Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Wydaw. Fundacja Innowacja, 1993. - S. 998-1001 : Związek Nauczycielstwa Polskiego

GRZEŚ Bolesław : Związek Nauczycielstwa Polskiego : od korzeni po współczesność. - Warszawa : Wydaw. i Zakł. Poligraf. Inst. Techn. Eksploat., 2000

HELLWIG Jan : Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształcanie nauczycieli w Polsce (1919-1968). - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1973

INSTYTUTY pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego / wybór Bogdan Suchodolski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972

KOWALCZYK Leonard : Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozwój koncepcji kształcenia i dokształcania nauczycieli (1919-1939). - Bydgoszcz : WSP, 1978

MARCINIAK Zbigniew : Procesy zjednoczeniowe w ruchu nauczycielskim na ziemiach polskich w latach 1915 - 1919. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969

MARCZUK Mieczysław : Walka Związku Nauczycielstwa Polskiego o postępowy program oświatowy w latach 1919-1939. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Nasza Księgarnia", 1970

MATERIAŁY z VIII Krajowego Zjazdu delegatów ZNP / [red. Kazimierz Wojciechowski]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964

75 [SIEDEMDZIESIĄT pięć] lat Związku Nauczycielstwa Polskiego : materiały z uroczystej Sesji Jublieuszowej zorganizowanej przez Międzywojewódzką Komisję Historyczną ZNP w Warszawie w dniu 19 lutego 1980 r. - Warszawa : ZNP Zarząd główny ; Ośrodek usług Pedagogicznych i Socjalnych, 1980

SMOŁALSKI Antoni : Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1976
Filia w Radomsku

SZCZECHURA Tomasz : Związek Nauczycielstwa Polskiego : zarys dziejów 1919-1939. - Warszawa : Wydaw. Oświat. "Wspólna Sprawa", 1957

60 [Sześćdziesiąt] lat nauczycielskiego ruchu związkowego 1905-1965 / inst. sprawcza ZNP. Zarząd Okręgu m. Łodzi . - Łódź : [b.w.], 1965

SZULKIN Michał : Polski Związek Nauczycielski 1905 - 1917 : studium z dziejów postępowego ruchu nauczycielskiego w Polsce. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1968

WALCZAK Marian : Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945. - Wrocław [i in.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich ; Wydaw. PAN, 1987. - S. 207-220 : ZNP i inne organizacje nauczycielskie

WALCZAK Marian : ZNP wczoraj i dziś. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968

WALKA o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 : materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego : praca zbiorowa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967. - S. 649-656 : W obronie nauki - archiwum ZNP

WIELKA Encyklopedia PWN. T. 30, Woźnicko-Wieluńska Wyżyna - Żyznowski / [red. naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2005. - S. 462 : Związek Nauczycielstwa Polskiego

WYCECH Czesław : Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964. - S. : Postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego

Z HISTORII związkowego ruchu nauczycielskiego w Polsce . - Warszawa : Zarząd Główny ZNP, 1957

ZWIĄZEK Nauczycielstwa Polskiego : zarys dziejów 1905-1985 / red Bolesław Grześ. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1986

ZWIĄZEK Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce w służbie oświaty i nauki : praca zbiorowa / pod red. Stanisław Michalski, Stanisław Szajka. - Poznań : ZNP, 1979

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AULICH Maria : Bez okrągłego stołu // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 9, s. 4
Tworzenie ,,Porozumienia Powiatowego ZNP" w Choszcznie. W jego skład wchodzą prezesi zarządów oddziałów ZNP funkcjonujących w granicach powiatu. Bronić oni będą spraw oświaty wobec nowych władz administracyjnych  

AULICH Maria : Z przeszłości w przyszłość // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 46, s. 2-3
Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego (95 lat), połączony z obchodami 60-lecia powołania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej  

AULICH Maria, KUJAWSKA Iza : Nasz związkowy protest // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 15, s. 2-3
O ogólnopolskiej manifestacji protestacyjnej nauczycieli w Warszawie. Obok list protestacyjny dra Jana Zaciury do premiera Jerzego Buzka  

AULICH Maria, KUJAWSKA Iza : Taki pejzaż... // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 9, s. 1,6-7
Współpraca szkół z samorządem. O dobrze działającym ZNP w Tomaszowie Mazowieckim  

AULICH Maria, WITALEWSKA Henryka : Bez nadmiernych emocji // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 9, s. 3
ZNP wobec OPZZ i samorządu terenowego. Zmiany w konstytucji zwiazkowej czyli w Statucie ZNP  

AULICH Maria, WITALEWSKA Henryka : Mity i rachunki // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 45, s. 4-5
O posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego wraz z prezesami Zarządów Okręgów ZNP, odrzucającym jednokierunkowe upolitycznienie związku  

AULICH Maria, WITALEWSKA Henryka : Protest narasta // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 14, s. 3
Przeciw lekceważeniu potrzeb oświatowych społeczeństwa. Obok Uchwała ZG ZNP z 24.III.1998 i in.artykuły dotyczące ważnych spraw w okresie wyborów w związku  

AULICH Maria, WITALEWSKA Henryka : Szukać sprzymierzeńców // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 24, s. 3
W sprawach akcji protestacyjnej ZNP. Obok publikacja tez do projektu "Paktu na rzecz polskiej rodziny". Dalej-wypowiedzi nauczycieli o sprawach edukacji  

BALASIEWICZ Ewa, MASIAK Elzbieta : Potrzebni od zaraz // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 18, s.4
Rozm. z... na temat nowych zadań związkowców ZNP przepr. Maria Aulich i Henryka Witalewska  

BRONIARZ Sławomir : Czas dla was i dla nas // Głos Nauczycielski. -1999, nr 1, s. 3
Dla samorządów terytorialnych. Obok Apele do posłów Sejmu RP, rodziców i opiekunów, o wstrzymanie terminu wdrażania reformy strukturalnej w oświacie  

BRONIARZ Sławomir : Pozytywistyczny pragmatyk // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 43, s. 3
Rozm. z... nowowybranym prezesem ZNP przepr. Halina Drachal.  

BRONIARZ Sławomir : Tylko o konkretach // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 26, s. 5
Rozm. z...przepr. Halina Drachal, o przekształceniach strukturalnych i programowych związku. Prezes optuje za związkiem zawodowo-twórczym dla nauczycieli  

BRONIARZ Słwomir : Uchwały // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 11, s. 3
Prezydium ZG ZNP z 11.III.99 r. o zawieszeniu protestu, trwającego od 5 marca 99 r.,w gmachu MEN  

CZARNECKA Iwona : Działalność sekcji szkolnictwa specjalnego ZNP na rzecz głuchych (niesłyszących i niedosłyszących) w latach 1946-2001 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48 (2005), nr 3/4, s. [169]-184  

DIETZ Renata : Ekspert zamiast sekcji? // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 47, s. 4
Pozytywnie o pracach zawodowej Sekcji Bibliotekarskiej ZG ZNP  

DZIURZYŃSKA Teresa : 80 - (osiemdziesiąt) lat pracy dla nauczycieli i przedszkoli - jubielusz sekcji wychowania przedszkolnego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000 nr 3 s. 137-140  

FUCHS Adam, ZACIURA Jan : Czterdziestka seniorów // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 50, s. 4-5
Rozm. z ... przepr. Wojciech Sierakowski w 40-lecie Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP .  

GOŁĘBIEWSKI Grzegorz : Ile lat ma ZNP? : historia nauczycielskich związków // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 18, s. 3, 8  

GRABOWSKA-ANDRIJEW Z. : Nowy program nowej rzeczywistości (ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 12, s. 3  

GRZEŚ Bolesław : Ku zjednoczeniu. Polskie Związki Nauczycielskie od początku XX w. do 1919 r. // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 21, s. 4-5  

GRZEŚ Bolesław : Obrona niezależności Związku Nauczycielstwa Polskiego (65 rocznica zawieszenia działalności ZG ZNP) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 46, nr 1/2 (2003), s. [21]-35
Przed 65 laty ZNP obronił swoją niezależność  

GRZEŚ Bolesław : Oczekiwania i rzeczywistość // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 34, s. 4-5
ZNP po II wojnie światowej (1944 - 1948).  

GRZEŚ Bolesław : Odnowa i transformacja // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 40, s. 4-5 ZNP w latach 1980-2000  

GRZEŚ Bolesław : Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec spraw socjalnych pracowników oświaty i nauki 1905-1994 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1995, nr 1/2, s. 111-143  

GRZEŚ Bolesław : Związek w Drugiej Rzeczpospolitej. Cz.1 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 25, s. 4-5
Działalność ZNP od Sejmu Nauczycielskiego (1919 r.) do IV Kongresu Pedagogicznego ZNP  

GRZEŚ Bolesław : Związek w Drugiej Rzeczpospolitej. Cz.2 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 29, s. 4
Działalność ZNP od Sejmu Nauczycielskiego (1919 r.) do IV Kongresu Pedagogicznego ZNP  

GRZEŚ Bolesław : Związek w Drugiej Rzeczpospolitej. Cz.3 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 30, s. 4
Działalność ZNP od Sejmu Nauczycielskiego (1919 r.) do IV Kongresu Pedagogicznego ZNP  

GRZEŚ Bolesław, SUBERLAK Tadeusz, TOCZEK Tadeusz : Nieustanne łączenie sił. [Cz. 1] ; rozm. przepr. Wojciech Sierakowski // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 11, s. 4-5
Rozmowa na temat historii ZNP w latach 1972-1980  

GRZEŚ Bolesław, SUBERLAK Tadeusz, TOCZEK Tadeusz : Nieustanne łączenie sił. [Cz. 2] ; rozm. przepr. Wojciech Sierakowski // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 14, s. 8-9
Kontynuacja rozmowy na temat historii ZNP w latach 1972-1980  

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 1 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 16, s. 4-5
Najważniejsze fakty z historii ZNP i oświaty mijającego stulecia  

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 17, s. 4
Najważniejsze fakty z historii związku ZNP i oświaty mijającego stulecia  

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 3 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 18, s. 4
Historia ZNP i oświaty polskiej

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 4 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 19, s. 4
Historia ZNP i oświaty polskiej

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 5 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 21, s. 4  

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 6 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 25, s. 4  

IK, MEA : Nasz XX wiek. Cz. 7 // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 29, s. 4  

JAKI program w nowej kadencji? Założenia programowo-organizacyjne (ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 7, s.5  

JAKOWICKA Mariola : Formy dokształcania nauczycieli organizowane przez ZNP w okresie międzywojennym // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48 (2005), nr 1/2, s. [69]-80

JARANOWSKI Wojciech : ZNP chce centralizacji // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 6, s. 6
ZNP domaga się, aby wszystkie składniki wynagrodzenia nauczycieli, w tym wszystkie dodatki ustalał minister edukacji narodowej. ZNP chce uznania nauczycieli za pracowników państwowych  

JASTRZĘBSKA Lidia : [Dziewięćdziesiąt] 90 lat później // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 2, s. 3
Historia utworzenia Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Jubileusz ZNP  

JASTRZĘBSKA Lidia : Pierwsza runda // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 3, s. 3
O spotkaniu prezesa ZNP Jana Zaciury z ministrem MEN Mirosławem Handke. W numerze 5 z 98 r. na str.4-5 dyskusja o miejscu, kondycji i celach ZNP  

JURA Janina : Jaki bilans? // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 6, s. 3
Wkład ZNP w polski spór o szkołę publiczną  

KANT Wojciech : Doskonalenie i nadzór // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 14, s. 12-13
Uwagi na temat dokumentu programowego ZNP "Pakt dla edukacji"  

KAWAŁKO M. J. : Najważniejsze: strategia // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 16, s. 1, 3 ZNP  

KŁAK Stanisław : Regulamin : projekt dla gmin i miast. [Cz.1] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 6, dod. s. VII-VIII
Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli przygotowany przez prezesa Zarządu Podkarpackiego Okręgu ZNP  

KONARSKA T. : Bez ceremoniału // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 26, s. 8
Wybory do Zarządu Okręgu ZNP we Wrocławiu  

KONARSKA Teresa : Będziemy nieustępliwi : z konferencji sprawozdawczo-wyborczej Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów (ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 41, s. 4  

KONARSKA Teresa : 22 [Dwadzieścia dwie] uwagi : stanowisko ZG ZNP w sprawie projektu MEN nowelizującego Kartę // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 52, s. 4
Karta Nauczyciela  

KONARSKA Teresa : Ziemia łódzka zjednoczona // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 26, s. 2
Zmiana struktury związku. Woj.łódzkie po reformie administracji zcaliło zarządy okręgów: Łodzi, Piotrkowa, Sieradza i Skierniewic  

KRAJOWY Związek Nauczycielstwa Ludowego. W Galicji // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 4, s. 5,9 Historia polskich organizacji nauczycielskich w zaborze austriackim.  

KRAŚNIEWSKI J. : Federacja ma 10 lat // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 29, s. 4
Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki  

KRAŚNIEWSKI J. : Na równi pochyłej // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 40, s. 4
Sekcja szkolnictwa zawodowego ZNP.  

KRASUSKI Józef : Tajna Orgnizacja Nauczycielska - współpraca organizacyjna, oświatowa i polityczna w ramach podziemnego państwa polskiego // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1995, nr 1/2, s. 60-74
ZNP - II wojna światowa  

KTO jest kim w polskiej edukacji? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 20, 22-23
Sejm, Senat, Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty, komisje egzaminacyjne (Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne), centralne ośrodki podległe Ministerstwu Edukacji (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy Ośrodek Wspierania Eduakcji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie), związki zawodowe (Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego)  

KUJAWSKA Iza : Szwankujący instrument // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 1, 6
Społeczna Inspekcja Pracy przy ZNP - historia i teraźniejszość

ZNP - wczoraj, jutro, dziś / Głos Nauczycielski // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 39, s. 7-9
Historia ZNP  

KUJAWSKA Iza, WITALEWSKA Henryka : My też chcemy godnie żyć // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 38, s. 2-3
Akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzona 14 września 1999 r .  

LOS szkoły jest zagrożony. Referat Prezydium ZG ZNP wygłoszony przez wiceprezesa Ryszarda Łepika /czerwiec 1991 r ./ // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 25, s. 1, 2  

MAJEWSKI W. : Przeciw i za // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 38, s. 4
Rozm. z... o zyskach i stratach płynących z przynależności ZNP do OPZZ przepr. W. Sierakowski  

MARCZUK Mieczysław : Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec problemów ,,niezależności'' szkolnictwa i stanu nauczycielskiego w II Rzeczypospolitej // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1995, nr 1/2, s. 27-48  

MIĄSO Józef : Dziedzictwo walki o szkołę polską w 1905 r. w programach związków nauczycielskich // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1995, nr 1/2, s. 5-9
Polski Związek Nauczycielski, Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego a oświata w zaborze rosyjskim  

MICHALSKI Stanisław : Związek Nauczycielstwa w walce o postępowy ustrój szkolny // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1976, nr 2, s. 159-170  

MINIKOWSKI Włodzimierz : Ostatni dzwonek // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 29, dod. "Oświata w Gminie" s. II
Zmiany formy pracy ogniw ZNP w związku z przejęciem szkół przez gminy

MOŁDA J. : Pogłębianie tradycji // Głos Nauczycielski. - 1980, nr 3, s. 7
Działalność kulturalno-artystyczna ZNP w woj. wrocławskim  

MOŁDA J. : Teatr zrodzony z pasji // Głos Nauczycielski. - 1980, nr 16, s. 3
Zespół teatralny ZNP we Wrocławiu    

NIE wypaść z gry // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 11, s. 5
Dyskusja z udziałem: Z.Malczewskiej, M.Choroś, M.Łazuki i in. na temat działalności ZNP.  

NIEBEZPIECZNE tendencje / oprac. Związek Nauczycielstwa Polskiego // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 33, s. 1-2
Opinia ZNP w sprawie Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013  

NIESPÓJNY i nierówny // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 12, s. 4
Stanowisko ZNP w sprawie oceny systemu wynagradzania nauczycieli  

PAKT dla edukacji ; stanowisko MENiS wobec dokumentu programowego ZNP. [Cz.3] // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 16, dod. s. V-VIII  

PAKT dla edukacji : stanowisko MENiS wobec dokumentu programowego ZNP. [Cz.2] // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 15, dod. s. IV-VIII  

PAKT dla edukacji : stanowisko MENiS wobec dokumentu programowego ZNP. [Cz.1] // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 14, dod. s. VI-VIII  

PAKT dla edukacji, Warszawa, listopad 2002 / Związek Nauczycielstwa Polskiego // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 3, dod. s. I-VIII  

PAWŁOWSKI Z. : Zdjąć białą rękawiczkę // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 25, s. 1, 4
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP okręgu wrocławskiego  

PO dwóch stronach // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 8, s. 2-3
Spotkanie kierownictwa MEN z Prezydium ZG ZNP. Obok listy do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów o gotowości bronienia praw pracowniczych nauczycieli i działaniach zapobiegających ograniczaniu oferty szkolnictwa publicznego.  

PO wyborach w okręgach [lista osób wybranych do władz ZNP] // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 32, s. 4
W 1998 roku  

POCHOPIEŃ Tadeusz : Rozkułaczony Związek (Nauczycielstwa Polskiego) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 35, s. 1,6
Parcelacja majątku Brody w 1945 r.  

POLSAKIEWICZ H. : Zanotowane na gorąco // Głos Nauczycielski. - 1980, nr 45, s. 5
ZNP i NSZZ ,,Solidarność'' w środowisku nauczycielskim we Wrocławiu  

POMIANOWSKA M. : Aby być : przed wyborami samorządowymi // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 5, s. 3

POMIANOWSKA M. : Czarna dekada : (polskiej oświaty - Ogólnopolski Komitet Protestacyjny ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 19, s. 2  

POMIANOWSKA Małgorzata : Status i byt. Z konferencji sprawozdawczo-wyborczej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi (ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 42, s. 4  

POMIANOWSKA Małgorzata : Zdecydowane nie! Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego - 16.05.1995 // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 22, s. 3
Stanowisko ZNP w sprawie wdrażania przez MEN kolejnego programu oszczędnościowego  

POMIANOWSKA M. : Z grą w szachy. Społeczna szkoła ZNP (w Łodzi) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 10, s. 1, 7  

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Federacją Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajową Radą Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie szkolnictwa wyższego // Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. - 2003, nr 1, poz. 7  

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania // Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. - 2003, nr 1, poz. 6  

POSŁOWIE ZNP w sejmie // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 39, s. 2  

PROGRAM działania ZNP na lata 1994-19 98 // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 46, s. 6  

PROGRAM działałania ZNP 1990-1994 // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 46, s. 9  

SACZKOW Leonid : Kiedy wreszcie zadziała... // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 12, s. 5
Rozm.z... na temat współpracy ZNP ze Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki Ukrainy przepr. Wojciech Sierakowski.  

SALAŃSKI W. : Czyja powinność? // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 11, s. 4
Dyskusja w ZNP nad przejmowaniem szkół przez gminę.  

SALAŃSKI Witold : Ognisko ogniskuje // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 50, s. 6
O działalności ZNP  

SEMINARIUM zorganizowane przez ZNP i Unię Pracy 29.I.1999 r. // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 5, s. 2-4
Referaty i dyskusja  

SKUTECZNOŚĆ przede wszystkim // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 44, s. 4-8
23-25.X.98 r. Dyskusja na 37 Zjeździe ZNP.  

SIERAKOWSKI Wojciech : Dyskusji nigdy dość // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 4, s. 2
Posiedzenie Prezydium ZG ZNP w sprawie sytuacji w oświacie  

SIERAKOWSKI Wojciech : Jednak dzielenie biedy // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 39, s. 4-5
Pieniądze na naukę. ZNP winien proponować własne rozwiązania i konsekwentnie je bronić  

SIKORA Bolesław : Po czterech latach // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 16, s. 4
O realizacji zadań programu ZNP między 36 a 37 Zjazem Delegatów  

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca [Cz.6] : związki zawodowe a układy zbiorowe pracy // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 41, dod. s. 21-24  

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca [Cz.5] : związki zawodowe a układy zbiorowe pracy // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 40, dod. s. 17-20  

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca. [Cz.4] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 36, dod. s. 13-16
Udział związku zawodowego w sporach zbiorowych  

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca. [Cz.3] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 35, dod. s. 9-12

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca. [Cz.2] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 34, dod. s. 5-8  

SKROBISZ-KACZMAREK Beata, PREIS Ewa : Własne sprawy we własnych rękach czyli praktyczny poradnik związkowca. [Cz.1] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 33, dod. s. 1-4

SPÓR // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 19, s. 3
Prezydium Zarządu Głównego ZNP, działające jako Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, postanowiło przystąpić do sporu zbiorowego z Radą Ministrów z dniem 21.IV.1998 r  

STANOWISKO Komisji Pedagogicznej ZNP wobec narastających wśród dzieci i młodzieży trudności wychowawczych // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 2, s. 4  

STANOWISKO i oświadczenie. XXXV Zjazd ZNP /1990 r./ // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 46, s. 5  

STANOWISKO Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 20 sierpnia 1998 roku // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 34, s. 2
Dotyczy nowelizacji ustawy o systemie oświaty, reformy systemu edukacji i podwyżek płac pracowników oświaty  

STANOWISKO Zarządu Głównego ZNP z dnia 31 marca 1994 roku dotyczące aktualnych problemów edukacji narodowej // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 15, s. 2,3  

STANOWISKO Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu reformy systemu edukacji // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 39, s. 2-3
Sprecyzowane 22 września 1998 r.  

STANOWISKO Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 30 września 1992 r. w sprawie aktualnej polityki edukacyjnej // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 41, s. 2, 4  

STANOWISKO Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 1994, w części dotyczącej oświaty i wychowania // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 5, s. 2  

STANOWISKO Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie bibliotek szkolnych (obszerne fragmenty) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 12, s. 4  

STANOWISKO Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wdrażania reformy systemu edukacji // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 41, s. 4
Z dnia 6 października 1999 r .  

STANOWISKO ZNP w sprawie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 28, s. 3-5
Wypowiedzi związkowców.  

STANOWISKO ZNP w sprawie projektu ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 21, s. 3  

STANOWISKO Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sekcji Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego w sprawie stanu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 5, s. 4  

STANOWISKO Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie ,,Koncepcji programu kształcenia ogólnego w polskich szkołach'' // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 5/6, s. 33-35    

STRUŻYNA Krystyna : Pytania nie tylko retoryczne. Seminarium w Jachrance // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 10, s. 4
Seminarium sekcji zawodowych ZNP dotyczące bieżących problemów oświaty polskiej i działalności sekcji związkowych. Jachranka, 10-12.02.1995 r.  

SUBERLAK Tadeusz : Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego poprzedników w latach 1905-2005 jako wyraz troski o rozwój nauczyciela w zawodzie // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48 (2005), nr 1/2, s. [81]-95  

SZKLARCZYK Andrzej : Współpraca dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi // Wychowawca. - 1995, nr 2, s. 28  

SZOCKI Józef : Zjazd pionierów oświaty (14 października 1985 r.) // Głos Nauczycielski. - 1985, nr 40, s. 3
Wrocław w 80-tą rocznicę ZNP  

SZUKANIE lokomotywy // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 25, s. 1, 8
Wypowiedzi działaczy ZNP na temat działalności Związku w sferze kultury  

ŚLIWERSKI Bogusław : Ach, ci nowatorzy! : fałszywe zatroskanie ZNP // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 3-8
Komentarz do stanowiska ZG ZNP z dn. 31.03.1994 r. dotyczącego aktualnych problemów edukacji i nowatorstwa pedagogicznego  

ŚWIATŁO ostrzegawcze / oprac. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 36, dod. s. I
Warunki konsultacji pracodawcy z zakładową organizacją związkową w sytuacji zmiany lub przekształcenia stosunku pracy nauczyciela  

TOKARSKI K. : Trudna kadencja // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 5, s. 4
O pracy Krajowej Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego ZNP mówi jej przewodniczący, Kazimierz Tokarski  

TRZCIANKA J. : Marsz pod górę // Głos Nauczycielski. - 1984, nr 12, s. 5
ZNP w województwie wałbrzyskim  

(TRZYDZIESTY szósty) 36. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. 21-23.10.94. Cz.4 // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 48, s. 6-7  

(TRZYDZIESTY szósty) 36. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. 21-23.10.94. Cz.3 // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 47, s. 4, 6-7  

(TRZYDZIESTY szósty) 36. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. 21-23.10.94. Cz.2 // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 46, s. 4-5, 8  

(TRZYDZIESTY szósty) 36. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. 21-23.10.94. Cz.1 // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 45, s. 1, 3-4, 7-8  

USTAWA o systemie edukacji narodowej - projekt ZG ZNP // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 23, dod. nr 23, s. 8  

UCHWAŁA programowa (delegatów V Krajowej Konferencji Nauki ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 41, s. 3  

UCHWAŁA XXXV Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 45, s. 5  

UCHWAŁA 37 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 43, s. 2
Obok skład Prezydium ZG ZNP i Głównej Komisji Rewizyjnej.Na str.1,4-5 przebieg Zjazdu: Tak wiele przed nami  

UCHWAŁA Zarządu Głównego ZNP z 23 czerwca 1999 r. w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia reformy systemu edukacji // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 26, s. 3

UCHWAŁA Zarządu Głównego ZNP z 30 marca 1999 r. // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 14, s. 2-3
Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w składzie członków Prezydium ZG ZNP oraz zespołu do stałego monitorowania zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Obok o strategii zmian w strukturze organizacyjnej Związku  

UDZIAŁ Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształtowaniu polityki oświatowej // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 3/4, s. 21-32
Referat wygłoszony przez J.Zaciurę na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 października 1989 roku  

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Projekt Z NP // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 40, s. 4  

USTAWA z dnia...... o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 1, s. 4
Projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego celem jest zmiana w zakreie podmiotu ustalającego wynagrodzenie nauczycieli  

W OBRONIE karty (nauczyciela). Z działalności Zarządu Głównego ZNP // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 41, s. 8  

W TROSCE o wysoki autorytet zawodu nauczycielskiego // Głos Nauczycielski. - 1976, nr 42, s. 8
Spotkanie delegatów na XII Krajowy Zjazd ZNP we Wrocławiu  

WALCZAK M. : Granice swobody // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 15, s. 4
Rozm.z... na temat działalności ZNP w nowej sytuacji politycznej w Polsce przepr. W. Sierakowski  

WITALEWSKA Henryka : Jesteśmy razem. Trzy gorące dni (36 Zjazd Delegatów ZNP) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 44, s.1, 5  

WITALEWSKA Henryka : Rodowód zobowiązuje // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 24, s. 1,7
Kongresy Pedagogiczne organizowane przez ZNP  

WITALEWSKA Henryka : Toast słowem spełniony. Konkurs imienia prof. Klemensiewicza po raz siedemnasty // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 25, s. 1,8
XVII Konkurs Żywego Słowa  

WOJTYŃSKI Wacław : Krytyka wychowania totalitarnego na Zjeździe Oświatowym ZNP w 1957 r. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1995, nr 1/2, s. 93-110
Warszawa, 2-5 maj 1957 r.  

WOŹNIAK Krystyna : ZNP [Związek Nauczycielstwa Polskiego] dla edukacji przedszkolnej . - Wychowanie w Przedszkolu. - 2004 nr 9, s. 26-29  

WYRWISZ M. : ,,Jakże nie płonąć w podzięce''.Montaż na rocznicę powstania ZNP lub na Dzień Nauczyciela // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.35: 1989/90, z. 1, s. 112-117
Szkoła podstawowa  

(Z OBRAD Zarządu Głównego ZNP: wokół taktyki i strategii) // Głos Nauczycielski. -1996, nr 15, s. 2-5
Sytuacja finansowa oświaty  

ZACIURA Jan : Kadencja nieustannych zmagań // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 44, s. 1, 4-5 36
Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

ZACIURA Jan : Możliwości i wyzwania // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 43, s. 1, 4-5
Październik 1998 r. Wystąpienie ustępującego prezesa ZG ZNP  

ZACIURA Jan : Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 31 marca 1994 r. dotyczące aktualnych problemów edukacji narodowej // Ruch Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 69-75  

ZACIURA Jan : Za cudze błędy tłumaczyć się nie będziemy // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 43, s. 1, 5
Rozm. z...prezesem ZNP przepr. W. Sierakowski  

ZAPROSIĆ się do stołu // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 4, s. 4-5
Dyskusja z udziałem Barbary Skopowskiej, Haliny Karpieni, Barbary Ciunel i in. na temat niepokojów i frustracji nauczycielskiego ruchu związkowego przeprowadził Wojciech Sierakowski  

ZAWŁOCKA D. : Czy spełniliśmy oczekiwania? // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 19, s. 9
Omówienie działalności Sekcji Szkolnictwa Rolniczego Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego  

ZIĘTEK Z. : Zjazd Poznański 24-26 maja 1948 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. -1990, nr 1, s.29-54 Zjazd ZNP   ZNP - wczoraj, jutro, dziś // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 39, s. 7-9
Historia ZNP  

ZWIĄZEK o reformie // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 11, s. 3
Krytyczne uwagi ZNP o MEN-owskim Projekcie ,,Reforma systemu edukacji - koncepcja wstępna"

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna