Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

HISTORIA KSIĄŻKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANACH Andrzej : Polska książka ilustrowana 1800-1900. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1959

BIELAWSKI Józef : Książka w świecie islamu. - Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossoliński, 1961

BIEŃKOWSKA Barbara : Staropolski świat książek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

BIEŃKOWSKA Barbara, CHAMERSKA Halina : Zarys dziejów książki. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy; Wydaw. Spółdzielcze, 1987
Filia w Bełchatowie

BUDZYK Kazimierz : Wiadomości o książce. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1961

CHOJNACKI Władysław : Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii. - Olsztyn : Wydaw. Pojezierze, 1983

CZERNIATOWICZ Janina : Książka grecka średniowieczna i renesansowa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976

DAHL Svend : Dzieje książki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965

DRAPCZYŃSKI Marian, GALEWSKI Tadeusz, TRZASKA Filip : Od rękopisu do książki. - Warszawa : Wydaw. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1958

DUBOWIK Henryk : Dzieje książki i bibliotek : kompendium dla studentów bibliotekoznawstwa. - Bydgoszcz : WSP, 1976

ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce / red naczelny Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynandlowski. - Wrocław, Warszawa, Kraków : Zakł Nar. im. Ossolińskich, 1971. - S. 1259-1299

ENCYKLOPEDIA współczesnego bibliotekarstwa polskiego / kom. red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - S. 180-181 : Książka

GŁOMBIOWSKI Karol, SZWEJKOWSKA Helena : Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN, 1983

GOLEC Ludwik : Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1963

GÓRSKA Barbara, SKURA Adam : Książka polska wydawana na Śląsku : w XV-XVIII wieku. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984

GRYCZ Józef : Z dziejów i techniki książki. - Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1951

HISTORIA książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce: praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Ewy Pawlikowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1959
Filia w Radomsku

KŁOSSOWSKI Andrzej : Historia książki polskiej za granicą : problemy badawcze. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1980
Filia w Bełchatowie

KŁOSSOWSKI Andrzej : Na obczyźnie : ludzie polskiej książki. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984

KOCOWSKI Bronisław : Drzeworytowe książki średniowiecza. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

KOSMANOWA Bogumiła : Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

KSIĄŻKA polska w okresie zaborów : wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii / red. Maria Kójcowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991

KWIECIEŃ Celestyn : Od papirusu do bibliobusu : książka o książce. - Katowice : "Śląsk", 1960

MALECZYŃSKA Kazimiera : Dzieje starego papieru. - Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

MALECZYŃSKA Kazimiera : Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

MANTEUFEL Jerzy : Książka w starożytności. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1947

MENDYKOWA Aleksandra : Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

MIGOŃ Krzysztof : Nauka o książce : zarys problematyki. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984

MUSZKOWSKI Jan : Życie książki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza, Zawód, Kultura - Tadeusz Zapiór, 1951

NOWICKA Maria : Antyczna książka ilustrowana. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979

OŻARZEWSKI Czesław : Zarys dziejów książki i księgarstwa. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1965

PAZURA Stanisław : Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970

POTKOWSKI Edward : Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

PRZYWECKA-SAMECKA Maria : Drukarstwo muzyczne w Europie do końca XVIII wieku. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1987

SOWIŃSKI Janusz : Polskie drukarstwo. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1988

SZWEJKOWSKA Helena : Książka drukowana XV - XVIII wieku : zarys historyczny. - Wyd. 5 popr. - Wrocław : PWN, 1987

Z KSIĄŻKĄ przez stulecia . - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1960. -

SZWEJKOWSKA Helena : Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku. - Wyd. 2. - Warszawa ; Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1979

SZYNDLER Bartłomiej : I książki mają swoją historię. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982

ŚWIDERKÓWNA Anna, NOWICKA Maria : Książka się rozwija. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970

TOPOLSKA Maria Barbara : Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984

WASILEWSKA Władysława : Wiedza o książce. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1966

WRÓBLEWSKI Jan : Polskich broniły progów. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981

WSPÓŁCZESNE polskie drukarstwo i grafika książki : mały słownik encyklopedyczny . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

Z DZIEJÓW książki i bibliotek w Warszawie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Tazbira. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1961

Z KSIĄŻKĄ przez stulecia / [oprac. tekst Wanda Andrusiak, Helena Karabin]. - Warszawa : SBP, 1960

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.01.2008


© Biblioteka Pedagogiczna