Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABC rehabilitacji dzieci. Cz. 1, Najczęstsze schorzenia narządu ruchu / pod red. Marii Borkowskiej [i in.]. - Warszawa : "Pelikan", 1989

ALBAŃSKI Leszek : Edukacja i rehablitacja studentów niepełnosprawnych. Prezentacja doświadczeń Kolegium Karkonoskiego (PWSzZ) w Jeleniej Górze // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / red. Heleny Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków, "Impus", 2006. - S. 333-340

BREARLY Gill : Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo . - Warszawa : WSiP, 1999

ĆWIRYNKAŁO Katarzyna : Znaczenie pracy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / red. Ewa Górniewicz, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 391-398

DIAGNOZA i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2006

DZIECKO niepełnosprawne w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Kosteckiego. - Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1995

DZIECKO niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1991

KARASKOVA Vlasta : Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. - Wyd. 1 w j. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

KARASKOVA Vlasta : Ćwiczymy w domu : ja i moje niepełnosprawne dziecko. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

KLIMASIŃSKI Krzysztof : Elementy psychopatologii klinicznej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. - S. 166-169 : Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

KOMPUTER w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka. - Warszawa : WSiP, 1998

LARKOWA Helena : Człowiek niepełnosprawny : problemy psychologiczne. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

LECHOWICZ, Joanna : Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. - Warszawa : WSiP, cop. 2005

LEVITT Sophie : Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000

LIZOŃ-SZŁAPOWSKA Dorota, SZŁAPOWSKI Zbigniew : Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci specjalnej troski w woj. śląskim jako przykład rehabilitacji środowiskowej // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicji Rakowskiej, Jolanta Baran. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 215-220

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Bawidła : katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001

NEUROFIZJOLOGICZNE metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / pod red. Ludwiki Sadowskiej. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

NORMALIZACJA środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005

NOWATORSKIE i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika, Barbary Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Rola grupy aktywnej rehabilitacji w życiu osób niepełnosprawnych ruchowo // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Jarosław Bąbka. - Warszawa ; "Żak", 2004. - S. 185-199

OSSOWSKI Roman :Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1999

PARADYGMATY i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Warszawa 24 - 25 maja 1999 r . / pod red. Grażyny Dryżałowskiej. - Warszawa: "Żak", 2001

PEDAGOGIKA specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań, Wydaw. Naukowe, 2001. - S. 179-196 : Pedagogika osób niesprawnych ruchowo

PEDAGOGIKA specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań, Wydaw. Naukowe, 2001. - S. 307-394 : Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia

PICHALSKI Ryszard : Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

PODMIOTOWA rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : materiały z Międzynarodowego Polsko-Holenderskiego Sympozjum (18-19 lutego 1992) / pod red. Ryszarda Kosteckiego. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedag. im Tadeusza Kotarbińskiego, 1993

RZEDZICKA Krystyna Danuta : O rehabilitacji jako relacji etycznej: perspektywa postmodernistyczna // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. - S. 48-53

PROCHOWICZ, Zygmunt : Podstawy masażu leczniczego. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004.

REHABILITACJA medyczna / pod red. Kazimiery Milanowskiej, Wiktora Degi. - Wyd. 4. -Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2001

ROTTERMUND Jerzy : Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. - Kraków : "Impuls". - 2006

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005

SCHORZENIA i urazy kręgosłupa / pod red. Jerzego Kiwerskiego [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001

SĘKOWSKA Zofia : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. - S. 270-304 : Terapia wychowawcza dzieci hospitalizowanych i niepełnosprawnych ruchowo

SOWA Józef, WOJCIECHOWSKI Franciszek : Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. - Rzeszów : "FOSZE", cop. 2001. - S. 269-278 : Rehablitacja osób przewleke chorych i niepełnosprawnych ruchowo

TERAPIA pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

TERAPIA pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004

TERAPIA pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

URBANOWICZ Urszula, BURDA-ŚWIERZ Katarzyna : Dostęp osób niepełnosprawnych do opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej w dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodraczych. T. 1 / red. Heleny Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 221-232

WSPARCIE społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004

WSPÓŁCZESNE tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik, Ewy Mazanek. - Warszawa : "Żak", 1998

WYBRANE aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2006

Zawiera m.in.: Korzon Aniela: Turystyka osób niepełnosprawnych ; Grzeszczuk Sławomir: Sport i turystyka w rehablitacji osób niepełnosprawnych., Mazur Jadwiga: Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta ; Bidziński Karol: Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników (lata 1995 i 2005)

WYBRANE uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda, Anny Klinik; współudział Sylwii Wrony. - Kraków : "Impuls", 2005

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów. - Wyd. 2. - Warszawa : "Żak", 1995

ZABŁOCKI Jacek : Wprowadzenie do rewalidacji. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

ZIĘTEK, Krystyna : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCZYŃSKI Andrzej : Praca i rehabilitacja osób niepołnosprawnych w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11  

BOGDANOWICZ Małgorzata : Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 50-52  

BYSTROWSKI, Piotr, WRANA Tomasz : Działalność na rzecz niezależności ludzi niepełnosprawmych - doświadczenia dortmundzkie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 83-91  

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Sanatorium dziecięce - instytucja rehabilitacyjna, lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 3, s. [20]-33
Podstawy prawne funkcjonowania sanatorium dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Zasady, formy oraz metody terapii stosowane w takich sanatoriach. Cele, zadania, formy i uwarunkowania procesu kształcenia w placówkach leczniczo-wychowawczych.  

JANUER-NIWOROWSKA Olga : Sytuacja osób z wrodzonym i nabytym uszkodzeniem neurologicznym w procesie rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 41-63  

KARPIŃSKA Joanna : Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : nowe zadania dla powiatu // Służba Pracownicza. - 2002, nr 10, s. 9-13  

KIKOWSKI Waldemar : Sport niepełnosprawnych - wyczyn czy rehabilitacja? // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 7/8, s. 28-30

MACIARZ A. : Wspomaganie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 254-257  

MIELCZAREK Andrzej : Kilka uwag o konieczności rehabilitacji geriatrycznej ­­// Niepełnosprawność I Rehablitacja. - 2007, [nr] 1, s. 71-89  

MOZEL Włodzimierz : Edukacja morska w procesie rehabilitacyjno-wychowawczym // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 290-294  

MOZEL Włodzimierz : Edukacja morska w procesie rehabilitacji i wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s.40-42
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.  

PRZYCZYNEK Ewa : Przedszkolna rehabilitacja // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 101-102
Praca chorzowskiego przedszkola i współpraca ze środowiskiem w zakresie rehabilitacji wad postawy.  

RÓŻAŃSKI Paweł, KĘDRA Przemysław : Wybrane aspekty organizacyjno-prawne prowadzenia zajęć ruchowych z niepełnosprawną młodzieżą // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 4, s. 35-37
Specyfika organizacji zajęć ruchowych oraz kwalifikacje i zadania instruktora sportu osób niepełnosprawnych.  

SOWA Józef : Znaczenie instytucji wspomagających proces rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 136-147
Sport niepełnosprawnych jako czynniki utrwalający efekty leczenia i usprawnienia  

SOWIECKA Joanna : Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, nr 1, s. 41-63  

SZWEDOWSKA V. : Rehabilitacja - leczenie całodzienne dla dorosłych i dzieci w Centrum Rehabilitacji w Delftcie (Holandia) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 1, s. 26-28  

URBAN Anna, SZEWCZYK Leszek : Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci : wybrane metody terapeutyczne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 3, s. [34]-50
Przedstawienie metod terapeutycznych: kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, integracji sensorycznej J. Ayers, metody F. Affolter, oraz metody ruchu rozwijającego W. Sherborne.

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna