Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W OŚWIACIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ANIOŁ Anna, ANIOŁ Stanisław, ŚMIDOWSKI Marian : Materiały szkoleniowe : w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. - Wyd. 5. - Tarnobrzeg : Wydaw. "Torbonus", 2006

BIEŚ Bronisław, MAZUR Zofia : Pierwsza pomoc przedlekarska : poradnik. - Wyd. 7. - Tarnobrzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2006

ERDMANN Włodzimierz, SZULC Mirosław : Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa na zajęciach z kultury fizycznej młodzieży // W : Wychowanie fizyczne : sport dzieci i młodzieży / pod red. A. Michalskiego, M. Napierały, M. Zasady. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 124-142

GAŁUSZA Marek : Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. - Wyd. 14. - Tarnorzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2007

GAŁUSZA Marek : Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. - Wyd. 4. - Tarnorzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2006

GAŁUSZA Marek, LANGER Wiesław : Wypadki nie tylko przy pracy i choroby zawodowe. - Wyd. 2. - Tarnobrzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2006

JANOWSKI Edmund : Poradnik społecznego inspektora pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych. - Wyd. 3 zm. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego ; Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2004

JUCHA Ferdynad, BIEŚ Bronisław : Poradnik BHP dyrektora szkoły. - Stan prawny na dzień 15 października 1988 r. - Warszawa : MEN, 1998

KODEKS pracy po zmianach z komentarzem eksperta : stan prawny na 2 października 2006 r. - Warszawa : Gazeta Prawna, [2006]

NALASKOWSKI Aleksander : Przestrzenie i miejsca szkoły. - Kraków : "Impuls", 2002
Filia w Bełchatowie

ROMANOWSKA-SŁOMKA Iwona, SŁOMKA Adam : Zarządzanie ryzykiem zawodowym. - Wyd. 4. - Tarnobrzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2005

SIERPOWSKA Iwona : Prawo socjalne dla pedagogów. - Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004

SZKOLENIE BHP. Ocena ryzyka zawodowego : materiały pomocnicze dla szkół wszystkich typów i placówek / [oprac. Stanisław Banaszek, Aleksandra Mostowska] - Piotrków Trybunalski : WODN, 2005

WERNER Kazimierz : Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy po 1 lipca 2005 r. - Tarnobrzeg : Wydaw. "Tarbonus", 2005

SPECJALISTA DS. BHP : aktualności, przykłady, pytania i odpowiedzi, listy kontrolne, wzory, dokumenty (czasopismo) / [red. nacz. Przemysław Siemiątkowski]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARA Józefa ŚLIWIŃSKA Anna : Edukacja komunikacyjna przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s. 356-361
Różne formy pracy przygotowujace dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym

BOBER Elżbieta : Kodeks drogowy a szkoła // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003 nr 3 s. 15-22

CICHOCKI Henryk : Ewakuacja placówki oświatowej w przypadku powstanie pożaru // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 41-45

CYBULSKI Witold : Kamery w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 22-23

DASZKIEWICZ Magdalena : Budynki i klasy // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 34-37

DEMBICZAK Halina : Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w szkole // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 54-55

DOBRZE oświetlona klasa // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 38

DZIURLA Krzysztof : Popularność na bezpieczeństwo, czyli korelacja wielu działań na rzecz wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 50-51

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 20[532]-22[534]
Program profilaktyczny "Obce Ręce". Cele programu i sposoby pracy z dziećmi

GOŁĘBIEWSKI Jan : Zarządzanie kryzysowe w szkole(1) // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 37-41

GOŁĘBIEWSKI Jan : Zarządzanie kryzysowe w szkole (2) // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 32-36

GOŁĘBIEWSKI Jan : Zarządzanie kryzysowe w szkole (3) // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 44-48

HERBIK Krystyna, BOGACZYK Danuta : Zwiad drogowy dla uczniów : scenariusz zajęć zintegrowanych ze znajomością zachowania się na drodze w warunkach naturalnych // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 35-39

ISAJEWICZ Elżbieta, KADOW Krystyna : Czy moje dziecko jest bezpieczne : scenariusz spotkania z rodzicami // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 12 [wkładka metodyczna], s. VII-VIII

JEZIOROWSKI Edward : Plan reagowania kryzysowego w szkole // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 2, s. 35-38

KIRSCHINER Henryk : Współczesne zagrożenia zdrowia i choroby cywilizacyjne // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 4-12

KONARSKA Teresa : Pod specjalnym nadzorem // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 37, dod. s. I-VI
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. W materiale wzór protokołu powypadkowego

KRUSZKO Krzysztof : Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka? // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 741-744

KUTELA Tomasz, ŁĄCKI Grzegorz : Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas lekcji gimnastyki // Lider. - 2002, nr 9, s. 15-25

KWAŚNIEWICZ Dorota : Regulamin wycieczek szkolnych dla szkół podstawowych - propozycja // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 45-46

LACHOWSKI Stanisław,BUJAK Franciszek, ZAGÓRSKI Jerzy : Ramowy program szkolenia uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwie i ergonomii pracy // Lider. - 1998, nr 3, s. 10-11

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, JĘDRAS Arkadiusz : Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 41-44

NAPORA Elżbieta : O zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu. [ruch drogowy i ostre przedmioty] // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s. 157-160

OLEJKO Jolanta : Poradnik BHP dyrektora szkoły // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 60-61

OSTROWSKI Janusz : Bezpieczna szkoła - to szkoła bez barier architektonicznych // Lider. - 1995, nr 3, s. 14-17

OSTROWSKI Ryszard : Bezpieczeństwo na lekcji chemii // Chemia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 58-59

ROSSIELEWICZ Włodzimierz : Czy stanowisko komputerowe odpowiada podstawowym warunkom ergonomii i bhp? // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 56-58

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.08.1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 3, s. 11-12

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych // Dziennik Ustaw. -1998, nr 37, poz. 209  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy // Dziennik Ustaw. - 1997, nr 129, poz. 844

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 91, poz. 811  

SERBEŃSKA Agnieszka : Oświetlenie klasy lekcyjnej // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 24-25

SKUBIJ Beata, KOPKA Renata : Bezpieczeństwo przedszkolaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 353-354

SOBCZAK Lucyna : W pracowni komputerowej // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 50(562)-54(567)
Autorski program elementy informatyki. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy z komputerem. Poznawanie podstawowych części komputera i programów

STACHOWSKA Małgorzata. : Plan obrony cywilnej budynku szkoły : cz.2. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 8-10

STEBELSKI Marian : Edukacja dla bezpieczeństwa // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 10-11

STEBELSKI Marian : Uczymy ratować życie // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 15-21

STEFAŃSKA Maria Danuta : Informacja o wytycznych Międzynarodowego Biura Pracy dotyczących systemów zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy // Służba Pracownicza. - 2002, nr 4, s. 20-23

STRUPIŃSKA E. : Pomoc dorażna w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s. 69-76

STUDENSKI Ryszard : Ryzyko w szkolnym mundurku // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 119-124
Zawiera: Wypadki dzieci w szkołach

ŚLEDZIŃSKA Maria : Bezpieczniejsza szkoła. Miejskie programy dla uczniów // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 50, s. 7

ŚLEDZIŃSKA Maria : BHP wkroczy do szkół // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 10, s. 12

ŚLIWA Ewa : Bezpieczeństwo i higiena pracy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 26-27 Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych. Temat: Higienicznie i bezpiecznie na lekcjach techniki

ŚNIEŻEK Henryk : Bezpieczeństwo w szkole // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 37-41

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Stan bezpieczeństwa w szkole : projekt // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 30/31, s. 11-13

TWARDOWSKI Ryszard : Bezpieczeństwo uczniów w szkole // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s. 52-53

TWARDOWSKI Ryszard : Plan zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w liceum ogólnokształcącym // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 49-54

UWAGA, zagrożenia ( o ubezpieczeniach dzieci w szkole) // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 39, s. 13-15

WIDELSKA Alina : Bezpieczne zachowanie się nad wodą // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 40-42

WIŚNIEWSKA Agata : Nie wszystkim dorosłym można zaufać // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 40-43

WYPADKI chodzą po szkołach.[o ubezpieczeniach] // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 19, s. 8-9

ZAKRZEWSKA-SZCZEPAŃSKA Krystyna, KUROWSKA Małgorzata : Bezpieczeństwo i higiena pracy w Polsce : ocena stanu w 2003 roku // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 11, s. 31-34

ZAKRZEWSKA-SZCZEPAŃSKA, Krystyna KUROWSKA Małgorzata : Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w 2000 roku // Służba Pracownicza. - 2001, nr 12, s. 22-26

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna