Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SIEROCTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKI Marek : Domy na piasku : rzecz o sieroctwie i domach dziecka. - Poznań : Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów, 1997

BADORA Sylwia : Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod. red. Sylwii Badory i Danuty Marzec. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. - 55-94

CUDAK Henryk : Sieroctwo dziecka we własnej rodzinie // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 6. - Piotrków Trybunalski, 1999. - S. 25-30

CZEREDRECKA Barbara : Potrzeby psychiczne sierot społecznych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

DROZD Ewa : Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004. - S. 173-179

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006. - S. - 146-150: Zjawisko sieroctwa (opuszczenia) dzieci i młodzieży oraz jego kompensacja

GAWĘCKA Mirosława : Sieroctwo duchowe - zranione ja dziecka w wieku dorastania // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 6. - Piotrków Trybunalski, 1999. - S. - 93-99

KAWULA Stanisław : Rodzina współczesna jako źródło sieroctwa społecznego dzieci // W: Pedagogika Rodziny : rocznik. Tom I / red. nauk. Henryk Cudak. - Piotrków Trybunalski : [Wydaw. WSP Kielce - Piotrków Trybunalski], 1998. - S. 27-47

KLIMEK Lilianna : Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - S. 248-258

KOZAK Stanisław : Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986

ŁOPATKOWA Maria : Samotność dziecka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1989

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 158-186: Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem oraz sieroctwa społecznego w rodzinach transformacji

RACZKOWSKA Jadwiga : Kiedy rodzina zawiedzie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983. - S. 84-100: Sieroctwo niejedno ma imię

SENDYK Marzena : Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

SIEROCTWO społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999

SOKOŁOWSKA Jolanta : Na przekór losowi : tworzenie rodziny przez osoby osierocone. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

SZYMBORSKA ALICJA : Sieroctwo społeczne. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969

TOMASIK Ewa : Sieroctwo społeczne - pojęcie i przyczyny // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004. - S. 168-172

WAGNER Iwona : Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji : studium teoretyczno-badawcze. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2006

Z OPIEKI zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / red. Maria Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Marek : Sieroctwo przed sądem (rodzinnym) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 3, s. 112-114

BADANIA nad rozwojem fizycznym niemowląt i dzieci przedszkolnych osieroconych społecznie // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 1, s.11-17, bibliogr.

BECELEWSKA Daniela : O chorobie sierocej raz jeszcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 19-28
Przebieg, skutki i diagnozowanie choroby sierocej.

BLAIM Alicja : Sierota z matką i ojcem // Przyjaciel Dziecka. - 1990, nr 4/5, s.7-8

BOGUSZ Lidia : Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27-33  

BOGUSZ Lidia, KLIMEK Lilianna : Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lubinie. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [16]-20

BUTRYMOWICZ Maria : Sieroctwo duchowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym a relacje nauczycieli z ich rodzicami // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 9-12  

DRZAŻDRZEWSKI Stanisław : Sieroctwo międzyresortowe // Polityka. - 1998, nr 11, s. 80-81
Sieroctwo społeczne. 

GRONOWSKA M. : Optymalizacja warunków rozwoju sierot w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s. 335-337

IWAŃCZUK Agnieszka : Przezwyciężanie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 45-47 

JAKI dom ? / KS // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 16, s. 7
Sieroctwo w liczbach. Opieka.

JUNDZIŁŁ Irena : W sprawie profilaktyki i kompensacji sieroctwa dziecięcego // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 1/2, s. 132-142

KLIMEK Lilianna : Skąd się biorą sieroty społeczne? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [5]-8 KOLANKIEWICZ Maria : Kim są sieroty społeczne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 342-343

KOŁAK Wiesław : Jak pomagać dzieciom ulicy : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w osiedlu // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 7, s. 6-9
Środowiskowe ogniska wychowawcze - pomagające zagrożonym niedostosowaniem i sieroctwem społecznym.

KOWALIK Piotr : Swoistość i specyfika pedagogiki opiekuńczej // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 11-22
Zadania i cele pedagogiki opiekuńczej. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia swoistość, specyfika, profilaktyka, kompensacja, adaptacja społeczna, opieka, sieroctwo, adaptacja. Różnice między opieką a wychowaniem.

LIPIŃSKA Jolanta : Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 24-26  

ŁUCZAK Ewa, SZWETOWSKA Katarzyna : Rozmiary sieroctwa społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 33-35

MACIARZ Aleksandra : Cechy rodzin dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s.338-340

MACIARZ Aleksandra : Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 17-19 

MACIARZ Aleksandra : Sieroctwo duchowe dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, s. 242-244

MACIARZ Aleksandra : Więzi emocjonalne w rodzinach osieroconych duchowo // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 15-17
Sieroctwo duchowe czyli psychiczne jest subiektywnym stanem, reakcją emocjonalną dziecka na niezaspakajanie przez rodziców jego potrzeb psycho-emocjonalnych.

MARYNOWICZ-HETKA Ewa : Sieroctwo społeczne i profesje społeczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 5-8

MATYJAS B. : Kompensowanie choroby sierocej w domach małego dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, s. 192-194

NOWODWORSKA de LAAT Grażyna : Choroba sieroca // Przyjaciel Dziecka. - 1990, nr 12, s. 9-10  

OBUCHOWSKA Irena : Dziecko zagubione w sieroctwie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s.3-6
Stan psychiczny sierot społecznych.

OBUCHOWSKA Irena : Dziecko w rodzinie i instytucji od teorii do praktyki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s.3-8
Potrzeba wychowywania się dziecka w rodzinie. Podmiotowość dziecka osieroconego.

OBUCHOWSKA Irena : Wychowanie w domu i w instytucji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s.3-6
Rozwój dziecka wychowywanego w rodzinie a rozwój dziecka osieroconego.

PASSINI Barbara : Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 3-8
Sieroty społeczne wychowujące się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

PASSINI Barbara : Rozwiązywanie problemów sieroctwa przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 3, s.107-112

PAWŁOWSKA R. : Rodzina a sieroctwo dziecka. Cz.1 // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 3, s. 5-7

PAWŁOWSKA R. : Rodzina a sieroctwo dziecka. Cz.2 // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 3, s. 4-6, 12

PIETKIEWICZ Barbara : Koledzy albo nikt // Polityka. - 2005, nr 39, s. 100-[103]
Dzieci z sierocińca. Dzieciństwo bez miłości.

POLKOWSKI Tomasz : Dlaczego nie można reformować systemu opieki nad dziećmi? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 5, s.14-17

Polski system opieki nad dziećmi osieroconymi   RADECKA Karolina : Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69
Sieroctwo społeczne.

SALAŃSKI Witold : Więcej sierot // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 47, s. 10
Dzieci w placówkach opieki całkowitej, głos za istnieniem tego typu domów.

SENDYK Marzena : Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów. - Bibliogr. // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 56-67
Wyniki badań dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego - zaburzenie więzi emocjonalnej w rodzinie w porównaniu z pozostałymi dziećmi.

SENDYK Marzena : Osamotnienie dziecka w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 20-24  

WALCZAK Renata : Uwarunkowania i przejawy choroby sierocej // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 2, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. I-II
Sieroctwo społeczne.  

WESZKA Marzena : Kompensacja poczucia sieroctwa duchowego u nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s.32-33, bibliogr.
Wyniki badań.

WESZKA Marzena : Poczucie sieroctwa duchowego w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (7)-(9)
Młodzież dorastająca. Omówienie badań empitycznych.

WŁODOWSKA Zofia : Skutki deprawacji emocjonalnej // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 10-11
Choroba "sieroca" i "szpitalna".

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna