdolnych klas IV-V.  

SCHMIDT Joanna : W sytuacji genialnego Golema // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 22-25
Dziecko wybitnie uzdolnione.  

SZMIDT Krzysztof J. : Jak stymulować zdolności "Myślenia pytającego" uczniów? // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 17(465)-22(470)

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 35-38
Prezentacja autorskiej adaptacji konceptu uczenia się, doskonalenia własnych umiejętności i pogłębiania wiedzy.  

TOKARZ Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-13  

WITKOŚ Maria : Uczeń wybitnie zdolny // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20
Uczeń zdolny w szkole. Wskazania w postępowaniu z dzieckiem zdolnym - dla rodziców i nauczycieli.

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna