Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARD Alexander, SÖDERQVIST Jan : Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / tł. [z szw.] Piotr Cypryański; wstęp Edwin Bendyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA Agnieszka, GAWRYCKI Marcin Florian : Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. - Warszawa : Fundacja Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

"DZISIEJSZE czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / red. Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

EDUKACJA, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

GOBAN-KLAS Tomasz : Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie)

GWOŹDZIK Jolanta : Elektroniczne publikacje w społeczeństwie informacyjnym // W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach / redaktor naukowy Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 140-146

KLUSZCZYŃSKI Ryszard W. : Sppołeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów. - Kraków : Rabid, 2001

KOMPETENCJE medialne społeczeństwa wiedzy = Media competences in the society of knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2004

KRZYSZTOFEK Kazimierz, SZCZEPAŃSKI Marek S. : Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002

KOCÓJOWA Maria : Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak lub niedostatki informacji w środowisku elektronicznym // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 136-139

MANOVICH Lev : Język nowych mediów / tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

MATLAK Andrzej : Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. - Kraków : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2004

MONITOR Integracji Europejskiej Nr 35/2000. Wydanie specjalne = e-EUROPA : Część 1 Społeczeństwo informacyjne regulacje prawne 1991-2000 (Wybór) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2000

MONITOR Integracji Europejskiej Nr 35/2000. Wydanie specjalne = e-EUROPA : Część 2 Społeczeństwo informacyjne materiały analityczne 1993-2000 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2000

PLUTA-OLEARNIK Mirosława : Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

REEVES Byron, NASS Clifford : Media i ludzie / przeł. Hanna Szczerkowska. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz.)

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / [red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i jego technologie : miscellanea informatologica Varsoviensia / red. Katarzyna Sosińska-Kalata [i in.]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AFTAŃSKI Andrzej : Świadomość przeobrażeń pracy wśród nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 49-57
Badania wykazały, iż znajomość problematyki pracy w społeczeństwie informacyjnym oraz poszukiwanie nowych form kształcenia sprzyja postawom krytycznym wobec systemu kształcenia zawodowego.

BAB Adam : Katecheza w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr. // Katecheta. - 2006, [nr] 6, s. 14-22

BEN Jolanta : Ogólnopolska konferencja "Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego" // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 1, s. 22-24

BIBLIOTEKI : dynamiczne lokomotywy wiedzy i społeczeństwa informacyjnego / oprac. Elżbieta Stefańczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 12, s. 22-24

CELLARY Wojciech : Przemiany społeczne i gospodarcze a edukacja // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 5-8
Wyzwania związane z transformacją do społeczeństwa informacyjnego.

CHRUŚCIŃSKA Jadwiga : Czy pedagogika biblioteczna potrzebna jest w społeczeństwie informacyjnym? // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 3, s. 17-19

DZIEŚLEWSKA Jolanta, ZIELIŃSKA Joanna : Dostęp do informacji podstawą budowania społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie informacji patentowej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 2, s. 73-77

GAŃKO-KARWOSKA Mariola : B2i jako wyznacznik kompetencji informatycznej uczniów szkół podstawowych - propozycje francuskie // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 30-33
Realizacja idei tworzenia społeczeństwa informacyjnego we francuskim systemie edukacyjnym.

GOBAN-KLAS Tomasz, BRAUN Juliusz, STRYKOWSKI Waław : Społeczeństwo informacyjne : media : edukacja medialna // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 5-11

GOBAN-KLAS Tomasz : Szkoły w erze cyfrowej, czyli poza lekcję, książkę i kredę // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 9-13
Społeczeństwo informacyjne nowej ery i zadania szkoły w zakresie edukacji medialnej.

KACZOR Stanisław : Społeczeństwo informacyjne - nadzieje i zagrożenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 2, s. 20-26

KEMPNY Marian : Socjologia ponowoczesnych form społecznych : wspólnoty i kultury "bez korzeni", czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [13]-39

KROK Ewa : Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 17-20

KRYSZCZUK Maciej Dominik : Teoria rozwoju społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa jako przykład osiowego schematu zmiany społecznej. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 4, s. [1]-35

KUKLA Daniel, BEDNARCZYK Łukasz : Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 2, s. 60-67

ŁYSEK Jan : Uczeń w społeczeństwie wiedzy. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. 43-55

MARCINKOWSKI Piotr : Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego? - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 11, s. 3-8

MOŃKO Michał : Informacja, flagowy okręt rządu // Odra. - 2001, [nr] 3, s. 29-34

MORBITZER Janusz : Pedagogiczne konsekwencje budowania społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 28-36

PAWLICA Beata, WIDAWSKA Edyta : Homo online - nomad XXI wieku // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 16-20

 POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego : raport o rozwoju społecznym : Program Marodów Zjednoczonych ds. Rozwoju . - Rec.: Maria Kaniewska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 5

PRAJZNER Ewa : Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 6-9

RADWAŃSKI Aleksander : Biblioteki w ePolsce - trzecia odsłona. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 10, s. 5-11
Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce .

SKRZYPKOWSKA Joanna : Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 27-29
Konferencja w Kopenhadze.

SORDYLOWA Barbara : Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. - 2003, z. 1/2, s. [9]-16

SZACHTA-ŁOŚ Maja : Dobra cybernowina : katecheza w medialnym społeczeństwie informacyjnym. - Bibliogr. // Katecheta. - 2003, nr 6, s. 46-48

SZCZEPAŃSKA Barbara : Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym : implikacje dla bibliotek. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2004, [nr] 2, s. 8-11

TADEUSIEWICZ Ryszard : Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, dod. "Edukacja Informatyczna" s. 39(1)-46(8)

TRUSZKOWSKA-WOJTKOWIAK Maria, WOJTKOWIAK Jerzy : Człowiek maszyna : społeczeństwo informacyjne // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 1, s. 14-15

UNGEHEUER Jan : Społeczeństwo informacyjne a edukacja // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 26, s. 4-5

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

BABIK Wiesław : Dostęp polskich bibliotek do światowych źródeł informacji // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2000, nr 2. - Tryb dostępu: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/
ebib-sp2/babik.html

BORKOWSKA-NICHTHAUSER Wiesława : Nowoczesne biblioteki publiczne szansą dla region // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 3/4. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/szansa.htm

CYBULSKA Agata : Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1. - Tryb dostępu: http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2005/1/050102.htm

 

PIETRUCH-REIZES Diana : Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/ 2003/47/pietruch.php  

 

PINDLOWA Wanda : Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 31. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php  

 

RADWAŃSKI Aleksander : Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/radwanski.php

TURKIEWICZ Ryszard : Pozytywizm w cyberprzestrzeni : Niektóre problemy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 11. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/turkiewicz.php

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna