Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WSPARCIE SPOŁECZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000-2007)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004

AOUIL B assam : Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży - analiza i propozycja // W : Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży  / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 330-340

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. -Kraków : "Impuls", 2001. - S. 123-126

BECELEWSKA Daniela : Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 2005

BYLICA Jacek : Młodzieżowa grupa wsparcia - czyli - jak to się robi w Andrychowie // W : Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży/ pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 3. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - S. 203-209

CHUDZICKA-CZUPAŁA Agata : Bezrobocie : różne oblicza wsparcia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004  
Filia w Radomsku

CICZKOWSKA-GIEDZIUN Małgorzata : Instytucjonalne formy wsparcia osób w Anglii // W : Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydaw. Eduk. "Akapit", 2003. - S. 497-504

CZERKAWSKI Andrzej : Wsparcie społeczne wobec problemu bezrobocia młodzieży // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 386-392

DEPTUŁA Maria : Program Carole Sutton "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci" program pedagogicznego wspierania rodziny przez pracownika socjalnego // W : Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - 625-633

DERBER Charles : Zaistnieć w społeczeństwie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

DIAGNOSTYKA pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptała. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

EDUKACJA i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2005

FENGLER Jörg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

FORMY opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanej systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005

GAJEWSKA Grażyna : Oparcie i wsparcie społeczne dziecka w środowisku zamieszkania wyzwaniem dla pracy socjalnej // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 288-306

GREENSTONE James L., LEVITON Sharon C. : Interwencja kryzysowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Filia w Bełchatowie

HAJDUK Barbara, HAJDUK Edward : O rodzajach pomocy. - Kraków : "Impuls", 2006

HELLSTEN Tommy : Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia. - Łódź : "Ravi", 2004
Filia w Radomsku

IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje. - Białystok : Trans Humana, 2000. - S. : 99-163 : Obszary i możliwości wsparcia socjalnego i pedagogicznego wspomagania rodziny i dziecka

JAKOŚĆ życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość / red. Maria Flanczewska-Wolny. - Gliwice, Gdańsk : "Impuls", 2007

KACPERCZYK Anna : Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2006

KARWOWSKA Małgorzata : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian). - Kraków : "Impuls", 2003

KAWULA Stanisław : Obszary wsparcia społecznego rodzin polskich // W : Kawula Stanisław, Józef Brągiel, Andrzej W. Janke : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 318-319

KIRENKO Janusz : Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jej uwarunkowania // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2001. - S. 385-392

KONCEPCJE pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Filia w Bełchatowie

KRYZYS, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

KRYZYSY rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny Grochmal-Bach, Anny Knobloch-Gali. - Kraków : "Impuls", 2005

ŁAŚ Helena : Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - implikacje systemu wsparcia społecznego i edukacyjnego // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 13-26
Filia w Bełchatowie

ŁÓJ Grażyna : Wsparcie społeczne w starości // W : Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy, Anny Klinik. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 325-330

MACHEL Henryk : Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców / W : Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 159-166

MAGDA Ernest : Środowiskowa oferta pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Głogowa // W : Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. Heleny Ochonczenko, Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 389-400

MAŃKA Aleksander : Specyfika wsparcia społecznego dla ofiar nadużyć seksualnych // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademiii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 420-431

MATYJAS Bożena : Wsparcie rodziny // W : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2, Debata / pod red. Ewy Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 515-517

MATYJEWICZ Marek : Środowiskowe wsparcie jako jeden z czynników psychicznej integracji osób niepełnosprawnych // W : Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 176-179

OSTASZ Jolanta : Wsparcie społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin // W : Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. - Lublin : Wydaw. Uniw. im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 101-109

POMOC, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006

POPKO-GUZIUK Marta : Wsparcie społeczne jednym z warunków prawidłowego rozwoju psychospołecznego jednostki // W : Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego / pod red. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / red. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2006

RIESSMAN Frank, CARROLL Dawid : Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

SĘK Helena : O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego // W : Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 2001. - S. 13-31

SIKORA Piotr : Ośrodki wsparcia dziennego // W : Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 551-561

SŁUPSKA Kamila : Wsparcie społeczne próbą odpowiedzi na problemy młodzieży // W : Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań, Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2005. - S. 613-617

SOCJALIZACJA i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich / pod red. Henryka Cudaka. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świetokrzyskiej, 2001. - S. 291-400 : Instytucjonalne wspomaganie polskiej rodziny

WĄTKI zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy, Anny Klinik. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004

WOJCIECHOWSKA Jolanta : Potrzeba wsparcia dla kobiet żyjących z HIV/AIDS / W : Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 576-583

WSPARCIE społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

WSPARCIE społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

ZAWIŚLAK Aleksandra : Społeczne wsparcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W : Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 95-100

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁA Jolanta : Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji pomocy społecznej // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 97-102

BOGUSZ Lidia : Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2003, nr 3, s. 20-22

BRONK Franciszek : Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 30-33

BRZEZIŃSKA Anna : Obserwuj, wymagaj i pomagaj // Remedium. - 2003, nr 2, s. 4-5

CHODKIEWICZ Jan : Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 1 // Remedium. - 2005, nr 1, s. 14-15

CHODKIEWICZ Jan : Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 4, s. 14-15

CHRZANOWSKA Joanna : Odrzucenie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 13-18

CIECHOMSKA Monika : Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 82-92

CYMERMAN Iwona : Zjawisko ubóstwa oraz indywidualne i lokalne inicjatywy w walce z nim jako zadanie pożądane pedagogicznie i ekonomicznie // Forum Oświatowe. - 2006, nr 1, s. 141-150

DRAGAN Magdalena, WĘGŁOWSKA-RZEPA, Krystyna : Socjoterapia jako forma pomocy młodzieży adolescentnej // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 93-104

GAJEWSKA Grażyna : Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 8-13

GAWKOWSKA Anna : Grupy pedagogicznej samopomocy (Gdy spotkają się psychologia i pedagogika) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 20, s. 10

GODZINA Izabela : Poziom wsparcia podstawowego osadzonych w zakładzie karnym // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 49-53 ; Auxilium Sociale. - 2005, nr 1, s. 207-214

HOLECKI Tomasz : Wsparcie osoby niepełnosprawnej przez ogniwa samorządu lokalnego : województwo śląskie // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 60-62

KANTOWICZ Ewa : Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr ?, s. 7-10

KAWULA Stanisław : Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka / / Edukacja. - 1998, nr 2, s. 5-15

KLIMA Ewa : Jak rozumiesz proces pomagania? // Gestalt. - 2002, nr 1, s. 37-40

KOSMALA Joanna : Duchowe wsparcie // Charaktery. - 2004, nr 6, s. 22-23

KOSMALOWA Joanna, KOBOSKO Joanna : Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 174-180

KRASIEJKO Izabela : Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga : W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20

MAKOWSKA Agnieszka, WOYNAROWSKA Barbara : Wsparcie uczniów w szkole w badaniach HBCS // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 26-27

MAŁKOWSKA Agnieszka, WOYNAROWSKA Barbara: Postrzeganie przez uczniów gimnazjum wsparcia społecznego a występowania zachowań ryzykownych // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2004, nr 3, s. 36-47

MAREK Zbigniew : Wspierać rodzinę? // Wychowawca. - 1997, nr 3, s. 5

MASŁOWSKA Ewa : Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych : doświadczenia z realizacji jej zadań // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2005, nr 3, s. 37-40

MASŁOWSKA Ewa : Organizacja programu pracy grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od środków psychotropowych // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2004, nr 3, s. 81-85

MIELCZAREK Andrzej : Jak opracować plan indywidualnego wsparcia seniora? // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 74-89

MOSIEK Piotr : Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowacze. - 2002, nr 4, s. 54-55

MOSIEK Piotr : Rodzina wobec bezrobocia - między rezygnacją i bezradnością a adaptacją do życiowej zmiany // Chowanna. - 2001, nr 2, s. 35-45

NOWAK Beata : Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 49-50

ORPIK Edward : Czy na pewno pomoc? // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. - 2005, nr 7, s. 24-27

PARCHOMIUK Monika ; BYRA Stanisława : Akceptacja siebie i innych a wsparcie społeczne studentek niepełnosprawnych // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 65-76

PIETRZYK Agnieszka : Napiętnowani : wyleczeni z raka w miejscu pracy i towarzystwach ubezpieczeniowych // Chowanna. - 2004, T. 2, s. 99-108

PIOTROWSKA Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie... // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25

PIOTROWSKI Przemysław : Wsparcie społeczne otrzymywane w szkole w percepcji wybranych grup młodzieży // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2001, nr 1, s. 59-68

PLUTA Maria : Wybrane aspekty wsparcia społecznego młodzieży w wieku od 11 do 18 lat // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 2, s. 32-33

POPIOŁEK Katarzyna : Wsparcie społeczne w małżeństwie // Chowanna. - 2004, T. 2, s. 118-128

PRUSKO Ludmiła, ARKUSZEWSKA Ewa : Szkolne grupy wsparcia // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31

RĘKAWEK Anna : O potrzebie wsparcia // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 6

ROCHON Barbara, DŻUR Krystyna : Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania społecznego dzieci wiejskich i miejskich // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 38-39

RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ, Agata : [Pomocniczość i wsparcie...] // Chowanna. - 2003, t.1, s. 223-225

SANKOWSKI Tadeusz, STACHOWIAK Katarzyna : Czy i jak można wspomagać zawodnika w sporcie // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 1/2, s. 6-11

SEUL-MICHAŁOWSKA Sylwia : Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 30-33

SOWA Józef : Znaczenie instytucji wspomagających proces rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 136-147

SZYMANOWSKA Joanna : Wsparcie osób niepełnosprawnych przez samorząd powiatowy // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 24-27

ŚWIERCZEK Monika : Być matką - konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście wsparcia społecznego (badania własne) // Chowanna. - 2004, T. 2, s. 129-143

WINIARSKI Mikołaj : Bezpieczeństwo lokalne problemem pedagogicznym // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s. 56-61

WINIARSKI Mikołaj : Zjawisko pomocy w ujęciu pedagogiki społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 31-45

WSZOŁEK Jan : Wspierać czy zastępować rodzinę? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 34-38

ZINKIEWICZ Beata : Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 17-23

ŻÓŁKOWSKA Teresa : Poczucie wsparcia społecznego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną a poziom ich aktywności społecznej // Edukacja Humanistyczna. - 2001, nr 2, s. 97-103

ŻÓŁKOWSKA Teresa : Przemiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną a ich poczucie wsparcia społecznego // Edukacja Humanistyczna. - 2002, nr 1/2, s. 120-127

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna