Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BINDER Gislind, MICHAELIS Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli . - Wyd. 7. - Warszawa : WSiP, [2004]

ŁUCZAK Bogumiła : Niepowodzenia w nauce : przyczyny - skutki zapobieganie .- Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze. - Warszawa : WSiP, 1992

MÓJ uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio-siedmio- i dziewięcio-dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców . -Kraków : "Impuls", 2007

TERAPIA pedagogiczna . T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

TERAPIA pedagogiczna . T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : WSiP, 1996

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARABACH Beata, JÓŹWIAK-PLASKOTA Teresa : Praca korekcyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 88-92

BARANOWSKA Ewa : Trudne liczenie // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 418-419
Najczęstsze przyczyny trudności w nauczaniu matematyki.  

B. N. : Metoda 18 struktur // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 14, s. 14
Trudności w nauce w nauczaniu początkowym eliminowane za pomocą metody 18 struktur wyrazowych - przykłady ćwiczeń.  

BARABACH Teresa, JÓŹWIK-PLASKOTA Beata : Praca korekcyjna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 88-92  

BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210
Formy pomocy. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.  

BEDNARSKA Elżbieta, PREIS Iwona : Stosowanie terapii w wychowaniu // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 485-487
Terapia pedagogiczna stosowana w pobudzaniu pozytywnych dynamizmów rozwojowych i terapia stosowana w niepowodzeniach szkolnych.  

BŁANIK Renata : Przyczyny niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s.11-12 Przyczyny społeczno-ekonomiczne, biopsychiczne, pedagogiczne.

DAROWNA Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13 Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.  

DINER E. : Prawidłowe oddychanie, sprawne narządy mowne, wyćwiczony słuch fonematyczny - jako konieczne warunki rozwoju mowy // Nauczanie Początkowe. - 1990/91, nr 1, s. 53-60
Trudności dzieci w nauce matematyki.  

DONIEC Jadwiga : Nieprawidłowości mowy // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 36[36]-38[38]
Nieprawidłowości mowy; seplenienie, reranie, ubezdźwięcznianie, jąkanie. zaburzenia mowy przyczyną powstawania trudności w nauce.  

DZIUGIEŁ Mirosława : Dla kogo trudna matematyka? // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 407-409
Przyczyny niepowodzeń matematyki. Objawy trudności u dzieci dyslektycznych w uczeniu się matematyki. Przykłady ćwiczeń.  

FEDER Aldona : Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 2, s. 96-102  

FLORKIEWICZ Violetta : Metoda Glena Domana w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu - pozytywne konsekwencje jej zastosowania // Szkolne Wieści. - 1997, nr 27, s. 2-4  

FRANUS Anna : W poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 5, s. 282-284 Zastosowanie metody wertykalnej w likwidacji trudności z czytaniem.  

GLINKA Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 45-47
Prace indywidualne z chłopcem z nadpobudliwością psychoruchową.  

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. 2000/2001, nr 4, s. 50-60  

GRABOWSKA Mariola, RYKOWSKA Wioletta : Doskonalimy ciche czytanie ze zrozumieniem // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 34(674)-36(676)
Przykłady ćwiczeń doskonalących technikę cichego czytania ze zrozumieniem.  

GRELOWSKA Wanda : Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie pierwszej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 40-44
Charakterystyka zaburzeń rozwojowych wywołujących trudności w nauce czytania. Zabawa w czytanie Glenna Domana  

GRZELAK Barbara : Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne // Lider. - 2007, nr 5, s. 8-9
Trudności w nauce.  

GRZYWNIAK Celestyna : Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 539-542
Jak postępować z dziećmi jąkającymi się.  

GRZYWNIAK Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
Nadpobudliwość w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.  

JANKOWSKA Mariola : Co robić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 259-263 

JASTRZĄB Jadwiga : Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. I-IV

JAWOROWSKA Ewa : Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych : rozmowa z rodzicami // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 5, s. 289-290 

JĘDRUSZCZAK M. : Indywidualna praca z dzieckiem mającym trudności w opanowaniu elementarnych pojęć matematycznych // Życie Szkoły. - 1990, nr 5/6, s. 216-234  

KARASOWSKA Aleksandra : Nauka szkolna - problem dziecka czy rodzica? // Remedium. - 2002, nr 2, dod. s. VI-VII  

KLIMASZEWSKA Anna : Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 27, nr 3 (2003/2004), s. 97-105
Zdolności. Trudności dydaktyczne i wychowawcze. Praca terapeutyczna.  

KORCZ Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 21-25
Sposoby zapobiegania trudnością w nauczaniu matematyki.  

KOZŁOWSKA Kinga : Pomagamy dzieciom o zaburzonej mowie // Nauczanie Początkowe. - 1994/95, z. 5, s. 75-81  

KRAWCZONEK Magdalena : Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno-kompensacyjne // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 31-33
Edukacja wczesnoszkolna.  

KRAWCZYŃSKA Elżbieta : Dla kogo trudna matematyka // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 49(177)- 52(180)
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.  

KUCHTA Krystyna : Trudności w uczeniu się matematyki // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 6, s. 354-355  

KUKUŁA Danuta : Trudności z nauką czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 556-561  

KULIKOWSKA Bożena : Gdy szkoła sprawia trudności // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 5-6
Trudności dydaktyczne uczniów.  

LEŚNIAK Aneta : Przyczyny i objawy trudności w pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 244-248  

ŁYŻWA Anna : Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 55-57
Współpraca z rodzicami dzieci wykazującymi zaburzenia rozwojowe.  

MACIARZ Aleksandra, DUTKA Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 227-234
Trudności w uczeniu się - omówienie badań.  

MAREK Elżbieta : XIV [Czternasta] Ogólnopolska Konferencja nt. trudności w czytaniu i pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 3, s. 184-187  

MAZUR Danuta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu leniwe, niezdolne czy... dyslektyczne? // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 257-259  

MIĘTKA Elżbieta : Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 3, s. 65-79
Objawy trudności w czytaniu i pisaniu. Ocena techniki czytania.  

MIREK Helena : Opisywanie sytuacji realnych odejmowaniem // Nauczanie Początkowe. - 1997/98, z. 5, s.71-79
Trudności uczniów występujące podczas odejmowania liczb. Przezwyciężanie trudności.  

MIŚ Teresa : Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 478-480
Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej i wzrokowej.  

NADGÓRSKA Alina : Wykorzystanie metod zabawowo-naśladowczej i bezpośredniej celowości ruchu w trakcie doskonalenia ćwiczeń oddechowych w gimnastyce korekcyjnej // Lider. - 2000, nr 5, s. 25-29  

NOWICKA Ewa : Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [138]-140 Przyczyny niepowodzeń szkolnych.  

OSTROWSKA Małgorzata : Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19  

PIĘTAL Mariola : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu doskonalenia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2000/2001, nr 2, s. 74-84  

SACHAJSKA Elżbieta : Wpływ wad wymowy na czytanie i pisanie u uczniów klasy II szkoły podstawowej // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 40-41  

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Gdy dziecko pisze sima i goszek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 47-49
Zaburzenia słuchu fonematycznego.  

STRUŻYK Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 610-613  

SZAFRAN Renata : Pomaga nam komputer // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 398-402
Komputer w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce. Komputerowe programy nauczania.  

SZYMCZAK-JURKOWSKA Ewa, FIGURSKA Marzenna, ŚWIETLIK Ewa : Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 31-32
Konspekt zajęć terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu.  

SZYSZKA Renata : Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32

ŚWIDRAK-ŁOPATKIEWICZ Małgorzata : Trudności w edukacji integralnej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 6-13

TRZASKALIK J. : Niektóre problemy logopedyczne utrudniające realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasie pierwszej // Życie Szkoły. - 1991, nr 3, s. 161-164  

WASZKIEWICZ Elżbieta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 54-58
Jak poznać dziecko dyslektyczne w klasie.  

WITKOŚ Maria : Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 18-23

WOJAK Wacław : Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Instrukcje obsługi poproszę... // Remedium. - 2004, nr 12, s. 8-9
Trudności dziecka w opanowaniu umiejętności matematycznych na poziomie klasy I-III szkoły podstawowej. W jaki sposób temu zaradzić.

WÓJCIK Elżbieta : Praca pedagoga terapeuty a współpraca z rodzicami // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s.336-337  

ZYSKO Arleta : Trudności w nauce wychowanków domów dziecka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 15-19

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna