Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA dorosłych : doradca zawodowy : rynek pracy : praca zbiorowa / red. Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006

GUICHARD Jean, HUTEAU Michel : Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

JAK zaplanować pracę w szkole ponadgimnazjalnej? : praca zbiorowa / red. Danuta Kitowska. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003

KARGULOWA Alicja : O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

LIPIŃSKA-LOKŚ Jolanta : Doradztwo zawodowe na rzecz osób niepełnosprawnych // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 185-194

NIEJEDNOZNACZNOŚĆ poradnictwa / red. Elżbieta Siarkiewicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2004

PARZĘCKI Ryszard : Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej // W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003. - S. 140-146

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. -Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002

WIDELAK Dariusz : Orientacja i poradnictwo zawodowe w zreformowanej szkole // W : Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2006. - S. - 381-395

WIECZOREK Gertruda : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako element postulatywnego modelu ich wspomagania // W: O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji / red. Adam Stankowski, Małgorzata Balukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 73-87     

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BAŃKA Augustyn : Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 9-32  

BEDNARCZYK Henryk, KUPIDURA Tomasz, ŻUREK Mirosław : Analiza dobrych praktyk - Gminnych Centrów Informacji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 4, s. 95-103
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" mający na celu niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół ponadpodstawowych pozostawali bez pracy w wyniku braku pierwszego doświadczenia zawodowego.  

BEDNARCZYK Henryk, KUPIDURA Tomasz : Badania wpływu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 1, s. 48-53
Poprawa stanu informacji i doradztwa zawodowego to główne zadania aktywizacji społeczności lokalnych i przeciwdziałanie bezrobociu w państwach UE.  

CHMIELEWSKA Agnieszka : Kollegiale Beratung - doradztwo czy poradnictwo? // Forum Oświatowe. - 2005, [nr] 1, s. [179]-193
Metody zwalczania wypalenia zawodowego u nauczycieli. Koncepcja doradztwa koleżeńskiego. Kollegiale Beratung w krajach niemieckojęzycznych.  

CHRĄŚCIEL Katrzyna : Pomoc w wyborze zawodu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10 s. 42-45
Pedagogiczne aspekty procesu poradniczego.  

CREPON Bruno, DEJEMEPPE Muriel, GURGAND Marc : Doradztwo dla bezrobotnych : czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / tł. Karolina Maleńczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 1, s. 79-83  

CYRANOWSKA-ŚLIWA Maria : Eurodoradca - planowanie kariery zawodowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 4, s. 78-82
Projekt pt.,,Eurodoradca - gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej'' jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Rola doradcy zawodowego w omawianym projekcie  

CZERWIŃSKA Kornelia : Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabowidzących w projekcie Per linguas mundi ad laborem // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007 , nr 3 , s. 76-86  

DOBROWOLSKA Małgorzata : Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej // Chowanna. - R. 48[47], t. 2 (2004), s. 33-41

FALBORSKA Joanna : Szkolny ośrodek kariery // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 11, s. 20-22
Tworzony w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na celu zdobywanie przez uczniów wiedzy o różnych zawodach i uczenia ich planowania zawodowej przyszłości.  

GIERMANOWSKA Ewa RACŁAW-MARKOWSKA Mariola : Młodzież z OHP o przyszłości : wzory orientacji grupowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 12-20
Analiza opinii młodzieży z OHP na temat ich przyszłości zawodowej w kontekście ich sytuacji rodzinnej i edukacyjnej. Badania.  

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Etyka doradcy zawodowego // Wszystko dla Szkoły. - 2005 , nr 3 , s. 1-6  

JACZYŃSKA Monika : Orientacja szkolna a orientacja zawodowa // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-13
Pojęcie orientacja zawodowa i jej cele. Motywacje, którymi kierują się uczniowie w wyborze szkoły a następnie zawodu.  

KANIA Iwona : ,,Opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych do planowania kariery zawodowej uczniów'' : projekt realizowany przez KOWEZiU // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 4-5
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.  

KARGULOWA Alicja : Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje // Chowanna. - T. 2 (2005), s. [111]-125  

KASZULANIS Magdalena : Polowanie na specjalistów // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 8, s. 7
Zapotrzebowanie na kwalifikacje oraz zawody na rynku pracy w Polsce i Europie. Poradnictwo zawodowe, Wybór zawodu,  

KOŚKIEWICZ Agnieszka : Młodzieżowy Klub Planowania Rozwoju Zawodowego // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 16-18
Scenariusz zajęć wychowawczych na temat planowania przyszłości zawodowej uczniów klas gimnazjalnych - w ramach pracy Młodzieżowego Klubu Rozwoju Zawodowego.

KRAWCZYK Ludmiła : Planowanie życia // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 12-13 Pomoc nauczyciela w konstruowaniu planów kariery zawodowej w przyszłym życiu ucznia. Nauczyciel jako doradca zawodu.  

KRUSZYNA Renata : Orientacja i poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 2005 , nr 3 , s. 24-okł. s. III  

KUJAWA Dorota Wioletta : Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17
Kształtowanie pozytywnej postawy dziecka wobec pracy. Pomoc rodziców w wyborze zawodu przez dziecko  

KUKLA Daniel : Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 65-70  

KUŹNIK Magdalena : Praca z przygodą // Cogito. - 2005, nr 12, s. [12]-[15]
Niezwykłe zawody związane z pracą w terenie.

MALEŃCZAK Karolina BEDNARCZYK-JAMA Natalia, KWIATKOWSKI Michał : Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych : założenia projektu COST // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 19-27
Podstawowe pojęcia z zakresu aktywizacji zawodowej studentów. Misja akademickich biur karier oraz założenia metodologiczne i etapy realizacji projektu COST "Badanie wpływu systemów informacji i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych na aktywność studentów i absolwentów na rynku pracy".

MANDRZEJEWSKA-SMÓL Iwona : Działalność zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 14-17

MAZUR Monika : Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 4, s. 90-94

MOSAŃSKA Izabella : Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23-24
Zbiór skróconych konspektów lekcji.

MYSIOR Ryszard : Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 46-50
Poradnictwo zawodowe.

NIEWADA Renata : Wybieramy zawód - ubiegamy się o pracę // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 121-125
Lekcja języka niemieckiego - zapoznanie z nazwami zawodów oraz kształcenie umiejętności mówienia w języku obcym o tym, w jakim zawodzie uczniowie chcieliby pracować oraz jakie mają kwalifikacje.

OBRANIAK Wojciech Ryszard : Doradca zawodu // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19
W treści przykład planu zadań z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum.

ORIENTACJA i poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Renata Kruszyna // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 24-[25]

PAWLAK Joanna : Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 5-7
Doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe-kształcenie postaw i umiejętności kluczowych u uczniów.

PIORUNEK Magdalena, WOŹNIAK Marlena : Nauczyciel jako doradca zawodowy // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 43-49

PROJEKT Transition - założenia, cele, przebieg // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 17-19
Projekt Transition jest to efekt wspólnej pracy Francji i Polski w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.

PTAK Lucyna : Refleksje z pracy doradczej w gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 45-46
Opis zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego w trzeciej klasie gimnazjum.

RAMIREZ Katarzyna : Jaki zawód wybierają gimnazjaliści, wychowankowie domu dziecka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 43-49

RELIGA Jolanta, KACPRZAK Małgorzata, ŻUREK Mirosław : Dobre praktyki (krajowe i zagraniczne) aktywizacji zawodowej studentów // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 57-65
Działalność Akademickich Biur Karier w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Biura Karier w Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

SAŁATA Elżbieta : Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 33-38
Promowanie przedsiębiorczości w aktach prawnych i strategii systemu edukacji. Analiza programów kształcenia. Organizacje studenckie - MOSTECH (System Mobilności Studentów).

SKÓRA Małgorzata : Do pracy przyjmowany jest człowiek / rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 14-15

SŁODOWA Lucyna : Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 11-13
Czynniki wpływające na wybór zawodu. Pomoc rodziców w wyborze zawodu przez dziecko.  

SOLARZ Małgorzata : Program wyboru szkoły ponadgimnazjalnej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 8-9

STANDARDY prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na terenie Warszawy opracowane przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 5-7
Omówione standardy to poufność, bezpłatność, rzetelność, profesjonalizm, samodzielność klienta, dostępność usług, współpraca pomiędzy organizacjami.

SZOT Bernadeta : Ja i mój zawód : możliwości a wymagania zawodowe // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 9-10

SZWEJKOWSKA-BERNAD Halina : Program doradztwa zawodowego w gimnazjum // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 17-19
Cele programu. Rola doradcy zawodowego. Realizacja programu w klasach I-III.

ŚMIELECKA Anna : Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26
Rola doradztwa zawodowego dla młodzieży podejmującej decyzje związane z wyborem przyszłego zawodu.

ŚWIĄTEK Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 35-40
Praca w systemie wartości niepełnosprawnej młodzieży. Edukacja niepełnosprawnej młodzieży a wymagania rynku pracy.

WAL Iwona : Planuję swoją przyszłość : rzecz o wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 18-20
Edukacja zawodoznawcza - cele i zadania szkoły.

WÓJCIK Małgorzata : Czy młodzież III klasy liceum ogólnokształcącego jest przygotowana do wyboru zawodu? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 21-23

WOJCIECHOWSKA Anna : Oswoić przyszłość // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 17, s. 6
Mobilne Centra Informacji Zawodowej.

ZADĘCKA-CEKIERA Anna : Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 9-13
W treści praca orientacyjna w szkołach podstawowych w latach 70., 80., 90. ubiegłego wieku.

ZARZYCKA Elżbieta : Przygotowanie ucznia do zawodu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 43-46

ZIĘTEK Anna : Przyszłość w naszych rękach // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 21-23
Przygotowanie ucznia do wyboru zawodu, który pragnie w przyszłości wykonywać.

ŻOŁUBOWSKI Henryk, MASTALERZ Elżbieta : Przygotowanie nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 20-23

ŻUREK Mirosław, BEDNARCZYK Henryk : Akademickie Biura Karier : badania wstępne // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56
Charakterystyka, kadra, ocena funkcjonowania.

 

 

 

Zobacz także zestawienia:

 

Poradnictwo zawodowe

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna