Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EKONOMIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE ZA LATA 1950 -1999  

ALLEN R. G. D. : Teoria makroekonomiczna : ujęcie matematyczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

BALICKI Władysław : Makroekonomia. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998

BEGG David, FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger : Ekonomia. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993

BEGG David, FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger : Ekonomia : mikroekonomia. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997

BURDA Michael, WYPLOSZ Charles : Makroekonomia : podręcznik europejski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995

CHIANG Alpha : Podstawy ekonomii matematycznej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994

CZEPURKO Aleksander : Świat a gospodarka Polski. - Warszawa : KIW, 1986

CZERWIŃSKI Zbigniew : Matematyka na usługach ekonomii. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

DOMAŃSKI Ryszard : Geografia ekonomiczna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

DOMAŃSKI Ryszard : Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982

DOPIERAŁA Bogdan : Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926-1932. - Poznań : Instytut Zachodni, 1959

EKONOMETRYCZNE metody prognozowania wykonania planów gospodarczych / red. Zbigniew Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 1979

EKONOMIA / red. Wiesław Caban. - Wyd. 2 popr.. - Łódź : Wydawnictwo "Absolwent", 1995

EKONOMIA : podręcznik dla studentów licencjackich / red. Wiesław Caban. - Łódź : Wydawnictwo "Absolwent", 1998

EKONOMIA polityczna / red. nauk. Jędrzej Lewandowski, Władysław Bogdan Szyber. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

EKONOMIA polityczna dla wyższych szkół technicznych i rolniczych / red. Stanisław Szefler, Stefan Marciniak. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

EKSPANSJA gospodarcza Polski końca XX wieku / red. nauk. Zdzisław Hellwig. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997

FERENIEC Jan : Ekonomika i organizacja rolnictwa. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999

FLESZAR Mieczysław : Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 roku. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1962

GAJDA Jan : Ekonometria praktyczna. - Łódź : Wydawnictwo "Absolwent", 1998

GALBRAITH John Kenneth : Istota masowego ubóstwa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

GALBRAITH John Kenneth : Społeczeństwo dobrobytu państwo przemysłowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

GOŚCIŃSKI Janusz : Zarys teorii sterowania ekonomicznego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

GÓRSKI Janusz : Zarys historii ekonomii politycznej. - Wyd. 2 rozszerz.. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1984

GÓRSKI Janusz, SIERPIŃSKI Witold : Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950) . - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

GRABOWSKI Tadeusz : Ekonomia polityczna kapitalizmu. - Wyd. 3 zm. i rozszerz.. - Warszawa : Wydawnictwo PWE, 1988

GRAHAM Benjamin : Mądry inwestor : praktyczny poradnik. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999

GWIAZDA Adam : Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

HALL Robert, TAYLOR John : Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

HANUSIK Krystyna, ŁANGOWSKA Urszula : Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997

IWICKA Maria : Średnie szkolnictwo ekonomiczne w Polsce do roku 1939. - [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1967

KAMERSCHEN David, MCKENZIE Richard, NARDINELLI Clark : Ekonomia. - Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", 1991

KĄTOWSKI Tomasz : Podstawowy wykład z mikroekonomii. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996

KUFEL Jan, SIUDA Wojciech : Prawo gospodarcze dla ekonomistów. - Poznań : Wydawnictwo Scriptus, 1996

LAIDLER David, ESTRIN Saul : Wstęp do mikroekonomii. - Warszawa : Wydawnictwo "Gebethner i Ska", 1991

LANGE Oskar : Dzieła. T. 3, Ekonomia polityczna. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1975

LANGE Oskar : Ekonomia polityczna. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

LANGE Oskar : Wstęp do ekonometrii. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

LIPIŃSKI Edward : Historia polskiej myśli społeczno - ekonomicznej do końca XVIII wieku. - Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

LIPIŃSKI Edward : Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

ŁUKAWER Edward : Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

ŁYSKO Stanisław, MATULA Eugeniusz, STYK Stanisław : Podstawy ekonomii politycznej. - Warszawa : WSiP, 1980

MATERIAŁY do studiowania ekonomii / red. Franciszek Grzesiok, Fryderyk Kabsa. - Warszawa : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1995

MIESZCZANKOWSKI Mieczysław : Ekonomia : zarys popularny. - Warszawa : Wydawnictwo KiW, 1987

MINC Bronisław : Systemy ekonomiczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

NASIŁOWSKI Mieczysław : Historia myśli ekonomicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1998

NASIŁOWSKI Mieczysław : System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1996

NOWAK Edward : Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

OYRZANOWSKI Bronisław : Makroekonomia. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

PANEK Emil : Elementy ekonomii matematycznej : statystyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

PAWŁOWSKI Zbigniew : Elementy ekonometrii : podręcznik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

PIETRASZEWSKI Marian : Ekonomika i administracja. - Warszawa : WSiP, 1978

POLITYKA ekonomiczna / red. Bolesław Winiarski. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996

PONAD ekonomią / wybór Jan Grossfeld; przedmowa Aleksander Łukaszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

RITZER George : McDonaldyzacja społeczeństwa. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 1997

ROMANIUK Kazimierz : Statystyczna analiza struktury zjawisk ekonomicznych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,1972

SAMUELSON Paul, NORDHAUS William : Ekonomia. T 1-2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996

SKODLARSKI Janusz : Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku. - Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

SKODLARSKI Janusz : Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku. - Wyd. 3. - Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

SMITH Peter, BEGG David : Ekonomia : zbiór zadań. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995

SOCHA Jacek : Rynek, giełda, inwestycje. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1998

SOCHA Jacek : Zrozumieć giełdę. - Warszawa : Wydawnictwo "Olympus", 1992

SOROS George : Kryzys światowego kapitalizmu : zagrożenia dla społeczeństwa otwartego. - Warszawa : Wydawnictwo Literackie Muza SA, 1999

STANLAKE George Frederick : Podstawy ekonomii. - Warszawa : WSiP, 1992

STATYSTYKA dla ekonomistów / oprac. Bohdan Szulc. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976

STRUKTURY przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno - kulturowe i polityczne / red. Leon Olszewski, Jan Mozrzymas. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

TAPSCOTT Don : Gospodarka cyfrowa : nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. - Warszawa : Business Press, 1998

TYSZKA Tadeusz : Psychologia zachowań ekonomicznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UBEZPIECZENIA w gospodarce rynkowej / red. Andrzej Wosiewicz. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 1997

WISZNIEWSKI Zbigniew : Mikroekonomia współczesna : syntetyczne ujęcie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

WOŚ Augustyn : Agrobiznes. T. 1, Makroekonomika. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1996

WOŚ Jerzy : Wprowadzenie do ekonomii. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998

ZORSKA Anna : Ku globalizacji? : przemiany w korporacjach transportowych i w gospodarce światowej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

 

WYDAWNICTWA ZWARTE ZA LATA 2000 -2007

ACOCELLA Nicola : Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

ADAMKIEWICZ Hanna, JĘDRZEJEWSKA Katarzyna : Mikroekonomia : gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta. - Wyd. 2 popr.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000

ALDRIDGE Alan : Konsumpcja. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2006

BARD Alexander, SODERQVIST Jan : Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitaliźmie. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

BERBEKA Jadwiga, BERBEKA Krzysztof : Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

BILANS korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

BORKOWSKI Bolesław, DUDEK Hanna, SZCZĘSNY Wiesław : Ekonometria : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

CAMERON Rondo, NEAL Larry : Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2004

ELEMENTARNE zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. - Wyd. 2 zmien. i rozszerz.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

EKONOMICZNE i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki / red. Leon Olszewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003

EUROPEISTYKA w zarysie / red. nauk. Alojzy Nowak, Dariusz Milczarek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

HAZLITT Henry : Ekonomia w jednej lekcji. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 2004

JANKOWSKI Bartosz : Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001

KACZMAREK Jacek, STASIAK Andrzej, WŁODARCZYK Bogdan : Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005

KOMPENDIUM wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

KRUCZEK Zygmunt, WALAS Bartłomiej : Promocja i informacja turystyczna. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2004

KULTUROWE, ekonomiczne i polityczne wymiary integracji europejskiej / red. Jarosław Gryz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2002

LEJMAN Witold, MIKOSIK Stanisław, SZPAKOWSKI Jerzy : Ekonomia : przewodnik dla studiujących. - Wyd. 6. - Łodź : Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, 2000

LANDES David : Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy. - Wyd. 2. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2005

LELUSZ Henryk, KOWALEWSKI Mirosław, LASMANOWICZ Renata : Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2000

ŁAZAREK Roman : Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

OBSŁUGA ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

PIĄTKOWSKI Wiesław : Wykłady z historii myśli ekonomicznej : starożytna Grecja i Rzym. - Łódź : Wydawnictwo Absolwent, 2001

POCZTA Walenty : Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

PODSTAWY ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2002

PODSTAWY turystyki / red. Aleksander Szwichtenberg. - Koszalin : Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2000

POLITYKA gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

PRATLEY Peter : Etyka w biznesie. - Warszawa : Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000

PROBLEMY gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

PROGRAMY rolno - środowiskowe : założenia, realizacja, perspektywy / [red. Anna Myka - Raduj, Jarosław Szymański]. - Lublin : Poleski Park Narodowy, 2006

PROMOCJA krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego : analiza . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

REICHEL Janusz : Czas ziemi : natura - człowiek - ekonomia : eseje, artykuły, polemiki. - Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady", 2006

RITZER George : Magiczny świat konsumpcji. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2001

RÓŻYCKI Paweł : Zarys wiedzy o turystyce. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2006

RYNEK wewnętrzny . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

SPOŁECZEŃSTWO i polityka : zarys wykładu / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001

STANKIEWICZ Wacław : Historia myśli ekonomicznej. - Wyd. 2 rozszerz.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000

STIGLITZ Joseph : Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

SZNAJDER Michał, PRZEZBÓRSKA Lucyna : Agroturystyka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

SZUBERT-ZARZECZNY Urszula : Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2001

WHITEHEAD Geoffrey : Ekonomia. - Warszawa : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001

ZJEDNOCZONE Niemcy : bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002) / red. Piotr Kalka, Jadwiga Kiperska. - Poznań : Instytut Zachodni, 2004

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna