Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

STATUTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2007  

WYDAWNICTWA ZWARTE  

KLIM-KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Inst. Wydaw., 2005. - S. 52-54 : Statut przedszkola

KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef, PIETRASZEWSKI Marian : Nowe polskie gimnazjum : poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je prowadzących i nadzorujących. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 1999. - S. 16-22 : Statut gimnazjum

SYSTEM edukacji narodowej w Polsce - po rozpoczęciu reformy : wybór podstawowych dokumentów prawnych według stanu na dzień 1 września 1999 r. / przygotował Kazimierz Kotarski. - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000 Statuty: szkoły podstawowej, gimnazjum, rodzinnego domu dziecka, domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, specjalngo ośrodka szkolno-wychowawczego, bursy szkolnej, świetlicy i klubu, ogniska wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, domu wczasów dziecięcych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego

WYBRANE normy prawne funkcjonowania oświaty. Część 6, Prawo wewnątrzszkolne. 2. Statuty, regulaminy, instrukcje / oprac. Jerzy Gruszka, Paweł Makaruk, Jan Kropiwnicki,
Filia w Radomsku

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Integracja szansą wychowania nowego pokolenia. - Płock : Wydaw. Naukowe NOVUM, 2002
Filia w Radomsku
   

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARAŃSKA Ewa : O statucie przedszkola i obserwacji pedagogicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 243-248  

BARAŃSKI Andrzej : Przemoc w szkole w świetle przepisów // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 12, s. 25-26  

BRAŃSKA Ewa : Statut przedszkola, koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 195-201  

DEMBOWSKa A., RATAJCZAK A. : Propozycje zapisu w statucie szkoły, dotyczące działalności biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 3, s. 28-29  

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? : prawny zawrót głowy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 29-31
Statuty szkół i przedszkoli. Projekty zmian ustawy o systemie oświaty: blokady w Internecie, egzaminy eksternistyczne, podręczniki szkolne, wybór kuratora oświaty, wybór dyrektora szkoły, kompetencje rady rodziców, mundurki szkolne. Projekty zmian Karty Nauczyciela: szkolenie ekspertów, nauczyciel - funkcjonariuszem pańswowym. Projekt podstawy programowej. Projekt zmian w awansie zawodowym nauczycieli  

DZIERZGOWSKA Irena : Statut szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 45
Szczegółowo reguluje zawartość statutów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.)  

JEŻOWSKI Antoni : Kłopoty z WSO w statucie szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 28-30
Wewnątrzszkolny system oceniania  

JEŻOWSKI Antoni : Kłopoty ze szkolną konstytucją // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 12, s. 13-15
Statut szkoły  

KAWECKI Krzysztof : Uwagi do statutów. Zdaniem radcy prawnego // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s.43-45

KMIECIK Stanisław : Jak pisać statut szkoły niepublicznej? // Nowe w Szkole. - 1997-1998, nr 9, s. 16-20  

KOROBLOWSKA A. : Szansa dla szkół. Statut Rady Szkoły ZSE w Lubaniu // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 17, s. 10-11
Zespół Szkół Ekonomicznych  

MAJEWSKA H. : Statut szkoły a działalność biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 3, s. 29-31  

OSUCH Maciej : Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia... // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 47-48, 50-51  

PILICH Mateusz : Zasady oceniania a statut szkoły niepublicznej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 12, s. 8  

RAMOWY statut przedszkola publicznego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 202-205  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 35, poz. 222
Statut: przedszkola, szkoły, gimnazjum, liceum, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego, technikum, technikum uzupełniającego, szkoły zasadniczej, szkoły policealnej, szkoły specjalnej, szkoły ponadpodstawowej  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 10, poz. 75  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96
Liceum ogólnoksztalcące, liceum profiowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 61, poz. 624
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum profilowane, szkoła zawodowa, szkoła ponadpodstawowa  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz.117  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 2, poz. 20
Także ramowy statut publicznego przedszkola  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 14, poz. 131  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 15, dod. "Rozporządzenia" s. 2-6
Zawiera załączniki: Ramowy statut SP oraz Ramowy statut gimnazjum  

STATUT Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr], dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26-27
Celem działania Rady jest m.in.: ochrona praw rodziców i uczniów  

STERIANOS Aleksander : Konkurs na konstytucję szkoły /średniej/ // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 7/8, s. 54-55
Statut szkoły średniej  

WASILEWSKI Juliusz : Biblioteka szkolna w statucie szkoły // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 6-7  

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 1992, nr 4, poz. 18 

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna