Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ZABURZENIA PSYCHICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2007

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

COHEN Jacqueline, LEVY Stephen Jay : Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych : Czyj pacjent?. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. - S. 160-193 : Leczenie chorób psychicznych

ENCYKLOPEDIA psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 695-703 : Psychozy - choroby psychiczne

ENCYKLOPEDYCZNY słownik psychiatrii / pod red. Korzeniowskiego, S. Pużyńskiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1986. - S. 452 : Psychoza

HASLAM Michael T. : Psychiatria. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1997. - S. 266-539 : Zespoły objawów i jednostki kliniczne

KĘPIŃSKI Antoni : Dekalog Antoniego Kępińskiego . - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004.

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 76-135 : Patologia cywilizacji konsumpcyjnej i choroby cywilizacyjne u dzieci i młodzieży

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 23-75 : Psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży

MACIARZ Aleksandra : Mały leksykon pedagoga specjalnego. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 95 : Psychoza

MYERS David G. : Psychologia. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003. - S. 549-588 : Zaburzenia psychiczne

MEYER Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

OSTASZEWSKI Krzysztof : Chorzy psychicznie w społeczeństwie // W : Woynarowska Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 471-482

PALUCHOWSKI Władysław Jacek : Diagnoza psychologiczna : podejście ilościowe i jakościowe. - Warszawa : "Scholar", cop. 2001

RADOCHOŃSKI Mieczysław, RADOCHOŃSKA Anna : Pojęcie choroby fizycznej i psychicznej w świetle klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV // W : Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 376-382

RATHUS, Spencer A. : Psychologia współczesna. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 603-646 : Zaburzenia psychiczne

REBER Arthur S. : Słownik psychologii. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2002. - S. 600-601 : Psychotyczne zaburzenia ; Psychoza

SELIGMAN Martin E. P., WALKER, Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia. - Poznań : Zysk I S-ka Wydaw., 2003

SĘK Helena : Wprowadzenie do psychologii klinicznej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", cop. 2001. - S. 195-212 : Rozwojowo-społeczne ujęcie zaburzeń psychicznych a psychologia kliniczna

SPERLING Abraham P. : Psychologia . - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 1995. - S. 315-360 : Osobowość neurotyczna

WIELKA Encyklopedia PWN. T. 22, Polskie siły zbrojne - Pyrrus / [red. naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2004. - S. 511 : Psychoza

WYCHOWANIE zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica. - Warszawa : Wyższa Szkołą Ekonomiczna, 2004. - S. 104-105 : Zaburzenia i choroby psychiczne

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAŃKA Anna : Choroba psychiczna w rodzinie. - Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 25-29

CHWASZCZ Joanna : Szkodliwe mass media // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 18-21
Zaburzenia psychiczne, somatyczne i szkody społeczne z powodu nadużywania mediów  

DEPTA Maria, ŻEJMA-KUDELSKA Aldona : Projekt "Na krawędzi". - Remedium. - 2005, nr 11-12, s. 40-41
Zawiera: Projekt "Na krawędzi" adresowany jest przede wszystkim do młodzieży pomiędzy 16 a 25 rokiem życia, gdyż osoby w tym wieku są najbardziej narażone na wysąpienie pierwszych objawów psychotycznych.

GŁOWACKA Elżbieta : Psychologiczna specyfika twórczości ludzi psychicznie chorych. Plastyka i Wychowanie. - 1995, nr 3, s. 13-15

GRYCNER-ZIEGMAN Ewa : Zaburzenia psychiczne u osób zakażonych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5-6, s.9-13
HIV-AIDS  

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 46-47
Zaburzenia psychiczne współwystępujące z uzależnieniem od narkotyków

MIKULSKA-MEDER Joanna : Rehabilitacja przewlekle psychicznie chorych. - Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. - 1995, nr 4, s.28-34
Zawiera również plan organizacji lecznictwa psychiatrycznego w Południowej Dzielnicy Sztokholmu i wykaz placówek zajmujących się tą działalnością.

PRAJSNER Mira : Profilaktyka sieci : marihuana a schorzenia psychiczne : jak kobietę uzależnić od palenia papierosów? - Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. Pomarańczowe Forum 55, s. VIII-IX
Zawiera: Marihuana a schorzenia psychiczne; Jak kobietę uzależnić od palenia papierosów?

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Wartość terapii rodzinnej dla praktyki psychiatrycznej. - Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 29-31

ROLA Jarosław : Współczesne podejście do problematyki zdrowia psychicznego osób z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s.147-154
Zaburzenia psychiczne w upośledzeniu umysłowym  

RYŚ Maria : Gdybym wiedziała wcześniej : psychologiczna analiza zaburzeń wystepujących po przerwaniu ciąży // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 10-13
Zaburzenia posttraumatyczne i inne psychiczne skutki zabiegu przerwania ciąży  

UZIAŁŁO Jarosław : Zaburzenia psychiczne u młodzieży przyjmującej środki psychoaktywne // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 15-21
Uzależnienie od strony biologicznej, jak dochodzi do uzależnienia, jakiego typu powikłania niesie ze sobą  

VETULANI Jerzy : Dlaczego myślimy nieprawidłowo, czyli o neurobiologii zaburzeń poznawczych // Wszechświat. - 2004, nr 1/3, s. 4-8
Niedorozwój umysłowy, niedorozwój społeczny, starzenie się, choroba Alzheimera, choroby psychiczne  

WEREŻYŃSKA-BOLIŃSKA Teresa : Zaburzenia psychiczne, psychotyczne występujące w przebiegu lub w związku z nadużywaniem amfetaminy i jej pochodnych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 1997, nr 1, s. 3-7

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna