Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

PATOLOGIE WYCHOWANIA I ICH SKUTKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIŃCZYCKA Jadwiga : Między swobodą a przemocą w wychowaniu. – Kraków : „Impuls”, 1997

GURYCKA Antonina : Błąd w wychowaniu. – Warszawa : WSiP, 1990

KARKOWSKA Magda, CZARNECKA Wiesława : Przemoc w szkole. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2000

KAWULA Stanisław : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu. – Toruń : Wydaw. Eduk. „Akapit”, 1999

KMIECIK–BARAN Krystyna : Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno - psychologiczne. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

KWIECIŃSKI Zbigniew : Socjopatologia edukacji. – Olecko : Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995

NAUCZYCIEL  - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. nauk. Marii Dudzikowej. – Kraków : Impuls, 1996

PRZEMOC dzieci i młodzieży : w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

PRZEMOC w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych : materiały z konferencji naukowej / red. Irena Pospiszyl. – Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1997

SPRZEMOC w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / red. Wioletta Kwiatkowska-Darul. – Toruń : Wydaw. UMK, 2001

SZABELSKA Grażyna : Przemoc w wychowaniu jako zagrożenie rozwoju dziecka – wychowanka // W: Współczesne konteksty wychowania : w kręgu pytań i dyskusji / pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego. – Bydgoszcz : „Wers”,  2002. – S. 167-184

WAGNER Iwona : Między akceptacją a manipulacją – refleksje z badań dotyczących podmiotowości ucznia w szkole (respektowanie praw ucznia) // W: Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i formy : praca naukowa / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski. – Kraków :  „Impuls”, 2000. – S. 364-376

WOLIŃSKA Jolanta Maria : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARDZIEJEWSKA Mariola : Wyzwiska wobec dzieci // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 12-17

BIERNAT Tomasz : O znieczulicy wychowawczej w społeczeństwie // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4/5, s. 41

BOROWSKA Teresa : Mechanizmy przemocy i agresji : konteksty edukacyjne // Edukacja. – 2001, nr 3, s. 29-35

BRYŁKA Róża : Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 47-50

BYLOK Felicjan : Przyczyny konfliktów między wychowawcą a wychowankiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 30-31

DUDZIKOWA Maria : Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Cz. 1-4  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s.12-23 ;  nr 10, s. 8-14 ; 2001, nr 1, s. 10-17 ; nr 2, s. 11-18

GALANT Józef : O wychowaniu pozornym // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 5-8

GALEJ Dorota : Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 2, s. 5-12

GÓRNIEWICZ Józef : Przemoc w szkole : zarys problemu. Cz. 1-2 // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 2, s. 5-7 ; nr 3, s. 3-5

HISZPAŃSKA Bogumiła : Nauczyciel w krzywym zwierciadle // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 8, s. 17-19

JANOWSKA Janina : Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów// Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 41-45

JANOWSKA Janina, SIKORA Dorota, ZUBRZYCKA Teresa : Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 13-16

KAWULA Stanisław : W sprawie patologii i dewiacji w życiu rodziny współczesnej // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 10/11, s. 13-16

KMIECIK-BARAN Krystyna  : Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 26-29

KOBYLIŃSKA–SZKATUŁA Joanna : Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, dod. s. I-III

KOMOŚIŃSKA Krystyna : Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie : (definicje, częstość występowania, przyczyny, objawy, formy i skutki, możliwości pomocy) // Problemy Rodziny. – 2001, nr 4/6, s. 52-63

KOWALCZYK Stanisław : Pomiędzy zniewoleniem, samowolą a wolnością. Cz. 1-2 // Wychowawca. – 2000, nr 3, s. 12-13 ; nr 4, s. 12-14

KWIATKOWSKA Henryka : Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. – 2002, nr 1, s. 57-66

LATAŃSKA Iwona : Między manipulacją a wychowaniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 48-50

LIBERSKA Hanna, MATUSZEWSKA Mirosława : Rodzina jako źródło agresji // Charaktery. – 2000, nr 2, s. 40-41

ŁUSZCZUK Władysława:  Rodzina dysfunkcjonalna a zachowania agresywne dzieci w okresie dorastania // Chowanna. – 2001, t. 2, s. 7-18

ŁOBOCKI Mieczysław : Kontrowersje wokół pracy wychowawczej nauczycieli // Życie Szkoły. – 1994, nr 10, s. 579-584

NALASKOWSKI Stanisław : Przeciw tzw. „nowoczesnemu” wychowaniu // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4/5, s. 10-14

NARCZEWSKA Maria : Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania? // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 18-20

OBUCHOWSKA Irena : Przemoc w wychowaniu // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 4, s. 27-41

OKARMUS Ireneusz : Destrukcja moralnych fundamentów // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 4-6

OLSZEWSKI Jacek Konrad : Rola rodziny w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u dzieci // Problemy Rodziny. – 2000, nr 2/3, s. 52-55

PASAMONIK Barbara : Mit rodzicielskiego wychowania // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 25-33

PAWLICA Beata, GEISLER Robert : Minirozum i krótkie majty // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 15-21  

PAWŁOWSKA róża : Przemoc wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 3-8

PRAJSNER Bogusław : Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci // Remedium. – 2001, nr 12, dod. s. VIII

ROŻNOWSKA Anna : Zjawisko agresji i lęku w szkole // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 76-85

SIKORSKI Wiesław : Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 49-55

ŚLIWERSKI Bogusław : Przemoc i dialog w relacjach między nauczycielem a uczniem // Gestalt. – 1997, nr 2, s. 27-29

TATAROWICZ Jan : Chcemy nauczycieli, nie dręczycieli... : kto kogo faktycznie dręczy? // Nowa Szkoła. – 1998, nr 4, s. 36-41

TATAROWICZ Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32-38

WALC Wiesława : Młodzież o przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 38-41

WALCZAK Renata : Negatywne doświadczenia domu rodzinnego jako mechanizm zmian osobowości // Problemu Alkoholizmu. – 1999, nr 4, dod. s. V

WALIJEWSKI Kazimierz : Krzywdzenie dzieci w ankietach szkolnych // Świat Problemów. – 2002, nr 2, s. 35-40

WIECZOREK Zbigniew : Ty, nieuku! – czyli o dyskryminacji werbalnej // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 9-14

WIŚNIEWSKI Czesław : Błędne zachowania wychowawcy  // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 45-50

WOJCIECHOWSKI Mirosław : O przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymywania // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 5/6, s. 82-90

WYRZYKOWSKI Piotr: Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 10-14

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.04.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna