Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BURTOWY Maria : Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1992

DORADCA Nauczyciela Sześciolatków : badanie gotowości szkolnej sześciolatków. : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z. 1-6 . / [Anna Frydrychowicz i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - S. 57 : Dojrzałość

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - S. 13-21 : Dojrzałość do uczenia się matematyki : problem wrażliwości i podatności w zakresie uczenia się matematyki na sposób szkolny

GUTOWSKA Helena : Zanim dziecko pójdzie do szkoły. - Wyd. 4. - Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1988

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - S. 64-70 : W jakim wieku rozpoczynać naukę szkolną?

GUZ Sabina : Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

JANISZEWSKA Bożena : Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006
Filia w Bełchatowie

JARONI-SORBJAN El?bieta : Dojrzałość dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole // W: Reformowane nauczanie początkowe / pod red. Janiny Parafiniuk-Soińskiej ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Szczecinie. - Szczecin : IKNiBO , 1980 . - S. 31-41

JAROSZ Ewa : Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. - Wyd. 6. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 68-77 : Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci

Klim-KlimaszewskaAnna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 103-114 : Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

KONARZEWSKI Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. - Wyd. 2 popr. . - Warszawa : Wydaw. Żak, 1995

LIS Stanisława : Proces przystosowania dziecka do szkoły // W : Świetlica szkolna szansą do wykorzystania / pod red. Marii Pietkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 51-61

MOJE dziecko - dobry uczeń : praca zbiorowa / red. Hanna Balińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

OKOŃWincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996. - S. 55 : Dojrzałość szkolna

OLSZEWSKA Barbara : Metoda dobrego startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich . - Łódź : "Wing", 2001

P RUS-WIŚNIEWSKA Helena : Zanim dziecko pójdzie do szkoły : książka dla rodziców. - Warszawa : Wydaw. "Medium", cop. 1995. - S. 69-80 : Co rozumiemy przez pojęcie dojrzałości szkolnej

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia wychowawcza. T. 1. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - S. 239-252 : Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania, równy start w szkole

RADWIŁOWICZOWA Maria , MORAWSKA Zofia : Metodyka nauczania początkowego. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 47-50 : Dojrzałość szkolna

ROSTAŃSKA Eugenia : Wybrane uwarunkowania rozwojowe, społeczne i dydaktyczne edukacji językowej dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Stanisława Palki. - Katowice : "Śląsk", 1994

PEDAGOGIKA / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 45 : Dojrzałość szkolna

SŁOWNIK psychologiczny / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. - S. 59 : Dojrzałość szkolna

SŁOWNIK psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta. - Kraków : Wydaw. Zielona SOWA, cop. 2005. - S. 64 : Dojrzałość szkolna

SŁYSZOWA Stefania : Dziecko rozpoczyna naukę : wskazówki ułatwiające rodzicom kierowanie rozwojem dziecka na przełomie okresu przedszkolnego i szkolnego. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

SŁYSZOWA Stefania : Poznawanie dzieci rozpoczynających naukę i kierowanie ich rozwojem. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
Filia w Bełchatowie

STEFAŃSKA-KLAR, Renata : Dojrzałość szkolna // W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 131-134

SYSKA Józef : Dojrzałość do nauki, jej badanie i ćwiczenie. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1959
Filia w Opocznie

SZEŚCIOLATKI w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / red. Aldona Kopik. - Kielce : Akademia Świętokrzyska : Europejski Fundusz Społeczny, 2007

SZMIGIELSKA Barbara : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1998. - S. 64-67

WALOSZEK Danuta : Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań szkolnych. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1986

Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna// W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 110-113 : Dojrzałość szkolna

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" //W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1998. - S. 11-23

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2003

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : O badaniu dojrzałości szkolnej / Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971 + Test dojrzałości szkolnej

WOŁOSZYNOWA Lidia : Psychologiczne problemy szkolnego startu dzieci w polskim systemie oświaty // W: Podstawy rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie z uwzględnieniem współpracy z instytucjami pozarodzinnymi : materiały z Sympozjum IV grupy tematycznej Problemu MR-III-18, Kazimierz Dolny, 15-18 listopada 1978 / red. nauk. Lidia Wołoszynowa. - Warszawa : Wydawnictwa UW, 1981

Wysocka Ewa : Dojrzałość szkolna //W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akadenmickie "Żak", cop. 2003.- S. 722-729

ZAKRZEWSKA Barbara : Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003

ZIELIŃSKA Krystyna : Dojrzałość szkolna // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz [ in.]] ; oprac. red. Marta Pawlus. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. - S. 220-225

ZWIERNIK Jolanta : Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno-empiryczne. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996. - S. 238-256 : Dojrzałość szkolna

Żegnałek Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2005. - S. 310-315 : Dojrzałość szkolna

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACH-OLASIK Teresa : Emocjonalno-społeczny rozwój dzieci 6-letnich u progu szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 1986, nr 2, s. 74-81

BACH-OLASIK Teresa : Przystosowanie emocjonalno-społeczne dzieci 6-letnich u progu szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 1986, nr 2, s. 74-81

BALCEREK Anna : Środowisko rodzinne a start szkolny dziecka // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 35, s. XI

BALEJKO Antoni : Jak pomóc dziecku w przekroczeniu progu szkolnego? // Oświata i Wychowanie. - 1979, nr 2, wersja C, s. 22-26 ; wersja D, s. 30-34

BARANOWICZ Krystyna : Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303

BĄBKA Jarosław : Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia // Dyrektor Szkoły. - 2000 , nr 10 , s. 24-25

BEDNARCZYK Krystyna : Uspołecznianie dzieci - ważnym elementem dojrzałości szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1982, nr 11/12, s. 607-611

BLOK Bożena, GOGUŚ Małgorzata, KOTLIŃSKA Małgorzata : Ocena kompetencji dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 454-457

BOLECHOWSKA Maria : Dojrzałość szkolna w świetle przeprowadzonych prób badawczych / Maria Bolechowska // Chowanna. - 1981, nr 3, s. 211-217

BOLECHOWSKA Maria : Dojrzałość szkolna w świetle tradycji i aktualnych tendencji oświatowych // Chowanna. - 1980, nr 1, s. 27-39

BREJNAK Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20

BUCIAK Renata : Progi - już od przedszkola // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 12-14

CAPIŃSKA Ewa : Dziecko dobrze przygotowane do szkoły // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 1, s. 39-47

CIEŚLAK Elżbieta, KOPIK Aldona : Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91

DAROWNA Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Wczesne papierówki i jabłka zimowe // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 6-8
Dojrzałość szkolna dzieci siedmioletnich.

DUTKIEWICZ Waldemar : Dojrzałość szkolna dzieci o zróżnicowanym poziomie rozwoju fizycznego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1984, nr 4, s. 81-89

FAJKOWSKA-STANIK Małgorzata, ŻAK Piotr : Bo źle trzymała długopis... // Psychologia w Szkole. -2005 , nr 3 , s. 17-20

FILIPIAK Ewa : Dojrzałość potrzebna od dziecka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10
Kryteria dojrzałości szkolnej, przegląd badań polskich i obcych.

FLANZ Jolanta : Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10

FRĄCZAK Ewa : Zanim dziecko pójdzie do szkoły // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 23-25

GAUL Dorota : Dziecko w sytuacji startu szkolnego // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 4, s. 312-324

GAUL Dorota : Zadania przedszkola w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dziecka - analiza ,,progu szkolnego" z punktu widzenia psychoprofilaktyki // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 27, s. 18-21

GROCHOLEWSKA Magdalena : Gotowość a dojrzałość szkolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 408-412

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dojrzałość operacyjna rozumowana na poziomie konkretnym jako warunek efektywnego uczenia się matematyki przez dzieci z klas początkowych // Psychologia Wychowawcza. - 1986, nr 3, s. 307-316

GRZELCZYK Małgorzata : Pierwszoklasista - anomim? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 8-9

GWIŻDŻ Adam : Kryzys siódmego roku życia // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 9-13

HARCHUT Bożena, KAŁAWAJ Dorota : Dojrzałość szkolna i wspomaganie jej rozwoju // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004 , nr 1, s. 51-57

HOFFMAN Wiesława : Dobry pomysł! : "Zerówka" w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 14

HORNOWSKA Stanisława : Metody badania i kryteria dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich // Psychologia Wychowawcza. - 1974, nr 1, s. 77-82

HORSONEK Małgorzata : Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 505

JABŁOŃSKI Sławomir : Wiek szkolny // Remedium. - 2003, nr 10, s. 4-5
Kształtowanie gotowości szkolnej ucznia.

JAKOWICKA Maria : Samodzielność jako kategoria określania rozwoju dziecka // Życie Szkoły. - 1989, nr 5, s. 259-267

JANICKA-PANEK Teresa : Dlaczego i jak różnicuję pracę pierwszaków // Oświata i Wychowanie. - 1985, nr 19, s. 8-11

JANIGA Marian : O dojrzałości szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 31

JANISZAK Emilia, Grzywacz Regina : Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 527-532

JARANOWSKI Wojciech : Sześciolatek w szkole // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 10, s. 6

JASION Ewa : Problematyka lęku u uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej : propozycje zmian w jakościowym funkcjonowaniu szkół - problematyka progu szkolnego // Lider. - 2002, nr 12, s. 6-7

KLAUS-STAŃSKA Dorota : Przystosowanie się społeczno-osobowe dziecka 7-letniego do szkoły// Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 3, s. 121-128

KOPIK Aldona : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
Kompleksowa diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej - wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Sześciolatki w Polsce".

KOPIK Aldona : U progu nauki szkolnej / rozm. przepr. Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 57-58

KORCZ Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 21-25

KOWALCZYK Dorota : Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 43-47

KOZŁOWSKA Anna : Przygotowujemy dziecko do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 1, s. 50-52

KOŹNIEWSKA Elżbieta : Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15

KOŹNIEWSKA Elżbieta : Diagnoza dojrzałości szkolnej. - Bibliogr. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1996, nr 2 (5), s. 66-81

KRAWCZONEK Magdalena : Dziecko a dojrzałość szkolna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 50-51

KRAWCZONEK Magdalena : Sześciolatki - przygotowanie do szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38

KRZYWICKA Agnieszka : Ważny punkt startu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 30-33

KWILMAN Małgorzata : Ocena dojrzałości szkolnej u dzieci z wadami wymowy / Małgorzata Kwilman // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1982, nr 1/2, s. 78-88

LASOK Maria, SZYDŁOWSKA-BARTOSIK Jolanta, SACHA Danuta : Odraczanie obowiązku szkolnego // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 37-38

LEŚNIAK Teresa, LEGIEŃ Marek : Próba zastosowania metody grafologicznej w oceanie gotowości dzieci do nauki czytania i pisania // Psychologia Wychowawcza. - 1983, nr 3, s. 293-302

ŁAZICKA Elżbieta : O dojrzałości szkolnej dzieci wiejskich // Problemy Oświaty na Wsi. - 1989, nr 1, 46-49

ŁYCZEWSKA Ewa : Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 35-36

MAKOWSKI Karol : O pomyślny start ucznia w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 58-60

MALINOWSKI Andrzej : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

MAŁKIEWICZ Aleksander : "Zerówki" na cenzurowanym // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 4-5

MANDAL Eugenia : Oczekiwania i obawy pierwszoklasistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 25-27
Dojrzałość emocjonalno-społeczna dziecka.

MARCHLEWSKA Ewa : Wewnętrzne mierzenie jakości : w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 30-39

MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Badanie gotowości szkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 362-365
Zawiera kwestionariusz do badania gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego.

MATCZAK Anna : Diagnoza możliwości intelektualnej dzieci w wieku szkolnym: doniesienie z prac nad konstrukcją narzędzia // Psychologia Wychowawcza. - 1987, nr 2, s. 200-219

MAURER Alicja : Cechy indywidualne a dojrzałość do nauki matematyki // Psychologia Wychowawcza. - 1988, nr 3, s. 302-314

MAUSCH Jolanta, MAUSCH Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270

MISIORNA Elżbieta , MICHALAK Renata : Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8
Diagnozowanie dzieci na progu edukacji szkolnej.

MOCZULSKA Weronika : Sześciolatek - do szkoły // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11

NAGRODZKA Alicja : Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

NOWACKI Jerzy : "Zerówka" czy "klasa wstępna"? // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 5-7

NOWICKA Dorota : Sześciolatki w zerówkach // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 14

NOWOGRODZKA Alicja, PIENIĘŻNA Ewa : Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23
Wspieranie rozwoju ucznia, który nie osiągnął dojrzałości szkolnej.

NYCZAJ-DRĄG Mirosława : Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34

OBARA Elżbieta : Jak pomagać dzieciom w przekraczaniu bariery szkolnej // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, s. 11-16

OLECKA Irena : Duże problemy małych dzieci // Nowa Szkoła. - 1981, nr 4, s. 166-169
Start szkolny dziecka, adaptacja uczniów kl. I do wymagań szkolnych.

OZIMEK Joanna : Pierwszy dzień w szkole // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18

PACŁAWSKA Kazimiera : Dojrzałość społeczna dzieci rozpoczynających naukę w szkołach na wsi // Problemy Oświaty na Wsi. - 1982, nr 4, s. 201-205

PARUSZEWSKA Iwona : Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 48-55

PAŹDZIOR Marta : Badanie dojrzałości szkolnej a powodzenia szkolne uczniów // Chowanna. - 1975, nr 4, s. 485-491

PIWOWAREK Alina : Oferta edukacyjna a sukces szkolny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 14-17

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : O przygotowaniu dziecka do szkoły // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1989, nr 4, s. 113-118

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Przygotowanie 6-latka do roli ucznia wspólną troską domu i przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1985, nr 6, s. 351-354

PRZYBYLAK Bożenna : Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5

PUTKIEWICZ Elżbieta, ŻYTKO Małgorzata : Szanse przedszkolaków na pomyślność // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 4-9

RACHWAŁ-ŁYŻWA Krystyna : Rozwój mowy sześciolatka a dojrzałość szkolna // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr 3, s.6-7

RYCHLEWSKA Katarzyna : Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

SALAMON Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcia dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24

SIERADZKA-SŁYK Agnieszka : Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19

SIERKA Martyna : Gotowi do szkoły // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15
O pomocy dziecku w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

SIKORSKA Joanna : Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32

SKIPOR-RYBACKA Irena : Wokół problematyki badawczej poziomu dojrzałości społecznej dzieci rozpoczynających naukę szkolną // Chowanna. - 1983, nr 2, s. 139-150

SKOCZEK Aleksandra : Dziecko w sytuacji startu szkolnego // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 14-22

SŁYSZ Anna : Przyjemne z pożytecznym // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 8-9

SOKÓLSKA Joanna : Dojrzałość szkolna dzieci a czas ich pobytu w przedszkolu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1985, nr 1, s. 53-64

STEINBORN Małgorzata : Przygotowanie dzieci z zaburzeniami mowy do nauki szkolnej // Psychologia Wychowawcza. - 1985, nr 2, s. 186-196

STĘPA Małgorzata : Wpływ warunków środowiskowych na przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego // Życie Szkoły. - 1986, nr 7/8, s. 422-425

SZCZEKOCKA-AUGUSTYN Aleksandra : Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 8-12

SZTAJNERT Katarzyna : O dojrzałości szkolnej uwag kilka // Amicus. - 1998, nr 7, s. 31-34

SZUMILAS Ewa Małgorzata : Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 18-30

TROJANOWICZ-KASPRZAK Maria : Zanimzostanie uczniem // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 27, s. 22-24

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Zastosowanie metody obserwacji w świetle testu RIPIS (Rhode Island Identification Scale) // Życie Szkoły. - 1989, nr 1, s. 29-38

WATOŁA Anna : Komputer w procesie rozwijania gotowości szkolnej dzieci 6-letnich - doniesienia z badań // Chowanna. - 2003, t. 2, Cz. 2, s. 161-173

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 30-39

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Gotowość szkolna a uczenie się w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 163-167

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Gotowość szkoły czy gotowość dziecka? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 4-8

WILGOCKA - OKOŃ Barbara : Start szkolny dzieci a ich dojrzałość umysłowa i społeczna // Życie Szkoły. - 1982, nr 2, s. 96-101

WOJDA Elżbieta : Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 148-153

WOYNAROWSKA Barbara : Auksologiczne, zdrowotne i higieniczne uwarunkowania wieku rozpoczynania nauki w szkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 1989, nr 8, s. 451-459

ZAGRODZKA Alicja , PIENIĘŻNA Ewa : Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

ZAGRODZKA Alicja , PIENIĘŻNA Ewa : Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23

ZIARKO Michał, BOGDANOWSKA Bernadeta : Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna