Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

TEMPERAMENT
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ELIASZ Andrzej : Temperament a osobowość. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974

GOLIŃSKA Lucyna : Temperamentalne uwarunkowania percepcji społecznej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993

GRZYWAK - KACZYŃSKA Maria : Psychologia dla każdego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1975. - S. 96-98 : Temperament

LITTAUER Florance : Odważ się marzyć : jak pokonać przeciwności i rozwinąć skrzydła. - Warszawa : Wydawnictwo Logos, 1995
Dotyczy zależności między temperamentem a zachowaniem.  

MIETZEL Gerd : Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. - S. 77 : Temperament

PSYCHOLOGIA : podręcznik akademicki / red. Jan Strelau. T. 2, Psychologia ogólna. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - S. 683-719 : Temperament

SCHAFFER Rudolph : Psychologia dziecka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 333-334; 370; 375 : Temperament

STRELAU Jan : Psychologia temperamentu. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

STRELAU Jan : Temperament // W: Psychologia / red. Tadeusz Tomaszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - S. 700-735

STRELAU Jan : Temperament i inteligencja // W: Psychologia ogólna / red. Tadeusz Tomaszewski. cz. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

STRELAU Jan : Temperament jako regulator zachowań : z perspektywy półwiecza badań. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

TEMPERAMENT a rozwój młodzieży / red. Andrzej Eliasz, Magdalena Marszał - Wiśniewska. - Warszawa : Instytut Psychologii PAN, 1992

VASTA Ross : Psychologia dziecka. - Warszawa : WSiP, 1995. - S. 454-463 : Temperament

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBEL Przemysław : Poszukiwacze doznań // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 32-34
Teoria temperamentu Marvina Zuckermana

BRAUN Barbara : Indywidualność dziecka - temperament i osobowość // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 16-22

DYMON Mirosław : Upodobania muzyczne a typ temperamentu // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 26-33

ELIASZ Andrzej : Podmiotowe i środowiskowe czynniki utrudniające efektywną regulację stymulacji // Czasopismo Psychologiczne. - 1995, nr 3, s. 129-141
Reaktywność a poziom lęku.

ELIASZ Andrzej : Temperament zmienny jest / rozm. przepr. Krzysztof Jedliński // Charaktery. - 1999, nr 5, s. 30-31

GACEK Maria : Typy temperamentu i osobowości studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 7/8, s. 21-24

GOLIŃSKA Lucyna : Mój temperament, źródło mojej odmienności. Cz. 1 // Remedium. - 1997, nr 11, s. 20-23

GOLIŃSKA Lucyna : O temperamencie prawie wszystko. Cz. 2 // Remedium. - 1998, nr 1, s. 19-21

GOLIŃSKA Lucyna : O temperamencie prawie wszystko. Cz. 4-6 // Remedium. - 1998, nr 3, s. 14-17; nr 4, s. 20-22; nr 6, s. 19-21

GOLIŃSKA Lucyna, ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 385-398

HORNOWSKA Elżbieta : Czy temperament może być czynnikiem ryzyka w uzależnieniach? // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 32-33

HORNOWSKA Elżbieta : Temperament - czynnik ryzyka w uzależnieniach? Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 9, s. 20-21

JARMUŻ Sławomir : Poziom szkoły i temperament uczniów a ich funkcjonowanie // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 1, s. 26-34

JERMOLIŃSKA Eliza : W zgodzie z własnym temperamentem // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 43, s. 24

KLIŚ Maria, KOSEWSKA Joanna : Empatia a inteligencja, cechy osobowości i temperamentu // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 5, s. 385-394

KOŁODZIEJ Jakub : Obrona przed krzywdą // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 31-32
Między innymi o temperamencie jako jednym z czynników radzenia sobie z krzywdą.

KOPAŃSKA Małgorzata Dorota : Właściwości temperamentalne przestępców // Edukacja Humanistyczna. - 2003, nr 1/2, s. [89]-97

KOSEWSKA Joanna : Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 12-16

KUŁAKOWSKA Joanna : Temperament a zaburzenia zachowań // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 41, s. 14-15

MARSZAŁ-WIŚNIEWSKA Magdalena : Wolicjonalne i temperamentalne uwarunkowania uwagi // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 1, s. 4-16

MĄDRZYCKI Tadeusz, RETOWSKI Sylwiusz : Temperament a optymizm - pesymizm // Psychologia Wychowawcza. - 1992, nr 4, s. 209-217

NOSARZEWSKI Jerzy : Ruchliwość zachowania się uczniów a ich wyniki w nauce // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 74-81
Dotyczy ruchliwości temperamentu.

OGIŃSKA-BULIK Nina : Reaktywność a zachowania typu A-B u dzieci i młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 3, s. 217-223
Reaktywność jest najważniejszym wymiarem temperamentu.

OGIŃSKA-BULIK Nina : Temperament a poznawcza koncentracja na środowisku społecznym // Przegląd Psychologiczny. - 1991, nr 4, s. 573-581

ONISZCZENKO Włodzimierz : Odziedziczalność temperamentu u dzieci w wieku 3-10 lat // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 1-16

ONISZCZENKO Włodzimierz : Polska adaptacja "Kwestionariusza Temperamentu EAS dla Dzieci" Arnolda Bussa i Roberta Plomina // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 1, s. 51-63

ONISZCZENKO Włodzimierz : Polskie bliźnięta // Charaktery. - 1999, nr 4, s. 43-44
Badania nad genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami temperamentu wśród bliźniąt.

PAWŁOWSKA Róża : Związek między introwersją i ekstrawersją a obrazem siebie u młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 1, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. I-V
Typy psychiczne osobowości, charakteru, temperamentu.

ROBAK Anna : Siwizna młodych serc // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 51-53
Wpływ zachowań, temperamentu i emocji na choroby serca.

RYBARCZYK Małgorzata Dorota : Właściwości temperamentalne przestępców. Cz. 2 // Edukacja Humanistyczna. - 2005, nr 1/2, s. [104]-111

TARACHA Marta : Nie tylko temperament // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 40-41

TERELAK Jan, NURKIEWICZ Justyna : Temperament a kontrola wolicjonalna u polskich scrabblistów // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 9/10, s. 53-63

ZALEWSKA Anna : Kontrola środowiska u dorastających dziewcząt i jej związek z siłą woli a reaktywność // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 3, s. 193-201

ZALEWSKA Anna : Siła woli i subiektywna ocena efektywności funkcjonowania w zależności od poziomu reaktywności młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 2, s. 89-96

ZALEWSKA Anna : Ważność altruizmu jako wartości dla uczącej się młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 2, s. 108-119
Reaktywność jest najważniejszym wymiarem temperamentu. Reaktywność a altruizm.

ZELLMA Anna : Temperament jako determinant moderujący aktywność uczniów w procesie katechetycznym // Katecheta. - 1999, nr 12, s. 12-18

ZELLMA Anna : Temperament ucznia // Wychowawca. - 2000, nr 6, s. 18-21

ŻYCHOWSKA Dorota : Temperamentalne czynniki ryzyka a przystosowanie społeczne // Opieka Wychowanie Terapia. - 1992, nr 4, s. 26-27

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna