Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER W NAUCZANIU SPECJALNYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 195-200 : Komputer w edukacji specjalnej

GRUBA Joanna : Mutimedialny Pakiet Logopedyczny // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2004. - S. 335-339

GRUBA Joanna : Opinie logopedów na temat wykorzystania komputera w terapii // W : Media a edukacja: III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 8-11 kwietnia 2000 r. / red. nauk. Wacław Strykowski.- Poznań: "eMPi2", 2000. - S. 500-508
Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych, dotyczących wykorzystania komputerów w codziennej pracy logopedów i stanowi raport z badań pedagogicznych przeprowadzonych w ramach KBN H01F 02715. Głównym celem poznawczym badań było określenie znajmości obsługi komputera przez logopedów oraz stopnia wykorzystania oprogramowania specjalistycznego w terapii logopedycznej. Badania miały charakter sondażu ankietowego i przeprowadzone zostały w dwóch etapach: na zjeździe Oddziału Polskeigo Koła Logopedycznego w Katowicach oraz na XIII Ogólnopolskiej Konfernecji Logopedycznej w Lublinie w 1999 r.

LECHOWICZ Anna : Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. - Warszawa : WSiP, cop. 2005

KABARCZYK Marek : Świat otwarty dla niewidomych : szanse i możliwości. - Warszawa : WSiP, 2004

KACZMAREK Żaneta : Komputer na zajęciach korekcyjno - wyrównawczych. - Wałbrzych : Wydaw. Państ. Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003

KOMPUTER w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999
Rola komputera w terapii dysleksji, w praktyce logopedycznej, rewalidacji niewidomych i niepełnosprawnych oraz w nauczaniu początkowym

KOMPUTER w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / Jan Łaszczyk. - Warszawa : WSiP, 1998
Książka dla nauczycieli i wychowawców szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

KOMPUTER w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Bronisław Siemieniecki, Joanna Buczyńska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

LECHOWICZ Joanna : Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. - Warszawa : WSiP, cop. 2005

LEWANDOWSKA Ewa : Dlaczego warto wykorzystywać komputery w rewalidacji dzieci o zaburzonym rozwoju? // W : Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - S. 83-88

ŁUKANOWSKA Natalia : Internetowe wspomaganie komunikowania osób niewidomych // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2004. - S. 289-295

MARZEC Ewa : Algorytm programu komputerowego wspomagającego uczenie się rachunku macierzowego przez niewidomych // W : Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 8-11 kwietnia 2000 r. / red. nauk. Wacław Strykowski. - Poznań: "eMPi2", 2000. - S. 509-516
Opis Jednym z ważniejszych problemów w edukacji osób niewidomych jest dostęp do matematyki. Sposób prezentowania wyrażeń matematycznych jest nieliniowy, graficzny. Matematyczne formuły są prezentowane w postaci grafów, diagramów lub wykresów. Procesy poznawcze u dzieci niewidomych przebiegają w ten sposób, że zrozumienie dwuwymiarowych obiektów stanowi dla nich dużą trudność. W początkowych pracach nad projektem zdecydowano się na wybór narzędzia, które pozwoliłoby na reprezentację tekstu, formuł matematycznych w postaci liniowej wraz z zachowaniem struktury obiektu

SZALA Elżbieta : Komputerowe wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania i pisania // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw Adam Marszałek, cop. 2002. - S. 461-466

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOGDANOWICZ Małgorzata : Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 50-52
Zawiera: Zastosowanie komputera w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DĄBROWSKA Anna : Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce. - Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s.229-235

GREGORCZYK Grażyna : Komputer w logopedii // Komputer w Szkole. - 1995, nr 6, s. 52-62   GRUBA Joanna : Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych // Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s. 39-42  

KULCZYCKA Ewa : Programy komputerowe w rehabilitacji dzieci głuchych (Poznań 9. 12. 1994 r.) . - Szkoła Specjalna. - 1995, nr 4, s. 241-242  

ŁASZCZYK Jan : Rola komputera w rewalidacji dzieci specjalnej troski // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 12-15
Proces komputeryzacji w szkolnictwie specjalnym (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

ŁUKANOWSKA Natalia : Wykorzystanie mediów we wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku // Edukacja Mediala. - 2002, nr 4, s. 41-43

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Komputer dla upośledzonych umysłowo // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 12, s. 15-16  

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Terapia logopedyczna i komputer // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 11-12
Wykorzystanie przez logopedę programów ogólnoedukacyjnych w terapii logopedycznej.  

SIEDLECKA Maria : Komputer w pracy oligofrenopedagoga // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 162-169
Specjalna szkoła podstawowa dla dzieci upośledzonych umysłowo - doświadczenia z pracy z dziećmi.  

SIEMIENIECKI B. : Komputery w diagnostyce i terapii pedagogicznej // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 3, s. 16-18  

SUROWANIEC Józef, SZYDEŁKO Andrzej : Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z dysgrafią i dysleksją // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 181-194  

SZCZERBA Ewa : Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 48-50

SZYMKO Danuta : Internet - medium (nie)osiągalne dla niewidomych // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1 s. 67-69  

ZIELIŃSKA Jolanta : Komputer jako narzędzie poznawcze w rozwoju komunikacyjnym dzieci z wadą słuchu // Logopedia. - T. 34 (2005), s. [141]-152
Komputer jako narzędzie wspomagające rozwój językowy i komunikacyjny dzieci głuchych. Model komunikacyjny: dziecko niesłyszące-komputer, oparty na podejściu systemowym Paula Watzlawicka.

ZIELIŃSKA Jolanta : Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 95-100

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna