Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

KONFLIKTY I NEGOCJACJE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

KONFLIKTY

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARONSON Elliot : Człowiek istota społeczna. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

BALAWAJDER Krystyna : Konflikty interpersonalne : analiza psychologiczna. – Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1992

CHEŁPA Stanisław, WITKOWSKI Tomasz : Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami. – Warszawa : WSiP, 1995

COLLINS Bryan C. : Emocjonalna niedostępność. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 

DOBSON James : Miłość potrzebuje stanowczości. – Warszawa : Oficyna Wydaw. „Vocatio”, 1993

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. – Warszawa : PAX, 1996

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. – Warszawa : PAX, 1994

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. – Warszawa : PAX, 1995

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. – Warszawa : PAX, 1996

IZDEBSKA Helena : Przyczyny konfliktów w rodzinie. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979

ENCYKLOPEDIA socjologii. T. 2 / pod red. Z. Bokszańskiego. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999. – S. 59–70 : Konflikt społeczny

PSYCHOLOGIA : podręcznik akademicki. T. 3 / red. J. Strelau. – Warszawa : PWN, 2001. - S. 396–402 : KONFLIKTY polityczne

KOZIELECKI Józef : Konflikt, teoria gier i psychologia. – Warszawa : PWN, 1970

MIKA Stanisław : Psychologia społeczna dla nauczycieli. –Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. - S. 166-168 : Cel grupowy jako środek rozwiązywania konfliktów międzygrupowych

OLUBIŃSKI Andrzej : Konflikty rodzice – dzieci : dramat czy szansa?. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

POSPISZYL Kazimierz : Konflikty młodzieży z otoczeniem : psychologiczna analiza procesu wykolejania się nieletnich. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1970  

SIENKIEWICZ Piotr : Systemy kierowania. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1989. - S. 205 - 213 : Analiza konfliktów

TYSZKA Tadeusz : Konflikty i strategie : niektóre zastosowania teorii gier. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1978

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIŃCZYCKA Jadwiga : Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych miedzy dorosłymi a dziećmi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 11 – 13

CELMER Zuzanna : Płaszczyzny konfliktów w rodzinie // Problemy Rodziny. - 1979, nr 1, s. 23-31

CYWIŃSKA Małgorzata : Dzieci pięcio- i sześcioletnie w sytuacjach konfliktu z rówieśnikami - relacja z badań // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 1, s. 119-131

CYWIŃSKA Małgorzata : Zjawiska konfliktowe wśród dzieci przedszkolnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 493-498, nr 8 s. 569–573

DRABIK Krzysztof : Wychowanie moralne na płaszczyźnie konfliktu rodzice - dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 8–10

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35–39

GRZYBEK Hanna : Konflikty dorastającej młodzieży z rodzicami // Problemy Rodziny. - 1977, nr 3, s. 20–23

ŁYSEK Jan : Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 69–78

MARODY Mirosława : System wartości w ocenie rodziców i ich dorastających dzieci: strefy konfliktogenne // Problemy Rodziny. - 1978, nr 6, s. 2–7

OŚMIAŁOWSKA Anna : Uczenie rozumienia i rozwiązywania konfliktów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2 s. 11-14 (wkładka)

PAWŁOWSKA Róża : Wpływ konfliktów miedzy rodzicami na sytuację dziecka w młodszym wieku szkolnym // Problemy Rodziny. - 1990, nr 5, s. 19-22

PILSZAK Mariola : Opór i konflikty w zespołach ludzkich // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 2, s. 30 – 36

PONIKLEWSKA Wanda : Konflikty małżeńskie a współżycie seksualne // Problemy Rodziny. - 1978, nr 6, s. 31-33

ROSMUS Renata : Trening rozwiązywania konfliktów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 24-27

RUTKOWSKI Robert : Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka // Wychowanie Opieka Terapia. - 1999, nr 1, s. 8–14

SIKORKI Wacław : Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 49–55

ŚMIAŁOWSKI Eugeniusz : Konflikty małżeńskie w rodzinach robotniczych // Problemy Rodziny. - 1984, nr 1, s. 14-22  

WADAS-GADAWSKA Anna : Jak rozwiązywałam niektóre konflikty w klasie? // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 61

WEISSBROT-KOZIARSKA Anna : Przyczyny i skutki konfliktów miedzy dyrektorem szkoły podstawowej a nauczycielami // Edukacja. - 1999, nr 1 s. 40–45

NEGOCJACJE

WYDAWNICTWA ZWARTE

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Warszawa : WSiP, 1995 Negocjacje. - S. 148-155.

KIEROWANIE / red. James A. F. Stoner i in. - Warszawa : PWN, 1999. - S. 506–533 :  Komunikacja i negocjowanie

MASTENBROEK Willem : Negocjowanie. - Warszawa : PWN, 2000

AMNSTRONG Michael : Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie działania. – Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - S. 626-635 : Negocjowanie i prowadzenie rokowań

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIERNAT Tomasz : Negocjacje w życiu rodzinnym // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 12, s. 24–25

PRZYGOŃSKA Ewa : Negocjacje w szkolnych konfliktach // Nowa Szkoła. – 1997, nr 6, s. 13-17

STRYCHARSKA Beata : Dialog negocjacyjny między nauczycielem a uczniem // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 30-33

TATAROWICZ Jan : „Golono – czy strzyżono?” : dramowe negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych // Drama. – 1998, z. 26, s. 6-8

 

Oprac. Daria Gajda,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.04.2003© Biblioteka Pedagogiczna