Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZEKAJ Krzysztof, GORLACH Krzysztof, LEŚNIAK Małgorzata : Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych. - Katowice : "Śląsk", 1998
(Filia w Radomsku)

DZIĘCIOŁ Bogusław : Rola pracownika socjalnego w lokalnym systemie profilaktyki wykolejenia młodzieży // W : Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań, Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2005. - S. 447-451

HAJDUK Barbara, HAJDUK Edward : O rodzajach pomocy. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 139-141 : Hierarchia norm regulujących działąność pracowników instytucji opieki i pomocy

KANTOWICZ Ewa : Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - S. : 56-87 : Praca socjalna jako dojrzewająca profesja

KURCZ Alicja : Kompetencje pracowników socjalnych do wypełniania zadań "systemu pomocy dziecku i rodzinie" // W : Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej. Toruń : "Akapit", 2001. - S. 141-149
(Filia w Radomsku)

MARZEC-HOLKA, Krystyna : Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

PEDAGOGIKA społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając. - Katowice : "Śląsk", 1998
(Filia w Radomsku)

POMOC społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 209-402 : Pracownicy socjalni w realizacji zadań pomocy społecznej - uwarunkowanina i realizacja

PRACA socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / red. Ludwik Malinowski, Małgorzata Orłowska. Wwa : "ŻAK", 1998

SUTTON Carole : Psychologia dla pracowników socjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Eduk. Akapit, 2006

WITKOWSKA Bogumiła : Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej 3obec osób z zaburzeniami psychicznymi. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2005

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej . - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BIELECKA Elżbieta, KASZEK Katarzyna : Dom powrotu, streetworking - społeczność terapeutyczna - reintegracja społeczna // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 4, s. 93-101

CHRUSZCZYK Anna : Nowy kodeks etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych // Polityka Społeczna. - 1999, nr 7, s. 28-30

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Preferencja wartości a rozwój (wybrane zagadnienia) // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 2, s. [3]-13
Związek między rozwojem jednostki a cenionymi przez nią wartościami - w odniesieniu do pracowników socjalnych. Wyjaśnienie pojęcia wartości i rozwój człowieka. Wartości w pracy socjalnej.  

CZECHOWSKA Marta, TYCHMANOWICZ.Anna : Orientacja na wartości pracowników socjalnych // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. [131]-138
Wartości preferowane przez pracowników socjalnych.  

DEC Joanna : Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 101-109

 

DOMINIAK Tomasz : Etyka pracownika socjalnego w działaniu : ethos i profesjonalizm // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [103]-113  

 

FUDAŁA Tadeusz : Kształcenie pracowników socjalnych // Oświata Dorosłych. - 1990, nr 3, s. 102-104 Kształcenie w policealnym studium.

KAMIŃSKI Tadeusz : Etyczne implikacje społecznego mandatu pracownika socjalnego // Polityka Społeczna. - 2000, nr 8, s. 2-5

KANTOWICZ Ewa : Refleksyjna praktyka i jej aplikacje w kształceniu pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. [3]-14
Przybliżenie koncepcji "refleksyjnej praktyki" i odniesienie jej do współczesnych modeli kształcenia pracowników socjalnych i wolontariuszy.  

KOŁAK Wiesław : Przede wszystkim profilaktyka : założenia i rzeczywistość // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 2, dod. "Nasz Animator" s. 13-15
Opisano najważniejsze cele, jakie stoją przed pracownikami socjalnymi po reformie administracyjnej kraju.  

KRASIEJKO Izabela : Kilka uwag o warsztacie pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [105]-110
Porównanie teorii pracy socjalnej z przeprowadzonych badań nad metodycznym działaniem pracowników socjalnych.  

KRAWCZYŃSKA-BUTRYM Zofia : Pracownicy socjalni : dylematy // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 33 (2002), s. 205-215
Zmiana roli pracownika socjalnego w realizacji zadań państwa w wyniku transformacji ustrojowej. Informacje o pozycji społecznej tego zawodu, o dylematach dotyczących podejmowania decyzji o udzielaniu pomocy socjalnej .

KRZYŻANOWSKA Iwetta : Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 31-36

KSZCZOTEK Maria : Kształcenie pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej w regionalnym ośrodku szkoleniowym Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 91-93  

KUNA-BRONIOWSKA Agnieszka, ŁYSENKO Olga : Z teki pracownika socjalnego : przemoc w rodzinie w świetle danych pomocy społecznej // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 18-20
Dane uzyskane z wywiadów z pracownikami socjalnymi.  

KURCZ Alicja : Przygotowanie pracowników socjalnych do pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 38-46

MARYNOWICZ-HETKA Ewa : Sieroctwo społeczne i profesje społeczne // Przyjaciel Dziecka. - 1998, nr 1-3, s. 13-15

MOROZ Jerzy : To był dobry pomysł // Świat Problemów. -1999, nr 1, s. 30-31
Szkolenie pielęgniarek i pracowników socjalnych na temat choroby alkoholowej.  

OLUBIŃSKI Andrzej : Pracownik socjalny jako artysta // Wychowanie na Co Dzień. -1999, nr 10/11, s. 11-15
Intuicja w pracy socjalnej.  

OLUBIŃSKI Andrzej : Psychoedukacyjne źródła trudności w praktyce pracy socjalnej // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 7/8, s. 3-5  

ORŁOWSKA Małgorzata : Kształcenie pracowników socjalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 185-190
Udział pracowników socjalnych w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych.  

POCHOPIEŃ Anna : Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 48-51
Główne zadania i obowiązki pracownika socjalnego w domu dziecka.  

PIĄTEK Krzysztof : Edukacja socjalna - nowe wyzwania // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 7/9, s. 11-12 Kształcenie pracowników socjalnych 

POCHOPIEŃ, Anna : Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 48-51

POZNAŃSKA Krystyna : Dla ludzi, czy dla urzędu? // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 4, s. [110]-115
Rozważania na temat sensu pracy socjalnej w pomocy społecznej. Jak pogodzić urzędniczą pracę pracownika socjalnego z pomocą społeczną?  

RACŁAW-MARKOWSKA Mariola : Przyjaciel rodziny : o partnerstwie pracowników socjalnych i opiekunów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 7-11
Opiekunów rodzin zastępczych. Przebieg i wyniki konkursu o tytuł Przyjaciela Rodziny 2005.  

ROPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 61, poz. 544
Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 154, poz. 1289  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 145, poz. 1217  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 62, poz. 555  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 120, poz. 1292  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie ,,pracownik socjalny'' // Dziennik Ustaw. - 1997, nr 24, poz. 125  

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara : Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce : od szkoły średniej do uniwersytetu // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 4/5, s. 30-38
Kształcenie służby socjalnej na trzech poziomach: średnim, wyższym uniwersyteckim i w wyższych szkołach zawodowych.  

SROCZYŃSKI Wojciech : O odpowiedzialności aksjologicznej pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. [3]-13  

SURZYKIEWICZ Janusz : O etycznym wymiarze działalności pracownika socjalnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 3-13
Podstawowe zadania i kryteria pracy socjalnej. Etyka w zawodzie pracownika socjalnego.  

SZCZEPAŃSKI Krzysztof : Działalność szkoleniowa Instytutu Rozwoju Służb Społecznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 52-55
Prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla pracowników pomocy społecznej w kraju i osób zajmujących się pomaganiem i wspieraniem innych.  

SZMAGALSKI Jerzy : Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademiciego // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [5]-24
Tradycja a współczesne wyzwania pracy socjalnej jako zawodu. Historyczne uwarunkowania paradygmatów kształcenia i ich zmiany. Problemy do rozwiązania w kształceniu do pracy socjalnej .

SURZYKIEWICZ Janusz : O etycznym wymiarze działalności pracownika socjalnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 3-13

TRAWKOWSKA Dobroniega : Konflikty ról : jak im przeciwdziałać? // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [5]-14
Konflikty związane z rolą zawodową pracownika socjalnego.  

TRAWKOWSKA Dobroniega : Kreatorzy czy współtwórcy ról zawodowych? // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. [14]-52
Analiza ról zawodowych pełnionych przez pracowników socjalnych. Oczekiwania odnoszące się do roli pracownika socjalnego .  

TRAWKOWSKA Dobroniega : Pracownik socjalny wobec trudnych sytuacji zawodowych // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 4, s. [3]-27
Struktura zespołu ról pracownika socjalnego zatrudnionego w pomocy społecznej.  

TYSZKA Zbigniew : Rola rodziny w działalności pracownika socjalnego // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 42-45  

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 179, poz. 1487
Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej. Rodziny zastępcze. Pracownicy socjalni.  

WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA Małgorzata : Skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawa działalności pracownika socjalnego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 67-71

WIŚNIEWSKA-MUCHA, Anna : Wokół statusu pracownika socjalnego // Polityka Społeczna. - 1998, nr 7, s. 28-30

WŁOCH Aurelia, DOMARADZKI Piotr : Kontrakt socjalny : przewodnik dla pracowników socjalnych ośrdków pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 3, s. [3]-102
Metodyczne działania podejmowane przez pracownika socjalnego. Objaśnienie pojęć zawartych w kontrakcie socjalnym. Zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (wskazania do zawarcia kontraktu i ograniczenia w stosowaniu kontraktu). Kolejność działań, motywowanie do zawarcia kontraktu. Przykładowy wzór kontraktu socjalnego.

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota : Dylematy systemu pomocy społecznej (perspektywa klienta i pracownika socjalnego) // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 27-30

ZBYRAD Teresa : Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [3]-26

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna