Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OŚWIATA W UNII EUROPEJSKIEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2007

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOGAJ Andrzej : Kształcenie ogólne : między tradycją a ponowoczesnością. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000 . - 229 s.

CYBAL-MICHALSKA Agnieszka : Europejski ideał wychowania - uwarunkowania i implikacje edukacji europejskiej // W : Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań, Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2005. - S. 189-200

DEKADA reform w kształceniu obowiązkowymw Unii Europejskiej : (1984-94). - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / red. Anna Smoczyńska . - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1996

DZIECKO i Edukacja : materiały Programu Wspólnoty Europejskiej Tempus - Redesign. Z. 4 / red. Elżbieta Putkiewicz. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1995

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Żak", 1997

EDUKACJA : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku / pod przewodnictwem Jacques'a Delorosa. - Warszawa : Stow. Oświatowców Polskich, 1998

EDUKACJA i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2005

EDUKACJA wobec integracji europejskiej / [red nauk. Jerzy Kojkoł, Piotr Jan Przybysz]. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2004

EDUKACYJNE tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2005

EUROPEJSKI glosariusz edukacyjny. T. 3, Nauczyciele / [pol. wersję oprac. Anna Smoczyńska, Magdalena Górowska-Fells, Michał Chojnacki]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2003

EUROPEJSKIE idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów) / pod red. Henryka Bednarczyka, Tadeusza Gawlika, Tomasza Kupidury. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji ; Państ. Inst. Badawczy, cop. 2005

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 512-551 : Oświata
(Dotyczy m.in. szkolnictwa w Wielkiej Brytanii)

GRZYBOWSKI Przemysław Paweł : Edukacja europejska : od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. - Kraków : "Impuls", 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

JAGOSZEWSKA Iwona : Czynni zawodowo nauczyciele norweskich placówek specjalnych // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dodosłych / pod red. Marka Podgórnego. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 161-170

KLUCZOWE dane o edukacji w Europie . - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji EURYDICE, 2001

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / red. wyd. pol. Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1996

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)/(EEA) : suplement. - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1996

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - Warszawa : "Żak", 1995

MAZIŃSKA Magdalena : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, cop. 2004

NICOLL William, SALMON Trevor : Zrozumieć Unię Europejską. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002. - S. 368-372 : Edukacja i szkolenia

NOWAKOWSKA Renata : Szkolnictwo w Polsce i Niemczech : 1945-2001 : wybrane aspekty porównawcze. - Warszawa : "ŻAK", [2002]

NOWE uwarunkowania edukacji szkolnej / pod red. Stefana Michała Kwiatkowskiego - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1998

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000

PIWOWARSKI Rafał : Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2006

POPRAWA jakości pracy szkoły : program SMART, komponent 01 - polityka edukacyjna / pod red. Włodzimierza Kruszwickiego, Krzysztofa Symeli. - Warszawa : Ośrodek Kształcenia I Doskonalenia Kadr Inst. Technologii Eksploatacji, 1999
(Dotyczy realizacji programu w Finlandii i Anglii)

PRZEMIANY edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2001

RABCZUK Wiktor: Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodnieji w Polsce. - Warszawa : WSiP, 1992

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w świecie. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000. - S. 69-236 : Szkolnictwo prywatne w Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / europejskiego obszaru gospodarczego (EEA)

RADY konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej / [przetł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

ROLA rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskich / red. Anna Smoczyńska. - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1997

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskij / red. nauk. Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1998

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej . - Warszawa : EURYDICE, 2002

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1997

TRANSFORMACJA w oświacie a europejskie perspektywy / red. Hörner Wolfgang. - Warszawa : "Żak", 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTH,Gernot, Zöllner Detlef : Europa jako wspólnota oświatowa : konferencja między-narodowa, Erfurt, 3-5 października 1996 roku // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 234-239

CHMIEL Izabela, SOWIAR Danuta : Wrażenia z przedszkola w Austrii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 8, s. 467

CO nowego w europejskiej oświacie? / oprac. Władysław Sobecki // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 49-50
Belgia, Włochy, Hiszpania, Austria, Cypr

DOMIN Jan : Dyrektor szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 49-51

DUDEK Antoni : Lekcja o Polsce : czego uczą się o Polsce młodzi Europejczycy, Izraelczycy i Amerykanie // Wprost. - 2002, nr 13, s. [80]-83
Podręczniki szkolne

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Grecji // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 97-98

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 167-168

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy w Irlandii // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s. 616-617

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Portugalii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 360-361

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy w Szwecji // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 40-43
Organizacja systemu szkolnego, nauczanie religii w szkole, kształcenie nauczycieli

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Włoch // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 300-301

DZIERZGOWSKA Irena : Edukacyjna podróż po Europie. - Dyrektor Szkoły, nr 6, 29-32

EKIERT-GRABOWSKA Dorota, OLDROYD David : Doskonalenie szkoły : raport rządu Wielkiej Brytanii // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 9, s. 7-11
Reforma oświaty brytyjskiej

FILIPOWICZ-ARTECKA Małgorzata : O szkole i ogórkach : oświata w innych krajach // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 20, s. 21
Szkolnictwo w krajach Unii Europejskiej

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Holandii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 21, s. 5
Holenderski system oświaty. Artykuł z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 14

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Finlandii // ńGazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 22, s. 5
System oświaty. Artykuł z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 15

GRĄCKA Joanna : Struktura sieci szkół Wspólnoty Francuskiej. Jak to robią w Belgii? // Gazeta Szkolna : aktualności - 2000, nr 7, s. 5
System oświatowy. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz.5

GRZEGORZEWSKA Sylwia : System oświatowy Niemiec // Życie Szkołyń. - 2001, nr 1, s. 48-52

GRZEGORZEWSKA Sylwia : Szkolnictwo podstawowe w Holandii // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 120-124

GRZESZCZAK Adam : Szkolnictwo zawodowe w świetle wzorów Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 52-55
Zarządzanie reformowaną oświatą zawodową i ogólną w Polsce

ISMAILOV ELKHAN : Jak uczą w Szwecji? : oświata w innych krajach // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 9, s. 9-10
Szkoły średnie (odpowiednik polskiego gimnazjum)

ISMAILOV Elkhan : Jak uczą w Szwecji? : oświata w innych krajach. Cz. 2 // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 10, s. 17-18
System szkolnictwa w Szwecji - ocenianie oraz rodzaje opieki sprawowanej przez szkołę

ISMAILOV Elkhan : Jak uczą w Szwecji? : oświata w innych krajach. Cz. 3 // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 11, s. 17-18
Zajęcia pozalekcyjne. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

J.G. : Jak to robią w Austrii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 4, s. 5
Systemy oświatowe w Europie. Cz.2

JAKIE nauczanie w Brukseli // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 238-240
Belgijski system edukacyjny, uniwersytety

JANOWSKI Andrzej : Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 6-11
Kraje Unii Europejskiej

JEŻOWSKI Antoni : Bliżej Unii Europejskiej : oświata w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły . - 2003, nr 1, s. 27-29

JURGOWIAK Elżbieta M. : Wizyta w unijnej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 66-70

K.B. : Szkolnictwo rolnicze w Europie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 5, s. 9

KS : Nadzór nad szkołami w Holandii : wiadomo co, jak i kiedy // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 1, s. 7

KACZOR Stanisław : Doskonalenie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej // Pedagogika Pracy. - (1999), [Nr] 35, s. 161-167

KAMIŃSKA Krystyna : Edukacja początkowa w krajach Unii Europejskiej// Edukacja i Dialog, 1998, nr 2, s. 39-43

KAMIŃSKA Krystyna : Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 7, s. 404-408
Różnorodność rozwiązań w zakresie szkolnictwa podstawowego w krajach europejskich

KALINOWSKA-WITEK Barbara : Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 4-8

KAWECKI Ireneusz : Badania edukacyjne w Europie - konferencja naukowa w Bath, 14 -17 września 1995 // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 4, s. 161-163

KOŁACZEK Bożena : Dostęp do edukacji - analiza porównawcza // Polityka Społeczna. - 2002, nr 10, s. 12-17
Zmiany w pierwszej dekadzie transformacji w dostępie do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wzorce dostępu do edukacji (miasto - wieś, dochody i wykształcenie rodziców) oraz finansowanie i zarządzanie szkołami w Europie i Azji

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne - model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24
Organizacja wychowania przedszkolnego. Skandynawska Rada Nauczycieli

KOPIK Aldona : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3-4, s. 20-36

KOŚĆ Ilona : Edukacja po szwedzku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 50-57
Opieka nad dzieckiem i polityka prorodzinna. System szkolny. Humanistyczne oblicze szwedzkiej szkoły

KOTURBASZ Ewa : Bliżej do Europy // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 10, s. 22-23
Idea programu Socrates Comenius - zakłada współpracę szkół z Europy Wschodniej i Zachodniej. Nawiązywanie osobistych kontaktów między nauczycielami i uczniami przynajmniej z trzech placówek z różnych krajów

KOZIELEWSKA-KAŁKA Wanda : Jak uczą za granicą? : szkoła w Szwecji // Dyrektor Szkoły. -2003, nr 12, s. 49-52
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, szkoła wyższa, praca nauczyciela

KRAJEWSKI Władysław : Brytyjski priorytet // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 48, s. 5
Wypowiedzi przedstawicieli rządu i związków nauczycielskich dotyczące reformy oświaty

KRASZEWSKI Krzysztof : Edukacja ogólna i ogólnotechniczna w Austrii // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 1, s. 45-47

KSZTAŁCENIE zawodowe w Europie : zarys reform / oprac. Władysław Sobecki // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 50-53
Belgia, Finlandia, Francja, Włochy, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Słowenia)

ŁYSEK Jan : Kształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej . - Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 9-15

ŁYSEK Jan : Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zmieniającej sie Europie. - Nauczyciel i Szkoła. - 2004 nr 1-2, s. 118-129

MAYWALD Jorg : Opieka nad dziećmi i młodzie>ą oraz ich kształcenie w Niemczech : współczesne trendy, paradygmaty i dylematy // Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 1/2, s. 133-142

MAZUR Maria : W edukacji chodzi o jakość : ocenianie zewnętrzne // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 1, s. 15
Europejskie Stowarzyszenie - Ocenianie w Edukacji - zrzesza instytucje z ró>nych państw europejskich. Zajmuje się ocenianiem zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym

MICHALAK Aleksander : Summerhill - bez kar i mundurków // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 25-29
Wychowanie bezstresowe - idea szkoły Summerhill

MICHAŁKIEWICZ Tadeusz : System edukacji w Szwecji // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 43-45

NIKITENKO Danuta : Reforma oświaty w wydaniu brytyjskim // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3, s. 59-63
Główne założenia reformy oświatowej brytyjskiej w 1988 r.

NOWICKA Renata : Holenderska polityka oświatowa na rok 1997 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 41-42

NOWICKA Renata : Problemy oświaty w Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 45-46
Raport krajowej Rady Szkół podsumowujący sytuację oświaty w latach 1992/93

NOWAKOWSKA-SIUTA Renata : Europejskie tendencje oświatowe a polskie działania reformatorskie - wybrane aspekty porównawcze // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 241-260

PATRZYKĄT-OWCZAREK Beata : Szkolnictwo specjalne.... - Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 67-68
Dnia 1.12.2003 r. odbyła się konferencja "Szkolnictwo specjalne w wybranych krajach Unii Europejskiej - prawa osób niepełnosprawnych", zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

PĘKOWSKA Marzena : Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.- Nauczanie Początkowe. - 2004, nr 1, s. 29-35

POCZĘSNA Janina : Uwarunkowania i założenia europejskiej polityki edukacyjnej // Pedagogika Pracy . - (1999), [Nr] 34, s. 121-126

PRACZYK Renata : Przedszkolaki w Unii Europejskiej. - Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 34-36

PRZEDSZKOLA Unii Europejskiej / oprac. Grażyna Kowalska[ i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 27-31
Sprawozdanie z wyjazdu do krajów Unii Europejskiej : Austria, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Niemcy

RABCZUK Wiktor : Decentralizacja oświaty a autonomia szkół // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 7/8, s.36-41
Zarządzanie systemami szkolnymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej

RYSIŃSKA Ewa : Nie udają Greka // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 41, s.10
Doskonalenie nauczycieli i system oświatowy w Grecji

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Matura we Włoszech // Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 43-44

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
System szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Reforma szkolnictwa we Włoszech // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 100-107
Model szkolnictwa proponowany w 2000 roku

SIELATYCKI mirosław : Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 11-19

SKUP Maria : System edukacji w Danii : korespondencja własna // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34

SOBCZYK Alicja : System edukacji we Francji // Przegląd Edukacyjny. - 1997, nr 3, s. 3-5

SOBECKI Władysław : Szkoła w Danii // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 43

SOKOŁOWSKI Marek : System oświatowy w Finlandii // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s.67-70

STRUŻYNA Krystyna : Zawodówki gdzie indziej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 29, s. 9
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia

SZKOŁA duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 568-569
Wychowanie przedszkolne i pierwszy etap nauczania

TYTUŁA Magdalena : Europejczyk w szkole // Cogito. - 2001, nr 13, s. 32-33
Rok szkolny we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w innych pa

WASILEWSKA Lidia : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej. - Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34

WEGNER Wojciech : Podobieństwa i różnice : oświata w innych krajach // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 17-18
Warunki pracy nauczycieli w krajach Unii Europejskiej: Francji, Niemczech, Holandii, Anglii z Walią

WIRTUALNE uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1 // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43
Komputery i rozwiązania multimedialne a nauczaniu na poziomie akademickim

WLAZŁO Stefan : Wspomaganie rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny we Francji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 27-2

ZAWADOWSKA Janina : Opieka pozalekcyjna w Europie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 48-49, 60
Opieka szkoły nad dzieckiem

ZYZIK Elżbieta : Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej . - Nauczanie Początkowe. - 2004, nr 1, s. 17-22

ŻUKOWSKA Edyta, KUŁAK-PEŁKA Jadwiga : Belgijski system oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 27-28

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna