Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROGRAMY AUTORSKIE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

Zagadnienia ogólne

BRONIKOWSKI Michał, KRÓL-ZIELIŃSKA Magdalena, BRONIKOWSKA Małgorzata : Diagnozowanie jako element przygotowania programu autorskiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 32-36

BUBIS Bożena, CZESAK Agata : Wartości w programach nauczania // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 90-92

CIBOROWSKA-LIPKO Bożena : O pracy z programem autorskim // Nowe w Szkole. – 1998/99, nr 5, s. 15-17
Klasa teatralno-dziennikarska w szkole podstawowej w Stargardzie Szczecińskim.

CIESIELSKA Zofia : Ogólnopolski konkurs na najlepsze programy autorskie edukacji ekologicznej : (podsumowanie) // Aura. – 2000, nr 3, s. 32-34

GIERMAKOWSKI Marian : Propozycja modelu konstruowania programu autorskiego // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 26-31

KOSZCZYC Tadeusz : Konstruowanie programu autorskiego z przedmiotu wychowanie fizyczne // Lider. – 2001, nr 1,  s. 5-6

MAGDA Marzenna : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 103-109

MAGDA Marzenna : Wykorzystanie podstawy programowej w autorskich programach nauczania (cz. I) // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 32-34; 2003, nr 1/2, s. 26-28

MILISZKIEWICZ Małgorzata : Jak konstruować program autorski // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 33/34, s. 32-33

RUTKOWSKA Jolanta : Wyboru dokonują sami uczniowie // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 5/4, s. 50-51
Praca seminaryjna z teorii wychowania fizycznego na temat : "Mój autorski program wychowania fizycznego. Założenia teoretyczne".

RYCHEL Aneta Joanna : Jak tworzyć programy autorskie? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 2, s. 78-80

SIEWIERSKA Danuta : Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego "Andrus" w klasie I // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 54-59
Zawiera scenariusze zajęć socjoterapeutycznych: 1. Sposoby porozumiewania się z innymi - aktywne słuchanie; 2. Poczucie własnej wartości; 3. Budowanie empatii.

SULISZ Seweryn : Wykorzystywanie założeń ruchu skautowego przy opracowywaniu programów autorskich // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 7/8, s. 14-15

Programy autorskie

Biologia i ochrona środowiska

DOMBROWSKA Ewa : Program autorski z zakresu ekologii i ochrony środowiska do klasy VI : (fragmenty) // Aura. – 1999, nr 6, dod. s. 6-7

DŁUGOWIEJSKA Jadwiga, STAWINSKI Wiesław, ZĘBALSKA Elżbieta : Biologia : autorski program nauczania w klasach od I-III gimnazjum (III etap edukacyjny). - Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 1999

IWANOWICZ Joanna : Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : (program autorski) // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 56-57

PIWIŃSKA Maria : Program autorski edukacji ekologicznej dla II etapu kształcenia // Aura. – 2000, nr 6, dod. s. 1-3

SZAJKO Maria, SZYMAŃSKA Jadwiga : Ekologia z ochroną środowiska : program autorski dla klasy VII i VIII // Aura. – 1999, nr 6, dod. s. 1-3

SZCZEPANIEC Halina, WODYK Mirosława : Program autorski ekologicznej edukacji komputerowej uczniów gimnazjum nr 27 w Szczecinie // Aura. –  2000, nr 12, dod. s. 6-7

TKACZYK Lena : "Ochrona i kształtowanie środowiska" w szkołach zawodowych : program autorski // Aura. – 1998, nr 12, dod. s. 1-3

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Program do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej // Aura. – 2000, nr 3, dod. s. 1-12

Chemia

KRYSZTOPIK Jan : Analiza chemiczna. Program przedmiotu dodatkowego w klasie autorskiej // Głos Nauczycielski. – 1999, nr 17, dod. s. 2

OSIECKA Gabriela : Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej // Chemia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 280-284
Program innowacyjny dla klas IV-VIII.

Fizyka

FLAJSZOK Iwona : Tydzień z fizyką // Fizyka w Szkole. – 1998, nr 4, s. 255-256
Program autorski "Tydzień z fizyką", którego ideą jest, aby w jak najkrótszym czasie pokazać i wyjaśnić jak najwięcej w sposób mobilizujący do dalszego poznawania i zarazem nauki.

SZCZOT Dorota : Program autorski do blokowego nauczania techniki, fizyki i informatyki w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 5, s. 37-39

Geografia

"EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" - program autorski dr Joanny Angiel i mgr Ewy Repsch // Geografia w Szkole. – 1999, nr 4, s. 230-236

Historia

CZŁOWIEK : jego cywilizacja : program autorski z historii i społe­czeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej / oprac. Wiesława Surdyk-Fertsch i in. - Poznań : Wydaw. "ARKA", 1999

SAWICKA Teresa : "Ku wartościom" : program autorski przeznaczony do nauczania przedmiotów : język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. - Białystok : [b. w.], 1999

Informatyka

BERNACZYK Leszek : Autorski program nauczania informatyki w gimna­zjum na bazie internetowej komputerów Macintosh. - Poznań : Wydaw. Nakom, 1999

ELEMENTY informatyki : szybki start : gimnazjum : program autorski / oprac. Marek Kołodziej. - Gdynia : [b. w.], 1999

KWIATKOWSKA Anna Beata : Program nauczania elementów informatyki w autorskiej klasie o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzoną informatyką // Głos Nauczycielski. – 1998, nr 47, dod. s. 3

SZCZOT Dorota : Program autorski do blokowego nauczania techniki, fizyki i informatyki w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 5, s. 37-39

Język polski

MALEC Bożena : U źródeł kultury europejskiej, czyli dlaczego klasycy. Innowacja programowa dla przedmiotów humanistycznych realizowanych w klasie V szkoły podstawowej // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 1, s. 20-28

SAWICKA Teresa : "Ku wartościom" : program autorski przeznaczony do nauczania przedmiotów : język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. - Białystok : [b. w.], 1999

Matematyka

LADACZEK Bronisław : Struktura autorskiego programu nauczania mate­matyki w klasach IV-VI, II etap edukacji. - Wrocław : [b. w.], 1999

OD Pitagorasa do Euklidesa : autorski program nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (liceum) / Michał Szurek [i in.]. - Warszawa : Oficyna Wydaw.-Poligr. "Adam", 1999

Nauczanie zintegrowane

EDUKACJA Smyka : autorski program nauczania dla klas I-III / Teresa Oleksak [i in.]. - Warszawa : Oficyna Wydaw. - Poligr. "Adam", 1999

Muzyka i plastyka

STADNICKA Aleksandra : Program autorski klas muzycznych // Wychowanie Muzyczne w  Szkole. – 1998, nr 4, s. 166-171

SZUŚCIK Urszula : Program autorski z zakresu kształcenia plastycz­nego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III). - Katowice : Wydaw. Maria Lorek, 1999

ŚMIESZKO Małgorzta : Lekcje muzyki w klasach I-VIII według autorskiego programu nauczania // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 162-166

WALUGA Anna : Program autorski muzyki dla "klas śpiewających" - I etap edukacyjny szkoły podstawowej (nauczanie początkowe). - Warszawa : Wydaw. Stentor, 1999

Przedmioty zawodowe

JĘDRZEJOWSKI Sławomir : Program autorski przedmiotu "Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych" // Szkoła Zawodowa. – 2000, nr 1, s. 9-14

KOTNIS Gustaw Edward : Program autorski przedmiotu "Hydraulika siłowa" // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 32-34

MIERZWA  Ewa : Program autorski przedmiotu "Pneumatyka" // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 35-36

Technika

SZCZOT Dorota : Program autorski do blokowego nauczania techniki, fizyki i informatyki w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 5, s. 37-39

Wychowanie fizyczne

KLINGER Jarosław : "Otwarta szkoła" : autorski program popołudniowych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci szkoły podstawowej Nr 1 w Świeciu w roku szkolnym 2000/2001 // Lider. – 2001, nr 1,  s. 18

KURZAK Marzena, PARUCH Jolanta : Autorski program nauczania - wychowanie fizyczne w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 1, dod., s. 2-7

OSTROWSKI Kazimierz : Autorski program wychowania fizycznego // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 43-45

ROMANOWSKA Alicja : Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Płock : Wydaw. Korepetytor, 1999

Inne

GIERMAKOWSKI Marian : Program edukacyjny klasy autorskiej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 6-11
Konstruowanie programu autorskiego.

JAŹWIŃSKA Grażyna : Edukacja europejska w polskiej szkole - program autorski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1999, nr 4, s. 18-20

KLOSKA Zdzisława : Profilaktyka zdrowotna w edukacji ( program indywidualny) // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s. 556-559

KRASOWSKA Anna, KRZYWONOS Halina : Dyplomatyczne sposoby // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 9, s. 15
Program autorski walki z agresją w Szk. Podst. Nr 21 w Gliwicach.

KRAWCZUK Krystyna : Rodzina i szkoła - razem : (program autorski) // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 31-33

ZAKORCZMENNA Elżbieta : Innowacyjny program dziennikarski w klasach V i VI szkoły podstawowej // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 3, s. 52-63

 

 

Oprac. Elżbieta Lenarcik,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.04.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna