Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RODZINA ZASTĘPCZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia : Rodzina zastępcza // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 272-288

KAMIŃSKA Urszula : Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. - Wyd. 4. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005

MILEWSKA Ewa : Kim są rodzice adopcyjni?... :Studium psychologiczne. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

OPIEKA i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003

POMOC dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : Debata o nowym systemie / red. Mariola Racław-Markowska; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

WĄSIŃSKI Arkadiusz : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2006

WILGOCKI Jenifer, WRIGHT Marcia Kahn : Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / przeł. Elżbieta Zubrzycka; il. Łukasz Kaczmarek. - Gdańsk : GWP, [2007]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

A. O. : Zmiany instytucjonalnych form opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 57-59

BARCZYK Mariola : Pomoc dla rodzin zastępczych : sytuacje, pytania, wyjaśnienia, odpowiedzi // Służba Pracownicza. - 2005, [nr] 11, s. 11-12

BARTOSIEWICZ Marzena : Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 16-20

BARTOSIEWICZ Marzena : Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 10-19

BOCZOŃ-KAPICA Małgorzata : Problemy rodzin zastępczych spokrewnionych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 59-60

BOGUSZ Lidia : Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 68-73 ; [nr] 3, s. 20-22

BOROWIEC Sylwia : Przywracanie dzieci rodzinie : studium przypadku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 38-46
Utrzymywanie kontaktów z rodziną naturalną dziecka.

DOBRZYŃSKI Leszek : O problemach rodzicielstwa zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 24-30

DUNAJSKA Anna : Rodziny zastępcze - ich rola, funkcjonowanie, problemy... // Pracownik Socjalny. - 2006, nr 10, s. 4-7

DZIĘDZIURA Alina : Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 33-34

GAJEWSKA Grażyna : O pofesjonalizacji rodziców zstępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 19-24

GĄSIOREK Przemysław : Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 3-10

GŁOGOSZ Dorota : [Z opieki zastępczej w dorosłe życie - recenzja] // Polityka Społeczna. - R. 33, nr 10 (2006), s. 27-29
Zawiera rec. książki: Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość. - Warszawa, 2006

GREMPKA Grzegorz : Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2004, nr 8, s. 19-28

JABŁOŃSKA Bożena : Elwira Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 35-39

JAC : Dzieci bez przyszłości? // Remedium. - 2006, nr 3, s. 24
Rola i funkcjonowanie rodzin zastępczych.

KACZMAREK Mirosław : Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci cudzoziemskie w domu im. Księdza Baudouina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 21-24

KRÓL Aleksandra : Pomoc ośrodka adopcyjno opiekuńczego rodzinom zastępczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 22-25
Pozyskiwanie kandydatów; Przygotowanie i kwalifikowanie rodziców zastępczych; Przygotowanie dzieci do umieszczenia w rodzinie zastępczej; Praca pedagogiczna z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

KRZYŻANOWSKA Iwetta : Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 31-36

KUŁAK Maciej : Rodzice na zastępstwie // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 8-9

KURCZ Alicja : [Kim są rodzice adopcyjni... - recenzja] // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 57-59
Zawiera rec. książki: Kim są rodzice adopcyjni?... : studium psychologiczne / Ewa Milewska. - Warszawa, 2003

LASKOWSKA Małgorzata : Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku : wybrane aspekty // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 23-24

LISOWSKI Adam : Placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodziny zastępcze i pomoc na usamodzielnienie po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej // Pracownik Socjalny. - 2007, nr 4, s. 1-5

LOSY usamodzielnianych wychowanków warszawskich placówek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 4-12

MUJZEL Katarzyna : Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 54-56

OPIEKA zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych / red. Mariola Racław-Markowska, Sławomir Legat. - Warszawa, 2004. - Rec.: K.B. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 58-62

OSIŃSKI Rafał : W Łodzi próbują "coś" zrobić // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 29-33
Programy służące ochronie dzieci i rodzin.

PASSINI Barbara : Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6

PIETKIEWICZ Barbara : Bierzmy, toż to dziecko // Polityka. - 2005, nr 13, s. 76-79
Typy rodzin zastępczych.

POLKOWSKI Tomasz : Program PRIDE po czterech latach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 12-20

POLKOWSKI Tomasz : Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 17-24
Ocena efektywności.

RACŁAW-MARKOWSKA Mariola : Przyjaciel rodziny : o partnerstwie pracowników socjalnych i opiekunów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 7-11
Opiekunów rodzin zastępczych.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 233, poz. 2344

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 6, poz. 45

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 245, poz. 2461

SKIRTUN Sławomir : Program "Drugi Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 49-51

SKWAREK Beata : Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25

STAROSTA właściwy do udzielenia pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej // Pracownik Socjalny. - 2006, nr 8, s. 10

SZUFLEŃSKI Jan : Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 11-14

SZYMAŃSKA Magdalena : System opieki zastępczej nad dzieckiem na przykładzie MOPS we Wrocławiu // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [110]-118

ŚWITKA Małgorzata : Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. [149]-158
Historia rodzin zastępczych.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 11-17
Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 13-23

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego // Monitor Polski. - 2006, nr 36, poz. 389

UŁANOWSKA Lidia : Bezpieczny dom dla dziecka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 4-11

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 221, poz. 1615) // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 20, dod. s. 11
Urlopy macierzyńskie dla rodzin zastępczych.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 179, poz. 1487

WINOGRODZKA Lida : Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 36-39

WOJCIECHOWSKA-CHARLAK Barbara : O standardach opieki i wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 23-26
Na podstawie badań.

WSZOŁEK Jan : Medialny obraz opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 3-8

WSZOŁEK Jan : Na półmetku zmian w opiece // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 9-13

WYKAZ zatwierdzonych przez MGP i PS programów szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 34-35

Z OPIEKI zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006. - Rec.: Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 52-55

ZAWADZKA Dorota : Klub Rodzin Zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 46-48

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna