Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKA Gabriela : Rozwiązania prawne przyjęte w polskim systemie oświatowym w odniesieniu do nauczania języka ojczystego mniejszości narodowych // W : Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań ; Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2005. - S. 201-217

BRODZIAK, Mirosław : Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim : (powstanie, działalność) // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 7 (2000), s. 241-247

CHAŁUPCZAK Henryk, BROWAREK Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998

CYGIELMAN Szmuel A. Artur : Zagadnienia organizacji i programów nauczania szkolnictwa podstawowego w krakowskiej gminie żydowskiej na przełomie XVI i XVII w. // W : Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej". Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce. Uniwersytet Jagielloński 22 - 26 IX 1986. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich Wydaw., 1991. - S. 284-296

GRABARCZYK Iwona : Szkolnictwo mniejszości narodowych // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. 3, M-O. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2004. - S. 358-366

INNI to także my : mniejszości narodowe w Polsce : Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / red. Barbara Weigl, Maliszkiewicz Beata - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol., 1998

IWANICKI Mieczysław : Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1989

KAMIŃSKA Krystna : W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. - Warszawa : WSiP, cop. 2005

KOWALSKI Jacek, SIELATYCKI Mirosław, KOZŁOWSKA Wiesława E. : Partnerzy : Polacy i Niemcy w nowej Europie : scenariusze lekcji. - Warszawa : CODN, 1998. - S. II/3-II/37 : Sprawy mniejszości

MAKOWSKI Bronisław : Litwini w Polsce 1920-1939. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. - S. 165-225 : Szkolnictwo litewskie w latach 1920-1939

MAKUCHOWSKA-DZIKIEWICZ Urszula : Szkolnictwo żydowskie dla dziewcząt w Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki // W : Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku (Seria : Prace Pedagogiczne, Nr 113 (1996) Seria gł. : Acta Univ. Wratisl). - S. 91-106

MAŁE dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 2006. - S. 136-149 : Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych

MUSIOŁ Teodor : Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1923-1939. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1961

NIKITOROWICZ Jerzy : Konteksty lokalno-szkolne kreowania tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości / W : Przemiany społeczno-cywilzacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej. - Cieszyn ; Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 241-254

NIKITOROWICZ Jerzy : Pogranicze ; Tożsamość ; Edukacja międzykulturowa. - Białystok : "Tranas Humana", 2001

PONIATOWSKA Anna : Polacy w Berlinie : 1918-1945. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986. - S. 207-238 : Działalność oświata i kulturalna

SIELATYCKI Mirosław : Zacznijmy od szkoły // W : Sąsiedzi : Polacy i Ukraińcy w nowej Europie : scenariusze lekcji / [aut.] Kunaszyk Rafał [i in.]. - Warszawa : CODN, 2000. - S. II/11-II/37

SMOLICZ Jerzy Jarosław : Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1990

SOBECKI Mirosław : Szkoły mniejszości narodowych w warunkach przemian cywilizacyjnych i politycznych a kwestia tożsamości społeczno-kulturalnej // W : Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej. - Cieszyn, Warszawa, Kraków : "Impuls", 2005. - S. 241-254

SIEGIEŃ-MATYJEWICZ Alicja Joanna : Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego. - Olsztyn ; Warszawa : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007. - S. 79-95 : Szkolnictwo białoruskie w Polsce

STUDIA o szkolnictwie i oświacie mniejszości narodowych w XIX i XX wieku / red. Stefania Walasek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1994. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; Nr 1573)
Filia w Bełchatowie

TOLERANCJA i wielokulturowość : wyzwania XXI wieku / pod red. Agnieszki Borowiak, Piotra Szaroty. - Warszawa : Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2004. - S. 163-198 : Edukacja wielokulturowa

TOMASZEWSKI Jerzy : Ojczyzna nie tylko Polaków : mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985

TOMASZEWSKI Jerzy : Rzeczpospolita wielu narodów. - Warszawa : "Czytelnik", 1985

ZROZUMIEĆ innych czyli Jak uczyć o uchodźcach / pod red. Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : CODN, 2001

ŻBIKOWSKI Andrzej : Żydzi. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997. - S. 177-178 : Naród bez państwa

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AWRAMIUK Alina : Mniejszości narodowe w polskich szkołach : na podstawie raportu - Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce w roku szkolnym 2002/2003 //Języki Obce w Szkole. - 2003 nr 6 s. 95-100

AWRAMIUK Alina : Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47-55
Artykuł poświęcony kształceniu dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce w roku szkolnym 2004/2005

BIELAK Ewa : Romowie się uczą... // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 15-18

BŁESZYŃSKA Maria : Wychowanie dla demokracji a kształcenie mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych we współczesnej Polsce // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 4, s. 344-350

BREZA Edward : Język kaszubski w życiu i w szkole // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 30-33
W wielu szkołach uczy się języka kaszubskiego, wiedzę z zakresu historii Kaszub i Pomorza

BROWAREK Tomasz : Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II  wojnie światowej // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 3/4, s. 193-208 

BUŁATEK Maria : Cygańska klasa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 14-16

Utworzona w jednej z olsztyńskich szkół podstawowych   CHOMIAK Mirosława : O nauczaniu języka łemkowskiego w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 164-166  

CUDZOZIEMCY w szkołach / oprac. Paweł Makaruk. - (Paragrafy) // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 7/8, s. 49
Regulacje prawne.  

DYBOWSKA Agnieszka : Kształcenie mniejszości narodowych w wybranych krajach europejskich // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 174-176
Na Węgrzech, w Czechach, Słowenii i w Holandii.  

EDUKACJA międzykulturowa : bibliografia w wyborze za lata 1990-2001 / oprac. Anita Rudaś // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 147-149  

ERLANDSSON Aleksandra : Rola książki i nowoczesnych środków przekazu informacji we współczesnej Szwecji (z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych) // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 3, s. 209-219
Rola kulturowa, edukacyjna i społeczno-informacyjna książki dla mniejszości narodowych.  

GASPEROWICZ Irena : Nauczanie języka litewskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 170-171
W Polsce.  

GRABOWSKA Lucyna : Języki ojczyste mniejszości narodowych na maturze w 2002 roku / // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 145-148
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 21 marca 2001 r. języki ojczyste mniejszości narodowych mogą być zdawane jako przedmiot obowiązkowy dla uczniów szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych lub jako przedmiot do wyboru.  

HOFMANN Joanna : Paramisia znaczy bajka : szkoła romska // Polityka. - 2003, nr 14, s. 82-83
W Suwałkach działa jedyna w Polsce szkoła romska.  

JANKOWIAK Stanisław : Szkolnictwo niemieckie w powojennej Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6, s. 90-97  

JANOWSKI Andrzej : Szkolnictwo dla mniejszości : skromny fragment systemu // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 6, s.31-35
Nauczanie mniejszości narodowych w Polsce.  

JUCHNIEWICZOVA Vlasta : Szkoły ze słowackim językiem nauczania // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 173  

JOĆ Iwona :Gdzie uczymy języka kaszubskiego? // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 162-164
W 43 szkołach i 2 uczelniach wyższych w Polsce  

KAMIŃSKA Krystyna : Dwujęzyczność - wyzwanie współczesności // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 9, s. 522-529
Bilingwizm - dwujęzyczność dzieci mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów, małżeństw mieszanych.  

KAMIŃSKA Krystyna : Edukacja wobec imigracji jako nowego zjawiska społecznego w Polsce // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 4 (2003), s. [201]-213  

KAMIŃSKA Krystyna, KOLIBOWSKA Jolanta : Nie-Polak w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 4-8
Dzieci innych narodowości na tle grupy przedszkolnej  

KOWALCZEWSKA Katarzyna : Szkoła w nowej Europie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 65-69
Tolerancja i wielokulturowość .  

LIS Michał : Ujawniona w 1989 roku mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim : historia i współczesność // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 81 - 94   

MACH Elżbieta : Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości // Edukacja. - 2001, nr 2, s.87-96
Omówienie zapisów prawnych i szkolnych programów dotyczących edukacji dzieci cudzoziemskich  

MAŁECKA Mariola : Pomóż sobie Romie // Polityka. - 2002, nr 14, s. 100-105
Projekt asystentów romskich jest częścią pilotażowego programu rządowego pomagającego Romom w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie. Nauka dzieci romskich .

MATELSKI, Dariusz, SAKSON Andrzej : Dziesięciolecie polityki narodowościowej III Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemieckiej // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 71-80  

MAZUROWSKA Karolina, CIEŚLIKOWSKA Dominika : Uczeń z innego świata // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 67-75
Uczniowie pochodzący z innych państw o odmiennej kulturze. Praca z uczniem obcokrajowcem i praca z klasą  

MISTARZ Renata : Stan prawny w zakresie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych : (kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej a także w zakresie organizacji takiego kształcenia na dzień 30 czerwca 2001 r.) // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 115-135
Ustawodawstwo i dokumenty międzynarodowe oraz polskie w tej dziedzinie

NIELIPIŃSKA Elżbieta : Ku tradycji - program dla mniejszości narodowej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 49[561]-50[562]
Nauka języka ukraińskiego i poznawanie kultury ukraińskiej  

NIKITOWICZ Jerzy : Koncepcja tożsamości międzykulturowej jako wartości edukacyjnej społeczeństwa wielokulturowego // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2001), s. 83-100
Różne sposoby pojmowania wielokulturowości

NOWICKA Ewa : O naprawie systemu oświatowego : dzieci romskie w szkole // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 5, s. 28-31

NOWICKA Ewa : Obcy we wsi, obcy w szkole : [Romowie] // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 3, s. 35-38

OBWIESZCZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego // Monitor Polski. - 2000, nr 18, poz. 395
Sześcioletnia szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, szkoła zawodowa. Podręczniki dla mniejszości narodowych  

OBWIESZCZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego // Monitor Polski. - 1999, nr 27, poz.420
Szkoła podstawowa - nauczanie początkowe, klasy V-VI,VIII, gimnazjum, szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące, wychowanie przedszkolne. Podręczniki dla mniejszości narodowych  

PILARZ Halina : Współpraca z Republiką Czeską // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 171-172
W sprawie nauczania języka czeskiego w Polsce  

PŁOSZAJSKA Grażyna : Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 45-47 Realizowanie polityki oświatowej państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce  

PŁOSZAJSKA Grażyna : Polityka resortu edukacji wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 135-140  

PŁOSZAJSKA Grażyna : Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i grup etnicznych po wdrożeniu reformy systemu edukacji // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 140-144

POGORZAŁA Ewa : Szkolnictwo hebrajskie w Polsce w latach 1946-1949 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 49 (2006), nr 3/4, s. [137]-156
Do najważniejszych celów należało wychowanie młodzieży żydowskiej zgodnie z dążeniem do emigracji Żydów z Polski i ich udział w budowie państwa żydowskiego w Palestynie  

PRAŻMOWSKI Stanisław : Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 5, s. 31-33
Nauczanie mniejszości narodowej w Polsce.  

PRÓBNY egzamin maturalny z języka słowackiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 216-223 W polskiej szkole  

RĘKAWEK Anna : Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37
Dzieci innych narodowości uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach  

RĘKAWEK Anna : Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 41-44
Bariera językowa. Wsparcie psychologiczne. Czas trwania i systematyczność nauki. Odmienność kulturowa. Współpraca z rodzicami  

ROMANOWSKA Ewa : Polityka oświatowa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wobec szkolnictwa niepolskiego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 4, s. 185-205
Szkoły mniejszościowe - PRL  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 1992, nr 34, poz.150  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 52, poz. 382
Egzamin maturalny z języka polskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych, technikach  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846
Egzamin maturalny: język polski, język polski dla osób niesłyszących, język obcy nowożytny, język obcy nowożytny dla osób niesłyszących, język mniejszości narodowej, historia, historia dla osób niesłyszących, wiedza o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie dla osób niesłyszących, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 220, poz. 1853  

RÓŻYCKA Małgorzata : Edukacja dzieci pochodzenia romskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 155-157

RUSACZYK Tamara : Edukacja regionalna w nauczaniu języka białoruskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 194-196

RUSACZYK Janusz : Wielokulturowość w edukacji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8
Kwestia potrzeby uwzględnienia edukacji międzykulturowej w programach edukacyjnych  

RUSACZYK Tamara : Szkolnictwo białoruskie w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 169-170
Nauczanie języka białoruskiego  

RZEMIENIEWSKI Dobiesław : Działalność Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 148-154
Problemy edukacyjne mniejszości narodowych w Polsce.  

SALAŃSKI W. : Chleb kamienny // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 50, s.1, 6 Bielsk Podlaski - największy ośrodek szkolnictwa białoruskiego w Polsce  

SALAŃSKI W. : Matura po ukraińsku // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 10, s.1, 7
Liceum ukraińskie w Górowie  

SIDOR Anastazja : Litwini w Polsce : historia, związki z Polską, szkolnictwo, nauczanie języka litewskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 76-78  

SIELATYCKI Mirosław : Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - jak o nich uczyć? / // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 17-21
Wprowadzone do oferty programowej szkoły ścieżki edukacyjne stwarzają możliwości nauczania o mniejszościach narodowych i etnicznych  

SIEMAKOWICZ Marian : Organizacja szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej. Białoruś // Zeszyty Historyczne, Z. 12 (1999), s. 80-132  

SMOLICZ Jerzy J., SECOMBE Margaret J. : Asymilacja czy pluralizm? : zmiany w polityce edukacyjnej w zakresie nauczania języków mniejszości narodowych w Australii // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 3, s. [41]-60
Pluralizm językowy i polityka wielokulturowa w Australii. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych - program rządowy

SOBECKI Władysław : W ojczystym języku : szkoły dla mniejszości narodowych // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 36-38

SOBIERAŃSKA Dorota : Żydowska szkoła Lauder-Morasha // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 63-66  

SPOŁECZNOŚĆ pogranicza : wielokulturowość, edukacja / red. Tadeusz Lewowicki, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski-Filia w Cieszynie, 1996 . - Rec: Malinowski Jan A.. - // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 1-2, s. 47
Oświata pogranicza polsko-czeskiego, polsko-białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego i mniejszości niemieckiej

STANISZEWSKI Arkadiusz : Problemy i działania edukacyjne Romów Polskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. - 2003, nr 6, s. 25-30

STAŃKOWSKI Bogdan : Wielokulturowość w szkole włoskiej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 68-72
Zawiera: Kształcenie dzieci obcokrajowców ; Nauczanie przedmiotów obowiązkowych ; Jak uczyć historii? ; Mediator interkulturowy w szkół

STRUŻYNA Krystyna : Zadecyduje rozsądek : szkolnictwo mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 22, s. 6
Nauczanie mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r.

SUCHOŃSKI Adam : Nauczanie historii na terenach zróżnicowanych etnicznie (na przykładzie Śląska Opolskiego) // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 4, s.206-213
Jak mniejszości narodowe uczą się historii w Europie, a jak mniejszość niemiecka w Polsce

SYTUACJA prawna dziecka uchodźcy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 44

SZAFARZ P : W Białym Borze // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 12, s.5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - dla ukraińskiej mniejszości  

SZCZĘSNA-DURYŚ Anna : Podręczniki szkolne dla mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 161-162  

SZYBISZ Maria :Dwie ważne konferencje na temat edukacyjnych problemów tożsamości w mniejszościach i diasporach oraz na temat edukacji międzykulturowej // Rocznik Pedagogiczny. - 1995, t.17, s. 81-85
Sprawozdanie z konferencji: Rabka, luty 1994 i Ciechanowiec, maj 1994

TARKA Krzysztof : Szkolnictwo litewskie w Polsce powojennej // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 6, s. 41-44

THEISS Wiesław : Polsko-żydowska przeszłość: od historii do edukacji // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 6, s.14-16
Program ,,Blisko i daleko" poznanie polsko-żydowskiej przeszłości

TUCKA Maria : Nauczanie języka ukraińskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 167-169

WIECZORKOWSKi Kazimierz : Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej // Forum Oświatowe. - 2006, [nr] 1, s. [123]-139
Zagadnienia edukacji międzykulturowej w konfrontacji z możliwościami propagowania jej treści za pomocą mediów. Dialog międzykulturowy

WOJTASZCZYK Leszek : Rodzina i szkoła polonijna jako źródło wiedzy o Polsce i wychowaniu w duchu polskości // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 51-58

WRÓBLEWSKA Urszula : Edukacja pogranicza kulturowego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19
Bariery edukacji regionalnej

WRÓBLEWSKA Urszula : Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66
Warsztaty

WYKAZ podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dopuszczonych po 10 marca 1999 r. // Wychowawca. - 1999, nr 9, s. 28-31
Podręczniki dla szkoły podstawowej, kształcenia zintegrowanego, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum do nauki języków mniejszości narodowych

ZAJĄC Stanisław : Z dziejów oświaty żydowskiej w Otwocku w latach 1918-1939 // Wiadomości Historyczne. - 2001, [nr] 4, dod. s. 61-64

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Mon.Pol. 1997 r. nr 13, poz.107 ) // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 7-8, dod. "Prawo w Szkole" s. 1-2

ZIELENIUK J. : To nasza ojczyzna // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 17, s.1, 4
Rozm. z... na temat szkolnictwa mniejszości narodowych w Polsce przepr. W. Salański

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna