Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

 

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTYWNOŚĆ twórcza dzieci i młodzieży / red. S. Popek. – Warszawa : WSiP, 1988

BRUDNIK E., MOSZYŃSKA A., Owczarska B. : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. – Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2000

DZIECKO w świecie sztuki : świat sztuki dziecka / pod red. B. Dymary. – Kraków : „Impuls”, 1996

EBY J. W., SMUTNY J. F. : Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1998

EDUKACJA kulturalna i aktywność artystyczna / pod red. D. Jankowskiego . – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1996

FISHER R. : Uczymy jak myśleć. – Warszawa : WSiP, 1999

GLOTON R; CLERO C.: Twórcza aktywność dziecka. – Wyd. 2. -  Warszawa : WSiP, 1985

KŁOSIŃSKA T. : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. – Kraków : „Impuls”, 2000

NALASKOWSKI A.: Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. – Toruń : UMK, 1989

NĘCKA E.: Trening twórczości : podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. – Wyd. 3 popr. -  Kraków :  „Impuls”, 1998

PUŚLECKI W.: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. – Kraków :  „Impuls”, 1999

ROZWIJANIE aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / pod red. J. Kujawińskiego. – Warszawa :  WSiP, 1990

STYMULATORY rozwoju aktywności i osobowości twórczej / pod red. L. Niebrzydowskiego. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1995

SZCZEPAŃSKA M.: Edukacja kulturalna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Kraków :  „Impuls”, 2000

TWÓRCZOŚĆ artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży / red. S.Popek. – Warszawa : WSiP, 1985

WARSZTATY edukacji twórczej  / red. E. Olinkiewicz, E. Repsch. – Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2001

ZBOROWSKI J.: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. – Warszawa : WSiP, 1986

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIEGAJŁO M. : Wychowanie do twórczości // Psychologia Wychowawcza .  – 2000, nr 1,
s. 26-35

BIELUGA K. : Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 136-142

BILEWICZ – KUŹNIA B. : Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci // Wychowanie w  Przedszkolu. – 2001, nr 8, s. 455-459

BUJANOWSKA D., TOMCZUK – ZAJĄC J. : Rola nauczyciela w organizowaniu twórczej aktywności uczniów // Forum Edukacyjne. – 2002, nr 2, s. 15-17

BURY Z. : Metody aktywizujące w pracy nauczyciela szkoły średniej // Kwartalnik Edukacyjny. – 1998, nr 3, s. 12-22

CEBERNIK R. : Kreatywna postawa nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 7, s. 45-49

CHOMIUK A. : Lekcje twórczości w gimnazjum // Polonistyka. – 2001, nr 1, s. 36-40

CHROBOT K. : Uczymy aktywnie // Lider. – 2001, nr 2, s. 16-18

CZARNECKI Kazimierz M. : Twórczy rozwój człowieka // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1/2, s. 9-14

CZELAKOWSKA D. : Kształtowanie postawy twórczej // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 402-406

CZELAKOWSKA D. : O kreatywności uczniów // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 530-534

CZELAKOWSKA D. : Twórczość w rozwoju językowym najmłodszych uczniów // Życie Szkoły. – 1997, nr 4, s. 200-203

ERNEST K. : Wyzwalanie aktywności u dzieci // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 6, s. 45-48

FILIPEK E. : Wychowanie do twórczości // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/99 z.3, s. 16-18

GROENWALD-LUTY E. : Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 540-541

HENZEL M. : Twórczość a rozwój dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6 dod.
s. I-III

JABŁOŃSKI R. : O twórczości ucznia raz jeszcze // Jęz. Pol. w Szk. Dla kl. IV-VIII. – 1998/99, z. 6, s. 78-83

JARGIŁO J. : Zajęcia twórcze w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. – 2001, nr 9,
s. 529-539

JASICA D. : Rozwój twórczości plastycznej dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998 nr 4, s. 261-265

JURKOWSKA U. : Sposoby pobudzania twórczej aktywności dziecka – „Odjazd” M. Dąbrowskiej w klasie V // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. – 1995/96, nr 2, s. 32-37

KŁOPOTOWSKA K. : Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 3, s. 40-43

KRZYWDA M. : Twórcza aktywność uczniów na lekcjach matematyki // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s. 218-220

KUBICKA D. : Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą, czyli o mierzeniu twórczości // Nowa Polszczyzna. – 1999, nr 5, s. 55-58

KUBICKA D. : O trenowaniu twórczości // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 1, s. 49-52

KUBICKA D. : Wpływ szkoły na rozwijanie twórczych możliwości uczniów // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 2, s. 51-55

LACHIEWICZ E. : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów // Życie szkoły. – 2001, nr 10, s. 596-598

LACHIEWICZ E. : Rozwijam aktywność twórczą // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. -  2001, nr 9, s. 33-35

LIMONT W. : Rozwijanie wyobraźni twórczej // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 6, s. 409-415

LIMONT W. : Stymulowanie rozwoju zdolności twórczych dzieci poprzez aktywizowanie kierowanej ekspresji plastycznej // Psychologia Wychowawcza. – 1991, nr 3, s. 235-243; nr 4, s. 325-334

LIMONT W. : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 451-454

LUSEK J. : Analiza zagadnienia aktywności twórczej dziecka w świetle psychologii i pedagogiki // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1-2, s. 40-45

MARCHWICKA E. : Myślenie twórcze jako cel współczesnej edukacji //  Nowa Szkoła. – 1998, nr 9, s. 4-11  

MARZĘDA- PRZYBYSZ B. : Twórcza aktywność dzieci na lekcjach języka polskiego //  Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s. 216-218

MISIAK U. : Pobudzanie aktywności twórczej na lekcjach muzyki // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 15-17

MOTYL D. : Twórcza aktywność dzieci // Życie Szkoły. – 1997, nr 9, s. 524-528

NOGA E., WASILAK A. : Proces twórczy w pedagogice i wychowaniu // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3/4, s. 30-32

OLSZYŃSKA M. : Aktywność i aktywizacja uczniów // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, s. 18

PANKOW K. : Twórczość i jej wymiary // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 6, s. 18-19

PARCZEWSKA T. : W jaki sposób zachęcać uczniów do aktywności twórczej // Życie Szkoły. – 1998, nr 9, s. 521-522

PĘKAŁA T. : Kształtowanie w uczniach umiejętności twórczego myślenia // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 1997, nr 3, s. 136-145

PIOTROWSKA M. : Radość tworzenia – lekcje twórczości w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s. 478-480

POTOCZEK G. : Twórczy rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 10-11

POTOCZEK G. : Twórczy rozwój uczniów // Życie Szkoły. – 2002, nr 9, s. 555-557

ROSIAK A. : Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 3, s. 69-74

SOBCZAK-SIUTA M. : Wykorzystanie aktywności twórczej w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 67-69

SOBIERAJSKA E. : Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, s. 33-35

STAWINOGA R. : Istota i mechanizmy aktywności twórczej // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 73-80

STOKŁOSA B. : Twórczy nauczyciel promotorem twórczych postaw uczniów // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr 1/2, s. 3-8

SZMIDT K. : Lekcja twórczości // Charaktery. – 2000, nr 3, s. 44-45

TROJANOWICZ–KASPRZAK M ; LACHNOWICZ R. : Uczynić je aktywnymi... // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 7, s. 520-527

WIELGOSZ E. : Jak rozwijać aktywność uczniów  klas I-III ? // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 392-394

WIELOCHA A. : W jaki sposób pobudzamy uczniów do aktywności twórczej na lekcjach plastyki // Życie Szkoły. – 1997, nr 8, s. 479-482

ZIELIŃSKA L. : Twórcza aktywność dzieci - jak ją rozwijać? // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001,  nr 1, s. 105-110

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.03.2003© Biblioteka Pedagogiczna