Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

SOCJOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DIAGNOSTYKA, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

KORYGOWANIE zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych
w grupie socjoterapeutycznej
/ Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie nabywania poczucia tożsamości i własnej wartości ich uczestników // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Wydaw. "Impuls", 2003 Sygn. 92690  

RÓG Anna : Świetlica socjoterapeutyczna // W : Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 227-233

TERAPIA dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. nauk. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Kraków : Impuls, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ANDRZEJCZAK Henryka : Socjoterapeutyczne właściwości dramy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s. 26-27
Socjoterapeutyczne zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania ze szkół podstawowych.  

CZERKAWSKI Jaromir : Moja przygoda z socjoterapią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 47-48  

DĄBROWSKA Małgorzata : Świetlica terapeutyczna CARITAS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 20-23  

DRAGAN Magdalena, WĘGŁOWSKA-RZEPA Krystyna : Socjoterapia jako forma pomocy młodzieży adolescentnej // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 1, s. [93]-104
Podstawowe definicje, cele i zadania socjoterapii. Oddziaływania socjoterapeutyczne w szkole. Skuteczność socjoterapii.  

FLORYSZCZAK Małgorzata : Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 28-30  

FUDALI Maria : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 21-26  

GARSTKA Tomasz : Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 16-18
Obozy socjoterapeutyczne.  

GERLECKA Elżbieta : Z Misiową Rodziną // Świat Problemów. - 2001, nr 1, s. 12-14
Socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych.  

GORCZYCA Robert : Naprawianie człowieka // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 11-13
Omówienie terapii grupowej dla sprawców przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.  

HEJNA Maria, SZYNKOWSKA Irena : Pierwsze kroki terapii kompleksowej // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 2, s. 30-31  

JADCZAK-SZUMIŁO Teresa : "Słoneczniki" dla Małgosi // Świat Problemów. - 2001, nr 1,
s. 10-12
Socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych  

JASTRUN Ewa : Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40  

JAŚKIEWICZ Grażyna, KOŁPAKOWSKA Łucja : Socjoterapia w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 27-28  

KALINOWSKA Gabriela, BADURZYŃSKA Mirosława : Z notatnika socjoterapeuty // Remedium. - 2004, nr 11, s. 22-23  

KAMIŃSKA Beata : Elementy zajęć socjoterapeutycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 702-705  

KAMIŃSKA Grażyna : Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii // Lider. - 2002, nr 11, s. 9-11  

KAMIŃSKA-BUŚKO Bożena : Młodzieżowe ośrodki socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s.23-25  

KĘDZIERZAWSKA Joanna : ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47
Definicja socjoterapii. Koncepcja socjoterapii. Na czym polega postępowanie socjoterapeutyczne.  

KUCHTA Dorota : Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 546-549  

LASOK Maria, SACHA Danuta : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 34-36  

MATYJA Anna : Metody i techniki stosowane w socjoterapii // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [22]-25  

MATYJA Anna : Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 1/2, s. 42-45  

MIERZWA Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35  

NIKODEMSKA Sabina : Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 41-43  

NOWOSIADŁY Agnieszka : Zabawa w socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 5, s. 30-31  

PASEK Marzena : Diagnoza i prognoza // Remedium. - 2004, nr 11, s. 20-21
Praca z młodzieżą uzależnioną z zaburzeniami osobowości w zamkniętych ośrodkach rehabilitacyjnych.  

PAWLUKIEWICZ Anna : Kontakty z rówieśnikami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 27-29  

RAUDNER Barbara : Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów // Wychowawca. - 2000, nr 7/8, s. 30-33  

RAUDNER Barbara : Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów poprzez wykorzystanie zajęć socjotechnicznych. Cz. 1-2 // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, dod. s. III-VIII; nr 1/2, dod. s. VII-IX  

RYBARSKA-JAROSZ Dorota : Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 31-38  

SAWICKA Katarzyna : Ekologiczny aspekt socjoterapii // Remedium. - 2005, nr 5, s. 20-21  

SAWICKA Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45  

SAWICKA Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43  

SAWICKA Katarzyna : Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 1, s. 22-23; nr 3, s. 18-19  

SAWICKA Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29  

SAWICKA Katarzyna, KALINOWSKA Gabriela : Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna // Remedium. - 2004, nr 5, s. 20-21  

UMER Teresa : ,,Szansa'' i bariery // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 28-30
Oddział terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa''. Ośrodek socjoterapii.  

WOJCIESZEK Krzysztof : "Aktywa" i "pasywa" profilaktyczne // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, dod. s. I-III
Priorytety w profilaktyce i socjoterapii dzieci i młodzieży na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna