Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ADMINISTRACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

(Wydawnictwa zwarte)

 

 

ADMINISTRACJA : rok 1999 : zbiór szkiców / red. Zygmunt Rybicki. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974

ADMINISTRACJA i polityka : wprowadzenie / red. Andrzej Ferens, Iwona Macek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999

ADMINISTRACJA publiczna / red. nauk. Jerzy Hauser. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

BOCHEŃSKI Tadeusz, GEBERT Stanisław, SŁUŻEWSKI Jerzy : Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1977

BOGOMILSKI Benedykt : Obywatel a administracja. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1977

BORKOWSKI Janusz : Moja sprawa w urzędzie : poradnik interesanta. - Łódź; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1998

DAWIDOWICZ Wacław : Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

DOLNICKI Bogdan : Samorząd terytorialny : zagadnienia ustrojowe. - Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 1999

DYLEWSKI Marek, FILIPIAK Beata, GORZAŁCZYŃSKA -KOCZKODAJ Małgorzata : Finanse samorządowe : narzędzia - decyzje - procesy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

JASIŃSKI Piotr : Europa jako szansa : polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000

JASIŃSKI Piotr, PAPAJ Jacek, ROSS Cathryn : Książka teleadresowa Unii Europejskiej : dla samorządowców. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000

JASIŃSKI Piotr, ROSS Cathryn : Unia Europejska a władze lokalne i regionalne. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000

JEŁOWIECKI Marcin : Nauka administracji : zagadnienia wybrane. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

KNOSALA Ernest : Zarys nauki administracji. - Wyd. 2. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006
Filia w Bełchatowie

KNOSALA Ernest, ZACHARKO Lidia, MATAN Andrzej : Nauka administracji. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000
Filia w Bełchatowie

LANG Jacek : Współdziałanie administracji ze społeczeństwem. - Warszawa : "Wiedza i Książka", 1985

LEOŃSKI Zbigniew : Nauka administracji. - Wyd. 5 uzup. i zaktualizowane. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004

LEOŃSKI Zbigniew : Samorząd terytorialny w Rzeczpospolitej Polskiej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2002

ŁAZARSKA Teresa : Naczelne i terenowe organy władzy i administracji państwowej. - Warszawa : WSiP, 1978

ŁUKASIEWICZ Jan : Zarys nauki administracji. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004

MALEC Jerzy, MALEC Dorota : Historia administracji i myśli administracyjnej. - Kraków : Wydawnictwo UJ, 2000

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego / oprac. Stanisław Prażmowski. - Warszawa : MEN Biuro Administracyjne, 2001

MUCHA Monika : Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002

NARODOWE i terenowe organy administracji po reformach / red. Zbigniew Leoński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

NOWACKA Ewa : Polski samorząd terytorialny. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006

NOWAK - FAR Artur : Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004

PROCEDURY podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do członkowstwa w Unii Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa 30 stycznia 2003 r.. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

ROSS Cathryn : Ogólny przegląd instytucji Unii Europejskiej : struktury i procedury. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000

ROSS Cathryn : Władze lokalne a lobbing w Unii Europejskiej. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000

RYBICKI Zygmunt : Administracja gospodarcza w PRL. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

SAMORZĄDOWA polityka społeczna / red. Aldona Frąckiewicz - Wronka. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2002

SOBCZYŃSKI Marek, KULESZA Mariusz : Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski. - Łódź : Wydawnictwo UŁ, 2006
Filia w Radomsku

STAHL Małgorzata, OLEJNICZAK - SZAŁOWSKA Ewa : Samorząd terytorialny : podstawowe zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Samorządowe, 1994

STAROŚCIAK Jerzy : Administracja : zagadnienia teorii i praktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1974
Filia w Bełchatowie

STAROŚCIAK Jerzy : Elementy nauki administracji. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964
Filia w Opocznie

STĘPAK Józef : Organizacja i funkcjonowanie samorządu gminnego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007

ZBIÓR studiów z zakresu nauk administracyjnych / red. Zygmunt Rybicki, Maria Gromadzka - Grzegorzewska, Mirosław Wyrzykowski. - Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

 

HISTORIA ADMINISTRACJI

AJNENKIEL Andrzej : Administracja w Polsce : zarys historyczny. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977

BANDURKA Mieczysław : zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w IXI i XX wieku. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

BEREZA Arkadiusz [i in.] : Historia administracji w Polsce 1764-1989 : wybór źródeł. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

CIĄGWA Józef : Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1979

ĆWIK Władysław, REDER Jerzy : Lubelszczyzna : dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1977

FELCHNER Andrzej : Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945-1950) : w świetle dokumentów własnego zespołu akt. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2004

GÓRALSKI Zbigniew : Urzędy i godności w dawnej Polsce. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

IZDEBSKI Hubert : Historia administracji. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo "Liber", 2001
Filia w Bełchatowie

KALLAS Marian : Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, 1975

MACIEJEWSKI Tadeusz : Historia administracji. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2002

MISIUK Andrzej : Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : od połowy XVIII wieku do współczesności : zarys dziejów. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2005
Filia w Bełchatowie

PAWŁOWICZ Henryk, OGRODZKI Zygmunt : Okupacyjne dzieje samorządu Warszawy. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

PRAWO administracyjne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / red. Kazimierz Sand. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

ADAMIAK Barbara, BORKOWSKI Janusz : Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

ADMINISTRACYJNO - PRAWNE zadania i kompetencje gmin / red. Małgorzata Stahl. - Warszawa : Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994

AKTUALNE problemy administracji i prawa administracyjnego / red. Adam Jaroszyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

BANDARZEWSKI Kazimierz, CHMIELNICKI Paweł, KISIEL Wiesław : Prawo samorządu terytorialnego w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006

BONDARZEWSKI Kazimierz, CHMIELNICKI Paweł, KISIEL Wiesław : Prawo samorządu terytorialnego w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006

BORKOWSKI Janusz : Nieważność decyzji administracyjnej. - Łódź; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997

BORKOWSKI Janusz : Postępowanie administracyjne : zarys systemu. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

CHRÓŚCIELEWSKI Wojciech, TARNO Jan Paweł : Postępowanie administracyjne : kompendium dla urzędników i studentów administracji : stan prawny na dzień 31 marca 1999 r.. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999

DAWIDOWICZ Wacław : Postępowanie administracyjne : zarys wykładu. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

JANOWICZ Zbigniew : Ogólne postępowanie administracyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

KODEKS postępowania administracyjnego : komentarz : stan prawny na dzień 15 kwietnia 1984 r. / red. Janusz Borkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985

KODEKS postępowania administracyjnego : komentarz : stan prawny na dzień 31 marca 1989 r. / red. Janusz Borkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1989

KODEKS postępowania administracyjnego : naczelny sąd administracyjny, samorządowe kolegia odwoławcze: akty wykonawcze, wzory pism i formularzy, objaśnienia / [zebrał i oprac. Tadeusz Fijałkowski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Artman", 1997
Filia w Tomaszowie Maz.

KODEKS postępowania administracyjnego : pełny skorowidz rzeczowy : stan prawny na dzień 20 maja 1999 / [oprac. red. i oprac. skorow. rzecz. Edmund Kryspel]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999

KODEKS postępowania administracyjnego : pozostałe akty postępowania administracyjnego : stan prawny na dzień 5 października 1992 r. / oprac. Mariusz Bogusz. - Gdańsk : Wydawnictwo "LEX", 1992

KODEKS postępowania administracyjnego : stan prawny na dzień 24 lutego 1997 r. / wstęp Wacław Dawidowicz. - Wyd. 8. - Sopot : Wydawnictwo Prawnicze LEX, 1997
Filia w Radomsku

KODEKS postępowania administracyjnego : ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : stan prawny na dzień 10 kwietnia 1987 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987

KODEKS postępowania administracyjnego : ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządzie województwa. Ustawa o administracji rządowej w województwie. Ustawa o samorządzie powiatowym. Akty wykonawcze . - Wyd. 2. - rozszerz.. - Łódź : Księgarnia Naukowa, 1998

KODEKS postępowania administracyjnego z orzecznictwem : stan prawny na dzień 1 marca 1999 r. / wprowadzenie Zdzisław Kostka. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999

KULESZA Michał, GALUS Katarzyna, TUŁOWIECKI Mikołaj : Samorząd w Unii Europejskiej : harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001

LEOŃSKI Zbigniew : Zarys prawa administracyjnego : działalność administracji. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001

POLSKIE prawo administracyjne / red. Jerzy Służewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1995

POLSKIE prawo administracyjne : skrypt dla studentów prawa i administracji / [aut.] Ludwik Jastrzębski [i in.]; red. nauk. Jerzy Służewski. - Cz. 1-2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

PRAWO administracyjne / red. Jan Boć. - Wyd. 3. - Wrocław : Kolonia Limited, 1997

RYBICKI Zygmunt, PIĄTEK Stanisław : Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

RZĄŻEWSKA Maria : Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do naczelnego sądu administracyjnego. - Warszawa; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997

SYSTEM prawa administracyjnego . T. 1 / red. Jerzy Starościak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

SZEWCZYK Marek : Nadzór w materialnym prawie administracyjnym : administracja wobec wolności, własności i innych praw podmiotowych jednostki. - Poznań : Zachodnie Centrum Organizacji, 1996

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.01.2008


© Biblioteka Pedagogiczna