Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 
 

 

IDEA DIALOGU W EDUKACJI
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRUSIEWICZ Piotr : Interakcja nauczyciel - uczeń w kształceniu literackim. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1996

BARNES Douglas : Nauczyciel i uczniowie : od porozumiewania się do kształcenia. - Warszawa : WSiP, 1988

BOBRYK Jerzy : Jak tworzyć rozmawia jąć : skuteczność rozmowy. - Warszawa : PWN, 1995

FABER Adele, MAZLISH Elaine : Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały : jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. - Poznań : INO, 1993

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skutecznie dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Veda, 1999

HARE Beverly : Bądź asertywny : skuteczne sposoby komunikacji. - Łódź : Wydaw. "Ravi", 1997

JANKOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995

JĘZYK i komunikatywność nauczyciela : materiały do studiów i badań nad językiem nauczyciela / pod red. Józefa Kozłowskiego. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1980

KULTURA - Język - Edukacja. T. 2 / red. Robert Mrózek. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998

KWAŚNICA Robert : Ku dialogowi w pedagogice // W : Pedagogika alternatywna : dylematy teorii. T. 1 // red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Łódź ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1995. - S. 79-91

LAMMERMANN Heinz : Komunikacja werbalna : szkoła dyskutowania, techniki argumentacji, dyskusje, dialogi. - Wrocław : Wydaw. Astrum, 1994

NAUCZYCIEL - uczeń : między przemocą i dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. Marii Dudzikowej. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 1996

PROCESY komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / red. Wojciech Kojos. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2001

PUTKIEWICZ Elżbieta : Proces komunikowania się na lekcji : analiza wypowiedzi nauczycieli : uczniów. - Warszawa : WSiP,1990

PYTANIE, dialog, wychowanie / pod red. Joanny Rutkowiak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

REUT Maria : Hermeneutyka i dialog // W : Pedagogika alternatywna : dylematy teorii. T. 1 / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Łódź ; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 1995

SKOCZYŁAS Wiesław : Dialog edukacyjny w kształtowaniu potencjalnej aktywności ruchowej ucznia // W : Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki. T. 2 / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Łódź ; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 1995

TARNOWSKI Janusz : Postawa dialogu w pedagogice personalistycznej // W : Pedagogika alternatywna : dylematy teorii. T. 1 / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Łódź ; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 1995 . - S. 115-121

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABLEWICZ Krystyna : Język potoczny jako warunek dialogu edukacyjnego - w poszukiwaniu języka pedagogiki // Edukacja. - 1997, nr 5, s. 15-25

ANDRUKOWICZ Wiesław : Edukacja dialogu // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 7-9

ANDRUKOWICZ Wiesław : Interakcja oparta na wzajemnym porozumieniu // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 52-57

BARTOSIAK-TOMUSIAK Mariola : Negocjacje w praktyce edukacyjnej // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 27-29

BIERNAT Tomasz : Kontrakt jako technika rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. S. 10-12

BRZANA Mirosław : Trójstronne porozumienie // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 50-55

CHWIST Anna : Potrzeba dialogu // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 9, s. 29-54

CZAKON Dorota : Wzajemne oczekiwania // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 23-30

FOLKIERSKA Andrea : Dialog a wychowanie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1986, nr 1, s. 51-45

GAŁAŚ Mieczysław : Spór o wychowanie w teorii i praktyce edukacyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 4, s. 145-151

GAŁAŚ Mieczysław : Trudności w porozumiewaniu się młodzieży z nauczycielami : wstępne wyniki badań // Edukacja. - 1995, nr 5, s. 58-55

JANUKOWICZ Maria : Z tajemnic mowy ciała // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 22-25

KACZYŃSKA Leokadia : Dialog jako idea wychowania i instrument pedagogicznego działania // Nowa Szkoła. - 1995, nr 7, s. 15-19

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Świadomość rzeczywistości : panel w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 12-15

KAWECKI Michał Józef : Dialog i monolog : dwa oblicza szkoły // Lider. - 1995, nr 9, s. 5-4

KAWECKI Michał Józef : Rodzina i szkoła jako obszar dialogu // Lider. - 1995, nr 1, s. 46

KELM Albin : Kształtowanie więzi wzajemnych między wychowankiem i wychowawcą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 13-15

KOŁODZIŃSKI Paweł : Meandry dialogu // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 25-27

KORDZIŃSKI Jarosław : I co z tym dialogiem? // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 55-56

KOSIŃSKA Ewa : Jeśli nie rodzina, kościół, szkoła - to kto? // Wychowawca. - 1996, nr 7/8, s. 51-52

KOSTKA Monika : Kształcenie nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 13-17

KUKOROWSKA Paulina : Model wzajemności i współprac (1) // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 29-32
O interakcjach między nauczycielem a uczniem.

MACIĄG Jolanta : Sztuka dialogu i otwartości jako sposób bycia mistrza i ucznia // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 8-11

MAJEREK Bożena, PAJAK-BENDER Danuta : Komunikacja - dialog - edukacja // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 58-61

MICHALSKI Jarosław, STRYCHARSKA Berta : Oczekiwanie na dialog // Nowa Szkoła. - 1998, nr 1, s. 20-22

MICHALSKI Jarosław, STRYCHARSKA Berta : Szkoła ma uczyć, jak powinno się rozmawiać // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 22-25

MYŚLIWIEC Danuta : Marzyć i działać : Międzynarodowa Konferencja Oświatowa w Bielawie // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 1, s. 51-55
26-28 września 1997 r. odbyła się konferencja na temat : " Edukacja jako dialog i partnerstwo. Demokratyzacja oświaty na szczeblu gminy ".

NOWACZYK Zygmunt : Edukacja jako dialog i partnerstwo : demokratyzacja oświaty na szczeblu gminy // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 1, s. 15-15

OKARMUS Ireneusz : Na ścieżkach dialogu // Wychowawca. - 1998, nr 11, s. 4-6

OKOŃ Zofia : Komunikacja interpersonalna w szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 50-53

PIECHAL Anna : Skuteczna komunikacja, czyli miej oczy i uszy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 48-49

PUTKIEWICZ Elżbieta : Proces komunikacji na lekcji problemowej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1984, nr 2, s. 71-76

ROMANOWSKA-ŁAKOMY Halina : Partnerski dialog jako forma wychowania // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1985, nr 2/5, s. 5-20

ROSIN Małgorzata : Efektywne komunikowanie się nauczycieli z uczniami w świetle koncepcji 'Thomasa Gordona " kształcenie bez porażek " // Wychowanie na co Dzień. -1996, nr 7/8, s. 29-55

RUTKOWIAK Anna : " Dialog bez arbitra " jako koncepcja relacji między nauczycielem a uczniem // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 5/6, s. 120-128

RUTKOWIAK Anna : Dialog pedagogiczny jako warunek możliwości rozumienia // Ruch Pedagogiczny. - 1989, nr 5/6, s. 58-51

RUTKOWIAK Joanna : Stosowanie teorii pedagogicznej w praktyce a dialog edukacyjny // Kwartalnik pedagogiczny. - 1986, nr 1, s. 47-58

SAWIŃSKI Julian P. : Dialog nauczycieli klas autorskich // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 40-42

SKOWRONEK Bogusław : Jak się rozmawia na lekcji : próba podsumowania // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 2, s. 53-55

SKOWRONEK Bogusław : Struktura dialogowa lekcji // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 1, s. 39-40

SNIEŻYŃSKI Marian : Od monologu do dialogu edukacyjnego (1) // Wychowawca. - 1998, nr 11, s. 6-8

STRÓŻYŃSKI Klemens : Dialog a ułomność pojęć // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 91-98

STRÓŻYŃSKI Klemens : Monolog i dialog pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 10-14

STRYCHARSKA Berta : Dialog negocjacyjny między nauczycielem a uczniem // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 50-53

SUPIŃSKA Urszula, MALSKA Anna : Przepływ informacji między nauczycielem i uczniem // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 5, s. 213-218

TRZASKA Leszek : Co jest faktem w relacji z drugim człowiekiem? // Remedium. - 1998, nr 12, s. 14-15

TRZASKA Leszek : "Zakolegować się" // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 10, s. 10

TUR Krzysztof : Zaproszenie do dialogu // Edukacja i Dialog. - 1597, nr 5, s. 57-59

TUROWSKI Stanisław : Terapeutyczna rola rozmowy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 54-55

TYRNA-ŁOJ Iwona : Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem // Chowanna. - 1999, nr 1/2, s. 8-23

WIĘCEK Katarzyna M. : Dylematy pracy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 16-22
Rozważania dotyczące dwoistości relacji nauczyciela z uczniem - jako pedagoga wykładowcy i nauczyciela oraz jako wychowawcy psychologa i przyjaciela.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 151-155

WRÓBLEWSKA Walentyna : Kontynuacja dialogu o edukacji // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 5/6, s. 107-112
II Augustowski Spotkanie Naukowe "Edukacja w dialogu i perspektywie".

ZIŃCZUK Monika : "Kreatorzy edukacyjnego dialogu" pokłosiem Augustowskich Spotkań Naukowych // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 37-39

ZWIERNIK Jolanta : Relacja nauczyciel - dziecko w przedszkolu : o alternatywnym i konwencjonalnym sposobie pracy // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 77-91

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.07.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna